Krävs testamente för att egendom ska bli enskild egendom?

2020-01-21 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, jag undrar om det räcker juridiskt, eller måste det vara ett äktenskapsförord ( jag har redan ett sedan tidigare) att min mamma skriver att det jag och min syster ärver ska vara vår enskilda egendom ( min pappa avliden och inga andra arvingar finns, förutom min dotter)? Jag är gift sedan 34 år tillbaka och vi har en dotter gemensamt, min man har en son sedan tidigare, men min syster är inte gift och har inga arvingar. Kan man skriva så som jag ovan nämnt, blir det per automatik min dotters enskilda egendom ( alltså det som kommer från min mamma) den dagen jag dör?Enligt Skandia behövs inte min kapital -och pensionsförsäkring vara med i äktenskapsförordet, de är ändå mina, de är tecknade efter äktenskapsförordet skrevs. Stämmer det att de är min enskilda egendom och inte räknas in i boet? Tacksam för svar.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med så räcker det "juridiskt" som du säger att den egendom du ärver förblir din enskilda egendom, enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB). Dock kan det också alltid vara bra juridiskt att säkra upp så att egendomen du önskar enskild förblir enskild genom ett testamente eller äktenskapsförord. Ett testamente upprättas och blir giltigt genom att följa dessa formkrav, enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) -Testamentet ska vara skriftligt.-Två vittnen ska närvara när testamentet skrivs.-Den som ska testamentera (vilket i ert fall är dina föräldrar) ska skriva under testamentet i vittnenas samtidiga närvaro.-De båda vittnena ska skriva under testamentet med namn, yrke, hemvist och tid för bevittnandet, eller övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, enligt 10 kap. 2 § ÄB.-Vittnena ska även ha kännedom om testamentets egenskap, men behöver inte veta dess innehåll.Svaret på frågan vad det gäller din dotter, om hon per automatik erhåller ditt efterarv som enskild egendom, så är svaret att enskild egendom inte ingår vid bodelning, men vid kvarlåtenskapen och således ärver din efterlevande make din enskilda egendom. För att din enskilda egendom ska tillfalla din dotter istället, krävs ett testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev om detta.Så sammanfattningsvis är ärvd egendom lika med enskild egendom. Dock krävs testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev för att den enskilda egendomen inte ska ingå i kvarlåtenskapen vid dödsfall. Formkraven för testamente hittas i 10 kap 1 § ÄB, för äktenskapsförord i 7 kap. 3 § ÄktB och gällande gåvobrev så finns inga formkrav.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bild på mig i reklam utan mitt samtycke

2020-01-03 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hejsan min skola har tagit en bild av mig utan mitt samtycke och delat den på flera olika sociala medier utan min vetskap är detta ett brott de begått med tanke på att de var under skoltid dock inte på skolans egna egendom utan på en utflykt vid ett annat hus ??
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enlig lag (1978:800) om namn och bild i reklam får inte skolan, utan ditt samtycke använda ditt namn eller bild av dig i sin marknadsföring, enligt 1 §. Om skolan uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ovanstående och 1 §, ska de dömas till böter enligt 2 §. Dock har du som utsatt alltid rätt till ersättning för personlighetsintrång och således utnyttjandet, enligt 3 §. Observera dock att det jag nu har anfört gäller endast om det rör sig om reklam. Så om din skola har lagt ut bilder på dig, utan ditt samtycke, kan det vara okej om detta görs i syfte att informera om skolans verksamhet, enligt 6 § myndighetsförordningen. Dock kan du som enskild alltid invända mot att skolan använder dina personuppgifter och således dig på bild. En sådan invändning kan göras när som helst och dina uppgifter får då inte längre behandlas för sådana ändamål. Jag rekommenderar dig att i första hand vända dig till skolan och berätta att du inte vill vara med på bild samt att de ska ta bort de bilder som de har delat på dig, på deras sociala medier. Skolan bör lyssna och förstå! Om det händer igen råder jag dig till att ta kontakt med oss på Lawline igen!Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Uppsägning av hyresavtal på bestämd tid

