Är jag återbetalningsskyldig när arbetsgivaren betalat ut för mycket lön?

2020-01-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag sa upp mig i från mitt arbete i november och jobbade halva december 2019. Jag sa upp mig pga enorm personalbrist och helt orimliga krav från min chef. Jag blev otroligt deprimerad och fick panikattacker på jobbet. Chefen har låtit mig arbeta utan rast vid 2 tillfällen då vi inte har haft personal som kan byta av mig. Jag fick en lönespec som vanligt i december och hade ingen anledning att tro att lönen inte stämde, det var ju min slutlön. Så jag tog emot pengarna i god tro då jag även hade arbetat extra och tagit på mig extra ansvar som skulle generera i extra betalt. Dessutom hade jag komp-timmar kvar som jag trodde betalades ut.Nu i januari får jag ytterligare en lönespec men denna vet jag inte stämmer (jag ska ju inte ha någon lön alls denna månad), så jag hör av mig till min chef som säger "konstigt, jag skrev till dem i november att du slutat". Jag ringer därför lönekontoret och frågar vad som hänt, varpå de säger att de inte hade någon aning om att jag slutat och att min chef aldrig hört av sig och gett dem den informationen. Nu har de därför kommit fram till att jag fick för mycket lön i december och blir återbetalningsskyldig både för december och januari. 10400kr för januari och 3800kr för december.Jag hade som sagt ingen tanke på att lönen kunde vara fel då jag var helt säker på att de på lönekontoret fått rätt information och hade betalat ut rätt summa. Jag har inga pengar att betala tillbaka för december månad. Vad har jag för rättigheter?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du är återbetalningsskyldig för den lön du fick i december månad. Din fråga handlar om en misstagsbetalning och huvudregeln är att pengarna ska återbetalas. I praxis har man dock fastslagit undantag från huvudregeln. Mottagaren kan få behålla betalningen om hen i god tro inrättat sig efter betalning. God tro innebär att mottagaren inte märkte att det rörde sig om en felaktig utbetalning och inte heller hade anledning att märka det. Att mottagaren ska ha inrättat sig efter betalningen innebär t.ex. att personen ifråga använt pengarna. Om man upptäcker misstaget direkt efter utbetalningen har man exempelvis inte hunnit konsumerat beloppet och betalningen ska då gå åter. Mottagaren har i det fallet alltså inte hunnit inrätta sig efter betalningen.I ditt fall finns det goda grunder att hävda att du varit i god tro gällande decemberlönen. Vad jag förstår hade du ingen anledning att misstänka att det överhuvudtaget var ett felaktigt belopp som utbetalades eftersom det var ett belopp som motsvarade dina förväntningar på din sista lön. Huruvida det var rimligt att du förväntade dig ungefär det beloppet kan jag tyvärr inte ta ställning till eftersom jag inte har tillräckligt med information. Förutsatt att det inte var en helt otänkbar summa för att vara din slutlön har du förmodligen varit i god tro. Vidare förstår jag det som att det tog ungefär en månad innan misstaget upptäcktes och att du konsumerat pengarna. Detta talar alltså för att du också hunnit inrätta dig efter betalaningen och allt detta sammantaget talar för att du inte är återbetalningsskyldig för decemberlönen. Vänligen,

Förfalskning av namnteckning till Skatteverket

2020-01-30 i Övriga brott
FRÅGA |Mitt ex har skrivit min namnteckning ang.våran dotters folkbokförings adress
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att ditt ex har ändrat er gemensamma dotters folkbokföringsadress utan ditt samtycke. För att kunna ändra folkbokföringen utan ditt samtycke har ditt ex förfalskat din namnteckning.Att förfalska en annan persons underskrift kan enligt svensk lag vara ett brott. Brottet heter urkundsförfalskning och finns 14 kap 1 § brottsbalken (här). Man har gjort sig skyldig till urkundsförfalskning om man band annat har framställt en falsk urkund genom att antingen obehörigen skrivit under eller angett en annan persons namn. Det skulle även kunna vara fråga om brottet olovlig identitetsanvändning, se 4 kap 6 b § brottsbalken (här). Brottet innebär att man olovligen använder sig av en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara denna person på så sätt att personen orsakas skada eller olägenhet. Du bör kontakta Skatteverket och informera om att ditt ex har förfalskat din namnteckning. Du bör även göra en polisanmälan om urkundsförfalskning och eventuell olovlig identitetsanvändning. Vänligen,

Vad kan man göra om ett testamente kränker laglotten?

