Vem kan överta en hyresrätt?

2020-02-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har ett andrahands kontrakt på en hyreslägenhet som tillhör min farmor. Hon börjar må väldigt dåligt och kan inom närmaste tiden gå bort. Jag har inte bott i den lägenheten länge kanske bara ett par månader. Finns det en chans att jag får ta över första hands kontraktet!? Uppskattas verkligen ifall jag kan få svar på den här frågan! Tack i förhand för hjälpen!MVH
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det finns någon möjlighet för dig att överta din farmors hyresrätt om hon skulle gå bort. Det framgår av din fråga att du hyr hennes lägenhet i andra hand och jag förstår det som att ni inte har sammanbott i lägenheten. Eftersom din fråga inte handlar om överlåtelse av hyreskontrakt till sambo eller make, kommer denna möjlighet inte att tas upp i mitt svar. Regler gällande hyra finns i 12 kap Jordabalken, JB, även kallad hyreslagen som du hittar här.Huvudregeln är att en hyresrätt inte får överlåtas utan hyresvärdens samtyckeDet kan gå att överlåta ett förstahandskontrakt, men endast under vissa omständigheter. Först och främst krävs att hyresvärden samtycker till överlåtelsen, se 12 kap 32-33 §§ JB (här). Detta gäller oavsett om din farmor redan nu skulle försöka överlåta kontraktet till dig, eller om hon önskar att du ärver den genom testamente.Hyresnämnden kan lämna tillstånd till överlåtelsen om hyresvärden inte samtyckerOm hyresvärden inte samtycker till överlåtelsen kan man vända sig till hyresnämnden för att få tillstånd till överlåtelsen. Hyresnämnden kan lämna tillstånd till att hyresrätten överlåtes till en närstående som varaktigt bott tillsammans med hyresgästen, se 12 kap 34 § JB (här). För att räknas som sammanboende ska personerna i princip haft samma gemensamma hushåll och använt lägenheten tillsammans. Även om hyresgästen inte behöver lämna sitt samtycke till överlåtelsen krävs ändå att hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen av hyresgäst. Detta innebär i stort sett att hyresgästen kan antas ha möjlighet att betala hyran.SammanfattningOm hyresvärden inte samtycker till att du övertar förstahandskontraktet tror jag att det kommer bli svårt att få tillstånd från hyresnämnden med tanke på att ni inte har bott tillsammans. Min rekommendation är ändå att du och din farmor pratar med hyresvärden i hopp om att denne ändå kan samtycka till överlåtelsen.Vänligen,

Vad kan kronofogden utmäta när man är inneboende?

2020-02-28 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Om man är inneboende och har skulder kvar hos kronofogden, vad kan då kronofogden utmäta i lägenheten? Vi har har papper och avtal som är signerade på att jag är inneboende.Tack på förhand!Med vänlig hälsning
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vad kronofogden kan utmäta. Jag förstår det även som att du räknas som inneboende till din hyresvärd och att ni därför inte har något parförhållande. Regler gällande utmätning finns i Utsökningsbalken, UB (här).Kan egendomen i lägenheten utmätas?Det finns en allmän utgångspunkt som säger att utmätning av lös egendom bara får ske av egendom som tillhör gäldenären eller egendom som förutsätts tillhöra gäldenären, se 4 kap 17 UB (här). Om gäldenären är sambo vid tidpunkten för utmätningen finns det en särskild bestämmelse i lagen som gäller, se 4 kap 19 § första stycket UB (här). I och med att jag förstår din fråga som att du inte är sambo, utan inneboende, bör istället bestämmelsens andra stycke gälla, se 4 kap 19 § andra stycket UB (här). Den bestämmelsen bör kunna användas på lös egendom som finns i lägenheten och som både du och hyresvärden har tillgång till. För att kronofogden ska få utmäta lös egendom som finns i lägenheten måste det framgå att egendomen tillhör dig, det vill säga att det är du som äger den. Man kan säga att man förutsätter att egendomen förutsätts vara din hyresvärds och kronofogden måste kunna styrka att egendomen tillhör dig för att ha rätt att utmäta den. SammanfattningDet är endast egendom som tillhör sig som kan utmätas och kronofogden kan därför inte utmäta egendom som tillhör din hyresvärd. Eftersom du endast är inneboende måste kronofogden kunna bevisa att egendom som finns i lägenheten tillhör dig. Vänligen,

Vilken typ av uppgifter finns i belastningsregistret?

