Är robotgräsklipparen samboegendom eller inte?

2019-10-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har brutit. Vi har lite olika åsikter om vad som ska ingå i bodelningen när det gäller yttre lösöre. Hon flyttade in i mitt hus som jag haft sen länge. Jag har stort sett fått sköta hus och trädgård själv. Det är någon enstaka gång som hon hjälp till i trädgården.För att jag skulle orka med så köpte jag en robotgräsklippare, jag betalade hela själv som allt annat som höjer husets värde. Nu säger hon att den eller dess värde ska ingå i bodelningen. Det är väl inte möjlig då det är ett mer eller mindre fast installation i trädgården.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga rör bodelning i samboförhållande blir Sambolagen (SamboL) tillämplig för att utreda din fråga. Till att börja med ska en bodelning göras när ett samboförhållande upphör, 8 § SamboL. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden den dag då samboförhållandet upphörde.Det som ska ingå i bodelningen är er samboegendom, det vill säga den egendom som ni tillsammans har förvärvat för ert gemensamma bruk, 3, 5, 6 § § SamboL. Egendom som ni fått i gåva, genom testamente eller arv är inte samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen, 4 § SamboL. Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att du äger huset ni bor i, vilket du har ägt sedan innan ni träffades. Därmed kan huset anses som din egendom och ska därför inte ingå i bodelningen, eftersom du verkar ha förvärvat huset innan ni träffades och inte köpt det för ert gemensamma bruk. Gällande robotgräsklipparen kan den anses utgöra din egendom och därmed inte ingå i bodelningen, eftersom du har köpt den för att underlätta ditt trädgårdsarbete. Ditt trädgårdarbete kan anses utgöra en hobby, vilket skulle kunna leda till att robotgräsklipparen anses utgöra ett hobbyredskap och därmed inte ingå i bodelningen, enligt 7 § SamboL. Men med tanke på att det också endast verkar vara du som använder robotgräsklipparen (genom att underlätta ditt trädgårdsarbete som Du sköter) kan robotgräsklipparen också anses utgöra din egendom och ska därmed inte ingå i bodelningen. Dock kan robotgräsklipparen, trots det ovan nämnda, anses utgöra samboegendom enligt 6 § SamboL om robotgräsklipparen köptes för ert gemensamma bruk och att den används av er båda. Därav är den faktiska användningen av robotgräsklipparen avgörande för ditt fall, det vill säga vem som använder och har mest nytta av den. Men på grund av informationen i din fråga, om att du köpte robotgräsklipparen för att underlätta ditt trädgårdsarbete, anser jag (med stöd av lagkommentarer till Sambolagen) att robotgräsklipparen inte utgör samboegendom eftersom den inte uppfyller kravet för att vara köpt för en gemensam användning. Den köptes för att underlätta din arbetsbörda på ditt hus och ska därför inte ingå i er bodelning. Sammanfattningsvis är det användandet av egendomen som är avgörande för om egendomen ska anses som samboegendom enligt 6 § SamboL eller inte. Det vill säga vem som använder egendomen och vem som köpte egendomen är avgörande för bedömningen. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning

Överföring av lagfart

2019-10-22 i Fastighet
FRÅGA |https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1Vi är fyra syskon som äger ett hus utomlands. Vi vill överföra våra lagfarter på våra fyra barn. Hur går vi tillväga?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Då din fråga rör ett hus, det vill säga fast egendom, blir jordabalken (JB) tillämplig för att utreda din fråga. Till att börja med finns det olika metoder för att ändra ägarförhållandet för ert hus, vilka är gåva, köp eller byte. Men utifrån er fråga tolkar jag det som att ni vill göra en överlåtelse av era lagfarter till era barn, vilket gör att mitt svar kommer grundas utifrån det. Ert hus kan överlåtas till era barn genom gåva, vilket innebär att en överlåtelsehandling av den fasta egendomen måste upprättas, enligt 4 kap. 29 § JB. Att en överlåtelsehandling måste upprättas beror på att regler för gåva av fastighet är samma som vid köp av fastighet. De formkrav som ställs på överlåtelsehandlingen framgår av 4 kap. 1 § JB och är:-Det ska vara en skriftlig köpehandling där det framgår tydligt att säljaren vill överlåta fastigheten till köparen och att köparen vill ha fastigheten. Således är inte muntliga avtal av köp av fast egendom giltiga-Det ska framgå i köpehandlingen vad det är för objekt (fastighet) som köpet handlar om. Här är det vanligt att använda sig av fastighetsbeteckning för att vara så specifik som möjligt.-I köpehandlingen ska köpeskillingen framgå – det vill säga vad fastigheten kostar. Viktigast är att totalsumman framgår. Om ni överlåter gåvan till era barn och de inte köper fastigheten av er, kan det vara bra att nämna vad fastigheten hade kostat om ni hade sålt den.-Köpehandlingen ska vara underskriven av båda parter, köpare och säljare. I ert fall ska handlingen därmed vara undertecknad av er som överlåter fastigheten och de som får fastigheten, det vill säga era barn. ( Förtydligande: Köpehandling = överlåtelsehandling.)Efter att en korrekt överlåtelsehandling är gjort ska ni registrera gåvan av fastigheten på Skatteverket. Detta är av betydelse för att era barn ska kunna få lagfart på fastigheten, eftersom lagfart endast kan sökas av den som förvärvat äganderätten av fast egendom, enligt 20 kap. 1 § JB. Lagfarten ska sökas inom tre månader från att överlåtelsehandlingen upprättades, enligt 20 kap. 2 § JB. Om ni inte registrerat överlåtelsen av fastigheten hos Skatteverket kommer lagfarten att vilandeförklaras, det vill säga inte godkännas och därmed är registreringen om överlåtelsen till Skatteverket så pass viktig, vilket framgår av 20 kap. 7 § JB. Detta beror också på att det äganderätten övergår från er till era barn genom överlåtelsehandlingen och inte genom lagfarten. Lagfarten är endast en formell legitimationshandling som bevisar att registrering av fastigheten har skett hos Skatteverket. Som avslutande del av mitt svar kommer jag i steg sammanfatta hur ni ska gå till väga för att överföra era lagfarter på era barn:1. Upplåt en korrekt överlåtelsehandling, vilket görs genom att följa 4 kap. 1 § JB (se ovan nämnda punkter för att göra en korrekt sådan). Det är överlåtelsehandlingen som ändrar äganderätten till era barn. 2. Registrera överlåtelsehandlingen på skatteverket för att kunna söka och få en godkänd lagfart.3. Era barn söker lagfart på fastigheten, vilket ska göras inom 3 månader från dess att överlåtelsehandlingen har upplåtits. Lagfarten kan bland annat sökas på lantmäteriets hemsida. Lagfarten visar att registrering av fastigheten har gjorts på Skatteverket. Om ni har fler funderingar gällande lagfarter rekommenderar jag er att läsa på lantmäteriets hemsida eller kontakta oss igen! Annars hoppas jag att ni fick svar på er fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Vem står för rättegångskostnaderna i tvistemål?

2019-09-03 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Om en brukare stämmer sin kommun måste brukaren betala rättegångskostnader om denne förlorar målet?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du nämner i din fråga är huvudregeln att den "förlorande parten" betalar både sina egna och motpartens rättegångskostnader i tvistemål, enligt 18 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). Ersättningen som den förlorande parten ska betala ska fullt motsvara kostanden för rättegångens förberedelse, talans utförande och arvode till ombud/biträde (så länge kostnaden är skälig/rimlig), enligt 18 kap. 8 § RB. I dessa fall får den förlorande parten således betala hela motpartens rättegångskostnader. Observera att den förlorande parten inte betalar onödiga kostnader förorsakat av den vinnande parten, då detta anses som försumlig processföring. Vinnande eller förlorande part?Det är inte alltid självklart vem av parterna som faktiskt har vunnit målet och som således slipper betala rättegångskostnaderna. Detta beror på att en talan kan få bifall för en del av sitt yrkande, men inte allt. I dessa fall kan man se det som att båda parter har förlorat till viss del, vilket är anledningen till att domstolen i dessa fall kan fördela rättegångskostnaderna efter vilken del av målet som kostnaderna hör till. Exempelvis kan den som förlorar målet i en viss del betala dem rättegångskostnaderna, medans den andra parten som förlorade i andra delar betala dem rättegångskostnaderna. Således fördelas rättegångskostnaderna beroende på hur utgången i målet blir.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad innebär skälig tid?

