En sambo har inte rätt till halva huset om du köpt det innan

2019-08-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! När jag skilde mig från min man köpte jag ett hus till mig och mina barn. Nu har jag träffat en ny man som vill flytta in hos oss med sin son. Om vi skulle gå skilda vägar i framtiden, har han några rättigheter till mitt hus enligt sambolagen?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i sambolagen.En bodelning av samboegendom enligt sambolagen ska göras på någon av sambornas begäran senast ett år efter att samboförhållandet upplöstes (8 § SamboL). Samboegendom är egendom som köpts för gemensam användning, oavsett om båda eller bara en står som ägare (3 § SamboL). Samboegendom är däremot inte vilken egendom som helst, utan bara gemensam bostad och bohag (5–7 § SamboL). Eftersom du köpte huset för din egen räkning innan du träffade din nya är huset inte samboegendom, och han kommer inte att kunna begära likadelning av huset.Behovsprincipen Om den ena sambon har en hyresrätt eller bostadsrätt kan den andra sambon ha rätt att få överta bostaden även om den inte införskaffades för bådas räkning från början (alltså även om den inte är samboegendom) (22 § SamboL). Detta gäller alltså inte fastigheter. För att din nya partner ska få rätt att ta över ditt hus krävs det alltså att: - Huset är en hyresrätt eller bostadsrätt - Att han behöver bostaden mer än du ex. om han ska ha barnen boende hos sig 100% (mindre troligt då ni har barn på olika håll) - Att det med hänsyn till övriga omständigheter kan anses skäligt, - Om ni inte har barn tillsammans krävs det synnerliga skäl för att han ska få ta över det, vilket innebär att det i stort sett aldrig händer om det inte finns gemensamma barn med i bilden. SlutsatsDitt hus är inte samboegendom och han kan därför inte begära bodelning i framtiden för att få dela på husets värde. En (mycket liten) risk du tar är behovsprincipen som i undantagsfall kan ge en ex-sambo rätt att överta den andra sambons bostads- eller hyresrätt, men eftersom ni har barn som inte är gemensamma kommer ni förmodligen behöva bostaden ungefär lika mycket och risken är alltså väldigt låg.

Ni ska betala bodelningsförrättaren med lika mycket var

2019-08-23 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag ligger i skilsmässa, inget äktenskapsförord, jag tjänar mer och äger mer. Han vill ha bodelning, men vill inte betala juristens arvode. Tycker att han tjänar mindre. Men däremot drar han ut på hela processen och begär mer tid och överklagar. Så han drar ju med flit upp räkningarna. Men drar man av det på slutet? ...från det som tillfaller honom i slutet? Det är väl inte meningen att fylla den enes fickor, utan att ha en rättvis process för båda?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i äktenskapsbalken. Jag antar att den jurist du skriver om är er bodelningsförrättare (alltså en person som ska utföra bodelningen mellan er, utsedd av tingsrätten om ni ex. inte kan enas) (17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättarens arvode ska betalas med hälften var av makarna (17 kap. 7 § andra stycket ÄktB). Om den ena maken har orsakat ökade kostnader genom försummelse eller vårdslöshet kan bodelningsförrättaren bestämma att den maken ska betala mer, exempelvis genom att försöka dra ut på tiden (17 kap. 7 § ÄktB). Förutsatt att det är en bodelningsförrättare som ni har, är utgångspunkten att ni ska betala 50/50, men förrättaren kan ev. besluta att din make ska stå för mer om han försöker driva upp kostnaderna. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ex-sambo kan inte be om likadelning efter ett år

2019-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Jag och mitt barns pappa flyttade gemensamt till ett hus 2016. Han fick inte ta lån så jag står på både lån och kontrakt. Han flyttade ut dec 2017 till egen lägenhet. Han ändrade dock inte sin adress förrän maj 2019. Jag undrar om han fortfarande har rätt till halva bostaden enl sambolagen eller har tiden runnit ut? Vi träffas nu igen men han står skriven på sin egen adress. Jag undrar om jag behöver skriva samboavtal där han avsäger sig halva huset eller behövs det inte längre? Han har inte sedan dec 2017 gett anspråk på halva bostaden enligt sambolagen. Kort och gott så undrar jag om bostaden fortfarande räknas som samboegendom eller räknas huset helt som mitt?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i sambolagen. En bodelning enligt sambolagen ska göras på någon av sambornas begäran senast ett år efter att samboförhållandet upplöstes (8 § SamboL). Ett samboförhållande upphör när samborna flyttar isär (2 § punkt två SamboL). Eftersom ni flyttade isär dec 2017 har det gått mer än ett år och han kan inte längre begära bodelning. Ni kommer att räknas som sambor igen om ni stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, med gemensamt hushåll (1 § SamboL). Om det kommer till den punkten, kan det vara bra att skriva ett samboavtal om att sambolagen inte ska tillämpas på huset (9 § SamboL).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Okej att be barn att betala hemma trots underhållsskyldighet?

