Registerutdrag i samband med erbjuden anställning

2021-05-08 i Påföljder
FRÅGA |April förra året mådde jag väldigt dåligt och gjorde misstaget att begå stöld i en matbutik. Efter min anställningsintervju på skolan så bad dem om ett belastningsregister. Kommer dem se min dom på brevet som jag får hem, eller får de bara tillgång om jag begått de grövre brotten?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krav på registerutdrag i samband med erbjuden anställningDen som erbjuds anställning inom skolan ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret (2 kap. 31 § första stycket 1 skollagen). Utdraget ska vara högst ett år gammalt (2 kap. 31 § första stycket 2 skollagen).Begränsat registerutdragBelastningsregistret innehåller uppgifter om det brott som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett begränsat registerutdrag för vissa angivna ändamål, exempelvis för erbjuden anställning inom skolan (jfr 9 § lagen andra stycket 2 om belastningsregister). Ett begränsat utdrag innebär att utdraget endast ska innehålla uppgifter om domar där påföljd dömts ut för vissa angivna brott.Ett registerutdrag i samband med erbjuden tjänst inom skola ska endast innehålla domar och beslut om följande brott: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån samt barnpornografibrott (22 § tredje stycket förordning om belastningsregister).SlutsatsInför en erbjuden tjänst har man rätt att begära ut ett begränsat utdrag. Det innebär att utdraget enbart ska innehålla de begångna brott som jag ovan redogjort för. Precis som du anger, är det endast grövre brott som ska framgå på utdraget. Ditt begångna brott om stöld innefattas inte och kommer således inte att framgå på registerutdraget.Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Återkallelse av körkort

2021-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej Lawline.Jag har en varning på 2 år grund av en fortkörning då jag körde 30 km för fort på en 60 väg. Jag fick en varning istället för indraget körkort och det är ca två månader kvar innan den löper ut.Idag blev jag stoppat i en hastighetskontroll med Laser för att ha kört 10 km för fort på en 80 väg. Jag fick 1500 kronor i böter. Kommer jag att bli av med körkortet nu ?Med vänlig hälsning
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsregler kring körkortsingripande vid hastighetsöverträdelser återfinns i körkortslagen.Återkallelse av körkortNärmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).HastighetsöverträdelseEtt körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas.Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h jämfört med högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h. Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska således främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta ska emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte.Upprepade trafikförseelserTidigare trafikförseelser kan också tillmätas betydelse för frågan om återkallelse av körkort. Ett körkort kan bli återkallat på den grunden att man genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter gällande trafikregler och trafiksäkerhetens intressen (jfr 5 kap. 3 § p. 3 körkortslagen). Bestämmelsen tar sikte på sådana straffbelagda förseelser som exempelvis hastighetsöverskridanden, vårdslöshet i trafik av lindrigare art och överskridande av heldragen vit linje. Med upprepade trafikförseelser avses vanligen minst tre förseelser. Transportstyrelsen brukar normalt beakta upprepade trafikförseelser inom en period av två år.Återkallelse enligt denna grund föregås oftast av en varning. Återkallelse kan emellertid ske då upprepade förseelser begåtts i så tät följd att varning inte hunnit meddelas.Reflektioner avseende ditt fallI jämförelse med högsta tillåtna hastighet har du kört 10 km/ h för fort. Det utgör som utgångspunkt en ringa hastighetsöverträdelse och medför att ditt körkort inte bör återkallas på den grunden.Du angiver emellertid att du har erhållit en varning. En varning brukar medföra att Transportstyrelsen gör en hårdare bedömning av upprepade trafikförseelser inom en tvåårsperiod. Med anledning av att du inom denna period överskridit högsta tillåtna hastighet ytterligare en gång, finns det en risk att ditt körkort kan bli återkallat. Transportstyrelsen gör emellertid en individualiserad bedömning där samtliga omständigheter i det specifika fallet ska beaktas, varför utgången kan bli en annan. Möjligtvis kan Transportstyrelsen beakta att din hastighetsöverträdelse utgjorde en ringa hastighetsöverträdelse (10 km/h för snabbt i jämförelse med högsta tillåtna hastighet) samt att det nästan löpt två år sedan ditt förra begångna brott. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med Transportstyrelsen om du har ytterligare frågor om ditt körkort.Hoppas att du har fått viss vägledning avseende gällande rättsregler för återkallelse av körkort!Med vänlig hälsning