2020-01-29 i Laglott
FRÅGA |Hej! Finns det något att göra efter det att 6 månader gått från och med att en person skrivit på ett testamente och därmed ger bort sin laglott?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om det finns någon möjlighet att klandra ett testamente, på grund av att det kränker laglotten, efter man blivit delgiven testamentet. Eftersom din fråga handlar om arv och testamente är det reglerna i ärvdabalken (här) som gäller. Jämkning av testamentet måste ske inom sex månaderDen bröstarvinge som fått sin laglott kränkt genom ett testamente har möjlighet att begära jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken (här). Bröstarvingen måste begära jämkning inom sex månader från och med att bröstarvingen tagit del av testamentet. Jämkningen begärs genom att bröstarvingen informerar testamentstagaren, dvs. den som fått ärva genom testamentet, eller genom att väcka talan i domstol mot testamentstagaren. Om det har gått längre tid än sex månader sedan bröstarvingen blivit delgiven testamentet har rätten att kräva sin laglott gått förlorad.Vänligen,

Kan jag ta bort uppgifter ur belastningsregistret?

2019-12-30 i Strafföreläggande
FRÅGA |hej jag tog depration tableter i flera år när läkakaen bästemd att slutta med den jag mådde dåligt i någr dagar blev av med körkoret och tog en vara som koster en hundring i ifickan som blev upptäkt ock stoppat av vaken som jag kämms för det jag inte mins så mycket av hella perioden man måde dålig jag var alltid straff fritt har jobb familj och hus men det blev prick på belastning regestrert som på verkar mitt jobb och kan missa det hur sa jag ta bort eller över klaga det? var första gången i mitt liv det var inte meningen
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du har begått brottet ringa stöld eftersom du skriver att syns i belastningsregistret. Du undrar om du kan överklaga detta eller om du kan få bort uppgiften ur ditt belastningsregister.Godkänt strafföreläggandeDet framgår inte av din fråga om du godkänt ett strafföreläggande eller om ärendet togs upp av tingsrätten och att du sedan dömts för brottet. Ett strafföreläggande kan användas vid mindre allvarliga brott och ersätta en rättegång. När man godkänner ett strafföreläggande innebär det att man erkänner brottet och det gäller som en dom som vunnit laga kraft, se 48 kap 3 § rättegångsbalken, RB (här). Det betyder att om man erkänner ett strafföreläggande gäller det som ifall en domstol meddelat en dom och att tiden för överklagandet gått ut. Det kan vara svårt att överklaga ett strafföreläggande som man godkänt. Man kan överklaga om godkännandet inte ska räknas som en giltig viljeförklaring, om det vid behandlingen av ärendet förekommit ett fel som gör att föreläggandet blir ogiltigt, eller om föreläggandet av någon annan anledning strider mot lag, se 59 kap 6 § RB (här). Överklagandet måste även ske inom ett år från att man betalad boten, se 59 kap 7 § RB (här).Överklaga domOm det är så att du inte godkänt ett strafföreläggande utan att tingsrätten meddelat domen, har du möjlighet att överklaga domen till hovrätten om du är missnöjd med domen. Det krävs att överklagandet sker skriftligt inom tre veckor från det att domen meddelades. Överklagandet ska skickas till tingsrätten som kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Det framgår inte av din fråga när domen i så fall skulle ha meddelats och jag kan därför inte svara på om det är möjligt att överklaga. BelastningsregistretSom du säkert vet så samlas de brott man är dömd för i belastningsregistret. Det finns ingen möjlighet att ta bort uppgifter ur belastningsregistret, om det inte är så att man frikänns från brotten. Däremot försvinner uppgifter ur belastningsregistret efter viss tid, beroende på vilken påföljd man dömts till. Jag antar att du endast dömts till böter vilket betyder att uppgiften finns kvar i belastningsregistret i fem år efter domen, 17 § p. 9 lag om belastningsregister (här).Vänligen,

Vilka rättigheter har man som hyresvärd när hyresgästen vill ångra hyresavtalet innan tillträde skett?

