Ex-sambo kan inte be om likadelning efter ett år

2019-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Jag och mitt barns pappa flyttade gemensamt till ett hus 2016. Han fick inte ta lån så jag står på både lån och kontrakt. Han flyttade ut dec 2017 till egen lägenhet. Han ändrade dock inte sin adress förrän maj 2019. Jag undrar om han fortfarande har rätt till halva bostaden enl sambolagen eller har tiden runnit ut? Vi träffas nu igen men han står skriven på sin egen adress. Jag undrar om jag behöver skriva samboavtal där han avsäger sig halva huset eller behövs det inte längre? Han har inte sedan dec 2017 gett anspråk på halva bostaden enligt sambolagen. Kort och gott så undrar jag om bostaden fortfarande räknas som samboegendom eller räknas huset helt som mitt?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i sambolagen. En bodelning enligt sambolagen ska göras på någon av sambornas begäran senast ett år efter att samboförhållandet upplöstes (8 § SamboL). Ett samboförhållande upphör när samborna flyttar isär (2 § punkt två SamboL). Eftersom ni flyttade isär dec 2017 har det gått mer än ett år och han kan inte längre begära bodelning. Ni kommer att räknas som sambor igen om ni stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, med gemensamt hushåll (1 § SamboL). Om det kommer till den punkten, kan det vara bra att skriva ett samboavtal om att sambolagen inte ska tillämpas på huset (9 § SamboL).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Okej att be barn att betala hemma trots underhållsskyldighet?

2019-08-19 i Underhåll
FRÅGA |HejUndrar om föräldrar kan kräva att ett 18 åring som studerar på gymnasiet ska betala hemma, av sitt studiebidrag. Föräldrarna lever tillsammans och har god ekonomi. 18-åringen har som en konsekvens av detta börjat jobba på helgerna, vilket kan påverka studierna. Pressen på att behöva arbeta istället för att plugga.Enligt lag har föräldrarna försörjningsplikt t o m avslutad studier upp till barnet är 21 år. Finns det något skydd i lagen för 18-åringen? Så han slipper betala hemma?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i föräldrabalken. Precis som du skriver har föräldrar underhållsskyldighet mot sina barn fram till dess att barnet fyllt 18 år eller gått ut gymnasiet (dock längst till att barnet fyller 21 år) (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldigheten innebär att barnets mat, boende och kläder ska betalas av föräldrarna, alltså de mest grundläggande behoven. Hänsyn ska tas till barnets egen inkomst och tillgångar samt sociala förmåner som bidrag (7 kap. 1 § FB). Jag förstår din fråga som att 18-åringen måste betala en del av sitt studiebidrag varje månad till föräldrarna och att 18-åringen jobbar för att få fickpengar till sig själv. Min tolkning är att det inte är tillåtet att be om hyra från ett barn som man är underhållsskyldigt mot, eftersom föräldrarna ska stå för de saker som en hyra motsvarar (boende, mat). Ett förslag skulle kunna vara att föräldrarna istället bad tonåringen hjälpa till med hushållssysslor mer, istället för att betala. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ditt hus ska inte utmätas för din partners skulder