2019-08-19 i Underhåll
FRÅGA |HejUndrar om föräldrar kan kräva att ett 18 åring som studerar på gymnasiet ska betala hemma, av sitt studiebidrag. Föräldrarna lever tillsammans och har god ekonomi. 18-åringen har som en konsekvens av detta börjat jobba på helgerna, vilket kan påverka studierna. Pressen på att behöva arbeta istället för att plugga.Enligt lag har föräldrarna försörjningsplikt t o m avslutad studier upp till barnet är 21 år. Finns det något skydd i lagen för 18-åringen? Så han slipper betala hemma?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i föräldrabalken. Precis som du skriver har föräldrar underhållsskyldighet mot sina barn fram till dess att barnet fyllt 18 år eller gått ut gymnasiet (dock längst till att barnet fyller 21 år) (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldigheten innebär att barnets mat, boende och kläder ska betalas av föräldrarna, alltså de mest grundläggande behoven. Hänsyn ska tas till barnets egen inkomst och tillgångar samt sociala förmåner som bidrag (7 kap. 1 § FB). Jag förstår din fråga som att 18-åringen måste betala en del av sitt studiebidrag varje månad till föräldrarna och att 18-åringen jobbar för att få fickpengar till sig själv. Min tolkning är att det inte är tillåtet att be om hyra från ett barn som man är underhållsskyldigt mot, eftersom föräldrarna ska stå för de saker som en hyra motsvarar (boende, mat). Ett förslag skulle kunna vara att föräldrarna istället bad tonåringen hjälpa till med hushållssysslor mer, istället för att betala. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Maken är skyldig att visa sin ekonomi inför bodelning

2019-08-23 i Bodelning
FRÅGA |Vi är ett gift par som ska skiljas. Vi ska göra en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Han går med på gemensam ansökan, men vill inte skriva under denna, förrän han köpt en lägenhet eller fått en hyreslägenhet. Förklarar inte varför han inte skriver på direkt. Han "trodde" att tillgångarna räknas från den dag skilsmässan vunnit laga kraft. Jag upplyste om att att det är "brytdagen", som gäller.Nu vill jag veta exakt vad som han har på bank, aktier och fonder. Får han neka mig detta? Risk finns kanske för att han stoppar undan pengar om det är möjligt, för att behålla dem själv.Vad gäller i denna fråga?Om han köper en egen lägenhet, ska beloppet för denna också delas mellan oss vid bodelningen/bouppteckningen?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i äktenskapsbalken. Precis som du skriver är det brytdagen som avgör vilken egendom som ska tas med som tillgångar/skulder i bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB). Brytdagen är den dag då ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten. Om han köper lägenheten efter att ansökan skickas in ska den inte listas som en tillgång i bodelningen, men om han köper den för sparade pengar ska de pengarna (som alltså fanns vid brytpunkten) tas upp som en tillgång. Det spelar alltså ingen roll vad som händer efter brytpunkten, utan man låtsas som att tillgångarna finns kvar när bodelningen görs (9 kap. 3 § ÄktB). Om han köper lägenheten innan ansökan skickas in ska den ingå i bodelningen. Ni är skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för bodelningen, vilket definitivt innebär att han är skyldig att ange hans tillgångar (aktier, bankkonton och fonder med mera). Om du stöter på problem i bouppteckningen kan du ansöka om att få en bodelningsförrättare (9 kap. 7 §). Förrättaren utses av tingsrätten, men ni måste betala för denne med hälften var (17 kap. 7 § ÄktB). En bodelningsförrättare kan ansöka hos domstolen om att en make som inte lämnat tillräckliga uppgifter om sin ekonomi ska göra det eller annars tvingas att betala vite (17 kap. 5 § ÄktB). Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Underhållsstöd och bidrag betalas tills att barnet fyller 18 år eller tar studenten

