Kan man anmäla en kurator för att denne gjort en orosanmälan till socialtjänsten?

2020-03-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hur anmäler man en Kurator som haft fel angående en anmälan till Socialen? I vårt fall så skulle inte föräldrarna, (vi) få veta det. Vi fick veta det av Socialen, att en anmälan hade gjorts. Det var en utredning på 3 mån. Vi som föräldrar var oskyldiga. Men Socialen och Kuratorn behövwr inte ta några som helst konsekvenser fåe sitt agerande.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline md din fråga!Jag tolkar din fråga som att det är en kurator som gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Kuratorn har inte själv meddelat er föräldrar om att en anmälan har gjorts utan ni fick information om anmälan från socialtjänsten. Socialtjänsten gjorde en utredning som avslutades utan att man fann någon anledning till oro. Ni undrar därför om ni kan anmäla kuratorn för att gjort en anmälan. Det framgår inte av er fråga om ni anser att kuratorns anmälan var felaktig på grund av att denne medvetet ljugit om någonting i sin kontakt med socialtjänsten eller om ni anser att den var felaktig enbart på grund av att socialtjänsten lade ner utredningen. Ni undrar också om ni kan anmäla socialtjänsten för att ha genomfört utredningen baserat på kuratorns anmälan.Socialtjänstens utredningsskyldighetSocialtjänsten har en skyldighet att göra en utredning när det inkommer en orosanmälan, se 11 kap 1 § socialtjänstlagen (här), och de ska alltid se till barnets bästa, 1 kap 2 § socialtjänstlagen (här). Socialtjänsten avslutar utredningen om det inte finns anledning till oro. Mot bakgrund av att socialtjänsten har en utredningsskyldighet vid varje orosanmälan, finns det ingen möjlighet att anmäla socialtjänsten för att ha genomfört en utredning. Om det är någonting i socialtjänstens handläggning som ni misstänker strider mot lag eller andra föreskrifter kan ni göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eller JO.Kuratorns anmälningspliktSom kurator har man en anmälningsplikt som innebär att man är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om man i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, se 14 kap 1 § socialtjänstlagen (här). Kuratorn har ingen skyldighet att meddela ett barns vårdnadshavare om att han eller hon gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Att anmäla en kurator för att ha fullgjort sin anmälningsplikt är alltså inte möjligt. Däremot kan det finns möjlighet att anmäla en person som medvetet gjort en osann orosanmälan till socialtjänsten.Falsk tillvitelseDet kan vara brottsligt att göra falska anmälningar om missförhållanden till socialtjänsten. Det finns nämligen ett brott som heter falsk tillvitelse i brottsbalkens 15 kap 7 § (här). Det är enligt den bestämmelsen inte tillåtet att hos åklagare, polisen eller annan myndighet ljuga om att någon annan begått en brottslig gärning, påstå felaktiga besvärande omständigheter eller att förneka friande eller mildrande omständigheter. I ditt fall är socialtjänsten en annan myndighet och beroende på vilka osanna uppgifter kuratorn lämnat kan de ses som besvärande omständigheter. Det du kan göra är därför att göra en polisanmälan och även meddela socialtjänsten att du anser att ni blivit utsatta för en falsk anmälan.SammanfattningOm det är någonting i socialtjänstens handläggning som ni misstänker strider mot lag eller andra föreskrifter kan ni göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eller JO, men att anmäla socialtjänsten enbart för att ha genomfört en utredning är inte möjligt. Ni kan polisanmäla kuratorn om ni misstänker att det kan röra sig om brottet falsk tillvitelse, men ni kan inte göra en anmälan mot kuratorn för att ha gjort en orosanmälan där utredningen lagts ned.Vänligen,

Hur blir jag vårdnadshavare till mitt syskon?

