Stämmer min uppsägningstid?

2020-03-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har precis blivit uppsagd, jag jobbar på hotell. Jag har varit anställd på ett icke tidsbestämt vikariat och nu säger de att jag bara har 2 veckors uppsägningstid, stämmer detta?Tack på förhand
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppsägning finns i lagen om anställningsskydd (LAS).Vikariat är en tidsbegränsad anställning (4 § LAS) men kan övergå till en tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd i mer än två år under en femårsperiod i vikariat (5a § LAS). Detta är vad jag kommer utgå från har hänt med din anställning i mitt svar.Uppsägningstiden för en tillsvidareanställning beror på hur länge du arbetat för arbetsgivaren. Uppsägningstiden ska vara minst en månad, men arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid om två månader för det fall att den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år, men kortare än fyra år (11 § LAS).Jag vill även uppmärksamma om det fall arbetsgivaren har ett tillämpligt kollektivavtal, så kan uppsägningstiden och anställningsformen variera beroende på vad som anges där.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur påverkas brottsprocessen av ett erkännande?

2020-03-28 i Påföljder
FRÅGA |Hej.Om en person har blivit polisanmäl och är nu misstänt för ett brott, hur påverkas hela processen av att den misstänkte går till polisen och erkänner sitt brott på en gång?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hur brottsprocessen går till finns främst i rättegångsbalken (RB).Då ett brott har begåtts ska åtal ske, oavsett om personen har erkänt till brottet eller ej, eftersom åklagaren har "absolut åtalsplikt". Då ett brott har begåtts som är under allmänt åtal så måste åklagaren driva saken vidare till rättegång (20 kap. 6 § RB).Dock finns det en möjlighet för åklagaren att välja att meddela ett strafföreläggande, vilket innebär att en rättegång inte behöver göras. Det krävs då att den misstänkte erkänner brottet och att brottets påföljd är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Det ska även vara uppenbart att det är en sådan påföljd som en domstol skulle ha dömt ut om åklagaren skulle tagit saken till rättegång (48 kap. 4 § RB).Det är svårt att ge ett mer konkret svar eftersom jag inte vet vad det är för brott det gäller, men hoppas ändå att du fick svar på din fråga!

Ska jag betala skatt för utländsk pension?

2020-03-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag bor sedan 52 år tillbaka i Sverige, men har även återtagit mitt Tjeckiska medborgarskap.Jag får en liten pension, c:a 1000 SEK per månad från Tjeckien. Ska jag betala skatt för det i Sverige?För många år sedan fick jag informationen från skatteverket att pensionen inte skulle beskattas i Sverige, med hänvisning till en skattelag från 1980, artikel 19.Vad gäller?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör beskattning regleras främst i inkomstskattelagen (IL).Den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL), vilket medför att denne är skattskyldig för alla inkomster från Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Utgångspunkten är att du ska betala skatt i Sverige på pensionen du får från Tjeckien. Om det är så att pensionen redan beskattas i Tjeckien, ska du dock antagligen inte betala skatt på den i Sverige igen eftersom man vill undvika dubbelbeskattning. Inkomsten ska i vilket fall deklareras till skatteverket där du sedan på deklarationsblanketten kan begära avräkning av den utländska skatten. Du kan även vända dig till Skatteverkets skatteupplysning.Hoppas du fick svar på din fråga!

Måste legatarier meddelas vid bouppteckning?

2019-12-29 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |En jurist har hand om ett testamente och bouppteckning där tre personer är omnämnda som legatarier. Efter förlikningsförslag till olika fonder skall nu resultatet vara klart. Legatarierna har lovats bli tillskrivna. Så har inte skett trots påminnelse och ytterligare påminnelse om att legatarierna vill veta utfallet.Kan legatarier helt gås förbi utan att meddelas
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om testamenten och dödsbon finns i ärvdabalken (ÄB).Vid en bouppteckning ska alla dödsbodelägare kallas. Delägarna är efterlevande make/sambo, arvingar och universella testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB och 20 kap. 2 § ÄB). Den som enligt ett testamente har rätt till legat behöver inte kallas till bouppteckningen eftersom denne inte är dödsbodelägare. Legatarier har inte rätt till del i boet utan bara att få ut den egendom som testamenterats till denne. Som huvudregel ska legat tilldelas legatarien innan lagstadgade arvingar tilldelas sina andelar (22 kap. 1 § ÄB). Legatet ska verkställas så fort som möjligt och behöver oftast inte invänta arvskiftet. Dock för att legatarien ska ha rätt till sitt legat krävs att denne gör sin rätt gällande inom tio år från dödsfallet (16 kap. 4 § ÄB).Hoppas du fick svar på din fråga!

Har jag rätt till hyresnedsättning till följd av olycka?

