Ärver barn enskild egendom?

2019-09-08 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag har en fråga om enskild egendom. Vi är 6 syskon som gemensamt äger en skogsfastighet som enskild egendom. Övergår detta automatiskt till våra barn som enskild egendom.Mvh
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om enskild egendom och arv finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Enskild egendom är egendom som genom arv, testamente, äktenskapsförord eller gåva endast tillhör en av makarna (7 kap ÄktB). Enskild egendom innebär att den undantas i en eventuell bodelning då äktenskapet upplöses (9 kap 1 § ÄktB). Äktenskapet kan upplösas genom skilsmässa eller den ena makens död (1 kap 5 § ÄktB). Skillnaden blir att om äktenskapet upplöses genom dödsfall kommer all egendom att gå till den efterlevande maken oavsett om den gjorts till enskild eller inte (3 kap 1 § ÄB). Den efterlevande maken innehar den enskilda egendomen med fri förfoganderätt. Detta innebär att den del av arvet som utgör den enskilda egendomen får "förfogas över", men exempelvis inte testamenteras bort.Det är först när den efterlevande maken avlider som bröstarvingarna får ta del av den enskilda egendomen genom efterarv (3 kap 2 § ÄB). För att bröstarvingarna (barnen) ska ärva egendomen som enskild krävs att det står i testamente att egendomen ska ärvas som enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB).Hoppas du fick svar på din fråga!

Vem ärver min enskilda egendom?

2019-07-22 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min syster har av våra föräldrar fått skog och ett hus, som ENSKILD EGENDOM.Min syster har inga barn.Det har jag. Vi är båda gifta.Om jag dör, vem ärver då min enskilda egendom?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB), jag kommer även att beröra regler från äktenskapsbalken (ÄktB).Då ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap 1 § ÄktB). Äktenskap upplöses antingen genom skilsmässa eller dödsfall (1 kap 5 § ÄktB).Huvudregeln vid enskild egendom vid en bodelning är att denna undantas och alltså inte delas lika på. Däremot vid en bodelning med anledning av att den ena maken dör, kommer all egendom att gå till den efterlevande maken oavsett om den gjorts till enskild egendom eller ej (3 kap 1 § ÄB).Den delen av arvet som den enskilda egendomen utgör, ärver den efterlevande maken med fri förfoganderätt, som innebär att denne får använda egendomen men inte testamenteras eller ges bort i gåva. Resterande del av arvet ärver denne med full äganderätt och kan då förfoga över den fritt.Dina barns roll i detta blir då den efterlevande maken avlider. Barnen har då efterarvsrätt och kommer att ärva allt vid detta tillfälle. Förutsatt att barnen är era gemensamma. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur skyddas särkullbarns efterarvsrätt?

2019-07-08 i Efterarv
FRÅGA |Kan efterarv förbrukas av den efterlevande pga fri förfoganderätt så att särkullbarnen inte kan få ut sitt arv vid den efterlevandes bortgång eller skyddas efterarvet på något lagligt sätt?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Särkullbarns arvsrätt fungerar på det sättet att vid förälderns bortgång har barnet rätt att få ut sitt arv direkt. Särkullsbarn har även en möjlighet att välja att avstå arvet till förmån för efterlevande make (3 kap 2 § ÄB). Då särkullbarn väljer att avstå arvet kommer de att bli berättigad till efterarv (3 kap 9 § ÄB).De tillgångar som den efterlevande maken ärver för barnens räkning innehas av denne med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken har rätt att förfoga över tillgångarna men kan exempelvis inte testamentera bort dem. En rätt till efterarv innebär för barnet att denne har rätt till en kvotdel av kvarlåtenskapen som tillhörde den förälder som avled först. SammanfattningEfterarvet kan minskas eller öka beroende på hur den efterlevande maken har förfogat över det. Det skyddas inte mer än att det ger en rätt till en procentuell del av den kvarlåtenskap som finns efter den efterlevande makens bortgång.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kommer mitt pensionssparande ingå i en bodelning?