2020-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag har sökte ett jobb inom finans där då arbetsgivaren önskar ett uttag från belastningsregistet på mig.Jag ät inte orolig ientligen men mest nojig.. har ingen bil så kan ju inte fått någon böter.. men har ett jobbigt x som gjort en orosanmälan på mig för ett tag sedan då han fick för sig att vår tonårsdotter inte åt ordentligt hos mig.. den lades sedan ner efter jag pratat med de på Soc.. kan det finnas med i registret som nåt?Tack på förhand!
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vilka typer av uppgifter som finns i belastningsregistret. Belastningsregistret visar om en person ålagts påföljd på grund av brottRegler om belastningsregistrer finns i lag om belastningsregister (här). Enligt lagen innehåller en persons belastningsregister uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd vid brott. Det innehåller också uppgift om man meddelats kontaktförbud mot någon, se 3 § (här). En orosanmälan som lämnats in till socialtjänsten är alltså en sådan uppgift som inte finns i ditt belastningsregister.Du är inte skyldig att visa utdrag ur ditt belastningsregister för din blivande arbetsgivareVissa arbetsgivare har rätt att begära att blivande arbetstagare visar upp ett begränsat utdrag ur sitt belastningsregister. Detta gäller för vissa yrken i vilka man arbetar med barn och ungdomar, se 9 § (här). Vissa myndigheter som arbetar med brottsbekämpning kan också begära ut ett utdrag ur en blivande arbetstagares belastningsregister, se 6 § (här). Din arbetsgivare har förmodligen inte rätt att begära att du visar upp ett utdrag ur ditt belastningsregister. Du har dock självklart möjlighet att begära ut ett utdrag ur ditt belastningsregister och visa upp för arbetsgivaren om du själv vill det.Vänligen

Får Kronofogden utmäta skadestånd?

2020-01-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Ska få skadestånd för hot och intrång. Men vill inte att kronofogden ska ta dessa pengar. Hur gör jag? Har nämligen skulder hos dem
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får Kronofogden utmäta skadestånd?Även om viss egendom uppfyller de allmänna kraven för att vara utmätningsbar, är det inte säkert att Kronofogden får utmäta alla sådan egendom. Viss egendom är nämligen undantagen från utmätning på grund av gäldenärens behov. Egendomens beskaffenhet eller särskilda föreskrifter kan också medföra att egendomen ska vara undantagen från utmätning. I 5 kap utsökningsbalken (här) finns sådan egendom som inte får utmätas. Skadestånd med anledning av personskada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller liknande får inte utmätas innan skadeståndet betalats ut. Efter utbetalningen av skadeståndet får det utmätas men med vissa begränsningar, se 5 kap 7 § utsökningsbalken (här).Jag tolkar din fråga som att det inte framgår vilken typ av skada som gett dig rätt till skadestånd. Jag kan därför inte göra en bedömning om det är fråga om en sådan skada som undantas från utmätning. Jag antar dock att åtminstone en del av skadeståndet beror på personskada. Nedan kommer jag därför att gå igenom vad man kan göra för att undvika att Kronofogden utmäter skadestånd.Hur undviker jag att Kronofogden utmäter skadestånd?Av 5 kap 7 § andra stycket i utsökningsbalken (här) framgår att Kronofogden får utmäta skadeståndet om man inte har avskiljt det från sina andra ekonomiska tillgångar. Om man har skadeståndet blandat med andra pengar på ett konto går det inte att urskilja vilka pengar som hör till skadeståndet och vilka pengar som inte hör till skadeståndet. För att undvika att utmätning av skadeståndet sker bör man förvara skadeståndet på ett separat konto. När det gäller privatpersoner kan det dock vara så att utmätning av skadestånd som finns på samma konto som övriga tillgångar ändå kan vara otillåtet. I praxis han man sagt att privatpersoner ofta endast har ett disponibelt konto och att det därför kan vara försvarbart att ha skadeståndet tillsammans med övriga tillgångar under en kortare tidsperiod, se RH 2009:57 (här). Man har sagt att det är tiden mellan utbetalningen av skadeståndet och utmätningen som spelar roll vid bedömningen av om skadeståndet sammanblandats med andra tillgångar. Om det exempelvis endast gått några dagar mellan utbetalningen och utmätningen, och om det inte varit mycket pengar som flyttats till och från kontot, kan man urskilja skadeståndet från övriga tillgångar trots att det ligger på samma konto. Om det däremot gått flera månader och det exempelvis inkommit flertalet löneutbetalningar på kontot anser man att skadeståndet sammanblandats.Min rekommendation är att du separerar skadeståndet från övriga tillgångar genom att lägga över skadeståndet på ett annat konto. Detta bör ske så fort som möjligt från det att utbetalningen sker för att inte riskera att skadeståndet sammanblandas med övriga tillgångar, och på så vis blir utmätningsbart för Kronofogden.Vänligen,

