Vilka rättigheter har jag som köpare vid fel i vara?

2019-05-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej min sambo köpte en bil av Hedin bil för en månad sen. O nu var där ett fel så vi lämnade in den på garantin (Kia). Då säger verkstan vi lämna in bilen på att den har varit krockad o där e mycket fel på de . Det sa aldrig säljaren till oss när vi köpte den. Finns det möjlighet att man kan häva köpet ångra det? Tacksam för svar.
Maja Trygg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag antar att du som ställer frågan är en privatperson och kommer därför grunda mitt svar på det. Vid köp mellan konsument (privatperson) och näringsidkare blir Konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig, enligt 1 § KKöpL och 4 § Köplagen (KöpL). Vidare är konsumentköplagen tvingande till konsumentens förmån, det vill säga din förmån, enligt 3 § KKöpL.Då er nyinköpta bil inte stämmer överens med vad ni som köpare kunde förväntat er av köpet, är varan att anses som felaktig, enligt 16 § KKöpL. Vidare ska den felaktiga varan bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt, även om felet i ert fall visar sig en månad senare, enligt 20 § KKöpL. Fel som visar sig inom sex månader från att varan har avlämnats till dig som köpare, anses vara fel som fanns vid avlämnandet av varan, enligt 20 a § KKöpL. På grund av din felaktiga vara kan du som köpare kärva säljaren av varan på avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva hela köpet, enligt 22 § KKöpL. För att kunna kräva någon av dessa påföljder av säljaren, måste du som köpare reklamera felet till säljaren inom skälig tid. Vad som anses som skälig tid bestäms från fall till fall, men en utgångspunkt är att du som köpare ska reklamera varan så fort du uppräckt eller borde ha upptäckt felet. Meddelande om reklamation som lämnas inom två månader efter att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats in i rätt tid, enligt 23 § KKöpL. Av det ovan sagda kan du börja med att kärva avhjälpande eller omleverans för din bil, av bilens säljare, enligt 26 § KKöpL. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga från säljarens sida, kan du som köpare kräva prisavdrag eller häva köpet, enligt 28 och 29 § § KKöpL. För att du ska kunna häva ditt köp av din bil, måste felen på bilen vara väsentliga för dig som köpare. Utifrån informationen i din fråga är det svårt för mig att avgöra om bilens fel är väsentliga. För denna bedömning krävs mer information om varför ni köpte bilen, vad bilen var till för och vad som sades mellan dig och säljaren vid köpet. Ert köpeavtal för bilen blir därför en viktig aspekt för denna bedömning. Så för att ni ska kunna häva köpet måste ni argumentera för varför bilens fel är av väsentlig betydelse utifrån ovan nämnda aspekter. Vidare kan du som köpare ha rätt till ersättning för den skada du lidit av genom att bilen var felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att lämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll, som han inte kunnat räkna med vid köpet och vars följder han heller inte hade kunnat påverka, enligt 30 § KKöpL. Skadestånd på grund av fel i vara omfattar ersättning för utgifter och inkomstförlust, som uppkommit på grund av den felaktiga varan, enligt 32 § KKöpL. Sammanfattande svarDet finns en möjlighet för dig att häva ditt bilköp, om du bevisar och argumenterar för att din bils fel är av väsentlig betydelse. Om du inte skulle ha rätt att häva köpet, kan det bero på att säljaren hellre föredrar att avhjälpa felet genom omleverans eller prisavdrag. Därför råder jag dig till att diskutera med din säljare om hur han på bästa sätt kan hjälpa dig att åtgärda bilens fel, eftersom bilens fel måste ha funnits vid bilens avlämnade (utifrån informationen i din fråga). Vidare har du rätt till ersättning, för de utgifter som uppkommit på grund av din bils fel.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag förhindra min egendom från att vara med i bodelning?

