Hur undviker jag att min bror ärver mig?

2019-02-12 i Arvsordning
FRÅGA |Om jag saknar bröstarvingar, kan då min bror ärva mig? Om så är fallet vad gör jag för att han inte ska ärva mig, vi har ingen kontakt, han har varit grov missbrukare, ljuger, fuskar, stjäl och baktalar alla i sin omgivning och jag vill inte att han ska ha mer av mig
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det inte finns något testamente fördelas arvet enligt den ordning som finns i lagen (Ärvdabalken). Du skriver att du saknar bröstarvingar, vilket betyder att det är dina föräldrar som ärver dig enligt den legala arvsordningen (2 kap 2 §). Din bror har dock s.k. istadarätt om någon av dina föräldrar är bortgången. Det betyder att din bror får ärva den bortgångna förälderns del. Om exempelvis din mor lever medan din far är bortgången går halva arvet till modern och andra delen av arvet får dina syskon att dela lika på. Om du endast har en bror får han alltså hälften av ditt arv. Skulle det vara så att båda dina föräldrar är bortgångna, ärver din bror allt från dig.Vill du vara helt säker på att din bror inte får någon del av ditt arv kan du undvika det genom att skriva ett testamente. Genom att upprätta ett testamente kan du själv bestämma vem/vilka som ska få ta del av ditt arv. Din bror har ingen absolut rättighet till ditt arv och du kan därför helt utesluta honom från att ärva genom ett testamente. Om du behöver hjälp och vill ha mer rådgivning när det gäller upprättandet av testamentet är du mer än välkommen att boka en tid med en av våra jurister för 1677,50 kr/h. Boka en tid genom att ringa oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Vad kan hyresvärden göra om hyresgästen inte vill betala hyra under uppsägningstiden?

2019-01-30 i Hyresavtal
FRÅGA |VI hyr ut i andrahand av vår bostadsrätt. Det står inskrivet i kontraktet att det är 3 mån uppsägningstid som gäller om hen vill flytta ut. Vår hyresgäst har utan förvarning bara flyttat ut och vägrar betala hyran för de kommande tre månader. Vad kan vi som uthyrare göra? Ska vi stämma honom? Anlita jurist? Vem betalar juristkonstnader i slutändan? Kan han på något sätt slippa undan enligt lagen? Vi står nu med dubbla hyror eftersom han inte betalar. Kan man med säkerhet förklara att han i slutändan blir tvungen att betala? Kan vi dessutom få skadestånd? Vill helst inte stämma, bara reda ut detta på ett normalt sätt.Vad är vårt nästa steg?
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni har ett skriftligt hyresavtal. Hyresgästen har sedan flyttat ut utan att meddela er att han säger upp avtalet och vägrar nu att betala hyran under uppsägningstiden. Jag kommer utgå från att hyresavtalet gäller på obestämd tid, dvs. tills vidare. Eftersom ni hyr ut er bostadsrätt gäller lagen om uthyrning av egen bostad (UEB-lagen), men den gäller endast för den första egna bostaden man hyr ut. Det betyder att om ni hyr ut fler egna bostäder gäller lagen endast för den ni hyr ut först (1 §). I mitt svar nedan kommer jag utgå från att det är den lagen som gäller i ert fall.Krav på uppsägningNär det gäller hyresavtal på obestämd tid måste det sägas upp för att sluta gälla. Det sägs ingenting i UEB-lagen om hur uppsägningen ska gå till, då gäller istället hyreslagen (12 kap JB). Huvudregeln är att uppsägningen ska vara skriftlig. Den får vara muntlig men bara om ni har hyrt ut till hyresgästen i max tre månader i följd när hyresgästen säger upp avtalet. Då måste dock ni som hyresvärd även lämnat ett skriftligt erkännande på att uppsägningen har skett för att uppsägning ska vara giltig (JB 12:8).Det framgår inte av din fråga hur länge hyresgästen har hyrt er bostadsrätt, men om hyresgästen inte har sagt upp avtalet (skriftligt eller muntligt) utan bara flyttat ut, räknas inte avtalet som uppsagt. Det betyder att uppsägningstiden börjar löpa först när hyresgästen skriftligen säger upp avtalet eller när ni skriftligen erkänner hans muntliga uppsägning.UppsägningstidenNär det gäller hur lång uppsägningstiden får vara är det UEB-lagen som är tillämplig. När det är hyresgästen som säger upp avtalet är uppsägningstiden en månad enligt lagen (3 § st 2). Du skriver i frågan att det är tre månaders uppsägningstid som gäller enligt ert hyresavtal. Ni som hyresvärd är fria att komma överens med hyresgästen om att längre uppsägningstid ska gälla för er, men inte för hyresgästen. Hyresvärden och hyresgästen kan inte avtala om sämre villkor för hyresgästen än vad som gäller enligt UEB-lagen. Det betyder att er överenskommelse om längre uppsägningstid för hyresgästen än en månad inte är bindande för hyresgästen (2 §). Hyresgästen får därför alltid säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Vad man som hyresvärd kan göra för att hyresgästen ska betalaHyresgästen har en skuld till er så länge han inte betalar den hyra han är skyldig er. I första hand kan ni vända er till Kronofogdemyndigheten för att få skulden betald. För att Kronofogden ska kunna hjälpa er måste det finnas ett beslut om att skulden är riktig. Att skulden är riktig kan fastställas genom ett betalningsföreläggande som ni kan ansöka om hos Kronofogden. För att ni ska kunna ansöka om betalningsföreläggande ska förfallodagen för skulden ha passerat. Ni kan läsa mer om hur ni gör en ansökan här. Om hyresgästen vägrar betala och bestrider skulden kan ni väcka talan mot honom i domstol.SammanfattningHyresgästen kommer alltså bara att behöva betala en månadshyra från det att han säger upp hyresavtalet på ett korrekt sätt. Om han inte vill betala kan ni vända er till Kronofogden när skulden har förfallit så hjälper dem er med att driva in skulden.Om du har fler frågor och vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Vem får närvara under huvudförhandling?

