Får hyresvärden säga upp hyresavtalet innan hyrestiden gått ut?

2019-09-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej Jag och min man hyr ett hus och om jag förstått rätt så är hyrestiden på 4 år. Men nu vill det paret sälja huset och vi har bara bott där i lite över 1 år. Har de rätt att göra så och vad är det för regler som gäller Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni hyr ett hus av två privatpersoner vilket innebär att det är lagen om uthyrning av egen bostad som är tillämplig (här). Även 12 kap jordabalken är tillämplig i vissa delar (här).Om det är så att ni har avtalat om att hyrestiden ska vara under viss tid, t.ex. fyra år som du skriver i din fråga, betyder det att avtalet gäller för en bestämd tid. Även fast man har ingått ett hyresavtal på bestämd tid har båda parter rätt att säga upp avtalet innan hyrestiden gått ut, se 3 § första stycket (här). Du skriver i din fråga att paret ni hyr huset av vill säga upp avtalet för att de ska sälja huset. Hyresvärden får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte längre uppsägningstid har avtalats, se 3 § andra stycket (här). Om ni har kommit överens med paret att de ska ha längre uppsägningstid än 3 månader har ni alltså rätt att bo kvar längre, men annars får ni bo kvar till månadsskiftet som inträffar tidigast om tre månader från det att de sa upp avtalet. Jag vill också nämna att uppsägningen måste vara skriftlig från hyresvärdens sida eftersom ni har bott i huset i mer än tre månader, se 12 kap 8 § Jordabalken (här). Om paret endast meddelat er muntligen att de vill säga upp avtalet, har uppsägningstiden inte börjat löpa än.Vänligen,

Är Clenbuterol dopingklassat i Sverige?

2019-08-25 i Övriga brott
FRÅGA |Hej.Går det att bli dömd för innehav samt bruk av Clenbuterol ?Är det dopingklassat och kan man alltså bliDömd?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Clenbuterol är en s.k. beta 2-stimulerare och man blir inte dömd för innehav eller bruk enligt 1 § dopningslagen (här) då dopningslagen endast gäller syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller tillväxthormon. Däremot är beta 2-stimulerare förbjudna enligt WADAs och IOKs dopinglistor och på så sätt dopingklassat, men det är bara relevant vid idrott och tävling.Clenbuterol används som astmamedel i en del europeiska länder såsom Österrike, Tyskland, Italien och Spanien. I Sverige får det bara förskrivas för veterinära ändamål då den aktiva substansen är ett luftrörsvidgande medel för hästar och omfattas därför av läkemedelslagen (här). Det är således förbjudet att köpa och sälja Clenbuterol i Sverige för mänskligt bruk. Sammanfattningsvis tolkar jag det som att det inte är dopingklassat enligt dopningslagen men det är ändå otillåtet att köpa och sälja i Sverige för mänskligt bruk. Jag hittar ingen grund för att ett innehav i sig skulle vara otillåtet eftersom Clenbuterol får föreskrivas för veterinära ändamål, men jag antar att man ska kunna visa på att man fått det utskrivet för veterinära ändamål från veterinär (med tillstånd att distribuera läkemedel, enligt 2 kap 1 § lag om handel med läkemedel (här)) . Däremot vill jag framhålla att ett uppsåtligt innehav i syfte att sälja läkemedlet utan tillstånd är otillåtet enligt 9 kap 1 § lag om handel med läkemedel (här).Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får en 16 åring stå i kassan och ta betalt?

2019-08-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Får en 16 åring stå i kassa och ta betalt enligt alka regler som finns ? År 2019
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om arbetsmiljö varför arbetsmiljölagen (här) är tillämplig. Där stadgas i 5 kap 2 § (här) att en minderårig, dvs. en person under 18 år, får ha ett ofarligt arbete från och med det år han eller hon fyller 16 år. Att stå i kassan anses vara ett sådant ofarligt arbete som är tillåtet enligt denna bestämmelse. Det är alltså tillåtet att en arbetstagare på egen hand hanterar en kassa och tar betalt vid 16 års ålder, eller från och med det år arbetstagaren fyller 16 år.Däremot kan det vara viktigt att känna till att det är arbetsgivaren som gör en bedömning av om en 16 åring är mogen nog för att klara av att stå i kassan och ta betalt. Vänligen,