2019-06-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan jag tillgodoräkna mig mitt x privata pensionssparade kapital sen tidigare, vid en bodelning?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer utgå från att du menar en bodelning vid äktenskap i mitt svar.Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).En bodelning sker då ett äktenskap upplöses. Det kan antingen ske genom dödsfall eller skilsmässa(5 § ÄktB). Det är även skillnad på huruvida pensionssparande ska ingå i bodelning beroende på hur äktenskapet upplöses. Vid dödsfallDå bodelning sker med anledning av makes död, ska inga pensionsrättigheter ingå (10 kap 3 § 2 st ÄktB). Detta beror på att syftet med regeln är att säkra den efterlevande makens pensionsbehov och då pensionssparandet undantas påverkas inte storleken på den bortgågna makens kvarlåtenskap.Vid skilsmässaUtgångspunkten vid skilsmässa är att privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande ingå vid en bodelning (10 kap 3 § 3 st ÄktB). Däremot finns vissa möjligheter för makarna att undanta pensionssparande. Exempelvis om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt anses vara oskäligt att de ingår i bodelningen ska de privata pensionsförsäkringarna helt eller delvis undantas. Makarna kan även komma överens vid bodelningstillfället om att undanta de. Detta gäller för privata pensionsförsäkringar eller individuellt pensionssparande, alltså inte för allmän pension eller tjänstepension, de ska nämligen inte räknas med i bodelningen oavsett anledning. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur stor blir arvslotten och laglotten?

2019-07-29 i Laglott
FRÅGA |Min sambo har avlidit. Hon hade 2 barn sen tidigare inga gemensamma.Hennes tillgångar är ca 4000000.Hon har testamenterat all kvarlåtenskaptill mig. Ett av barnen accepterar, medan ett vill ha ut sin laglott. Ärver jag 50% och barnen 25% vardera.Fråga. Hur mycket är laglotten i detta fall, hur mycket är arvslotten.M.V.H. Orolig
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Alla barn är så kallade bröstarvingar till sina föräldrar, vilket innebär att de har rätt till en laglott var som är lika stor. Är det två barn kommer de att få varsin lika stor del av förälderns kvarlåtenskap, den delas då på två (2 kap. 1 § 2 st. ÄB). Däremot kan arvslotten inskränkas genom testamente (7 kap. 1 § ÄB), dock har barn alltid rätt till sin laglott vilken är hälften av arvslotten denne är berättigad genom lag. Är arvslotten 100 000 kr exempelvis, blir laglotten 25 000 kr. Hoppas du fick svar på din fråga!

Ärver jag allt från min förälder och behövs fullmakt vid dödsbon?

2019-07-21 i Arvsskifte
FRÅGA |Min pappa gick nyligen bort. Han var gift med en ny kvinna som aldrig accepterat mig. De hade inga gemensamma barn. Jag är hans enda dotter, särkullsbarn. Det finns inga testamenten eller äktenskapsförord mellan dem. Min fråga är; ärver jag allt från min pappa eller ärver frun någon del också? De äger ett hus 50/50 värderat till ca 4 miljon. Jag kommer kräva min del direkt, men vad är min del? Min pappa hade en del aktier i ett företag också, vad händer med dom? Undrar också hur olika livförsäkringar delas upp mellan mig och frun (om han inte angett någon arvstagare). Jag har också på ryktesvägen fått veta att hon börjat sälja av lösöre från dödsboet. Jag har förstått att hon egentligen ska ha en fullmakt från mig för att få sälja, och att pengarna ska in i dödsboet? Vad gäller?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag kommer att dela upp mitt svar i två, dels gällande arvet och dels vad som gäller kring dödsbon. Regler gällande detta finns i ärvdabalken (ÄB), jag kommer även att ta upp regler från försäkringsavtalslagen (FAL) och äktenskapsbalken (ÄktB).ArvDet som händer då din pappa gått bort är att en bodelning ska göras där all egendom (giftorättsgods) som din pappa och hans fru ägt delas lika på. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom. Vad som utgörs som enskild egendom kan vara reglerat i exempelvis äktenskapsförord eller testamente och utesluts alltså från bodelningen. Hälften av vad de ägde tillkommer din pappas dödsbo och det är detta som du kommer att ärva som särkullbarn. Vad gäller aktier så är avkastningen av dessa giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen. Livförsäkringarna är beroende på vilken typ det rör sig om, alltså om det finns någon förmånstagare. Huvudregeln vid sådana livförsäkringar är att ett utfallande försäkringsbelopp inte ska ingå i den avlidnas kvarlåtenskap. (14 kap 7 § FAL). Förmånstagaren ska få försäkringsbeloppet direkt utan att det påverkar dödsboets övriga tillgångar. Om däremot förmånstagaren är arvingar, räknas beloppet in i bodelningen och därefter delas det ut vid arvsskiftet (10 kap 1 § ÄktB). Således bör du ta reda på om det är du som arvinge eller någon annan (din pappas fru exempelvis) som är förmånstagare för livförsäkringen.Din pappas fru ärver alltså inget från din pappa trots att de var gifta, med undantag för ett värde motsvarande fyra gånger det prisbasbelopp som gäller för tiden vid dödsfallet. År 2019 ligger detta på 46 500 kr. Dock inkluderas i det värdet vad den efterlevande maken fått genom bodelningen och den efterlevande makens enskilda egendom (3 kap 1 § st 2 ÄB).DödsboHuvudregeln för dödsbon är att alla dödsbodelägare tillsammans förvaltar över dödsboet (18 kap 1 § ÄB). Dödsbodelägare är de som har rätt till arv eller bodelning i det aktuella dödsboet. Den som väljs ut att sköta dödsboet behöver ha en skriftlig fullmakt som alla dödsbodelägare skriver under. Kommer inte dödsbodelägarna överens om hur dödsboet ska skötas eller hur arvet ska fördelas, kan tingsrätten utse en utomstående boutredningsman. Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Hur värderas bostad vid bodelning?