Efterlevande makes arvsrätt

2021-04-13 i Make
FRÅGA |Hej! Min syster och henne man bodde ihop i ett år innan hennes make gick bort i en bilolycka. Vid denna tidpunkt uppgår min systers mans totala egendom till 2 040000 varav 40 000 kr är en bil som utgör enskild egendom. Min syster har endast giftorättsgods som uppgår till 1 000 000 kr. Min systers man har inte hunnit ändra sitt testamente sedan bröllopet och i hans testamente så har han därför testamenterat hela sin kvarlåtenskap till sin bror. Min syster menar dock att hon har rätt att ta del av sin mans arv. Vad gäller? hur kan min syster fördela arvet? Jag får lägga till att testamentet är giltigt gällande formkrav.
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Närmare reglering kring fördelning vid makes frånfälle återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Nedan kommer en redogörelse för hur egendom fördelas mellan makar när en av dem avlider.BodelningOm den som har avlidit var gift och makarna hade giftorättsgods, måste en bodelning förrättas innan arvskiftet (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett äktenskap upplöses nämligen när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB).Vid bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas, s.k andelsberäkning (11 kap. 1 § ÄktB). I bodelning ska giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset består av all egendom som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1–2 §§ ÄktB).Från respektive makes giftorättsgods ska dess skulder dras av (11 kap. 2 § ÄktB). Det värde som finns kvar efter att skulderna har avräknats ska adderas och därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Således har respektive make rätt till hälften av värdet av allt giftorättsgods när bodelningen har förrättas. Efterlevande makes erhåller sin andel och den avlidne makes dödsbodelägare erhåller den andra delen av tillgångarna.ArvsskifteNär bodelningen har slutförts ska kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingar och universella testamentstagare, s.k arvskifte (23 kap. 1 § första stycket ÄB). Den andel som den avlidne makes dödsbo erhöll efter bodelningen ska ingå i dennes kvarlåtenskap vid arvsfördelningen. Dödsbodelägarna ska vid arvskiftet upprätta en arvskifteshandling, vilket är ett dokument där delägarna kommer överens om hur arvet ska fördelas emellan dem. Är man ensam dödsbodelägare behöver emellertid en arvskifteshandling inte att upprättas. Avseende vissa tillgångar måste man dock själv se till att äganderätten överförs och registreras.Efterlevande makes arvsrättNär en av makarna avlider i ett äktenskap, ärver som huvudregel den efterlevande maken dennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § första stycket 1 ÄB). Det här gäller under förutsättning att den avlidne maken inte har upprättat ett testamente som reglerar hur arvet ska fördelas. Det är möjligt att göra den efterlevande maken arvslös.Reflektioner avseende det aktuella falletI första hand ska en bodelning förrättas mellan din syster och hennes avlidne make (makens dödsbo) eftersom att de var i ett äktenskap. Det innebär i första hand att en skuldavräkning ska göras från din systers giftorättsgods och hennes avlidne makes giftorättsgods. Därefter ska beloppen läggas samman och delas i lika delar.Den andel som avlidne makes dödsbo ska erhålla efter bodelningen, samt hans enskilda egendom, kommer därefter att fördelas mellan makens arvingar. Utgångspunkten är att efterlevande make ärver den avlidne makens kvarlåtenskap. Eftersom att din systers make emellertid har upprättat ett giltigt testamente till förmån för sin bror, kommer kvarlåtenskapen att tillfalla honom. Det innebär att din syster inte har arvsrätt och att brodern ärver den totala kvarlåtenskapen. Ett arvskifte behöver inte genomföras eftersom att brodern är ensam dödsbodelägare.SammanfattningVid en bodelning kommer din syster och hennes avlidne makes giftorättsgods – efter en skuldavräkning – att läggas samman och dela lika mellan dem. Den del som därefter tillfaller avlidne makens dödsbo kommer att tillskiftas hans bror. Din syster har således inte rätt att ta del av sin avlidne makes arv. Om du vill få vidare hjälp i ditt ärende kan du kontakta Lawlines jurister här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle

2021-04-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag och min sambo har tänkt gifta oss. Vi har inga gemensamma barn. Hon har inga barn men jag har två barn sen ett tidigare äktenskap. Om jag dör före henne så ärver väl mina barn hälften och hon hälften men vad händer när hon dör.
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Närmare reglering kring bodelning och arvskifte återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Nedan kommer en redogörelse för hur egendom fördelas mellan makar när en av dem avlider.BodelningOm den som har avlidit var gift och makarna hade giftorättsgods, måste en bodelning förrättas innan arvskiftet (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett äktenskap upplöses nämligen när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). Vid bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas, s.k andelsberäkning (11 kap. 1 § ÄktB). I bodelning ska giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset består av all egendom som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1–2 §§ ÄktB).Från respektive makes giftorättsgods ska dess skulder dras av (11 kap. 2 § ÄktB). Det värde som finns kvar efter att skulderna har avräknats ska adderas och därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Således har respektive make rätt till hälften av värdet av allt giftorättsgods när bodelningen har förrättas. Efterlevande maken erhåller sin andel och den avlidne makens dödsbo den andra delen av tillgångarna. Arvskifte När bodelningen har slutförts ska arvet fördelas mellan arvingar och universella testamentstagare, s.k arvskifte (23 kap. 1 § första stycket ÄB). Den andel som den avlidne makens dödsbo erhöll efter bodelningen, ska ingå i dennes kvarlåtenskap vid arvsfördelningen. Efterlevande makes och särkullbarns arvsrättNär en av makarna avlider i ett äktenskap, ärver som huvudregel den efterlevande maken dennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § första stycket 1 ÄB). Det här gäller under förutsättning att den avlidne maken inte har upprättat ett testamente som reglerar hur arvet ska fördelas. Särkullbarn har emellertid rätt att få ut sin arvslott direkt när första maken avlider (3 kap. 2 § första stycket 2 ÄB). Det finns en möjlighet för särkullbarn att självmant avstå sin del av arvet till förmån för efterlevande make. Särkullbarnet kommer då att tillskiftas sitt arv först när efterlevande maken också har avlidit (3 kap. 9 § ÄB).Om särkullbarnet avstår sin del av arvet till förmån för efterlevande make, kommer maken att ärva särkullbarnens andel med fri förfogandet rätt. Att efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt innebär att denne äger egendomen fritt, men med vissa begränsningar. Det efterlevande maken får inte upprätta ett testamente där denne angiver att egendomen ska tillfalla annan eller giva större delen av egendomen i gåva. SammanfattningOm du ingår ett äktenskap med din nuvarande sambo och avlider före henne, kommer en bodelning som utgångspunkt att förrättas innan arvskiftet. Det innebär att det först sker en andelsberäkning av era tillgångar och därefter avräknas skulderna från respektive makes giftorättsgods. Efter skuldavräkningen kommer giftorättsgodset att adderas och delas lika mellan er.Den andel som du ska erhålla efter bodelningen kommer att ingå i ditt dödsbo och skiftas mellan dina arvingar vid arvskiftet. Eftersom att särkullbarn har rätt att få ut arvet direkt, kommer din totala kvarlåtenskap att fördelas mellan dina två särkullbarn i lika lotter. Kvarlåtenskap är den del som tillfaller dig efter bodelning. Din fru kommer således som utgångspunkt inte att ärva efter dig, såvida du inte upprättar ett testamente till förmån för henne. Din kvarlåtenskap kommer att tillfalla dina särkullbarn. När din fru avlider kommer hennes kvarlåtenskap att fördelas utifrån hennes legala arvingar och universella testamentstagare. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Reklamation