2019-05-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag är skild och har tre barn. Jag ska gifta mig med en man från Polen som är änkling och har fyra barn. Jag skulle vilja undvika problemet med en egendomsfördelning vid eventuellt skilsmässa eller dödsfall i framtiden. Frågan är vilka regler finns i Sverige angående egendomsfördelningen? Vad borde jag göra nu, skriva ett avtal eller testamente ?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera er att skriva ett äktenskapsförord, för att undvika problemet om enskilda egendomar vid eventuell bodelning. En bodelning uppkommer i samband med en skilsmässa eller dödsfall och visar vilka tillgångar som ska fördelas mellan makarna. I en bodelning är det makarnas giftorättsgods som ska ingå, enligt 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, enligt 7 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom kan göras enskild, precis som du vill, genom ett äktenskapsförord, enligt 7 kap. 3 § ÄktB. Genom ett äktenskapsförord kan ni som makar/framtida makar bestämma över vilken egendom som ska vara er enskilda egendom och som vid en eventuell bodelning hamnar utanför bodelningen. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda makar. Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket. I ditt fall ska ni ge in ert äktenskapsförord till Skatteverket inom en månad från att ert äktenskap har ingåtts, för att det ska gälla från äktenskapets ingående, enligt 7 kap. 3 § ÄktB.Om du önskar kan du upprätta ett äktenskapsförord via Lawlines avtalstjänst eller boka tid med en av våra jurister.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag göra mina barn arvlösa, om det är möjligt?

2019-04-26 i Laglott
FRÅGA |Mina barn har brutit med mig för flera år sedan och jag vill inte att de ärver mig p.g.a. deras elakhet. Jag är gift med en ny man som jag bor tillsammans med men som är skriven på annan adress. Kan jag skänka min bostad och mina tillgångar till min man och min mans barn och skriva ett äktenskapsförord om att vid eventuell skilsmässa så går detta tillbaka till mig?Vad finns det för lösning så att mina barn inte ärver något från mig? Kan jag avsäga föräldraskapet nu när de är vuxna?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga handlar om arv, blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig för att besvara din fråga.Varför du inte kan göra dina barn arvlösa:Du kan inte testamentera bort ditt barns laglott. Laglotten utgör halva arvslotten, det vill säga hälften av de arv som barnet skulle få om inget testamente finns, enligt 7 kap 1 § ÄB. Om du skulle skriva ett testamente och där testamentera bort dina barns arvsrätt, kan barnen begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott och den del som de har rätt till, enligt 7 kap 3 § ÄB.Vidare finns ett laglottskydd, för dina bröstarvingar (barn), för att du som förälder inte ska kunna ge bort dina tillgångar i gåva och kringgå laglotten från dina barn. Denna regel hittas i 7 kap 4 § ÄB. För att denna bestämmelse ska bli tillämplig måste gåvan kunna likställas med ett testamente och där två typer av gåvor avses, dels dödsbäddsgåvor och gåvor som inte är betungande för givaren. Med dödsbosgåvor förstås egendom som skänkts när givaren ligger för döden eller då man trott att döden varit nära. Icke betungande gåvor är sådana som ges som gåva, men som inte medför någon förändring av dispositionen förrän efter givarens död. Om du skulle ge bort alla dina tillgångar, som avses i 7 kap 4 § ÄB, till din man, kan dina barn sedan kräva tillbaka de gåvor från din man när du sedan dör. Den viktigaste förutsättningen för detta är att gåvan ska ha kränkt dina barns rätt till laglott. Och för att ta reda på detta ska man undersöka hur kvarlåtenskapen hade beräknats om dina tillgångar inte hade givits bort och se till det värde som gåvan har vid tiden för dödsfallet (och inte vid gåvotillfället). För att dina barn sedan ska kunna göra sin rätt mot din man och begära tillbaka gåvorna, ska det göras inom ett år från det att bouppteckning efter dig avslutades. Om dina tillgångar som du ger din man inte skulle räknas in under ordalydelsen i 7 kap 4 § ÄB, kan dina barn inte göra något åt detta. Därmed kan du ge bort dina tillgångar till vem du önskar utan begränsningar. Vidare innebär dessa gåvor ett förskott av arv till din man. Dock kan detta förskott tas bort genom att det i gåvobrev anges att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Sammanfattande svarI fall du skulle upprätta ett testamente och därmed testamentera bort dina barns laglotter, kan dina barn efter din bortgång jämka testamentet och därefter få rätt till sina laglotter, vilket i ditt fall leder till att ett testamente inte är så gynnande för ditt önskemål. Du kan dock under din livstid fritt förbruka dina tillgångar eller ge bort dem till vem du vill, om de berörda tillgångarna inte faller in under det förstärkta laglottskyddet. Jag önskar dig lycka till och om du skulle ha några vidare funderingar råder jag dig till att kontakta någon av våra jurister här på Lawline!Med vänliga hälsningar,

När börjar min uppsägningstid löpa då jag är sjukskriven?