2019-07-07 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag äger ett hus tillsammans. Vi köpte det för 3 300 000kr har skulder på ca 2 700 000. 2 gemensamma barn, jag har även ett barn före vårt äktenskap. Om jag skulle dö före min man så vet jag att mitt äldsta barn har rätt få ut sitt arv eftersom hon är särkullbarn. Min fråga är hur värderas huset är det marknadsvärdet minus skulder eller?Tacksam för svar
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och arv finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och i ärvdabalken (ÄB).Äktenskap kan upplösas antingen genom skilsmässa eller vid dödsfall (1 kap 5 § ÄktB). Huvudregeln vid en upplösning av äktenskap är att makarnas egendom ska fördelas lika mellan dem genom en bodelning (9 kap 1 § ÄktB). I denna bodelning ska allt giftorättsgods ingå, alltså allt som inte utgör enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB). Jag förutsätter att er bostad ingår som giftorättsgods. Efter skuldavräkningen (11 kap 1-3 §§ ÄktB) kommer en make då att få halva värdet av bostaden och resterande halvan kommer att ingå i den avlidna makens kvarlåtenskap som fördelas genom arv. Det värde som beräknas av huset är värdet det har vid "den kritiska tidpunkten", alltså den dag då dödsfallet inträffade. Det är även skulderna ni har vid denna tidpunkt som beaktas vid skuldavräkningen.Huset kommer antaglien att tillfalla den efterlevande maken i lottläggningen (alltså vilken egendom som ska tillfalla respektive maken och kvarlåtenskapen av den andra maken). Det stämmer att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap 1 § ÄB) och denne kommer då att ärva en del av huset. Därför kommer den efterlevande maken att behöva lösa ut särkullbarnets värde i huset för att barnet ska få sin del av arvet. Detta ska ske redan vid uppdelningen av boet vid en bodelning och innan fördelning av arvet (11 kap 7-8 §§ ÄktB).Särkullsbarnet har även en möjlighet att välja att avstå arvet till förmån för efterlevande make. Då kommer barnet i fråga att betraktas som ett gemensamt barn och kommer att få efterarvsrätt då den efterlevande maken går bort (3 kap 2 § och 9 § ÄB).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan man få ersättning under uppsägningstid trots sjukskriven?

2019-06-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Kan man bli uppsagd pga arbetsbrist när man är sjukskriven ? För tydlighetens skull ska sägas att uppsägningen inte på något sätt är kopplad till sjukfrånvaron utan saklig grund finns.Hur räknas uppsägningstiden ? Man kan ju inte ha både sjukpenning och uppsägningslön ? Kan uppsägningstiden börja löpa under sjukperioden ?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppsägning finns i lagen om anställningsskydd (LAS).Vid en uppsägning krävs saklig grund, detta kan antingen utgöras av personliga skäl eller arbetsbrist (7 § LAS). Som du anger finns alltså saklig grund för uppsägning. Däremot får en arbetsgivare inte säga upp en arbetstagare enbart för att denne är sjukskriven. Gällande uppsägningstiden har de som arbetat längre rätt till en längre uppsägningstid, detta gäller oavsett om de är sjukskrivna vid uppsägningen eller inte (11 § LAS).Under uppsägningstiden har arbetsgivaren en skyldighet att betala lön till arbetstagaren förutsatt att arbetstagaren kan utföra arbete åt arbetsgivaren (12 § LAS). Det finns ett fall från Arbetsdomstolen (1988 nr 78) där det fastslogs att den som får sjukersättning och blir uppsagd inte har rätt till ersättning under uppsägningstiden. Det finns däremot en möjlighet att detta finns reglerat i kollektivavtal och som ger en rätt till ersättning under uppsägningstiden. Därför skulle jag råda dig att kolla upp kollektivavtal för arbetsplatsen.Hoppas du fick svar på din fråga!