2021-05-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Mina glasögon har varit lite skrangliga och behövts skruvas ihop med jämna mellan rum. Två månader efter att garantitiden gått ut i år i januari, så bröts de av vid skalmen. Jag har inte varit oförsiktig med mina glasögon. Hur gör jag för att reklamera desamma? Inköpta januari 2019. Mvh
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagJag utgår från att du har köpt glasögonen av en näringsidkare för privat bruk. Det här innebär att konsumentköplagen (KKL) är tillämplig i ditt fall. Du undrar nu hur du ska gå tillväga för att reklamera ditt köp av glasögon.ReklamationEn reklamation ska göras inom skälig tid från det att man har märkt eller borde ha märkt felet på varan (23 § första stycket 1 KKL). Meddelande som lämnas inom två månader efter det att man som köpare har märkt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid (23 § första stycket 2 KKL).Som yttersta frist har man tre år på sig att reklamera en vara, därefter förlorar man som köpare rätten att åberopa fel (23 § tredje stycket KKL).Hur ska du reklamera ditt köp av glasögon?För att reklamera ditt köp av glasögon ska du meddela säljaren inom skälig tid att varan är felaktig. Eftersom att glasögonen enligt din beskrivning bröts av vid skalmen i januari förevarande år, bör du snarast upprätta en reklamation.Det råder inga formkrav för hur en reklamation ska göras, utan det kan upprättas såväl muntligen som skriftligen. Jag rekommenderar emellertid att du skickar en skriftlig reklamation (exempelvis via mejl) då det är enklare att bevisa vid en eventuell framtida tvist. Du kan nämligen använda mejlet som bevis på att du har reklamerat varan och gjort det i rätt tid.Meddelandet där du reklamerar varan ska innehålla en beskrivning av vad du anser är fel med glasögonen. I ditt fall kan det vara bra att bifoga bilder på glasögonen som underlag för ditt påstående. Du bör även angiva var och när du köpte glasögonen, eventuellt ordernummer samt uppvisa ett giltigt kvitto. Saknar du kvitto kan det i vissa fall gå bra med att visa ett kontoutdrag istället. Utöver det kan du förklara vilken påföljd du önskar av säljaren, alternativt att anmodar företaget att återkoppla med förslag på hur problemet kan lösas. Har du drabbats av ytterligare utgifter på grund av felet på glasögonen, kan du i reklamationen också ange att du vill ha ersättning för detta. Du måste dock kunna bevisa att du har drabbats av utgifterna, exempelvis genom uppvisande av kvitto.Om du inte har kommit fram till en lösning med säljaren efter reklamationen och behöver vidare hjälp i ditt ärende, kan du ta kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Köplagen och konsumentköplagen

2021-04-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Vilken lag gäller för mig som privatperson om jag vill ingå köpeavtal, Konsumentköplagen eller köplagen. Är det någon större skillnad på dem?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du som privatperson ingår ett köpeavtal beträffande lös egendom med annan privatperson, är köplagen tillämplig (jfr 1 § och 4 § köplagen). Köplagen är även tillämplig på avtal om köp mellan två näringsidkare. Om du i stället, i egenskap av konsument, ingår ett köpeavtal med en näringsidkare beträffande lös sak är konsumentköplagen tillämplig (1 § första stycket konsumentköplagen). Med konsument avses en fysisk person som handlar för privata ändamål och med näringsidkare avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med dess näringsverksamhet (jfr 1 § femte och sjätte stycket konsumentköplagen). En första skillnad mellan lagarna är att köplagen är tillämplig på avtal om köp av lös egendom medan konsumentköplagen är tillämplig på köp av lös sak. Lös egendom och lös sak innefattar saker som är föremål för besittning såsom kläder, livsmedel, bilar och möbler. Lös egendom är emellertid ett vidare begrepp och inkluderar exempelvis även värdepapper, aktier, nyttjanderättigheter och fordringsrättigheter. Byggnad som uppförts på ofri grund innefattas också i begreppet lös egendom. En annan huvudsaklig skillnaden är att köplagen är dispositiv medan konsumentköplagen är att tvingande till konsumentens förmån (jfr 3 § köplagen och 3 § konsumentköplagen). Att köplagen är dispositiv innebär att parterna kan avvika från lagens bestämmelser. Köplagen bygger på avtalsfrihet vilket innebär att parterna fritt kan avtala om villkoren beträffande köpet. Konsumentköplagen är däremot tvingande till konsumentens förmån, vilket medför att näringsidkaren som huvudregel inte får ingå ett köpeavtal med konsumenten där villkoren är mindre förmånliga än de som angivs i lagen. Det är emellertid fritt att ingå avtal om bättre villkor. Ett exempel är "öppet köp" som inte regleras i konsumentköplagen men som näringsidkaren vanligen erbjuder sina konsumenter.Avseende lagarnas innehåll är bestämmelserna generellt till bättre förmån för en köpare som omfattas av konsumentköplagen jämfört med köplagen. Ett exempel är att reklamationsrättens yttersta tidsfrist i köplagen är två år, medan det i konsumentköplagen är tre år (jfr 32 § andra stycket köplagen och 23 § tredje stycket konsumentköplagen). Konsumentköplagens villkor är oftast förmånligare för köparen. Det grundar sig framförallt i att parterna inte anses vara jämbördiga och därmed erhåller konsumenten skydd genom lagstiftningen. Har du en fråga beträffande ett specificerat ändamål eller bestämmelse är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Hastighetsöverträdelse på motorväg