2019-08-13 i Utmätning
FRÅGA |Hej :)Jag köpte en villa där jag bor. Min pojkvän bor ibland en husvagn på tomten. Han är skriven på annan ort och får socialbidrag och har skuldsanering. Han flyttade in i husvagnen vid tiden för husköpet.Kan socialen göra en utmätning på huset? Om vårt förhållande tar slut, kan han kräva halva huset av mig? När räknas vi som sambo och behöver jag samboavtal? Jag vill inte att han ska bli delägare i huset.Om vi gifter oss, kan socialen då ta huset?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Jag kommer att dela upp mitt svar i två delar, utmätningen och sambofrågan. Relevanta regler finns i utsökningsbalken, sambolagen och äktenskapsbalken. När kan huset utmätas? Eftersom du aldrig ansvarar för någon annans skulder (4 kap. 17 § UB och 1 kap. 3 § ÄktB) kan huset inte utmätas för din pojkväns skulder så länge du äger det till 100 %. Du skriver att det är en villa så jag utgår från att det är en fastighet (fast egendom) och i så fall kan du känna dig trygg så länge du står på lagfarten och inte låter din partner bli delägare (4 kap. 24 § UB). Lagfarten fungerar som ett bevis på din äganderätt. Om det istället är en bostadsrätt (lös egendom) finn bevisregler som påverkas av ett samboende/giftermål (4 kap. 17 § UB). När kronofogden ska utmäta är tanken att processen ska vara effektiv och därför finns regler om att kronofogden kan utgå från att egendom tillhör den skuldsatte personen utan att utreda ägandeförhållandena, när personen är sambo/gift. De reglerna innebär i ert fall att om ni bor tillsammans varaktigt kan kronofogden utgå från att sakerna tillhör din pojkvän och du måste bevisa att det är du som äger dem för att förhindra utmätning av de sakerna (4 kap. 19 § första stycket UB). Om huset är en bostadsrätt måste du därför bevisa att du äger den, men det borde inte vara svårt med tanke på att det rimligen finns köpekontrakt och banklån i ditt namn. Den här regeln skulle dessutom först bli aktuell om din pojkvän flyttar in hos dig permanent.Alltså, ditt hus kommer inte att utmätas, men om han flyttar in permanent bör du komma ihåg att ha bevis om vem som äger huset (köpekontrakt, lagfart). Sambor och bodelning mellan samborNi räknas som sambor om ni bor permanent tillsammans med ett gemensamt hushåll, under äktenskapsliknande förhållanden (1 § SamboL). Samboegendom är egendom som exempelvis gemensam bostad och om någon sambo begär det ska värdet av samboegendomen delas lika mellan dem vid förhållandets slut (3 § och 8 § SamboL). För att ditt hus ska vara samboegendom krävs det att huset köptes för er gemensamma räkning, alltså att tanken var att ni både skulle bo där (5 § punkt ett och två SamboL). Om du vill vara på den säkra sidan kan ni avtala om att huset inte ska ingå i en framtida bodelning, ett s.k. samboavtal (9 § SamboL). Alltså, din pojkvän kan begära halva värdet av ditt hus om ni blir sambor, förutsatt att du köpte huset för att ni båda skulle bo där. Eftersom han bor i en husvagn på din tomt så verkar det snarare som att du köpt huset för egen räkning, vilket innebär att huset inte blir samboegendom om han flyttar in.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skilsmässoansökan styr egendomens värde i bodelningen

2019-08-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vi har skilt oss efter sex månaders betänketid och skall dela boet enligt äktenskapsförord. Vilken dag anses talan om äktenskapsskillnad ha inkommit till Tingsrätten? Vid första ansökningsdagen, eller vid den fullbordade ansökan sex månader senare? Alltså: vilket datum skall boets tillgångar och skulder uppges?Tacksam för svar
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i äktenskapsbalken. En bodelning ska göras med utgångspunkt i era ekonomiska förhållanden den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Talan väcktes när ni/någon av er skickade in ansökan till tingsrätten (5 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att era tillgångar ska "frysas" till det värde som fanns vid första ansökningsdagen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ska eget pensionssparande och enskild firma delas lika?

2019-08-19 i Bodelning
FRÅGA |HejJag har ett enskilt företag och undrar hur det blir om jag skiljer mig, ska delas i hälften eller är det mitt?Vi har inget äktenskaps förord.Undrar även om egen sparad pension måste det delas?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i äktenskapsbalken. Vid en skilsmässa ska egendomens värde antingen delas lika, eller hållas utanför bodelningen. Egendom som ska delas lika är egentligen all makarnas egendom som är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är egendom som inte gjorts till enskild egendom via äktenskapsförord eller som en make har fått i arv/gåva med villkor om att den ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Dessutom kan visst giftorättsgods undantas (10 kap. ÄktB). Din enskilda firma Varje tillgång i en enskild firma kan göras till enskild egendom genom ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). Din enskilda firma ska tas med i bodelningen eftersom du skriver att ni inte har ett äktenskapsförord. Pensionen Tjänstepension och allmän pension ingår normalt inte i bodelning, medan privat pensionssparande som utgångspunkt ingår (10 kap. 3 § ÄktB). Det finns däremot en chans att få sitt privata pensionssparande helt eller delvis undantaget ur bodelningen (10 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Det gäller om det anses vara oskäligt att hela beloppet ska ingå, med hänsyn till era ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter. Det skulle alltså kunna vara oskäligt att ditt pensionssparande ingår om din partner har mer tillgångar än du och sin pension tryggad, medan dina inkomster som pensionär främst är tänkt att komma från ett individuellt pensionssparande/försäkring. Oskälighetsbedömningen görs i varje enskilt fall, vilket gör att jag inte kan uttala något definitivt. Det kan absolut vara så att ditt pensionssparande undantas ur bodelningen om du har haft enskild firma och saknar tjänstepension. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Dela på bilen vid separation mellan sambor?