Vad kan man göra om någon folkbokfört sig på min adress?

2020-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! En person står folkbokförd på min adress, jag ska nu flytta och kommer inte i kontakt med personen som står skriven här. (Han bodde här och åkte sen tillbaka till hemlandet men får nu ingen kontakt med personen som sagt).Vad gör jag då? Kan man få bort personens namn på något sätt då jag inte kan göra nått och dessutom ska flytta?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att det är någon som står folkbokförd på din adress. Jag förstår det som att han har bott på din adress men inte längre befinner sig i Sverige. Du undrar därför vad du kan göra för att åtgärda detta inför att du ska flytta.Anmäl felaktig folkbokföring till SkatteverketDet är Skatteverket som sköter folkbokföringen av personer i Sverige. Om någon har folkbokfört sig på din adress, oavsett om det skett av misstag, avsiktligen eller om folkbokföringen inte längre är aktuell, kan du alltså anmäla detta till Skatteverket. Jag känner inte till hur lång processen kan vara men Skatteverket måste göra en utredning gällande folkbokföringen. Du skriver att personen ifråga lämnat landet varför det kan bli svårt för Skatteverket att nå personen och inte heller kommer kunna be denne anmäla sig på rätt adress. Skatteverket kan dock ändra dennes folkbokföring till "utan känd hemvist" och på så sätt blir du i vart fall av med folkbokföringen från din adress.Min rekommendation är därför att du kontaktar Skatteverket snarast om detta. Du kan även läsa mer om Skatteverkets utredning och hur du går tillväga för att göra en anmälan här. Vänligen.

Umgängesrätt med barn och orosanmälan till socialtjänsten

2020-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej !Min bror gick bort i cancer och vi får inte träffa barnen. Min bror umgicks alltid med mina barn och hans barn tillsammans. När han gick bort , gör hon precis som hon vill. När vi vill hitta på nåt med barnen "så ska dom alltid iväg ". Dop kommer dom inte till heller. Viktigt att kusinerna får umgås. Hon är en sån kvinna som inte kan förlåta och glömmer aldrig , väldigt enkelriktad. Hon har även tjafsat med sin syster och systern kan inte heller träfffa barnen. Systern är orolig för barnen. Pojken är inte sig lik allsErt råd snälla , vad kan vi göra?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att din bror efterlämnade barn efter sig sedan han gått bort. Barnens mamma har nu ensam vårdnad om barnen. Barnens mamma låter inte er träffa barnen och ni är oroliga för barnen. Regler om barn umgänge finns i Föräldrabalken, FB (här).Umgängesrätten är till för barnenDen umgängesrätt som finns lagstadgad är i första hand till för att ge föräldrar umgängesrätt med sina barn (eller ge barnet umgängesrätt med sina föräldrar). En förälder som är vårdnadshavare har också i stor utsträckning rätt att själv välja vem som ska få umgås med barnet. Barnets vårdnadshavare har också ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses, se 6 kap 15 § FB (här). Det är socialnämnden som kan föra talan om att ett barn ska ha umgänge med någon annan än barnets förälder, se 6 kap 15 a § FB (här). Vid bedömningen om ni ska ha umgängesrätt med barnet kommer socialnämnden att utgå från vad som är barnets bästa, se 6 kap 2 a § FB (här).OrosanmälanOm du eller någon annan misstänker att barnen far illa ska ni göra en orosanmälan hos socialtjänsten. Socialtjänsten har en skyldighet att göra en utredning när det inkommer en orosanmälan, se 11 kap 1 § socialtjänstlagen (här), och de ska alltid se till barnets bästa, 1 kap 2 § socialtjänstlagen (här). En orosanmälan ska göras skriftligen och lämnas in till socialtjänsten i den kommun där barnet är folkbokfört. Min rekommendation är att du kontaktar socialtjänsten berättar om situationen. Socialtjänsten kommer sedan ta ställning till hur de ska gå vidare i ärendet. Om du eller någon annan är orolig för att barnet/barnen far illa bör ni även göra en orosanmälan. Vänligen,

Hur länge finns uppgift om samhällstjänst i belastningsregistret?

