Får man äga manuell bil med automatkörkort?

2019-08-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej kan jag äga en manuell bil utan att bruka den när jag har ett automat körkort, eller blir körkortet indragen ?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga om att du vill veta om det är lagligt att äga en bil som man inte har behörigt körkort för. Att man är behörig att köra ett visst fordon utgör inget villkor för att man ska få stå som ägare till fordonet. Förutsatt att man är myndig får man alltså i regel äga en bil trots att man helt saknar körkort eller, som i ditt fall, saknar "rätt" körkort. Så fort du kör bilen du saknar körkort för begår du brottet olovlig körning enligt 3 § lag om straff för vissa trafikbrott (här), men det är alltså helt tillåtet att äga en manuell bil trots att du har automatkörkort så länge du inte använder den.Vänligen,

När får man avvisa en person från ett hotell?

2019-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Får man avvisa/neka från ett hotell om man misstänker personen för narkotika?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du vill veta om man får avvisa en person från ett hotell på grund av att man misstänker att denne är påverkad av narkotika. Ett hotell räknas inte som offentlig plats, vilket följer av 1 kap 2 § ordningslagen (här). Detta innebär att ett hotell i princip har rätt att själva besluta om att avvisa och neka personer tillträde. Det är nämligen inte någon absolut rättighet att få tillträde till någon annans lokal, exempelvis ett hotell. Ägaren till lokalen har rätt att avgöra vem som får vistas i lokalen. I praktiken är det givetvis vanligast att personen är obehörig, har misskött sig eller agerat störande mot omgivningen, men hotellet har rätt att avvisa en gäst endast på grund av att denne inte gillar personen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att avvisandet inte får grunda sig på "ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck", eftersom avvisandet då kan utgöra olaga diskriminering. Olaga diskriminering är straffbart (BrB 16 kap 9 §, se här). Det betyder att hotellet har rätt att avvisa vem som helst från lokalen så länge denne inte grundar avvisandet på någon av de diskrimineringsgrunderna ovan. Att avvisa någon för att hen är narkotikapåverkad är alltså tillåtet. Vänligen,

Hur lång tid tar det innan hovrätten avgör ett överklagat brottmål?

2019-07-30 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag är målsägande i ett brottsmål och i tingsrätten blev den tilltalade dömd till fängelse för bland annat grov kvinnofridskränkning. Domen överklagades till hovrätten och vi väntar nu på hovrättens beslut. Hur lång tid kan det ta innan ett beslut har fattats? Kan jag som målsägande få reda på hur det går med själva beslutsfattandet innan en ny dom är avkunnad?.Mvh.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni väntar på hovrätten ska avgöra målet genom dom. Hovrätten strävar alltid efter att avgöra samtliga mål så snabbt som möjligt. Hovrätten har som mål att avgöra brottmål, som inte är förtursmål, inom 5 månader från det att överklagandet inkommit till hovrätten. Det händer dock att handläggningen av vissa mål kan komma att dra ut på tiden till förmån för förtidsmål som inkommer till hovrätten. I regeringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Sveriges Domstolar (här) framgår att 75 procent av alla brottmål, förutom förtursmål som ska gå snabbare, ska ta högst fem månader att avgöra. Vad är förtursmål?Förtursmål är mål med vissa omständigheter som gör att de ska ges förtur för att avgöras snabbare. Att personen som dömdes i tingsrätten sitter häktad eller att den dömde är under 18 år kan vara omständigheter som gör att målet ska betraktas som ett förtursmål. Om det inte finns några speciella omständigheter ska en huvudförhandling hållas inom fyra veckor efter överklagandetiden gått ut. Hovrätten kan dock välja att skjuta upp huvudförhandlingen om de anser att det behövs, se 51 kap 15 § andra stycket i rättegångsbalken (här). Jag tolkar dock din fråga som att det inte hållits någon huvudförhandling eftersom rätten efter förhandlingen berättar när dom kommer meddelas.Slutlig kommentarJag kan tyvärr inte svara på exakt hur lång tid det kommer ta innan hovrätten meddelar dom i ditt mål, eftersom det varierar från fall till fall och även beroende på hur mycket hovrätten har att göra under en viss period. Fråga gärna ditt målsägarbiträde (om du har ett sådant) eller åklagaren som har hand om ditt mål då de kan ha en mer exakt uppfattning. Vidare har du tyvärr ingen möjlighet att ta del av hovrättens beslutandeprocess, mer än att veta att målet ligger hos hovrätten och är under handläggning. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilket värde ska användas vid värdering av fastighet vid bodelning?