2019-12-23 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, har vi rätt att säga upp ett hyresavtal vid ett ägarbyte , även om det kvarstår ca 2år?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att din fråga syftar på ett hyresavtal gällande bostadsrätt, varför 12 kap Jordabalken (JB) blir tillämplig för att utreda din fråga. Till att börja med finns det två olika typer av hyresavtal för bostadsrätt, vilka är de som gäller för obestämd tid (tillsvidare) och de som gäller för bestämd tid. Utifrån din fråga tolkar jag det som att ni har ett hyresavtal på bestämd tid och således kommer mitt svar utgå ifrån det. Huvudregeln vid hyresavtal på bestämd tid är att de upphör att gälla vid dess slutdatum. Till detta finns dock två undantag, vilka är om ni har avtalat om att avtalet måste sägas upp eller om hyresförhållandet har varat längre än nio månader, enligt 12 kap. 3 § JB. Detta innebär att om ert hyresförhållande har varit längre än nio månader måste du säga upp lägenheten, trots att det finns ett bestämd avtal om dess sluttid. Uppsägningstiden är tre månader, 12 kap. 4 § JB. Sammanfattningsvis innebär det att ni kan säga upp ert hyresavtal trots att det inte har passerat sitt slutdatum. Och om hyrestiden har varit längre än nio månader måste detta sägas upp för att upphöra att gälla. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Rätt till lägenhet och barn vid skilsmässa