2019-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min ex-sambo skrev samboavtal när vi köpte vår första gemensamma bostad. Nu 2 bostäder senare ska vi separera. Han står som ägare till bilen, men den har nyttjats av familjen och bl.a. bilskatt och billån har dragits från gemensamt konto. Har jag rätt till en del av bilen vid separation?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i sambolagen.Samboegendom är egendom som köpts för gemensam användning, oavsett om båda eller bara en står som ägare (3 § SamboL). Värdet av samboegendomen ska delas lika mellan samborna efter att relationen tagit slut, om någon av samborna begär det inom ett år från samboförhållandets slut (8 § SamboL). Samboegendom är däremot inte vilken egendom som helst, utan bara gemensam bostad och bohag (5–7 § SamboL). Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annan lös egendom som finns i bostaden (6 § SamboL).I ert fall Bilen är varken en bostad eller bohag, eftersom det är lös egendom som inte kan finnas i själva bostaden. Det innebär att du inte har rätt till halva värdet av bilen vid en separation. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Du kan avsäga dig din arvsrätt och låta dina barn ärva istället

2019-08-13 i Arvsavstående
FRÅGA |HejJag skulle vilja avstå mitt arv från mina föräldrar. Men jag vill att mina barn ska få ärva min lott.Hur går jag enklast vidare med detta? Båda mina föräldrar är i livet idag, men vi har ingen kontakt med varandra.
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga! Relevanta regler finns i ärvdabalken.Avsäga sig sin arvsrätt Du kan avsäga dig din rätt till arv mot dina föräldrar genom att skicka ett brev (skriftligt) där du avsäger dig rätten (17 kap. 2 § första stycket ÄB). För att dina barn ska ärva hela ditt arv måste du tydligt ange i ditt brev att dina barn blir arvingar i ditt ställe (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB).Laglotten Som bröstarvinge har du rätt till en laglott (hälften av din arvslott) (2 kap. 1 § ÄB och 7 kap. 1 § ÄB). För att kunna avsäga sig sin laglott med bindande verkan måste du ha fått skälig kompensation för det, eller att din ev. make/dina barn får egendom motsvarande värdet av laglotten enligt föräldrarnas testamente (17 kap. 2 § första stycket ÄB). Alltså, du kan avsäga dig hälften av din arvslott genom ett skriftligt meddelande, kom ihåg att skriva att dina barn träder i ditt ställe som arvingar. Den andra halvan av arvet kan bara avsägas om du fått kompensation eller om dina föräldrar testamenterat kompensation till dina barn/ev. make. Ett alternativ är att du tar emot arvet efter en förälders bortgång och fördelar det mellan dina barn jämnt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Äktenskapsförordet börjar gälla när ni registrerar det

2019-08-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejGäller vårt äktenskapsförord som skrevs för tre år sen om vi registrerar det hos skatteverket nu utan att förnya till dagens datum och ny namnteckning?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i äktenskapsbalken. Genom ett äktenskapsförord kan makar klassificera egendom som enskild egendom eller giftorättsgods, vilket avgör vad som ska ingå i en eventuell bodelning (7 kap. 1–2 § punkt ett och 10 kap. 1 § ÄktB). Det finns tre krav för att äktenskapsförordet ska vara giltigt: skriftligt, undertecknad av båda makar och registrerat hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). En make kan bara klassificera egendom som den redan äger (när äktenskapsförordet upprättas) eller som den senare kan komma att få i gåva, testamente eller arv (7 kap. 3 § ÄktB). Ett äktenskapsförord börjar gälla från och med då det lämnats in hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).Min bedömning är att ni kan lämna in äktenskapsförordet till Skatteverket utan ny datering/underskrifter, eftersom det inte skulle göra någon skillnad på äktenskapsförordets giltighet. Däremot kommer det först att börja gälla när ni lämnar in det som jag nämner ovan. Om du har någon följdfråga får du gärna ställa den i kommentaren eller skicka in en ny fråga till oss, men jag hoppas att du fick svar på dina frågor!