2019-07-30 i Fastighet
FRÅGA |Vilket värde skall tas upp på en fastighet vid Bodelning.I ett samboförhållande avlider ena parten. Man äger gemensamt en fastighet. Båda har lagfart.Den avlidne har testamenterat sin del av fastigheten till sin sambo, men har också i testamentet angett att vid sin sambos frånfälle skall hennes andel i fastigheten ärvas av namngivna syskonbarn.Vilket värde skall man ta upp på fastigheten vid Bodelningen? Taxeringsvärdet eller Marknadsvärdet?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!MarknadsvärdetNär bodelning görs med anledning av dödsfall är det vanligast att man använder marknadsvärdet när man ska värdera en fastighet. Marknadsvärdet är dock svårt att komma fram till utan att man de facto säljer fastigheten, men det får antas vara det värde som man rimligen skulle kunna förvänta sig om man sålt fastigheten. Eftersom det inte finns någon bestämd metod för att räkna ut marknadsvärdet är det parterna själva som ska komma överens om vad marknadsvärdet är. Om parterna inte skulle enas över ett värde rekommenderar jag att man tar hjälp av en värderingsman. TaxeringsvärdetDet går dock också bra att använda ett uppräknat taxeringsvärde som värde på en fastighet förutsatt att parterna är överens om det. Taxeringsvärdet ska normalt vara 75 procent av marknadsvärdet, men i verkligen är det inte helt säkert.Marknadsvärdet eller taxeringsvärdetDet finns inte reglerat i lag vilken metod som ska användas, men praxis och sedvana bland bodelningsförättare är att använda marknadsvärdet vid tidpunkten för bodelningen. Fastighetens marknadsvärde speglar nämligen verkligheten bättre än taxeringsvärdet eftersom det normalt understiger marknadsvärdet, vilket gör att bodelningen blir mer rättvis. Men det är som sagt upp till parterna att avgöra vilket värde som ska användas.Försäljningskostnad och latent skattOm parterna kommer överens om ett marknadsvärde för fastigheten är det normalt att man drar av en tänkt försäljningskostnad (mäklarkostnad) och den latenta skatten, dvs. så mycket skatt som säljaren hade behövt betala om fastigheten verkligen sålts. Denna princip är inte lagstadgad utan framgår av HD:s praxis (se NJA 1975 s. 288). Värdet som slutligen finns kvar anses återspegla verkligheten bäst och det används sedan i bodelningen.Vänligen,

Vem får man ringa till när man är frihetsberövad?

2019-08-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad avgör vem en frihetsberövad får ringa till?Som rubriken lyder, vad är det som avgör vem en frihetsberövad får ringa.Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frihetsberövad kan man antingen vara under rättegången, dvs. häktad, eller när man avtjänar fängelsestraff och är intagen i anstalt. Det framgår inte vilken typ av frihetsberövande det rör sig om varför jag kommer gå igenom båda alternativen nedan. Gemensamt för båda formerna är att den frihetsberövade behöver ett telefontillstånd för att kunna ringa en person.AnstaltInnan en intagen i anstalt kan få tillstånd att ringa till exempelvis en anhörig så måste den anhörige godkänna kontakten. I det flesta fall gör man detta genom att fylla i en blankett som man får från den intagne, men Kriminalvården kan också ringa den anhörige. Kriminalvården kan neka telefontillstånd om det till exempel finns misstanke om att samtal kan äventyra säkerheten. För att bedöma om ett tillstånd behöver nekas kan Kriminalvården göra kontroller av den som den intagne vill ringa i exempelvis Polisens misstanke- och belastningsregister. När Kriminalvården bedömer om en intagen ska få tillstånd att ringa någon tittar de även på den intagnes omständigheter, t.ex. vad denne är dömd för. HäkteTill skillnad från en intagen i anstalt behöver en häktad person inte inhämta godkännande innan hen kan ringa någon. I de flesta fall kontrollerar Kriminalvården personen den häktade vill ringa till innan samtal beviljas. I vissa fall kan samtal beviljas under avlyssning, men detta måste personalen informera den häktade om. Den häktade får inte ringa en viss person om det kan påverka häktets säkerhet. En person som sitter häktad kan även ha restriktioner vilket påverkar om och vem denne får ringa. Detta betyder att den häktades kontakter med omvärlden begränsas. Restriktioner kan vara nödvändiga om åklagaren misstänker att bevis kan förstöras eller att utredningen av brottet hindras om den häktade har kontakt med omvärlden. Vänligen,

Gäller försörjningsplikten mellan makar vid äktenskapsskillnad?