2019-09-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad innebär skälig tid?En kallelse till huvudförhandling ska komma inom skälig tid innan huvudförhandling hållas, se 32 kap 1 § Rättegångsbalken (RB) (här). Ok, men vad innebär skälig tid, jag hittar tyvärr inte detta i någon kalender och jag har heller aldrig hört talas om det klockslaget
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Begreppet "skälig tid" används flitigt inom juridiken och innebär "rimlig tid". Vad som räknas som skälig tid är således en bedömningsfråga och måste bedömas från situation till situation. I ditt fall innebär det att en kallelse till huvudförhandling ska komma inom rimlig tid innan huvudförhandlingen ska äga rum. Rimlig tid i din situation är beroende av hur brådskande eller komplicerad ditt mål är. Vidare ska ni som kallas till huvudförhandling få god tid på er att förbereda er, dock får inte rättegången fördröjas i onödan. Detta innebär att rätten kommer skicka ut en kallelse till huvudförhandling i god tid (anpassat till ditt mål), för att du ska kunna förbereda dig så bra som möjligt. Hoppas du fick svar på din fråga och lita på att rätten skickar ut en kallelse i god tid för att du ska kunna förbereda dig inför förhandling. Allt gott!Med vänlig hälsning,

Betalar min efterlevande make mina skulder trots äktenskapsförord?

2019-10-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om man har äktenskapsförord, måste den efterlevande t. ex betala mina skulder?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall man ärver skulder och därför kommer mitt svar grundas utifrån det.Till att börja med är ett äktenskapsförord ett avtal som reglerar vilken av makarnas egendom som ska ingå i en framtida bodelning, 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Äktenskapsförordet får alltså först betydelse när det blir aktuellt att göra en bodelning mellan makarna. Bodelning görs vid skilsmässa och dödsfall, men kan också ske under pågående äktenskap om makarna vill det.En grundregel vid dödsfall, skilsmässa och bodelning under äktenskapet är att man inte ärver den andres skulder, vilket beror på att varje make råder över sin egendom och svara för sina skulder, 1 kap. 3 § ÄktB. Att man inte ärver någon annans skulder beror också på att skulderna dras av från personens tillgångar vid bodelningen, 11 kap. 2 § ÄktB. Om det finns tillgångar kvar efter att skulderna har betalats från personens tillgångar, fördelas dessa tillgångar genom bodelning och arv. Detsamma gäller för äktenskapsförord, om det inte i äktenskapsförordet står att ni ska ärva varandras skulder. Hoppas du fick svar på din fråga!Allt gott,

Vad händer med min enskilda egendom vid skilsmässa och dödsfall?

2019-09-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag undrar över mina föräldrars testamente. Där står att deras bostadsrättslägenhet skall tillfalla mig såsom "enskild egendom i vilken mannen ej skall äga giftorätt". Nu undrar jag om detta enbart gäller vid skilsmässa el om min make ärver lägenheten om jag skulle dö före honom. (Vill förvissa mig om att så är fallet el annars om jag behöver skriva ngt för det).
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När egendom tillfaller annan genom arv, gåva eller testamente förblir det enskild egendom, enligt 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Enskild egendom är egendom som är undantagen från grundregeln om giftorättsgods i 7 kap. 1 § ÄktB. Konsekvensen av att egendom är enskild är att egendomen inte ska ingå i bodelning. Bodelning görs både vid skilsmässa och dödsfall. I ditt fall innebär det ovan sagda att din enskilda egendom, det vill säga din bostadsrätt, inte kommer att ingå i er bodelning vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall. Vid skilsmässa förblir din enskilda egendom din och vid dödsfall kommer din enskilda egendom fördelas till dina arvingar genom arv. Detta innebär att din make inte kommer få tillgång till din enskilda egendom varken vid skilsmässa eller de ifall du skulle gå bort före honom.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Barnen eller nya tjejen?