Straff för ungdomar vid ringa stöld

2019-08-22 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilket straff som är aktuellt om man som 16 år tillsammans med en lika gammal kompis i samvetande stal två st hänglås till ett totalt värde av 898kr. Båda har inte begått något brott tidigare och ångrar det dom gjorde.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om brott och straff och bestämmelser kring detta finns i Brottsbalken, BrB (här). Som du säkert vet är man straffmyndig i Sverige från och med att man fyller 15 år, enligt 1 kap 6 § BrB (här). Den som olovligen tar någonting som tillhör någon annan, exempelvis från en butik, begår brottet stöld, 8 kap 1 § BrB (här). Stölden kan sedan anses vara olika allvarlig och det beror bland annat på värdet av det man tar. Högsta Domstolen i Sverige har bestämt att gränsen mellan ringa stöld (tidigare kallade man det för snatteri) och "vanlig" stöld går vid 1000 kr. Eftersom det du och din kompis tagit var värt mindre än det så har ni troligen endast gjort er skyldiga till ringa stöld, 8 kap 2 § BrB (här). Straffskalan för ringa stöld sträcker sig mellan böter och sex månaders fängelse, men det är en mängd faktorer som tas med i bedömningen när man bestämmer vilken påföljd som ska delas ut. Att ni båda är 16 år och tidigare ostraffade är bland annat sådana omständigheter som domstolen tar hänsyn till. Eftersom ni är under 18 år och ostraffade kan åklagaren besluta om s.k. straffvarning. Det innebär att det inte händer någonting den här gången, men om man skulle begå brott igen kan man bli straffad för båda brotten man begått. Straffvarning används vid brott som inte är så allvarliga, till exempel när man har stulit saker som inte var värda så mycket. Om åklagaren finner att en varning inte är tillräcklig kan denne istället vidta ett strafföreläggande och döma ut böter, men då blir ni inte åtalade. Detta innebär att det inte blir någon huvudförhandling i domstol. Det får dock inte råda några tvivel om att ni är skyldiga och ni måste ha erkänt brottet för att ett strafföreläggande ska vara möjligt. När ungdomar i er ålder begår denna typ av brott är det vanligt att domstolen dömer ut lägre bötesstraff.Vänligen,

Kan man bli borttagen från Lexbase?

2019-09-27 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Kan man få bort text i lexbase. Blev friad. Blev anklagad falskeligen.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lexbase tillhandahåller allmänheten offentliga handlingar genom en sökfunktion som innebär att man kan söka på en viss person och sedan se om personen ifråga förekommer i en dom. Som du säkert redan vet måste användaren sedan betala för att ta del av innehållet i domen. Söker man på en person och man får upp en dom innebär det alltså inte nödvändigtvis att man är dömd för ett brott, utan endast att man varit föremål för prövning - vilket betyder att även friade personer kommer ha en dom kopplat till deras namn via Lexbase tjänst.I dagsläget kan man inte ta bort sig från Lexbase själv utan enda möjligheten att bli borttagen är om Lexbase själva raderar domen, annars kommer uppgiften försvinna automatiskt efter tidigast fem år. Det är dock viktigt att känna till att domen fortfarande kommer finnas kvar som offentlig uppgift som vem som helst kan ta del av direkt från domstolen. Min rekommendation är alltså att du kontaktar Lexbase och frågar om de kan ta bort dig.Vänligen,

Ansvar i en totalentreprenad

2019-08-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Totalentreprenadansvar är det ett "hitte-på"-ord eller har det en juridisk betydelse och vad innebär det i så fall?Tacksam för svar gärna med hänvisning till lämplig litteratur.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Totalentreprenad är en upphandlingsform för entreprenader. När det gäller en totalentreprenad anlitas ett byggföretag för att ansvara för hela projektet - både projektering och genomförande. I en totalentreprenad har byggföretaget, dvs. totalentreprenören (TE), ett helhetsansvar för projektet gentemot tin beställare, dvs. byggherren. Sedan kan byggföretaget anlita exempelvis konstruktörer och underentreprenörer som då har byggföretaget som sin beställare och ansvarar därför gentemot dem.Såhär skriver advokaterna Magdalena Berg och Anna Sundblad om totalentreprenad i en artikel (här):"Entreprenören har ett funktionsansvar för entreprenaden, det vill säga entreprenören ansvarar för att objektet uppfyller avtalad funktion.Vad gäller totalentreprenader är syftet att de ska genomföras på så sätt att beställaren föreskriver hur entreprenaden ska fungera i färdigt skick. Beställaren har till entreprenören angett ett funktionskrav. Entreprenören ska därefter utreda och projektera det erforderliga arbetsutförandet för att entreprenaden ska uppfylla den funktion som beställaren ställt på entreprenaden.Entreprenörens funktionsansvar innebär att entreprenören, inom ramen för sitt åtagande gentemot beställare, ansvarar för den planerade användningen som beställaren har redovisat för entreprenören. Vid en totalentreprenad har entreprenören hela ansvaret, det vill säga entreprenören ansvarar dels för fel som uppkommer i entreprenaden, dels att entreprenadens funktion motsvarar det som avtalats mellan parterna"Jag tolkar "totalentreprenadansvar" som en term som syftar på ansvarsförhållandena mellan beställaren, TE och underleverantörer i en totalentreprenad. Det är inget ord man använder som en juridisk term så jag skulle därför säga att det är ett hitta-på-ord. Skillnaderna mellan de olika upphandlingsformerna är bland annat vem som ansvarar för vad. Vid en totalentreprenad används i regel ABT06. Om du vill läsa mer om entreprenader rekommenderar jag boken Entreprenadjuridik av Rolf Höök. Vänligen,

Måste man enligt lag ha hemförsäkring vid köp av nyproducerad bostadsrätt?

2019-08-22 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Finns det lag på att ha hemförsäkring när jag köper en bostadsrätt i nyproduktion?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som säger att man är skyldig att ha en hemförsäkring, oavsett bostadstyp. Att det är fråga om nyproduktion har alltså ingen betydelse. Att ha en hemförsäkring är därför inte enligt lag ett villkor för att få köpa en nyproducerad bostadsrätt. En hemförsäkring är dock självfallet någonting att rekommendera och när det gäller just bostadsrätter rekommenderas även en bostadsrättsförsäkring. Denna kan antingen tecknas själv av innehavaren av bostadsrätten eller av hela bostadsrättsförening för alla medlemmar genom s.k. kollektiv bostadsrättsförsäkring.Vänligen,

Får våra grannar sätta upp ett stängsel i vår tomtgräns?

2019-08-22 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Våra grannar har satt upp ett stängsel i vår gemensamma tomtgräns, bygglovsfritt, utan att diskutera med oss berörda . Är detta lagligt?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar främst om rättsförhållandet mellan grannar och de bestämmelserna finns i 3 kap Jordabalken, JB (här). Först och främst vill jag börja med att poängtera att det finns en sedan gammalt gällande princip i 3 kap 1 § JB (här) som säger att man är skyldig att visa hänsyn till grannar och sin omgivning. Jag tolkar din fråga som att du delvis vill veta om era grannar behöver bygglov för att sätta upp stängslet, och delvis om de har rätt att placera stängslet i er gemensamma tomtgräns. Jag kommer att besvara dessa frågor separat nedan.Bygglov vid uppförande av stängselGenerellt sett krävs inte bygglov för att uppföra ett sedvanligt stängsel men det är byggnadsnämnden i varje enskild kommun som beslutar i dessa frågor, varför jag inte kan svara på om just er kommun kräver bygglov för sådant stängsel era grannar uppfört. Jag rekommenderar er att söka på er kommuns hemsida där det möjligtvis kan finnas information om bygglov i er kommun.Placering av stängselNär det gäller placeringen av stängslet betyder det alltså att stängslet står på bådas tomt om det placeras längs tomtgränsen. För att en granne ska få sätta upp ett stängsel i tomtgränsen krävs därför en överenskommelse mellan grannarna. Har ni inte kommit överens med era grannar om att de får sätta stängslet i tomtgränsen är det alltså otillåtet. Er granne kan givetvis istället sätta upp stängslet på sin egen tomt utan att behöva ert godkännande, men då krävs i regel också att detta görs så att det finns tillräckligt med utrymme för grannens eventuella underhåll av stängslet utan att vistas på er tomt. Om er granne olovligen placerat stängslet i tomtgränsen kan ni kontakta plan- och byggnadsnämnden i er kommun. Om ni annars kan tänka er att behålla stängslet som det är, rekommenderar jag er att skriva ett avtalsservitut för att inte ni ska vara skyldiga att underhålla den sida av stängslet som står på er tomt, hur mycket underhåll nu ett stängsel kan kräva. Vänligen,