2019-08-23 i Underhåll
FRÅGA |Om man har ett barn som är snart 18 år och går sista året på gymnasiet, bor delvis hos ena förälder, föräldrarna har låg inkomst, ena förälder är sjukpensionär i fyrtiofem års ålder, andra förälder är sjukskriven sedan många år . Förlorar föräldern bidrag när barnet fyller 18 eller får den fram till gymnasiets slut?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Det framgick inte vilket typ av bidrag du menar så jag kommer svara utifrån flera. Relevanta regler finns i föräldrabalken och socialförsäkringsbalken. Underhållsbidrag Betalas till barnet/ena föräldern av en förälder som barnet inte bor tillsammans med (7 kap. 2 § FB). Ska betalas till dess att barnet fyller 18 år eller till dess att barnet tar studenten om den går i gymnasiet (dock som längst till dess att barnet fyller 21 år) (7 kap. 1 § FB). Underhållsstöd Betalas istället för underhållsbidrag av staten om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte betalar (18 kap. 2 § SFB). Upphör när barnet fyller 18 år, men de kan ansöka om förlängt underhållsstöd så att stödet förlängs till att barnet tar studenten (18 kap. 6 § SFB). Studiebidrag Betalas till barnet när det går på gymnasiet. Alltså, i alla tre fall kommer/kan bidragen att betalas till dess att ditt barnbarn tar studenten! Du kan läsa mer på forsäkringskassan.se och csn.se. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ska eget pensionssparande och enskild firma delas lika?

2019-08-19 i Bodelning
FRÅGA |HejJag har ett enskilt företag och undrar hur det blir om jag skiljer mig, ska delas i hälften eller är det mitt?Vi har inget äktenskaps förord.Undrar även om egen sparad pension måste det delas?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i äktenskapsbalken. Vid en skilsmässa ska egendomens värde antingen delas lika, eller hållas utanför bodelningen. Egendom som ska delas lika är egentligen all makarnas egendom som är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är egendom som inte gjorts till enskild egendom via äktenskapsförord eller som en make har fått i arv/gåva med villkor om att den ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Dessutom kan visst giftorättsgods undantas (10 kap. ÄktB). Din enskilda firma Varje tillgång i en enskild firma kan göras till enskild egendom genom ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). Din enskilda firma ska tas med i bodelningen eftersom du skriver att ni inte har ett äktenskapsförord. Pensionen Tjänstepension och allmän pension ingår normalt inte i bodelning, medan privat pensionssparande som utgångspunkt ingår (10 kap. 3 § ÄktB). Det finns däremot en chans att få sitt privata pensionssparande helt eller delvis undantaget ur bodelningen (10 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Det gäller om det anses vara oskäligt att hela beloppet ska ingå, med hänsyn till era ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter. Det skulle alltså kunna vara oskäligt att ditt pensionssparande ingår om din partner har mer tillgångar än du och sin pension tryggad, medan dina inkomster som pensionär främst är tänkt att komma från ett individuellt pensionssparande/försäkring. Oskälighetsbedömningen görs i varje enskilt fall, vilket gör att jag inte kan uttala något definitivt. Det kan absolut vara så att ditt pensionssparande undantas ur bodelningen om du har haft enskild firma och saknar tjänstepension. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Dela på bilen vid separation mellan sambor?

2019-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min ex-sambo skrev samboavtal när vi köpte vår första gemensamma bostad. Nu 2 bostäder senare ska vi separera. Han står som ägare till bilen, men den har nyttjats av familjen och bl.a. bilskatt och billån har dragits från gemensamt konto. Har jag rätt till en del av bilen vid separation?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i sambolagen.Samboegendom är egendom som köpts för gemensam användning, oavsett om båda eller bara en står som ägare (3 § SamboL). Värdet av samboegendomen ska delas lika mellan samborna efter att relationen tagit slut, om någon av samborna begär det inom ett år från samboförhållandets slut (8 § SamboL). Samboegendom är däremot inte vilken egendom som helst, utan bara gemensam bostad och bohag (5–7 § SamboL). Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annan lös egendom som finns i bostaden (6 § SamboL).I ert fall Bilen är varken en bostad eller bohag, eftersom det är lös egendom som inte kan finnas i själva bostaden. Det innebär att du inte har rätt till halva värdet av bilen vid en separation. Hoppas att du fick svar på din fråga!