2020-01-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Min dotter ska hyra ut sin bostadsrättslägenhet i andra hand då hon ska bo utomlands under 1 år. Hon hade hittat hyresgäst och de hade skrivit kontrakt. Två veckor innan tillträde hoppar hyresgästen av och vill inte längre hyra bostaden. Vilka rättigheter har min dotter? Det här ställer ju till en hel del problem. Flyttfirma och flygresa beställt, samt att det kan ta tid att få tag i ny hyresgäst, så med all sannolikhet förlorar hon både hyresintäkt för minst en månad samt behov av att köpa nya flygbiljetter och flytten försenas. I kontraktet stod det angivet att uppsägningstiden var 3 månader från bägges håll.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vilka rättigheter din dotter har när hennes hyresgäst väljer att bryta mot det redan påskrivna hyresavtalet, innan hyresgästen fått tillträde till lägenheten. Lägenheten är en bostadsrätt och din dotter och hyresgästen har avtalat om att det är tre månaders uppsägningstid som gäller oavsett vem av parterna som säger upp kontraktet. I mitt svar kommer jag utgå från att din dotter inte äger fler bostadsrätter som hon hyr ut samtidigt, samt att hon inte hyr ut bostadsrätten i egenskap av näringsidkare. Jag utgår även från att hyresgästen inte sagt upp lägenheten på grund av brister i lägenheten som visats innan tillträde eller liknande, och på så vis kan haft rätt att frånträda avtalet omedelbart.Vilken lag gäller?När det gäller hyresavtal avseende bostadslägenheter finns det två olika lagar att känna till. Den första är 12 kap i jordabalken (här) som brukar kallas "hyreslagen". Den andra är lag om uthyrning av egen bostad (här) som brukar kallas "privatuthyrningslagen". Privatuthyrningslagen gäller framför hyreslagen när det är fråga om en privatperson som hyr ut en bostadsrätt. Hyreslagen är i dessa fall endast ett komplement till privatuthyrningslagen vilket betyder att dessa bestämmelser endast ska användas om det inte finns någon motsvarande regel i privatuthyrningslagen. I din dotters fall är det alltså i första hand privatuthyrningslagen som gäller.Hyresgästen har alltid en månads uppsägningstidFörst och främst kan hyresvärden och hyresgästen inte avtala om sämre villkor för hyresgästen än vad som gäller enligt lagen, se 2 § privatuthyrningslagen (här). Sådana avtalsvillkor blir alltså ogiltiga. Enligt lagen har hyresgästen alltid en månads uppsägningstid, se 3 § andra stycket i samma lag (här). Detta betyder att även om din dotter och hyresgästen avtalat om att hyresgästen ska ha tre månaders uppsägningstid är det avtalsvillkoret ogiltigt och hyresgästen har därmed en månads uppsägningstid. Din dotter har därför rätt till en månadshyra. Jag förstår att uppsägningen leder till olägenheter för din dotter men man har som bostadshyresgäst alltid möjlighet att säga upp ett hyresavtal, även om det leder till olägenheter för hyresvärden. Jag har därför svårt att se någon möjlighet för din dotter att få ersättning för andra kostnader än själva hyran under uppsägningstiden.Vänligen,

Får jag resa till USA om jag är dömd för brott?

2020-01-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Blev för 12år sedan dömd för bokföringsbrott, med fängelse 5år. Kan jag resa till USA trots att jag inte finns med i belastningsregistret? ( Har för mig att det är 10år )
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När gallras en fängelsedom ur belastningsregistret?Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Är påföljden fängelse kommer uppgiften finnas kvar i belastningsregistret fram tills 10 år efter frigivningen, enligt 17 § p.1 (här). Detta betyder alltså att din fängelsedom gallras först när 10 år gått sedan du sattes på fri fot.Ansöka om inresetillståndSvenska medborgare som vill resa in till USA behöver i regel inte ansöka om visum eftersom Sverige är en del av Visa Waiver Program. Istället för att ansöka om visum krävs istället att man ansöker om ett inresetillstånd genom en ESTA-ansökan. I ansökan måste man svara på om man tidigare har dömts för något brott. Om man är dömd för ett brott och detta brottet anses vara av "moral turpitude" (moralisk skändlighet) kan man bli nekad inresetillstånd. Det är lite oklart vilka brott som anses vara av moralisk skändlighet och jag kan inte utesluta att bokföringsbrott skulle kunna utgöra ett hinder mot att få inresetillstånd.Även om bokföringsbrott skulle omfattas av "moral turpitude" finns ändå vissa undantag som gör att ansökan ändå beviljas. Det första undantaget är att man var under 18 år när brottet begicks och att det har gått mer än fem år sedan dess., men jag antar att du var över 18 år när du begick brottet. Det andra undantaget är att maxstraffet för brottet man dömdes för inte överstiger ett års fängelse och att man inte dömts till mer än sex månaders fängelse. Av din fråga framgår att detta undantag inte heller kan användas. Även om inget av undantagen kan användas är det inte säkert att du skulle nekas inresetillstånd, eftersom bokföringsbrott kanske inte omfattas av de brott som anses vara av moralisk skändlighet.Min rekommendation är att du ansöker om ett ESTA i god tid innan du planerar att resa till USA. Om du skulle få avslag kan du istället ansöka om ett turistvisum men denna process bör påbörjas i mycket god tid. Vid ansökan om turistvisum genomför man nämligen en intervju på den amerikanska ambassaden där man får möjlighet att berätta om sitt brott. Sedan görs en bedömning i varje enskilt fall för att bestämma om personen ändå kan anses lämplig att få åka till USA.Vänligen,