2020-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Stämmer hemsidorna mrkoll och lexbase när det gäller domar? Jag åkte fast för snatteri och sen hamnade i fyllebråk. Det blev åtal. Men när jag kollar dessa sidor står bara snatteriet. Jag fick samhällstjänst som påföljd. Hur lång tid tar det för detta och gå bort från registret. Vet inte om ålder spelar roll men jag var 22 när detta hände. Tack på förhand
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din första fråga som att du undrar om informationen som finns på Mrkoll och Lexbase är korrekt eftersom du upptäckt att en dom om dig saknas. Jag förstår det alltså som att snatteriet och fyllebråket är två separata händelser och domar. Jag tolkar din andra fråga som att du vill veta hur länge en dom som gav samhällstjänst som påföljd finns i ditt belastningsregistret.Stämmer informationen på Mrkoll och Lexbase?Som du säkert redan vet tillhandahåller hemsidorna Mrkoll och Lexbase offentliga handlingar, däribland domar. Jag antar att tanken med verksamheterna är att tillhandahålla samtliga domar som är offentliga handlingar. Om det är domar som inte finns på dessa hemsidor kan en förklaring vara att dessa domar inte är offentliga. Den allmänna huvudregeln är att alla domar är offentliga, men det finns vissa undantag. Om det framkommer uppgifter i domen som är sekretessbelagda kan det innebära att domen inte ska vara offentlig, men detta sker bara i mycket speciella fall. Jag har inte tillräckligt med information för att uttala mig om varför en av dina domar inte finns att hitta på någon av dessa hemsidor. Du skulle kunna kontakta Mrkoll och Lexbase och ställa en allmän fråga för att få veta om det finns offentliga domar de inte tillhandahåller.Hur länge finns en uppgift i belastningsregistret?Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Du skriver i din fråga att du har dömts till påföljden samhällstjänst. Då du blivit dömd till samhällstjänst finns uppgiften kvar i belastningsregistret i 10 år, i och med att du var över 18 år när brottet begicks. Att uppgiften gallras, dvs. försvinner, först efter 10 år framgår av 17 § p. 4 (här) eftersom samhällstjänst alltid kombineras med antingen villkorlig dom eller skyddstillsyn. Avslutningsvis vill jag informerar om att även om en uppgift om en dom försvinner ur en persons belastningsregister så finns domen fortfarande kvar att ta del av. Vänligen,

Vad händer om man lånar/lånar ut sin kompis pass för att resa?

2020-01-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag har en tjejkompis som har lånat hennes kompis pass för att åka utomlands eftersom hon är asylsökande och kan inte åka utomlands då men hon är myndig. Vad händer om man kommer på henne? Hon ska dit på semester i 3-4 dagar då och är det böter man får isåfall ?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom att resa på en annan persons pass kan man göra sig skyldig till missbruk av urkund som är ett brott i Sverige, se 15 kap 12 § brottsbalken (här). Även den som lånar ut sitt pass för att någon annan ska resa med det kan göra sig skyldig till missbruk av urkund. Straffskalan för missbruk av urkund sträcker sig mellan böter och fängelse i upp till sex månader. Om brottet bedöms som grovt kan man dömas till fängelse i högst två år. Det är dock en mängd faktorer som tas med i bedömningen när man bestämmer vilken påföljd som ska delas ut. Jag har inte tillräckligt med information för att avgöra vilken påföljd som eventuellt skulle kunna dömas ut i det här fallet, så jag kan därför inte säga säkert om det skulle bli fråga om böter eller någon annat. För att överhuvudtaget kunna göra en kvalificerad gissning gällande vilken påföljd som skulle kunna bli aktuell skulle man bland annat behöva känna till händelseförloppet, gärningspersonernas ålder och huruvida gärningspersonerna är dömda för brott sedan tidigare. Vänligen,