2019-12-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej jag och min fru ska skiljas. Vi skickade in papprena till domstolen i oktober och betalde avgiften även i oktober. Vi bor ihop och båda står på kontraktet, Men det va tackvare hennes köpoäng vi fick lägenheten. Vi har ett barn på snart 2år och hon är gravid och ska födda i mitten på mars. Nu säger hon att jag ska flytta ut 1 Februari även fast jag inte har någon lägenhet fixad. Kan hon göra det? Måste jag betala underhåll även fast hon kastar ut mig? Har hon rätt att göra det fast jag står på kontraktet? Kan hon neka mig att träffa mitt barn sen när det är fött i mars?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag anser att din fråga rör tre frågor och kommer således dela upp mitt svar efter detta. Fråga om din fru kan ta över lägenheten?Vid skilsmässa är det den av makarna som har störst behov av att få bo kvar i den gemensamma bostaden som ska få göra det, vilket framgår av 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (ÄktB). Att hyresrätter också räknas som gemensambostad framgår av 7 kap. 4 § ÄktB. Detta kräver dock att bostaden ska ha varit just gemensam, vilket den utifrån informationen i din fråga kan vara en bedömningsfråga med tanke på din frus köpoäng. Dock om avsikten var att ni skulle flytta in i lägenheten gemensamt kan den anses som er bådas och att den som mest behöver den ska få den. Men om avsikten var att lägenheten skulle vara just din frus, är det med stor sannolikhet hon som har rätt till den. Men om avsikten var att ni båda skulle flytta in och bo i lägenheten gemensamt är det således en bedömningsfråga om vem av er, som anses mest behöva bo kvar i lägenheten. Vid bedömningen för detta är faktorer som barn avgörande. Att din fru är gravid är således avgörande och om ni hade tänkt att ha gemensam eller ensam vårdnad av barnet. Även faktorer som makarnas ålder, hälsa och avstånd till arbete är avgörande. Om det är så att någon av er inte har arbete, kan det anses att den som inte har arbete borde ha bättre rätt till lägenheten, eftersom denne kommer få svårare att hitta en ny bostad. Dock kan ingen slutsats om vem som ska få bostaden utifrån din fråga, då mer information om just era omständigheter krävs. Dock kan faktorerna om att din fru är gravid och att ni väntar barn bli avgörande för ert fall, utifrån informationen som finns i din fråga. Men detta är som sagt en bedömningsfråga och om det är så att ni inte kan komma överens om vem av er som behöver lägenheten mest, kan ni i värsta fall behöva tvista om detta i domstol eller låta det avgöras av en bodelningsförrättare. Om ni önskar mer juridisk hjälp rekommenderar jag er att kontakta någon av våra skickliga jurister här på Lawline. Måste jag betala underhåll för mitt barn?Barnets föräldrar ska var och en efter sin förmåga svara för barnets underhåll till dess att barnet fyller 18 år. Underhållet som ska betalas bestäms utifrån barnets behov och din ekonomiska förmåga. Barnet ska ha samma ekonomiska levnadsstandard som sina föräldrar. En förälderns underhållsskyldighet består trots att föräldern inte har vårdanden om barnet eller om barnet bor varaktigt hos någon av föräldrarna, enligt 7 kap. 2 § FB. Din skyldighet att betala underhåll står fast till dess att barnet fyller 18 år, eller till dess att barnet fyllt 21 år och går i skolan, enligt 7 kap. 1 § FB. Underhållsbidraget som du som förälder ska betala fastställs genom dom eller avtal, 7 kap. 2 § FB. Du och din fru kan själva skriva ett avtal om underhållsbidraget, i de fall ni kommer överens. På försäkringskassans hemsida finns hjälp och verktyg för att beräkna vad som är och kan anses som ett rimligt underhållsbidrag, utifrån er samlade ekonomiska förmåga. Här blir omständigheter som era löner och barnets boende avgörande.Om ni inte kommer överens om vad du ska betala i underhållsbidrag kan det fastställas genom dom. Om så är fallet, ska någon av er föräldrar väcka talan om att ge/få underhållsbidrag till ert barn. Fråga om du fru kan neka dig att träffa ditt barn?Angående vårdnad och speciellt umgänge anses det bästa för barnet att få spendera tid med båda sina föräldrar, enligt 6 kap. 2a § FB. Barnet har rätt att få veta vem dennes föräldrar är och få umgås med dessa. Observera att det är barnet som har rätt till umgänge med föräldern och inte föräldern som har rätt till umgänge med barnet. Vidare innebär detta att du som förälder inte har några specifika "rättigheter" till umgänge med ditt barn, det är ditt barn som har rätt till umgänge med dig.Men om det är så att din fru utgör umgängessabotage, det vill säga, förhindrar ert barn från att träffa dig, kan din fru förlora vårdanden om ert barn, enligt 6 kap. 7 § FB. Detta på grund av att din fru i sådana fall anses utgöra missbruk eller försummelse i omsorgen om ert barn, vilket strider mot barnets bästa eftersom ert barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, enligt 6 kap. 2a § FB. Om det är så att din fru utgör umgängessabotage är det upp till rätten att besluta om ändring av vårdanden. Sammanfattande svarGällande lägenheten är det den av er som mest behöver lägenheten som kommer att få den. Faktorer som barn, ålder och arbete är relevanta för denna bedömning. Gällande ert barn är du som förälder skyldig att betala underhåll för barnet, oavsett om du har vårdanden och är vårdnadshavare eller inte. Underhållsskyldigheten gäller till dess att barnet har fyllt 18 eller 21 år och fortfarande går i skolan. Och slutligen kan inte din fru neka dig att träffa ditt barn, eftersom det är att anse som umgängessabotage. Dock måste ni observera att det är barnet som har rätt till umgänge med dig och inte du som har rätt till umgänge med barnet. Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Upprättning och jämkning av testamente