Måste ett gåvobrev mellan sambos registreras för att vara giltigt?

2020-01-29 i Gåva
FRÅGA |Hej,Jag vill ge min sambo en bostadsrätt. Bostads rätten är helt och hållet betald.Vad måste jag tänka på.Sambon har inga anmärkningar och har inga problem med att bli medlem i föreningen.Ska gåva brevet det registreras nånstans? Hos vem ?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har en obelånad bostadsrätt som du vill ge till din sambo. Du undrar därför om gåvobrevet måste registreras för att vara giltigt.Din sambo måste godkännas som medlem i bostadsrättsföreningenDet finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att gåvan ska anses vara fullbordad. När det gäller gåvor om bostadsrätter anges dessa krav i bostadsrättslagen (här). Ett gåvobrev om en bostadsrätt ska vara skriftligt och skrivas under av både dig och din sambo samt innehålla vilken lägenhet som avses, se 6 kap 4 § bostadsrättslagen (här). Om gåvotagaren nekas medlemskap i föreningen blir gåvan ogiltig vilket betyder att din sambo måste godkännas av föreningen för att gåvan ska bli giltig, se 6 kap 5 § bostadsrättslagen (här). Gåvobrev mellan sambor behöver inte registrerasGåvobrev registreras hos Skatteverket. Skatteverket kan endast registrera gåvor mellan makar. För att gåvan om bostadsrätten ska vara giltig mellan er behöver ni alltså inte registrera gåvobrevet. Däremot bör detta förvaras på ett säkert ställe, t.ex. i ett bankfack.Min rekommendation är att ni upprättar ett skriftligt gåvobrev och att din sambo ansöker om medlemsskap i föreningen för att gåvan ska bli giltig. Använd gärna vår avtalsmotor för att säkerställa att gåvobrevet uppfyller formkraven. Använd den här länken för att komma direkt till avtalsmotorn.Vänligen,

Kan jag jobba på skola om jag har begått brott?

2019-12-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej jag är 35 år vill gärna utbilda mig och jobba med barn och ungdomar tex i skola. Förra året gjorde jag mig dock skyldig till en rattfylla, en lob, ett innehav som gav brottsföreläggande samt böter och en narkotikarattfylla som gav brottsföreläggande och böter. Det var inte ett bra år. Men lämnat det beteendet bakom mig och vill bli en förebild för nya generationer. Min fråga är alltså om jag med mina misstag jobba inom skola eller om det är kört eftersom skolor begär utdrag ur belastningsregistret? Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om belastningsregister vilket betyder att det är lagen om belastningsregister (här), förordningen om belastningsregister (här) och skollagen (här) som innehåller de regler som gäller. Den som erbjuds en anställning på en skola måste enligt skollagen lämna ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna anställas, se 2 kap 31 § (här). En skola får begära ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, dvs. inte belastningsregistret i sin helhet. Huvudregeln är att det begränsade utdraget inte får inkludera information om sådana brott som enbart medför böter som påföljd, se 21-22 förordningen om belastningsregistret (här). När det gäller utdrag ur belastningsregister för personer som ska arbeta med barn eller inom skola, gäller 22 § tredje, fjärde och sjätte stycket i förordningen om belastningsregister (här). Det som ingår är mord, dråp, grov och synnerligen grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott, samt alla andra brott man dömts för samtidigt som något av de nyss nämnda brotten. De brott du är dömd för kommer alltså inte synas i det begränsade utdraget som din eventuella arbetsgivare kommer ta del av. Vänligen,