2019-01-30 i Domstol
FRÅGA |Får en polis som var utredare i ett ärende närvara vid rättegången?
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om polisen får närvara som åhörare under huvudförhandlingen. I Sverige gäller offentlighetsprincipen (5 kap 1 § st 1 RB). Det innebär att en förhandling är offentlig och att vem som helst får närvara. Det finns situationer då huvudförhandlingar inte är offentliga och då säger man att förhandlingen hålls bakom stängda dörrar. När en förhandling hålls bakom stängda dörrar gäller det dock för alla åhörare och inte för en enskild person. Även om det råder offentlighet kan rätten besluta om att utvisa en enskild åhörare från salen. Domstolen får besluta att en enskild åhörare inte får närvara vid ett vittnesförhör om det finns anledning att anta att vittnet av rädsla eller annan orsak inte fritt berättar sanningen på grund av åhörarens närvaro (36 kap 18 § st 1 RB). Ordföranden har till uppgift att upprätthålla ordningen under huvudförhandlingen och får utvisa den som stör eller på annat sätt beter sig illa (5 kap 9 § st. 1 RB). Rätten kan dock inte utvisa en enskild person på grund av att hen varit delaktig i utredningen i målet. En polis som varit utredare i ett ärende får därför närvara som åhörare under huvudförhandlingen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vad betyder skäligt prisavdrag vid köp av hund?

2019-02-12 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej !Jag har köpt en brukshund där fel fader på hunden angetts vid köptillfället. Jag köpte min hund för 14500kr.Vi har gjort en anmälan och svaret vi fick ifrån Ssk löd såhär: Enligt SSKs köpeavtal säljs alla hundar som sällskapshundar och att fel fader angetts vid försäljningstillfället påverkar inte hundens funktion eller hälsa.Vår bedömning är således att ett prisavdrag om 10% utgör ett skäligt prisavdrag Vad betyder detta ?Hur mycket pengar har jag rätt enligt SKKS att jag ska få tillbaka ?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att SSK menar att det inte spelar någon roll att fel fader angetts när ni köpte hunden, utan det är bara sådant som kan påverka hundens funktion eller hälsa som sällskapshund som spelar roll. SSK menar därför att det faktum att säljaren angav fel fader inte påverkar hundens funktion eller hälsa som sällskapshund. Däremot säger SSK att ni ändå har rätt till prisavdrag för att säljaren angett fel fader. Prisavdraget ska vara skäligt, dvs. rimligt, och SSK tycker att prisavdrag om 10 % är rimligt. Ni har därför rätt till prisavdrag om 10 % på det ni betalade för hunden, dvs. 14500 kr. Ni kan alltså kräva tillbaka 1450 kr från säljaren enligt SSK. Vänligen,

När får en lärare beslagta en elevs mobiltelefon?

2019-01-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Har läraren rätt till att beslagta våra telefoner om vi inte använder de under lektionstid och då stänger av ljudet?
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte vilken skolform du syftar på. När jag svarar på frågan kommer jag därför utgå från att din fråga gäller lärare för högstadiet eller gymnasiet. Eftersom frågan handlar om skolväsendet är skollagen tillämplig (Skollag 2010:800).Mobiltelefonen ska vara störandeLäraren får under vissa förutsättningar ta en elevs mobiltelefon, men det krävs att mobiltelefonen är störande under lektionstid (5 kap 22 §). Om läraren uppfattar era mobiltelefoner som störande och därför tar dem, har ni rätt att få tillbaka dem senast innan skoldagens slut. Om er lärare anser att föremålet är farligt för personer i er omgivning kan ni få tillbaka telefonerna senast efter fyra dagar (5 kap 23 §).Skolans ordningsreglerOm ni inte använder telefonerna och dessutom har dem på ljudlöst borde läraren inte uppfatta dem som störande. Läraren har i så fall inte rätt att beslagta era telefoner. Det finns dock ingen bestämmelse i skollagen som förbjuder att skolan upprättar egna ordningsregler som kan innebära exempelvis ett mobilförbud. Skolverket säger att ordningsreglerna ska bestämmas av elever och lärare tillsammans, men det är rektorn som fattar det slutliga beslutet.Vad kan man som elev göra?Om ni känner er illa behandlade rekommenderar jag i första hand att ni tar upp problemet med er rektor så kanske ni kan lösa problemet tillsammans på skolan. Annars finns det möjlighet att göra en anmälan mot skolan hos Skolinspektionen.Vänligen,