2020-01-03 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag har precis köpt en ny bil, men saken är den att det är min mormor som står som ägare. Vi vill skriva något slags testamente så att hennes särkullsbarn inte får ta del av min bil på något vis alls ifall hon skulle gå bort under tiden jag har den kvar. Vad är det som gäller här? Hur skriver vi ett vattentätt testamente där min mormor uppger att bilen ska gå till mig och ingen annan?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner i din fråga rekommenderar jag er till att upprätta ett testamente som bevisar att din bil inte är ett förskott av arv från din mormor. Formkraven för att upprätta en testamente hittas i 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) är följande: -Testamentet ska vara skriftligt.-Två vittnen ska närvara när testamentet skrivs.-Den som ska testamentera (vilket i ert fall är dina föräldrar) ska skriva under testamentet i vittnenas samtidiga närvaro.-De båda vittnena ska skriva under testamentet med namn, yrke, hemvist och tid för bevittnandet, eller övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, enligt 10 kap. 2 § ÄB.-Vittnena ska även ha kännedom om testamentets egenskap, men behöver inte veta dess innehåll.Alternativt är om ni hellre upprättar ett gåvobrev om att bilen inte ska anses som förskott av arv till dig. Ett gåvobrev har inga formkrav. Observera dock att trots testamentet, kan din mormors barn jämka testamentet. Jämkning av testamentet kan bli aktuellt om det anses inskränka på din mormors barns (bröstarvingars) rätt till laglott. Genom jämkning av testamentet kan bröstarvingen erhålla sin laglott men i övrigt blir inte testamentet ogiltigförklarat. Begäran av jämkning ska framställas inom sex månader från det att ni delgivit testamentet. Om sådan begäran av jämkning inte framställs inom sex månader, har bröstarvingen inte längre möjlighet att framställa några jämkningsanspråk. Detta enligt 7 kap. 3 § ÄB. Sammanfattningsvis kan ett testamente skydda din rätt till bilen så länge inte någon av din mormors bröstarvingar invänder mot testamentet genom jämkning. Dock kan din rätt till bilen endast inskränkas om din rätt till bilen anses inskränka bröstarvingarnas laglotter. Det vill säga, inskränka deras rätt till en viss del av arvet från din mormor. Men om testamentet om bilen inte anses inskränka din mormors bröstarvingars laglotter, är bilen skyddad. Anledningen till detta är för att laglottsskyddet är så pass stark för just bröstarvingar. Lagen skyddar bröstarvingarna så att inte dem ska kunna bli lottlösa från sina föräldrar. Om laglottsskyddet inte fanns, skulle föräldrar kunna göra sina barn eller en del av sina barn arvlösa och testamentera bort sina tillgångar hur som. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Enskild egendom fortfarande enskild vid bodelning?

2020-01-03 i Enskild egendom
FRÅGA |HejJag har ärvt en del pengar efter mina föräldrar. I testamente framkommer tydligt all kvarlåtenskap skall vara min enskilda egendom. Jag lägger med dessa pengar senare handpenning samt lagfart och alla andra avgifter för ett husköp tillsammans med min fru. Jag har även använt min enskilda egendom för att renovera huset. Vi ska nu skilja oss. Är den summan av min enskilda egendom fortfarande att betrakta som enskild eller måste jag nu dela hälften av mitt enskilda arv med min fru? Tacksam för svar
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En huvudregel vid bodelning är att enskild egendom, det vill säga sådan egendom som du har fått genom arv, gåva eller testamente, inte ska ingå i bodelningen, enligt 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Vidare ska även egendom som träder istället för enskild egendom också utgöra enskild egendom om inget annat föreskrivs, enligt 7 kap. 2 § 1 st 6 punkten ÄktB. Detta innebär att pengarna som du har lagt in i handpenning, lagfart, renovering och andra avgifter ska förbli din enskilda egendom och således inte ingå i bodelningen om ni säljer fastigheten. Detta styrks även med rättsfallet NJA 1995 s. 577. Rättsfallet handlar om två makarna som tillsammans hade köpt en fastighet. Den ena maken hade betalat hälften av handpenningen med sin enskilda egendom och således ansåg högsta domstolen att den delen av fastigheten skulle vara enskild egendom, med stöd av 7 kap. 2 § 1 st 6 p. ÄktB.I ditt fall innebär det att summan av din enskilda egendom fortfarande är att beakta som enskild och du behöver inte dela hälften av ditt enskilda arv med din fru.Hoppas du fick svar på frågan! Med vänlig hälsning,