2019-04-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vad gäller om jag säger upp mig själv medans jag är sjukskriven? Börjar min uppsägningstid löpa medans jag är sjukskriven eller först efter det?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga rör sig om arbetsrätt och uppsägning blir lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig för att besvara din fråga. Det stämmer att du har rätt att säga upp dig när du är sjukskriven. Det som generellt sätt gäller är att du måste följa den uppsägningstid som finns inskriven i ditt anställningsavtal. Du har alltid rätt till minst en månadsuppsägningstid, enligt 11 § LAS. Detta innebär att dina arbetsvillkor kommer att stå kvar i minst en månad, från dess att du har sagt upp dig. Vidare innebär detta om du nyss har blivit sjuk, så har du då rätt till sjuklön från arbetsgivaren i 14 dagar.Enligt 10 § LAS börjar uppsägningstiden löpa efter att den anställde tagit del av uppsägningen (det vill säga efter att du har sagt upp dig eller blivit uppsagd). Det finns dock ett undantag från detta som gäller i det fall där du varit på semester och där din uppsägningstid anses börja löpa då du kommit tillbaka från semestern. Undantaget omfattar dock inte det fall man är sjuk eller sjukskriven. Här gäller som tidigare nämnt att uppsägningstiden börjar löpa från den tid du har meddelat om din uppsägning eller tagit del av meddelandet.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma till oss på Lawline igen!Med vänliga hälsningar,

Hur får mina föräldrar förvalta över min ekonomi?

2019-05-09 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag är en tjej på 13 år och jag undrar om mina föräldrar har rätt att bestämma över mina pengar om jag har tjänat dem själv. Får dem spendera alla mina pengar innan jag fyller 18 och sen inte betala tillbaks?Alltså, kan dem bestämma vad jag inte får göra eller bestämma vad jag ska göra med dem? I så fall, när får jag bestämma vad jag ska göra med mina pengar som jag har tjänat själv?Jag undrar också, skulle dem ha rätt att ta ut hyra från mig om jag tjänade pengar utan att ge mig något annat alternativ, som att bo någon annan stans - för då skulle ju jag vara tvungen att betala?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna i föräldrabalken, som reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar, är till för att ge dig som barn ett skydd. En viktig utgångspunkt för dina föräldrars förmyndarförvaltning är att de på ett ansvarsfullt sätt ska fullgöra sina skyldigheter och handla på det sätt som är bäst för dig som barn.Dina föräldrar ska svara för ditt underhåll med hänsyn till dina behov och dina föräldrars samlade ekonomiska förmåga, enligt 7 kap. 1 § FB. Vidare har dina föräldrar en fri förvaltning avseende dina tillgångar, eftersom du är omyndig. Enligt 9 kap. 3 § Föräldrabalken (FB) får den underårige själv råda över den egendom som denne har intjänat genom eget arbete, efter 16 år fyllda. Detta innebär att föräldrar med vissa begränsningar, själva kan bestämma hur barnets pengar ska användas så länge detta sker för barnets räkning. Det betyder att dina föräldrar endast får bestämma över dina pengar, om det anses vara för ditt bästa. Dina föräldrar får därför inte använda dina pengar för eget bruk. För att dina föräldrar ska kunna "låna" pengar av dig för eget bruk krävs det att en god man utses, för att företräda dig som barn. Detta gäller alla tillfälliga handlån som dina föräldrar tar av dina tillgångar, oavsett storlek.Sammanfattningsvis får du bestämma över din inkomst efter att du har fyllt 16 år. Till dess får dina föräldrar förvalta över dina pengar med hänsyn till ditt bästa. Om du känner att dina föräldrar förvaltar dina pengar på annat sätt, än för ditt bästa, eller att de inte uppfyller sin underhållsskyldighet för dig, rekommenderar jag dig till att berätta om detta för någon som du känner dig trygg med. Jag rekommenderar dig också att kontakta din skolkurator, skolsköterska eller din kommuns ungdomsmottagning, för att få råd och tips om hur du vidare kan gå tillväga med din fråga och funderingar.Jag hoppas annars du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Måste ett testamente delges för att vinna laga kraft?