2021-04-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej !Jag tog mitt körkort för ungefär 8 månader. Idag blev jag stoppad av polis för fortkörning på en motorväg. Jag körde 88 km på en 70 väg. Detta är första gången jag blir stoppad av polis någonsin. Bilen är min makes. Jag fick ordningbot som jag erkände och skrev under och han sa att jag skulle få hem inbetalningskort och böter på 2400 kr som jag ska betala inom en månad på. Kommer mitt körkort bli indraget också?Hälsningar
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omhändertagande av körkortPolisen ska omhänderta ett körkort om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas med anledning av hastighetsöverträdelse (5 kap. 7 § första stycket 2 körkortslagen). Polisen skickar inom 48 timmar körkortet och beslutet om omhändertagande till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen tar därefter beslutet om körkortet ska återkallas eller inte (jfr 7 kap. 2 § första stycket 7 körkortslagen).Transportstyrelsen får således information om trafikbrott och företeelser genom att polisen omhändertar körkortet. De kan även inhämta information för deras utredningar från domar, strafförelägganden och ordningsförelägganden. Återkallelse av körkort vid fortkörningEtt körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas.Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h från högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h.Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska således främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta ska emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte.Reflektioner avseende ditt fallDu har kört 18 km/h för fort i jämförelse med högsta tillåtna hastighet. Det utgör enligt gällande rätt en ringa hastighetsöverträdelse, vilket som utgångspunkt inte ska medföra att ett körkort återkallas.Därtill har polisen i ditt fall inte omhändertagit ditt körkort på plats. Det vanligaste är att ett körkortsingripande initieras av att polisen omhändertar körkortet. Polisen ska nämligen omhänderta ett körkort om det är troligt att det kommer att återkallas av Transportstyrelsen. Utifrån din redogörelse och gällande rätt bör ditt körkort inte återkallas av Transportstyrelsen. Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Överklagande av parkeringsbot

2021-03-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag har fått en P-bot på 500kr trotts att det stod "fri parkering tillsvidare" eftersom automaten var trasig. Det stod sedan med finlir text att giltig Sh-dekal erfordras. Men stod inte vart man kunde hämta sådan. Har jag rätt att överklaga min P-bot?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är möjligt att överklaga en parkeringsbot om man anser att den har blivit felaktigt utfärdad. Nedan följer en redogörelse för förfarandet vid en överklagan. Allmän redogörelseInledningsvis ska man skilja på huruvida det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift som har upprättats. En felparkeringsavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på gatumark, medan en kontrollavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på upplåtet område (jfr 1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Det framgår på boten om det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift.FelparkeringsavgiftFör att överklaga en felparkeringsavgift behöver du skriftligen anmäla att du bestrider betalningsansvar för avgiften till Polismyndigheten. I denna anmälan ska du ange omständigheterna till varför du bestrider ansvaret samt åberopa den bevisning du har till stöd för ditt bestridande (9 § första stycket lagen om felparkeringsavgift).Det som ska beaktas är att även om du bestrider parkeringsanmärkningen, så måste du betala avgiften inom den föreskrivna tiden (7 § lagen om felparkeringsavgift). Du kan således inte underlåta att betala även om du bestrider felparkeringsavgiften. Avgiften kommer emellertid att betalas tillbaka om Polismyndigheten beslutar att undanröja ditt betalningsansvar (15 § lagen om felparkeringsavgift).KontrollavgiftOm det däremot är en kontrollavgift som har upprättats, ska du istället göra en överklagan till den som har utfärdat avgiften. En kontrollavgift upprättas vanligen av en markägare eller ett parkeringsbolag om du har parkerat i strid mot gällande skyltning eller villkor på den aktuella parkeringsplatsen. Utfärdaren av boten framgår vanligen på kontrollavgiften.I din invändning mot betalningsansvar behöver du motivera din överklagan samt bifoga eventuella handlingar som ger stöd för att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad. Det kan exempelvis vara relevanta bilder, intyg och parkeringstillstånd.Till skillnad från en felparkeringsavgift, får du hålla inne din betalning under tiden du bestrider kontrollavgiften. Ur bevissynpunkt är det fördelaktigt att du gör bestridandet skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning förutsätter att avgiften bestrids.Ha en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning