Får man spela in samtal för att använda som bevis vid en rättstvist?

2019-04-24 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag har laddat ner en app som spelar in alla samtal mellan mig och den jag pratar med. Är det lagligt att använda det inspelade samtalet som bevis i till exempel en rättvist?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är straffbart att spela in samtal om det är ett samtal mellan personer som inte vet om att de blir inspelade. Däremot är det tillåtet att spela in ett samtal om man själv är en del av samtalet. Som du beskriver i din fråga så avser du att spela in samtal som du har med andra personer, dvs. där du är en av samtalsparterna. Det är därför helt tillåtet och omfattas inte av olovlig avlyssning i 4:9a brottsbalken (här).När det gäller frågan om du får använda det inspelade samtalet som bevis vid en rättstvist, gäller i Sverige principerna om fri bevisföring samt fri bevisvärdering. Enligt principen om fri bevisföring gäller som huvudregel att all bevisning får framföras i domstol. Principen om fri bevisvärdering betyder att domstolen ska göra en samvetsgrann prövning av allt som framkommit i målet och sedan avgöra vad som är bevisat och inte, se 35:1 rättegångsbalken (här). Domstolen kan avvisa bevisning om det är uppenbart att beviset skulle blir utan verkan, vilket betyder att beviset inte har någon betydelse, inte behövs m.m., se 35:7 rättegångsbalken (här). Du kommer alltså med största sannolikhet att få använda dina inspelningar som bevis vid en rättstvist. Vänligen,

Är det den som står på hyreskontraktet som har rätt att bo kvar när sambor separerar?

2019-03-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Är det den som står på hyreskontraktet som har automatisk rätt till bostaden vid separation trots att bostaden skaffades gemensamt?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att paret i det här fallet är sambor och inte gifta eftersom förhållandet upphör på grund av separation och inte skilsmässa, samt att lägenheten är en hyresrätt. Jag kommer därför att utgå från reglerna i sambolagen (SamboL) när jag svarar på din fråga. När ett samboförhållande upphör på grund av separation, ska samboegendomen delas mellan samborna, 8 § SamboL. Som samboegendom räknas gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Det spelar alltså ingen roll vem som betalat/står på kontraktet så länge lägenheten skaffats gemensamt för att användas som gemensam bostad.För det första räknas en hyresrätt som samboegendom om den har skaffats för att användas tillsammans, 3 § SamboL. Dessutom måste den vara sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål, 5 § st 1 p. 3 SamboL. Den gemensamma bostaden får övertas av den sambo som bäst behöver den, efter en s.k. behovsprövning, 16 § SamboL. Det finns flera omständigheter som kan vara av betydelse vid behovsprövningen, exempelvis: När samborna har barn och den ena sambon vid separation får ensam vårdnad om barnet, om barnet huvudsakligen ska bo hos den ena sambon, närheten till barnomsorg och skolgång, sambos ålder, handikapp och hälsa i övrigt, närheten till sambons arbetsplats, möjligheterna att få en bostad på annat håll.Vill samborna själva bestämma vad som ska hända med gemensamt bostad och bohag vid en separation kan samborna välja att skriva ett samboavtal, och på så sätt bestämma på förhand vem som har rätt till bostaden. Detta kan göras närsomhelst under samboförhållandet, 9 § SamboL. Det finns dock speciella regler för bostaden när det är barn som är inblandade. Du är varmt välkommen att återkomma om du skulle vilja veta mer om detta.Vänligen,

Begår man mened om man vittnar att man inte sett något som man borde ha sett?

2019-03-19 i Övriga brott
FRÅGA |Jag vet att man har skyldighet att vittna och att om man vittnar falskt begår man mened vilket är ganska hårt straff på men låt oss säga en situation som exempel att om man skulle vara i närheten av ett slagsmål och man väljer att titta bort eller blunda. Då har man ju inte sett något av situationen och som vittne får man ju bara berätta det man har sett. Om man i det fallet säger i domstolen att man inte har sett något så talar man ju ändå sanning och då kan man ju inte ha begått mened? Eller har jag fel? Är det på något vis skyddande av brottsling? Har svårt att tänka mig att det ska vara lag på var man ska sätta sin blick. Har man inte rätt att sätta sin blick var man vill eller finns det lag på var man ska styra sina ögon?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att mened är ett mycket allvarligt brott. Brottet mened finns i Brottsbalkens 15 kap 1 § och innebär att man under ed lämnar osann uppgift eller låter bli att säga hela sanningen. Om det är så att man som vittne inte har sett något eller helt enkelt inte minns någonting så ska man vara tydlig och berätta vad man sett/inte sett och vad man minns/inte minns. Har man befunnit sig i närheten av ett slagsmål, som du beskriver, och väljer att blunda/titta bort så är man skyldig att berätta det för rätten, men man kan inte straffas för att ha tittat bort. Det kan även vara viktigt att poängtera att man måste ha uppsåt till att man talar osanning eller inte säger hela sanningen. Det innebär att det inte är straffbart att säga att en person hade en svart jacka fastän personen egentligen hade en blå jacka, om man mindes jackan som blå. Det kan vara straffbart att titta bort eller underlåta att agera, men då krävs att personen som tittar bort har en sådan position att hen är skyldig att ingripa. En badvakt kan exempelvis inte underlåta att rädda en person som drunknar. Jag tolkar dock din fråga som att du vill veta vad som gäller för allmänheten, och svaret blir därför att det inte finns någon lag som säger vart du ska titta. Du har därför helt rätt i att man inte kan begå mened genom att berätta sanningen, dvs. att man blundade.Vänligen,

Kan man skriva testamente till förmån för syskonbarn genom att hoppa över syskon?

2019-03-19 i Testamente
FRÅGA |Vi är ett gift par utan barn.Vi har skrivit testamente till förmån för våra syskonbarn. Har dock för oss att nya arvsregler gör att vi inte kan hoppa över våra syskon. Hur är det med det?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Eftersom er fråga tar sikte på testamente och arvsfördelning är det Ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig. När man upprättar ett testamente är det viktigt att känna till att det finns vissa personer man inte kan utesluta helt från arvet. Dessa personer kallas för bröstarvingar. Bröstarvingarna har alltid rätt att utfå sin laglott, även i fall då det finns ett testamente. Man kan alltså inte kränka bröstarvingarnas rätt till laglotten (7 kap 5 § ÄB). Det framgår dock av 2 kap 1 § ÄB att det är arvlåtarens avkomlingar som räknas som bröstarvingar. Ni skriver i er fråga att ni inte har några barn vilket innebär att ni saknar bröstarvingar, och eftersom era syskon inte räknas som bröstarvingar går det bra att upprätta testamentet till förmån för era syskonbarn.Några nya arvsregler som skulle begränsa er rätt att låta era syskonbarn ärva er genom upprättande av testamente är ingenting jag känner till. Jag undrar därför om det kan vara så att ni syftar på den legala arvsordningen, dvs. den ordning som arvet fördelas då det inte finns något testamente. Då gäller nämligen att era syskonbarn har s.k. istadarätt för sina föräldrar (2 kap 2 § ÄB). Det betyder att era syskonbarn endast kan ärva er om era syskon avlidit. På så sätt kan man alltså inte hoppa över sina syskon enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen gäller alltså bara när det inte finns något testamente. Det finns därför inga hinder mot att hoppa över era syskon om ni upprättar ett testamente till förmån för era syskonbarn. Vänligen,

Ska äktenskapsförord och testamenten registreras för att vara giltiga?

2019-04-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag undrar skall ett Äktenskapsförord mellan makar registreras hos tingsrätt?Ett testamente behöver det registreras eller räcker bevittning av oberoende personer?MVH
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om både ett äktenskapsförord och ett testamente måste registreras för att vara giltiga och i så fall vart detta ska göras.ÄktenskapsförordNär det gäller äktenskapsförordet finns regler i Äktenskapsbalken (ÄktB). I det tredje stycket i bestämmelsen 7 kap 3 § ÄktB (här) står det att äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Det innebär alltså att det måste registreras för att vara giltigt. Observera att registreringen ska göras hos Skatteverket och inte hos tingsrätten sedan 2011.TestamenteEtt testamente ska däremot inte registreras överhuvudtaget för att vara giltigt. För att testamentet ska vara giltigt krävs att det uppfyller vissa formkrav som uppställs i Ärvdabalken (ÄB). Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två vittnen. Med vittnenas närvaro ska testatorn skriva under testamentet eller åtminstone bekräfta att det är hens underskrift. Vittnena ska sedan själva skriva under testamentet med sina namn med vetskap om att det är fråga om ett testamente (10 kap 1 § ÄB).Alla personer får dock inte vara vittnen. Den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning inte förstår betydelsen av att bevittna ett testamente får inte vara testamentsvittne. Inte heller den som är gift/sambo, den som är släkt i rätt upp- eller nedstigande led (t.ex. föräldrar och barn) eller svågerlag (t.ex. svär- och styvföräldrar och styvbarn) till testatorn eller dennes syskon får vara vittne. Man får inte heller vara vittne om man själv, ens make, sambo, syskon eller någon annan släkting som står i rätt upp- eller nedstigande led eller svågerlag ärver på grund av testamentet (10 kap 4 § ÄB). Jag antar att det är detta du syftar på med "oberoende personer". Eftersom att testamenten inte behöver registreras krävs det att de förvaras på en bra och säker plats. Man kan exempelvis förvara testamenten i bankfack eller hos vissa företag. Vänligen,

Tidigare lydelse av Utsökningsbalken

2019-03-19 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Jag försöker hitta 15 kap 6 a § UB i utsökningsbalken, men hela 15 kap är borttaget!Vad gäller i stället för 15 kap 6 a § UB. kan inte hitta någonstans!
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att 15 kap UB har upphörde att gälla genom lag 1995:298. Jag hittar tyvärr inte heller den exakta tidigare lydelsen av 15 kap 6 a § UB, däremot hittade jag ett rättsfall (NJA 1994 s. 429) där domstolen hänvisade till bestämmelsen och uttalade sig på följande sätt:"Enligt 15 kap 6 a § UB får bl a lön tas i anspråk endast i den mån lönen överstiger vad gäldenären behöver för eget underhåll och familjens behov. Detta belopp (förbehållsbeloppet) bestäms enligt samma paragraf med ledning av ett normalbelopp som räknas fram på närmare angivet sätt. Normalbeloppet skall anses täcka alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnader. Normalbeloppet räknas fram för varje kalenderår av Riksskatteverket, som även meddelar närmare föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet…"Tidigare fanns nämligen två former av löneexekution, införsel och utmätning av lön (15 kap UB handlade om införsel). Genom lagändringen 1995 lade man ihop införsel och utmätning av lön till en verkställighetsform kallad utmätning av lön m.m. och finns idag i 7 kap UB. Innehållet i 15 kap 6 a § UB motsvaras i stora delar av 7 kap 4-5 §§ UB. Om du vill veta mer om införsel och löneutmätning:Vid både införsel och utmätning av lön skedde verkställigheten genom att Kronofogden ålade gäldenärens arbetsgivare eller annan utbetalare att innehålla viss del av gäldenärens lön eller motsvarande förmån och inbetala beloppet till Kronofogden. Införsel fick dock endast ske för vissa typer av fordringar vars indrivning ansetts särskilt angelägen (t.ex. underhållsbidrag, skatter och allmänna avgifter samt böter och viten). Vidare fick löneutmätning endast äga rum under sex månader per år, medan införsel fick ske utan särskild tidsbegränsning. Dessutom var det belopp som skulle förbehållas gäldenären något större vid löneutmätning än vid införsel, men införsel hade företräde framför löneutmätning. Den företrädesrätt som tidigare fanns för fordringar som fick tas ut genom införsel har behållits inom ramen för det nya verkställighetsformen (7 kap 14 § UB). Verkställighet får för alla fordringar fortgå utan särskild tidsbegränsning mot en årlig grundavgift; Kronofogden kan dock under pågående löneutmätning bevilja anstånd med verkställigheten (7 kap 11 § UB). Förbehållsbeloppet beräknas enligt samma normer oberoende av vad slags fordran som sökanden åberopar (7 kap 5 § UB).Vänligen,

Är det straffbart med falska erkännanden?

2019-03-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan man få något straff om man tex skulle erkänna narkotikainnehav fastän ingen narkotika finns på personen? Att det på något vis skulle vara straffbart att ta upp polisens tid genom att ljuga om att ha begått/innehavt något straffbart.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte straffbart att erkänna brott man egentligen inte har begått. En person kan ha massvis med olika anledningar till att erkänna något man är oskyldig till, men det är polisens jobb att utreda vad som hänt och domstolens uppgift att döma efter den bevisning polisen/åklagaren samlat in. En person som lämnat ett falskt erkännande ansvarar inte för tiden polisen lägger ner på utredningen.Vänligen,

Kan jag tvinga min mor att berätta vem som är min far?

2019-03-19 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Min mor vägrar säga mig vem min far är. Då är frågan. Kan jag tvinga min mor enligt lag och berätta det?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dessvärre kan du inte tvinga din mor att berätta vem som är din far, men i mitt svar kommer jag att gå igenom hur du kan gå till väga för att ta reda på vem din far är. Regler om fastställande av faderskap och barns rätt att veta sitt ursprung finns i Föräldrabalken (FB). Barn har rätt att veta sitt biologiska ursprung, och för att säkerställa detta har socialnämnden utredningsskyldighet om det är oklart vem som är barnets pappa. Utredningsskyldigheten innebär att socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört har en skyldighet att utreda och fastställa faderskapet, men skyldigheten gäller endast till det att barnet fyller 18 år (2 kap 1 § FB). Jag vet inte hur gammal du är, men skulle det vara så att du är under 18 år har socialnämnden en skyldighet att utreda vem som är din far. Om du är äldre än 18 år rekommenderar jag dig ändå att kontakta socialnämnden för att se om dem kan hjälpa dig med information.När ett barn föds folkbokförs det hos Skatteverket tillsammans med uppgifter om barnets föräldrar. Du kan därför också vända dig till Skatteverket för att försöka få svar på vem som är din far. Om din mor var gift när du föddes antas mannen hon var gift med vara din far, men om din mor var ogift måste faderskapet bekräftas och registreras. För det fall din mor var ogift med din pappa har hon alltså behövt uppge till Skatteverket vem som är din far (om hon inte angivit att det är okänt). Du kan därför kontakta Skatteverket och kontrollera vem som står skriven som din far. Vänligen,