Rättigheter vid uppsägning

2019-12-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min sambo har blivit anklagad för att ha "gått över gränsen för vad som är ok på en julfest". Men han får inte veta vad han gjort. Med detta så kräver arbetsgivaren att han skall säga upp sig eller så blir han anmäld för något. Har han någon rätt att få veta vad han gjort och är det rätt att pressa honom till uppsägning?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten vid uppsägning är att det ska finna saklig grund, för att uppsägningen ska kunna ske, 7 § 1 st Lagen om anställningsskydd (LAS). För att saklig grund ska komma på tal måste det föreligga ett avtalsbrott, arbetstagaren måste således ha begått ett avtalsbrott för att kunna bli uppsagt med saklig grund. Någon annan klarare definition av saklig grund finns inte, eftersom det krävs en helhetsbedömning för varje enskild fall, för att avgöra vad saklig grund är för just det fallet.Dock är aldrig en uppsägning sakligt grundad om det är skäligt att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Det vill säga att arbetstagaren blir omplacerad. Detta innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att utreda om denne kan omplacera sin arbetstagare till en annan ledig tjänst inom företaget, eller till och med skapa en ny tjänst för arbetstagaren, om möjligheten för detta finns. Dock kräver detta också att arbetstagaren har de kvalifikationer som krävs för att kunna omplaceras till den möjliga tjänsten. Således kan endast uppsägning på saklig grund ske, om arbetsgivaren har vidtagit alla åtgärder för att utreda arbetstagarens omplaceringsmöjlighet och det inte finns någon sådan möjlighet, 7 § 2 st LAS. Vid omplaceringsutredningen och även gällande sakliggrund, ska även en intresseavvägning göras. Denna intresseavvägning innebär en analys av arbetsgivarens intresse av att säga upp arbetstagaren med bakgrund av det avtalsbrott som denne har begått, mot arbetstagarens intresse av att behålla tjänsten. Vad som är att väga tyngst beror på det enskilda fallets omständigheter och således kan ingen slutsats gällande intresseavvägningen göras för ert fall. I ert fall innebär detta att din sambos arbetsgivare måste ha utrett om denne kan bli omplacerad, innan uppsägning på saklig grund får ske. Dock krävs mer information för att dra slutsatsen om din sambos arbetsgivare har uppfyllt omplaceringsskyldigheten, eller om det till och med kan vara så att din sambos arbetsgivare anser att det din sambo har agerat grovt vårdslöst eller grovt åsidosatt sina åtagande mot arbetsgivaren, vilket enligt 18 § LAS, ger arbetsgivaren rätt att avskeda din sambo. Dock har din sambo, precis som du frågar efter i din fråga, rätt att få veta vad som ligger till grund för hans eventuella uppsägning. Din sambo har även rätt att få information om hans uppsägningen två veckor innan och en vecka innan avsked, 30 § LAS. Vidare ska uppsägningen göras i skrift där det ska finnas med en fullföljdshänvisning, som berättar hur din sambo ska gå vidare med uppsägningen och eventuellt få detta ogiltighetsförklarat i domstol, 8 & 9 § § LAS. Sammanfattningsvis innebär detta i ert fall att din sambo bör kräva en förklaring till hans uppsägning, eftersom en uppsägning aldrig får ske utan saklig grund. Vidare bör även din sambo fråga sin arbetsgivare om denne verkligen har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet och om han istället för att bli uppsagt kan omplaceras till någon annan tjänst inom bolaget. Och om uppsägningen inte har gått till så som jag har redovisat i mitt svar, kan din sambo vända sig till domstolen för att utreda om uppsägningen har gått rätt till eller inte. Hoppas ni fick svar på min fråga och lycka till!Med vänlig hälning,

Vilken uppsägningstid gäller vid ett hyresavtal som är tills vidare?

2019-12-11 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, hur lång uppsägningstid har jag ifall mitt hyresavtalet löper tills vidare med en klausul om tre månaders respektive ett år och tre års uppsägningstid?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppsägningstiden för hyreskontrakt är i de flesta fall tre månader. Men det finns undantag från detta, vilket är om hyrestiden är kortare än tre månader. De flesta hyresavtal gäller inte för någon bestämd tid, utan gäller istället tills vidare, vilket ditt hyresavtal gäller. Uppsägningstiden för sådana hyresavtal är också tre månader. Gällande klausulerna i ditt avtal råder jag dig till att kontakta din hyresvärd och fråga om dessa, eftersom huvudregeln vid hyresavtal är att uppsägningstiden är tre månader.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,