2019-05-09 i Testamente
FRÅGA |Hej,Min avlidna mammas sambo har nu också avlidit. Han har inga egna barn och endast en syster i livet. Han har testamenterat allt till mig och mina syskon och testementet är upprättat av jurist. Måste nu hans syster godkänna detta testamente skrifligen? I arvsordningen så är ju hon först att ärva men när han har upprättat ett testamente så trodde jag att det var det som gällde? Jag håller på med bouppteckningen nämligen och blir lite osäker då jag har hört att hon måste godkänna först?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga berör arv, testamente och bodelning, blir Ärvdabalken (ÄB) tillämplig för att besvara din fråga!För att din mammas sambos arv ska kunna fördelas enligt testamente, måste testamentet vinna laga kraft. Detta innebär att arvet kan fördelas enligt testamentet om testamentet inte längre går att överklaga. Testamentet vinner därmed laga kraft genom att det delges arvingarna (de som ska ärva enligt arvsordningen i ärvdabalken) och ingen klandrar testamentet inom sex månader, eller genom att arvingarna godkänner testamentet, enligt 14 kap. 4 § ÄB. Delgivning ska ske trots att testamentet klart och tydligt uttrycker den avlidnes vilja.I ert fall är din mammas sambos syster en legal efterarvinge, enligt 3 kap. 2 § ÄB och ska därför godkänna/delges din mammas sambo testamente. Systern måste delges/godkänna testamentet eftersom hennes rätt till efterkrav försvinner genom testamentet. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste jag vittna även fast jag inte vill?

2019-04-09 i Vittna
FRÅGA |Kan man bli kallad som vittne i en vårdnadstvist även om man inte vill vittna?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga rör sig om vittnesplikten, blir 36 kap. Rättegångsbalken (RB) tillämplig för att besvara din fråga.Kan du bli kallad som vittne även om du inte vill vittna?I Sverige har vi en vittnesplikt som innebär att om du blir kallad som vittne till ett mål, är du skyldig att vittna, enligt 36 kap. 1 § RB. Denna skyldighet är en så kallad allmän medborgares skyldighet. När du vittnar i domstolen är du skyldig till att berätta sanningen, vilket du gör genom att avlägga en ed, enligt 36 kap. 11 § RB och 36 kap. 14 § RB.Skulle du inte berätta sanningen eller uppfylla din plikt till att vittna, riskerar du för att begå mened. Mened är ett brott som begås genom att du inte svarar med sanningen på de frågor som ställs, under ditt vittnesförhör, enligt 15 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Du kan inte dömas för mened om du inte kommer ihåg vad som har hänt. Mened kräver att du förtiger sanningen med uppsåt (med flit). Det finns ett undantag från vittnesplikten och gäller för dem som är under 15 år eller för de som lider av en allvarlig psykisk störning, enligt 36 kap. 4 § RB. Om du är närstående till någon av dem som är parter i det berörda målet, kan du också frångå vittnesplikten, enligt 36 kap. 3 § RB. Vidare finns det ingen speciell regel som reglerar om du inte vill vittna. Sammanfattning av svar och rådAv vad som framkommer av informationen i din fråga kan jag inte dra någon slutsats om varför du inte vill vittna, vilket är okej och försåtligt. Det du bör tänka på är att om du blir kallad som vittne till ett mål, är du skyldig till att vittna enligt vittnesplikten.Att vittna är något fint, en allmän plikt, som gör att du kan hjälpa de parter och domstolen i målet till att klargöra frågor i ärendet. Jag råder dig till att berätta om hur du känner inför att vittna. Ta kontakt och vänd dig till den domstolen som du har blivit kallad till, eller socialtjänsten som utreder vårdnaden. En del domstolar runt om i Sverige har något som kallas vittnesstöd och innebär att du som vittne får träffa en person från domstolen innan du ska vittna, för att få stöd och svar på eventuella frågor. Denna person har en uppgift om att finnas där för dig, till dess att du ska vittna. Vittnesstöd är en mycket bra och fin möjlighet för vittnen som är nervösa, osäkra eller som har frågor om själva processen.Du ska veta att du inte är ensam om att inte vilja eller vara nervös inför att vittna. Du ska också komma ihåg att du som vittne kan bidra till en stor hjälp för utredningen och därmed underlätta processen för alla inblandade. Slutligen har du en vittnesplikt att uppfylla, om du inte träffas av undantagen från denna plikt, vilket innebär att du inte kommer ifrån vittnesplikten genom att du inte vill vittna. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Kan man testamentera bort en laglott till sin makes barn?