2019-09-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag och min man har precis skickat in papperen Ang skilsmässa och vi har två små barn ihop. Jag undrar om jag kan ställa ultimatumet barnen eller hans nya tjej, som han träffat direkt vid skilsmässa. Då han inte varit hemma och träffar barnen på en vecka och vi fortfarande har lägenheten tillsammans pch det är tänkt att vi ska bo där ihop tills han hittar något annat.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din situation gäller umgänge med barn tillämpas föräldrabalken (FB) för att utreda din fråga. Vidare är principen och regeln om "barnets bästa" avgörande i frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge, enligt 6 kap. 2a § FB. Vid bedömningen om vad som anses vara barnets bästa, tas barnets ålder och mognad till beaktande.Vidare, angående vårdnad och speciellt umgänge anses det bästa för barnet att få spendera tid med båda sina föräldrar, enligt 6 kap. 2a och 15 § § FB. Observera här att det är barnet som har rätt till umgänge med föräldern och inte föräldern som har rätt till umgänge med barnet. I ditt fall innebär detta att dina barn har rätt till umgänge med sin pappa, eftersom det anses som barnens bästa. Om du skulle ställa det ultimatum som du berättar om i din fråga, kan du anses utgöra umgängessabotage, det vill säga förhindrar era barn från att träffa sin pappa och således förlora vårdnaden om dina barn, enligt 6 kap. 7 § FB. Anledningen till detta beror på att du då kan anses utgöra missbruk eller försummelse i omsorgen av dina barn, vilket strider mot barnets bästa eftersom dina barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Gällande barnens pappas beteende, kan även han anses utgöra försummelse eller övriga brister i omsorgen för sina barn, vilket kan leda till att rätten bör utreda om eventuell ändring i vårdanden, enligt 6 kap. 7 § FB. På grund av informationen i din fråga och det ovan anförda råder jag dig till att inte ställa barnens pappa inför något ultimatum, då det kan göra så att du förlorar vårdnaden för dina barn. Om situationen du beskriver fortsätter, råder jag dig till att kontakta några av våra jurister här på Lawline, för att få mer juridisk hjälp och som eventuellt kan hjälpa dig att utreda frågan om ändrad vårdad till ensam för dina barn. Dock är det alltid rätten som beslutar och utreder frågan om vårdnad, boende och umgänge för barn, då det är deras skyldighet enligt 6 kap. 5 och 19 § § FB. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Ärver min sambo mina skulder?

2019-09-03 i Sambo
FRÅGA |Hej!Jag har blivit sambo igen. Jag har en skuld med mig sedan en tidigare försäljning av hus som gick med förlust. Skulden är ca 180 000 kr. Kan jag på något sätt ordna så att min nye sambo inte ärver min skuld om vi gifter oss om jag dör innan honom?Tacksam för svar
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En grundregel vid dödsfall och arv är att man aldrig ärver någon annans skulder. Det som först ska göras efter att någon har gått bort är en bouppteckning, det vill säga en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder som sedan ska ges in till skatteverket för registrering. Bouppteckningen utgör en legitimationshandling och visar vilka som har rätt att handla i dödsboets räkning. Bouppteckningen ska göras tre månader efter dödsfallet och med två borättsförättare. Bouppteckningen visar således den avlidens tillgångar och skulder. Skulderna dras av från den avlidens tillgångar och således ärvs inte skulder. Om det finns tillgångar kvar efter att skulderna har betalats, fördelas dessa tillgångar genom bodelning och arv. Bodelning är en privat förrättning mellan en eventuell efterlevande make och den avlidens makes arvs och universella testamentetagre. Via bodelningen erhåller den efterlevandemaken sin andel av på grund av giftorätt. Bröstarvingar (den avlidens barn) ärver lika lott. Observera att sambor inte ärver varandra, vilket i ditt fall innebär att du och din sambo måste gifta er för att ni ska kunna ärva varandra. Vidare ärver inte sambor varandras skulder heller, med hänvisning till att man aldrig ärver någon annans skulder, som tidigare nämnt. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,