2020-03-31 i Adoption
FRÅGA |Kan jag som är 18 år gammal ansöka om att få bli vårdnadshavare för min yngre bror (11 år)? Jag vill få full vårdnad över honom då han lever ett väldigt mentalt ohälsosamt liv pågrund av den ena förälderns alkoholism och den andra förälderns verbala nedtryckning. Hursomhelst, så vet jag att han är allra tryggast med mig och är väldigt fäst till mig. Jag vill gärna ha vårdnad över honom då jag vill kunna försäkra hans välmående till högsta grad. Om det är möjligt för mig, vad är det som krävs för att jag ska kunna få full vårdnad över min bror?Behöver jag avsluta mina studier och skaffa ett jobb med en stabil inkomst för att kunna bli ansedd en potentiell vårdnadshavare? I så fall är jag beredd att gå så långt för min brors skull.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vilka möjligheter du har att bli vårdnadshavare till ditt minderåriga syskon. Vem som är ett barns vårdnadshavare kan ändras genom antingen adoption eller genom att domstolen beslutar om att vårdnaden ska flyttas över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Jag kommer i mitt svar att redogöra för båda alternativen. Regler om vårdnad om barn finns i Föräldrabalken, FB, (här).Bli vårdnadshavare genom adoptionFör att en vuxen person ska få adoptera ett barn krävs vanligtvis samtycke från de båda biologiska föräldrarna, se 4 kap 8 § FB (här). Ett samtycke krävs dock inte om dessa lider av en allvarlig psykisk störning, befinner så på okänd ort eller om det finns synnerliga skäl.Huvudregeln är också att den som ska adoptera är över 25 år gammal. Om det föreligger synnerliga skäl kan dock undantag göras från detta. Synnerliga skäl föreligger t.ex. om unga makar som inte kan få egna barn önskar adoptera eller vid adoption av barn till en närstående avliden släkting, se 4 kap 1 § FB (här).När rätten tar ställning till om en adoption får ske eller inte, prövas syftet och lämpligheten med adoptionen. Rätten ska även ta med i bedömningen om adoptionen är till fördel för barnet och om den som önskar adoptera barnet har den som uppfostrat barnet, vill uppfostra det eller om det annars finns särskild anledning att låta en adoption ske, se 4 kap 2 § FB (här). Avgörande för bedömningen är barnets bästa.Särskild vårdnadshavareOm det är så att föräldrarna till barnet brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, kan rätten besluta om att vårdnaden ska flyttas över till en särskilt förordnad vårdnadshavare, se 6 kap 7 § andra stycket FB (här). Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska vara någon som är lämplig att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, se 6 kap 10 a § FB (här). När socialnämnden ska placera barnet tar man hänsyn till om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående, se 6 kap 5 § socialtjänstlagen (här). Eftersom du är myndig finns det inga formella hinder för att du skulle kunna bli särskilt förordnad vårdnadshavare till din bror.SammanfattningMot bakgrund av de omständigheter du beskrivit i din fråga tror jag att det kan bli svårt för dig att få adoptera dina bror. Delvis på grund av att era föräldrar kanske inte skulle samtycka och delvis på grund av att du förmodligen saknar synnerliga skäl för att få adoptera. Om du misstänker eller vet att din bror far illa hos era föräldrar kan du göra en orosanmälan om detta till socialtjänsten. Om era föräldrar skulle förlora vårdnaden om honom på grund av brister i omsorgen kan det vara så att man beslutar att han ska få en särskild förordnad vårdnadshavare. Överflyttningen av vårdnaden skulle i så fall kunna ske till dig. Huruvida det är troligt att du skulle få vårdnaden i sådant fall, kan jag dessvärre inte svara på. Bedömningen görs i varje enskilt fall och med utgångspunkt i det enskilda barnets bästa.Lycka till!Vänligen,

Utdrag ur belastningsregistret för arbete på HVB-hem

2020-03-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej Jag har varit i Amsterdam en gång 2018 och min körkort blev återkalland i 12 månader ,Aså rattfylleri, Och nu har jag fått jobb på hvb hem men dom vill ha belastningsregistret. Får man jobba med ungdomar om man har rattfylleri i registret ?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om det kommer synas att du är dömd för rattfylleri i Amsterdam när du lämnar in ditt utdrag ur belastningsregistret till HVB-hemmet.För att få arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem) som tar emot barn ska ett utdrag ur både belastningsregistret och misstankeeregistret uppvisas för arbetsgivaren. Att du är dömd för rattfylleri är ingenting som ska synas i dit utdrag ur belastningsregistret.Vill du läsa mer om exakt vad som syns i ditt utdrag kan du läsa mer hos Polisen (här) och även ladda ned blanketten för att skicka in ansökan om att få ett utdrag ur belastningsregistret.Vänligen,

När kan man söka ny vapenlicens efter att den återkallats på grund av rattfylleribrott?