2019-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej . Min man har bestämt han vill skiljas, har även tagit sitt och stuckit. Lämnat mig med barn . Hyra på 12.500kr kallhyra då . Jag får in 6000kr i mån . Undrar där av är han försörjnings skyldig ? Är desperat efter svar då jag rent ut sagt sitter i skiten
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under ett äktenskap föreligger en försörjningsplikt mellan makarna och det innefattar kostnader som räknas till familjens underhåll, bland annat boende och mat. Regler makarnas ekonomiska förhållande, närmare bestämt regler om underhåll inom äktenskap, finner man i 6 kap äktenskapsbalken, ÄktB (här). Under betänketidUnder vissa förutsättningar måste äktenskapsskillnad föregås av sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom. En av förutsättningarna för att betänketid krävs är om någon av makarna bor tillsammans med ett barn under 16 år som den maken har vårdnad om. Då krävs betänketid även om makarna skulle vara överens i sitt beslut om äktenskapsskillnad, se 5 kap 1 § ÄktB (här). En annan situation då betänketid ska löpa är då endast en av makarna vill skiljas och ansöker om äktenskapsskillnad, se 5 kap 2 § ÄktB (här). Jag tolkar frågan som att ni har barn tillsammans, men jag vet inte hur gammalt/gamla de är. Jag förstår det dock som att det endast är din man som vill skiljas och då krävs alltså en betänketid innan skilsmässan kan gå igenom. Betänketiden börjar löpa när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den make som inte vill skilja sig blivit delgiven den andra makens yrkande om äktenskapsskillnad, se 5 kap 3 § ÄktB (här).Eftersom att ni fortfarande är gifta under betänketiden gäller som huvudregel att makarna har en försörjningsplikt gentemot varandra. Detta innebär att din man är skyldig att hjälpa dig ekonomiskt med kostnaderna för ditt boende och mat, eftersom dina pengar inte räcker till.Efter betänketidenNär betänketiden har gått ut och någon av er begärt att fastställa äktenskapsskillnaden så att ni inte längre är gifta, är huvudregeln att ni endast ansvarar för er egen försörjning, se 6 kap 7 § ÄktB (här). Det finns dock vissa undantag uppräknade i samma paragraf. Under vissa förutsättningar kan en make få ett underhållsbidrag under en övergångstid. Möjlighet finns bland annat för att få underhåll under den tid då man studerar för att kunna få ett jobb. Det räcker dock inte med att den ena maken har ett behov av att få underhåll och att den andre maken har möjlighet att betala underhåll, utan det kan också krävas att äktenskapet begränsat en makes möjlighet på arbetsmarknaden. Till exempel då en make varit hemma en längre tid för vård av hem och barn och därför avlägsnat dig från yrkeslivet. Dessa undantag tillämpas dock restriktivt eftersom huvudregeln är att makarnas ekonomiska ansvar för förändra tar slut i och med äktenskapsskillnaden. Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om du skulle ha ytterligare frågor.Vänligen,

Får statsministern påverka hur en domstol ska döma i ett enskilt fall?

2019-07-30 i Myndigheter
FRÅGA |Får statsminister lägga sitt veto i rättsfall eller påverka rättsväsendet?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förbud mot ministerstyreStatsministern eller regeringen får inte styra över hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i ett enskilt ärende som rör myndighetsutövning. Sveriges myndigheter utgörs av regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. Förbudet mot direktiv till myndigheter i enskilda ärenden är uttryck för vad man brukar kalla förbud mot ministerstyre. Sverige är på det sättet unikt i jämförelse med många andra länder där ministerstyre är vanligt förekommande. Regleringen om ministerstyre finner man i svensk grundlag, närmare bestämt i regeringsformen, RF (här). När det gäller just domstolar och rättsväsendet kommer förbudet till uttryck i 11 kap 3 § RF (här): "Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare."NådDet finns dock ett undantag då regeringen kan påverka ett enskilt fall som tagits upp i domstol eller hos annan förvaltningsmyndighet. Denna regel handlar om nåd och finns i 12 kap 9 § RF (här). Den innebär att regeringen genom nåd får efterge eller mildra en brottspåföljd eller annan rättsverkan av brott, samt efterge eller mildra ett annat liknande ingrepp. I andra stycket står även att regeringen får besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas, men då krävs att det finns synnerliga skäl.Vänligen,

Får man räkna av häktestiden vid samhällstjänst?

2019-07-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej Lawline.Jag var frihetsberövad i 3 dahar och häktad i ytterligare 7 dagar och fick ett straff om 240 timmar samhällstjänst.Räknas dessa häktningsdagar av de 240h jag fick?Om det görs och man har arbetat för mycket vad händer då?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hur man beräknar strafftid finns i strafftidslagen (här). Det stämmer att man i vissa fall får avräkna den tid man varit frihetsberövad (exempelvis anhållen eller häktad) från sin påföljd. Det finns dock vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att avräkning från påföljden ska få ske. Dessa förutsättningar framgår alltså av strafftidslagen. Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du har rätt att avräkna den tid du varit frihetsberövad från de timmar du dömts till samhällstjänst. Det krävs dock att påföljden som utdömts är ett fängelsestraff för att frihetsberövandet ska få räknas av från strafftiden. Eftersom du inte dömdes till att avtjäna något fängelsestraff har du ingen möjlighet att räkna av den tid du varit frihetsberövad från de timmar du dömts till samhällstjänst.Vänligen,