2020-03-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga kring den så kallade hyreslagen. För några månader sedan brann det i ett av rummen i min hyresrätt. Hela lägenheten fick utrymmas och saneras/ renoveras. Det tog nästan fyra månader innan vi kunde flytta hem igen. Under denna tid hyrde vi en annan bostad. Polisutredningen lades ned och rubricerades som olycka och vi avskrevs från skuld.Mitt försäkringsbolag hävdar att det står i hyreslagen att fastighetsbolaget inte får ta ut någon hyra under den tid som lägenheten varit obeboelig. Alltså att försäkringsbolaget inte ska stå för kostnaden för den tillfälliga bostaden utan att fastighetsägaren ska betala tillbaka den hyra som jag betalt under denna tid. När jag påtalade detta för min hyresvärd så vill de inte alls kännas vid någon återbetalningsskyldighet. Jag har läst i jordabalken men kan inte se att detta står. Det känns minst sagt luddigt och mitt i allt ligger vi ute med dubbla hyror. Vad gäller egentligen? Vad säger lagen och har du något råd för hur jag bör agera?Tack på förhand!
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyra finns i jordabalken (JB) främst kapitel 12.Då det finns brister i hyreslägenheter gäller att om lägenheten under hyrestiden skadas utan att hyresgästen är ansvarig, hyresvärden brister i sin underhållningsskyldighet eller hinder eller men utan hyresgästens vållande uppstår, har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid som lägenheten är i bristfälligt skick (12 kap. 16 § och 12 kap. 11 § JB). För rätt till nedsättning av hyran krävs det inte att hyresvärden anses som ansvarig för bristen, men bristen får inte heller anses vara orsakad av hyresgästen. Är lägenheten helt oanvändbar kan hela hyran sättas ned.Eftersom ni inte kunnat bo i hyreslägenheten kan det sägas att den varit helt oanvändbar för sitt ändamål och ni bör därför ha rätt att kräva nedsättning av hela hyran. Dock kan hyresgästen inte kräva nedsättning av hyra som denne utan att protestera har betalat, men eftersom hyresvärden hade åtagit sig att avhjälpa bristen genom sanering/renovering bör ni som hyresgäster ha rätt till nedsatt hyra för den tiden som lägenheten var obeboelig.Hoppas du fick svar på din fråga!

Ska jag betala skatt för utländsk skattefri pension?

2020-03-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej. Min pappa är från England och flyttade sedan till Sverige. Nu har han gått i pension och får liten del av sin pension från England som är skattefri där då den är så pass låg. Samt att han får svensk pension och skattar för den då den är högre. Så till min fråga i detta.Måste han då betala skatt här i Sverige för pensionen han får från England som är skattefri enlig deras lagar å paragrafer mm?Mvh
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör beskattning regleras främst i inkomstskattelagen (IL).Den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL), vilket medför att denne är skattskyldig för alla inkomster från Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Utgångspunkten är alltså att din pappa ska betala skatt i Sverige på pensionen han får från England.För att undvika dubbelbeskattning har Sverige och England ingått ett dubbelbeskattningsavtal. Pension som betalas ut från England till en person som har hemvist i Sverige får, men behöver inte beskattas i England. Om pensionen beskattas i England, ska Sverige från den svenska skatten på pensionen avräkna ett belopp motsvarande den engelska skatt som tagits från pensionen. (Lag om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland artikel 17 och artikel 21)Däremot eftersom hans pension inte beskattas i England, kommer troligtvis svensk skatt att tas ut på pensionen utan någon avräkning. Jag rekommenderar även att han vänder sig till Skatteverkets skatteupplysning för vidare information.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur ska jag göra för att bli arvinge då min fader är registrerad som okänd?

2019-12-29 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag har "fader okänd" men har senare i livet tagit ett DNA prov tillsammans med min far som visar att han är just min far, detta är inte registrerat någonstans och jag kommer såklart inte bli kallad när dödsbo skall delas , hur skall jag göra för att få vara del i dödsboet?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Socialnämnden är skyldig att ta reda på vem som är fader till ett barn och se till att faderskap fastställs för barn som har hemvist i Sverige. Detta görs av kommunen där barnet är folkbokfört (2 kap. 1-2 §§ föräldrabalken). Jag råder dig därför att ta kontakt med Socialnämnden för att kunna fastställa att det är din far som är pappa till dig. Då kommer du att bli arvinge till honom och på så sätt bli dödsbodelägare vid hans bortgång.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur vidimeras testamenten?

2019-12-29 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag ska justera mitt testamente och undrar över vidimeringen. Måste testamentet först skrivas under av mig och samtidigt bevittnas av två personer, och de kopior jag sedan tar av handlingen också vidimeras av två personer? Räcker det möjligtvis att kopiorna skrivs under av mig och bevittnas av två? Gäller stämpel i stället för handskriven underskrift för bevittningen?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om testamenten finns i ärvdabalken (ÄB).Testamenten ska vara skriftliga med två vittnen som är närvarande samtidigt som testator skriver under handlingen eller vidkänner sin underskrift. Vittnena ska även de skriva under handlingen med sina namn och vara underförstådda med att det är ett testamente de skriver under på. Däremot behöver inte testatorn låta dem veta innehållet av handlingen (10 kap. 1§ ÄB). En kopia av ett testamente kan vara giltigt om originalhandlingen har uppfyllt formkraven. Därför behöver inte dessa kopierade handlingar vidimeras ytterligare. Gällande om stämpel går istället för underskrift, finns inte något rättsfall om det. Däremot har det räckt med bomärke eller att testatorn vidkänner sin underskrift. Jag skulle dock råda dig att handskriva underskriften.Hoppas du fick svar på din fråga!