2020-02-29 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag blev stoppad av polisen för för 16 månader sen och åkte dit för grovt rattfylleri jag hade även jakt vapen som jag hade licens på i hemmet som man beslagtogs och man drog in vapen licenserna för mig, Nu undrar jag när jag kan söka nya vapen licenser igen
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta när du kan ansöka om ny vapenlicens efter att du fått den återkallad. Licensen drogs in i samband med att du dömdes för ett rattfylleribrott. De regler som styr vapeninnehav och återkallelse av vapenlicenser är vapenlagen (här), vapenförordningen(här) och RPSFS 2009:13 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftning (FAP 551-3) (här). I mitt svar har jag utgått från att polisen återkallat din vapenlicens på grund av att de anser att du är olämplig att inneha vapen.Krav på lämplighet för att få inneha vapenI och med att du dömdes för ett rattfylleribrott har polisen dragit in din vapenlicens. Polisen kan dra in en persons licens om de anser att denna är olämplig att inneha vapen, se 6 kap 1 § vapenlagen (här). Att du dömts för ett rattfylleribrott är grunden för att polisen anser att du är olämplig. Det finns ingen utskriven gräns för när man som tidigast kan ansöka om att få tillbaka sin licens. De allmänna råden är endast rekommendationer för hur man bör göra för att uppfylla de bindande reglarna. De allmänna råden är just rekommendationer och är alltså inte bindande i sig.Om den sökande gjort sig skyldig till rattfylleribrott bör det i normalfallet inte godkännas någon vapenlicens förrän minst tre år förflutet sedan gärningen begicksEnligt de allmänna råden bör en förutsättning för vapenlicens vara att sökanden gjorts sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Rattfylleribrott bör enligt de allmänna råden innebära, i normalfallet, att sökanden inte ska beviljas vapenlicens förrän tre år sedan gärningen begicks, se FAP 551-3 s. 8-9 (här).SammanfattningDe allmänna råden säger att sökanden i normalfallet bör vänta tre år innan ny licens meddelas. Detta är dock endast en rekommendation och inte en bindande regel. Det kommer därför göras en bedömning i det enskilda fallet. Detta innebär att det kan ta både kortare och längre tid innan du beviljas ny vapenlicens. Du bör i vart fall ha de allmänna råden i åtanke när du planerar att söka ny vapenlicens för att ha en uppfattning om vad du kan förvänta dig.Vänligen,

När får gemensamma barn ut arv efter att en förälder avlidit?

2020-03-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hejsan! Jag har en fråga jag hoppas kunna få hjälp med. Min far gick bort ifjol och lämnade fru och 4 gemensamma barn efter sig utan testamente. Hur ser arvsrätten ut för bröstarvingarna (vi 4 syskon). Ärver våran mor hela förmögenheten, och vi barn får inget i dagsläget och får ärva efter hon har avlidit? Eller har man nån som helst rätt till arv när man är bröstarvinge?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta när du och dina helsyskon får ut ert arv efter er pappa. Jag förstår det som att er pappa var gift med er mamma när han gick bort och att det inte fanns något testamente. Bröstarvingar får sitt arv i form av efterarvDet stämmer att all egendom tillfaller den efterlevande maken och att arvingarna till den först avlidna maken får sitt arv i form av efterarv. Reglerna om efterarv hittar du i ärvdabalken, ÄB, (här). Eftersom era föräldrar var gifta när er pappa gick bort tillfaller all hans kvarlåtenskap er mamma, se 3 kap 1 § ÄB (här). Enligt samma bestämmelse ärver gemensamma barn först när båda föräldrarna gått bort. Er mamma ärver egendomen med fri förfoganderätt vilket i princip innebär att man är fri att leva upp arvet, men det finns också vissa begränsningar.Det finns nämligen en regel i ärvdabalkens 3 kap 3 § (här) som syftar till att skydda efterarvingarna mot att deras rätt till efterarv går förlorad genom att den efterlevande maken skänker bort egendom. Det kan exempelvis röra sig om en större donation och andra gåvor, eller t.o.m att man tecknar försäkringar till vilkas maken insätter andra än efterarvingarna som förmånstagare. Er mamma får inte heller testamentera bort ert arv från er pappa, se 3 kap 2 § ÄB (här).Ersättning till efterarvingarnaEfterarvingarna kan ha rätt till ersättning om den efterlevande maken överskrider vad hen får göra med den först avlidna makens kvarlåtenskap. Det finns dock vissa kriterier som ska vara uppfyllda för att efterarvingarna ska ha rätt till ersättning på grund av den efterlevande makens ageranden. Det ska vara fråga om en gåva eller liknande handling som är en väsentlig minskning av egendomen, minskningen ska ha orsakats av den efterlevande maken och detta ska ha skett i syfte att utestänga efterarvingarna från arvet eller att maken inte haft tillräcklig hänsyn till efterarvingarna vid agerandet.SammanfattningDet finns alltså ingenting som ni bröstarvingar kan göra nu i förebyggande syfte för att tillvarata er rätt till arvet. Ni kan inte få ut ert arv från er pappa förrän er mamma gått bort.Vänligen,

Hur länge får jag hyra ut mitt fritidshus?