2019-04-04 i Testamente
FRÅGA |Min son tog sitt liv i februari. Han var mitt enda barn. Jag är inte längre gift med pappan utan med en annan man som har fem egna barn. Min fråga är om jag kan testamentera bort "laglotten" till ett av hans barn eller måste den tillfalla mina syskon eller syskonbarn? Alternativt testamentera allt till min man med förbehåll att det han ärver ska tillfalla detta barn vid hans bortfall.
Maja Trygg |Hej! Jag vill inledningsvis börja med att beklaga sorgen för din son. Då din fråga rör sig om arv, blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig för att besvara din fråga.Med anledning av att du är gift, kommer din kvarlåtenskap tillfalla din make vid din bortgång, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Om din son hade varit i livet, hade han sedan ärvt sin laglott av den kvarlåtenskap som fanns kvar av dig efter din makes bortgång. Jag tolkar vidare din fråga som att din bortgångna son inte hade några barn. Om han hade haft barn, hade de ärvt din sons laglott och delat lika på denn, efter din makes bortgång, enligt 2 kap. 1 § ÄB. När din make sedan går bort kommer hans bröstarvingar (barn) att få dela lika lott på det arv som finns kvar, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att din kvarlåtenskap då kan finnas kvar (om inte din make har förbrukat den) och därmed bli en del av arvet som hans barn ska dela lika på. Kan du testamentera bort din sons laglott till ett av din makes barn?Det stämmer att du genom ett testamente kan fördela din egendom så som du önskar, enligt 9 kap. 1 § ÄB. Och så som du nämner i frågan kan du testamentera dina tillgångar på olika sätt, men då få något olika resultat. Därav kommer jag nu utifrån dina alternativ i frågan ge dig två alternativ på hur du skulle kunna testamentera dina tillgångar för att få så som du önskar, nämligen att ge din bortgångna sons laglott till en av din makes barn.Alternativ 1:Du upprättar ett testamente enligt formkraven i 10 kap. 1 § ÄB och gör därmed testamentet giltigt. Formkraven som du ska följa är:- Testamentet ska vara skriftligt.- Två vittnen ska närvara när testamentet skrivs.- Du som ska testamentera ska skriva under testamentet i vittnenas samtidiga närvaro. - De båda vittnena ska skriva under testamentet med namn, yrke, hemvist och tid för bevittnandet, eller övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, enligt 10 kap. 2 § ÄB.- Vittnena ska även ha kännedom om testamentets egenskap, men behöver inte veta dess innehåll. I detta testamente testamenterar du då din bortgångens sons laglott till ett av din makes barn. Det du ska tänka på vid detta alternativ är att din make fortfarande kommer ärva av dig, enligt 3 kap. 1 § ÄB och att det barn du testamenterar till, kommer få sin del av laglotten från dig, när din make dör. Detta innebär också att om det finns kvarlåtenskap över från dig, som din make inte har förbrukat, kommer hans andra barn också få en del av ditt arv, vid deras pappas bortgång. Alternativ 2: Du upprättar ett testamente enligt formkraven i 10 kap. 1 § ÄB och gör därmed testamentet giltigt. Formkraven för testamentet hittar du ovan i vid alternativ ett.I detta testamente testamenterar du alla dina tillgångar till din man, med förbehåll att det han sedan har kvar av ditt arv vid sin bortgång, tillfaller det önskade barnet som du vill testamentera till. Detta alternativ innebär då att din man fritt får förfoga över dina tillgångar efter din bortgång och vid hans bortgång tillfaller din kvarvarande kvarlåtenskap till det barn du önskar. Detta innebär vidare att din makes resterande barn inte ärver av dig, utan då får taga lika laglott från din makes kvarlåtenskap. Sammanfattande svarDu har bland annat dessa två alternativ att välja på, om du fortfarande vill testamentera dina tillgångar så som du önskar i din fråga. Vilket alternativ du väljer att testamentera på, är upp till dig, men tänk på att upplåta testamentet med formkraven i 10 kap. 1 § ÄB, för att ditt testamente ska bli giltigt.Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!Lycka till!Med vänliga hälsningar,