2020-03-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hur länge får jag som privatperson hyra ut mitt fritidshus i andrahand till en och samma person?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det finns någon bortre gräns för hur länge det är tillåtet att hyra ut ett privatägt fritidshus till samma person.Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge man får hyra ut en privatägd bostad. Hade det istället rört sig om uthyrning av bostadsrätt är det upp till föreningen att godkänna hur länge man får hyra ut sin lägenhet.Tänk dock på att du kan behöva betala skatt om du hyr ut din privatbostad för mer än 40 000 kr på ett år. Vänligen,

Uppsägning på grund av arbetsbrist

2020-03-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Vi är ett AB med sammanlagt 4 anställda. Vi behöver dra ned på kostnaderna och ser då uppsägning av en anställd som en lösning. Vad krävs för att det ska anses skäligt med uppsägning pga arbetsbrist, ekonomiska skäl? Situationen är att vi haft en nedåtgående trend sedan årsskiftet, och kraftigt minskad försäljning den senaste tiden, där bokade projekt avbokats/skjutits upp pga corona. Vi närmar oss ha förbrukat kapitalet, räcker det som giltigt skäl för uppsägning? Jag förstår det som att vi får göra undantag från turordningen då vi har färre än 10 anställda. Vi har inga kollektivavtal så jag förstår det som att vi endast behöver förhandla med anställdas ev fackförbund? I det fall inget fackförbund är aktuellt, hur går vi till väga? Ger en skriftlig uppsägning och den uppsägningstid som gäller? Tacksam för hjälp.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vilka möjligheter du har att säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist och hur du i så fall ska gå tillväga. I mitt svar har jag utgått från omständigheterna att ni har färre än 10 anställda och att ni inte är bundna av kollektivavtal.Arbetsgivarens arbetsledningsrättSom du säkert känner till har du som arbetsgivare en så kallad arbetsledningsrätt. Arbetsledningsrätten innebär bland annat att det är arbetsgivaren som avgör om det råder arbetsbrist. Arbetsgivaren behöver alltså inte bevisa att det föreligger arbetsbrist. Arbetsbrist kan både vara att det saknas arbetsuppgifter eller att företaget inte har pengar till verksamheten och lönerna. Enligt praxis från arbetsdomstolen godtas normalt uppsägningsskäl som hänför sig till arbetsbrist. Med hänsyn till arbetsgivarens arbetsledningsrätt prövar arbetsdomstolen i princip aldrig arbetsgivarens ekonomiska bedömningar vid påstående om arbetsbrist. Om arbetstagaren ifrågasätter uppsägningen och den prövas av arbetsdomstolen, måste arbetsgivaren dock kunna bevisa att uppsägningen gjorts av företagsekonomiska skäl eller andra verksamhetsskäl.Arbetsgivarens omplaceringsskyldighetÄven om det är arbetsgivaren som avgör om det föreligger arbetsbrist eller inte, är arbetsgivaren skyldig att försöka omplacera den anställde innan uppsägning får ske, se 7 § andra stycket LAS (här). Omplaceringen ska vara en annan tjänst inom företaget och den anställda måste ha tillräckliga kvalifikationer för att kunna utföra arbetet i den nya rollen. Som arbetsgivare måste man acceptera en viss upplärningstid men man är inte skyldig att skapa nya arbetsuppgifter eller inrätta en ny befattning.När man bedömer hur långt omplaceringsskyldigheten sträcker sig, tittar man på företagets storlek. Ju större företag desto längre sträcker sig arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. TurordningsreglerVid uppsägnings på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren skyldig att iaktta turordningsreglerna i 22 § LAS (här). Reglerna säger att det i första hand är arbetstiden som är avgörande för turordningen, det vill säga "sist in, först ut". Om en arbetsgivare har högst 10 anställda kan två nyckelpersoner undantas från turordningen. Dessa väljs av arbetsgivaren som dock måste motivera att dessa två anställda är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.FörhandlingsskyldighetÄven om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal kan det vara så att förhandling enligt medbestämmandelagen, MBL, ändå ändå måste ske (här). Om varken arbetsgivaren eller någon anställd är medlem i ett fackförbund, behövs dock inga förhandlingar. Uppsägningens formUppsägningen ska vara skriftlig och i uppsägningsbeskedet ska arbetsgivaren ange vad arbetstagaren kan göra om arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. Beskedet ska också innehålla information om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte. Om arbetstagaren har företrädesrätt och om det krävs anmälan för att företrädesrätten ska kunna göras gällande, ska det också finnas med, se 8 § LAS (här).Om arbetstagaren begär att få veta vilka omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen är arbetsgivaren skyldig att uppge dessa. Arbetsgivarens motivering ska vara skriftlig om arbetstagaren begär det, se 9 § LAS (här).Uppsägningsbeskedet ska lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skäligt att kräva att det överlämnas personligen, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress, se 10 § LAS (här).SammanfattningSom jag förstår din fråga kan du säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist inom ramen för din arbetsledningsrätt, om du har uppfyllt din omplaceringsskyldighet och om uppsägningen inte strider mot turordningsreglerna som gäller för småföretag. Om ni inte har någon anställd som är medlem i facket behöver ni inte ha någon förhandling innan du skriftligen meddelar arbetstagaren om uppsägningen. Efter uppsägningen skett löper den uppsägningstid ni har avtalat om i anställningsavtalet, förutsatt att den avtalade uppsägningstiden är förmånligare än de regler som finns i 11 § LAS (här).I stället för att säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist finns, från och med 7 april, möjligheten att söka korttidsarbete med anledning av covid-19. Du kan läsa mer om detta på Tillväxtverkets hemsida (här).Vänligen,

Vem omfattas av försörjningskravet vid ansökan om uppehållstillstånd?

2020-02-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej.Jag fick barn med min pojkvän i Turkiet förra året 8 Juli. Jag och min dotter har nu kommit till Sverige efter hon fått svenskt pass. Jag och min pojkvän vill uppfostra vår dotter i mitt hemland. Jag är arbetslös och kan inte uppfylla försörjningskravet som är då jag bara får föräldrapenning och barnbidrag. Finns det något annat sätt att gå tillväga? Vi vill vara en familj och inte att hennes pappa ska missa hennes uppväxt.Vänligen
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att barnets pappa vill ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Du och din dotter är nu bosatta i Sverige men utan pappan. Jag förstår det också som att det är Sverige som är ditt hemland och att det är här ni vill uppfostra er dotter. Det framgår inte om din pojkvän är från Turkiet eller om han har någon annan nationalitet. I mitt svar kommer jag utgå från att han kommer från ett land utanför EU och EES. Ni undrar vilka möjligheter pappan har att få uppehållstillstånd i Sverige.Jag kommer nedan att gå igenom möjligheterna att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig samt uppehållstillstånd på grund av anknytning till er dotter. Regler om uppehållstillstånd finns i utlänningslagen, UtlL (här), samt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (här).Uppehållstillstånd på grund av anknytning till digDet stämmer att huvudregeln är att uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person endast beviljas om den person som man åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för båda, se 5 kap 3 b § UtlL (här) och 9 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (här). Försörjningskravet gäller dock inte om du är svensk medborgare och du tillsammans med barnet flyttat till Sverige innan din partner ansöker om att få flytta till er. Uppehållstillstånd på grund av anknytning till er dotterFörsörjningskravet gäller inte heller om den man ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till är ett barn, se 10 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (här). Detta gäller dock endast om pappan och barnet inte har möjlighet att återförenas i ett land utanför utanför EU som familjen har en särskild anknytning till, t.ex. Turkiet.SammanfattningUtifrån de omständigheter som framgår av din fråga drar jag slutsatsen att det finns en möjlighet att du inte omfattas av försörjningskravet, även om din pojkvän ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Han har också möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till er dotter, men jag kan inte utesluta att Migrationsverket kan mena att familjen har en särskild anknytning till Turkiet och att en återförening därför ska ske där. Min rekommendation är att du tar hjälp av en jurist som kan hjälpa din pojkvän att ansöka om uppehållstillstånd. Juristen har då möjlighet att avgöra på vilken grund som ansökan bör göras. Önskar du komma i kontakt med en av juristerna på Lawline kan du nå oss på 08-533 300 04, knappval 1, mot en kostnad om 2000kr/h.Vänligen.