Vårdnadshavarens medgivande kortare resa

2019-05-22 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan. Jag och barnets pappa har separerat men har gemensam vårdnad. Läste på er sida att boföräldern inte behöver samtycka om kortare resor/semestrar. Stämmer detta? Pappan vägrar låta mig åka på semester till Ungern, gan har också passet. Semestern kommer ej överlappa på hans veckor. Vi bråkade förra året och då va advokater inblandad för att han vägrade utfärda pass. Med önskan om en fin dag //Emma Korhonen
Hugo Snöbohm Hartzell |Enligt huvudregeln i 6 kap. 13 § 1 st. Föräldrabalken (FB) ska beslut om barnets personliga angelägenheter tas av vårdnadshavarna gemensamt. Den ena vårdnadshavaren får fatta beslut ensam om beslutet inte utan olägenhet kan uppskjutas och den andre är förhindrad att delta i beslutet på grund av frånvaro, sjukdom eller av annan orsak. Dessa enhändiga beslut får inte vara av alltför ingripande betydelse. Den föräldern barnet bor hos har rätt att ensamt fatta beslut om den dagliga omsorgen av barnet. Båda föräldrarna behöver således inte delta i alla vardagliga beslut. Den allmänna uppfattningen är att en kortare utlandsresa faller in under den dagliga omsorgen, vilket innebär att den andra förälderns medgivande inte krävs. Enligt praxis kan man generellt säga att det är svårt för en förälder att ha invändingar emot kortare utlandsresor i normalfallet. Det är enligt min uppfattning relativt oklart vad gränsen exakt går mellan en kort och lång utlandsvistelse. Jag bedömer läget som att resor kortare än 1 vecka borde anses vara kortare resor. Märk att Utrikesderpartementet (UD) uttalat (i "Olovligt bortförande och kvarhållande av barn") att det krävs samtycke från den andra vårdnadshavaren vid resa utomlands. Dock framgår det inte av publikationen om uttalandet även gäller kortare resor som inte inkräktar på den andra förälderns veckor. Den andra vårdnadshavaren kan möjligen stoppa resan genom att vägra att skriva på passansökan. Detta får följden att du enbart kan resa till de länderna som anslutit sig till det så kallade Schengenavtalet, eftersom det där inte krävs pass för att resa. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.Hoppas du har en fin dag du med!

Störande grannar i villaområde

2019-05-14 i Fastighet
FRÅGA |Hej. Jag har mycket högljudda grannar. Bad dom sänka ljudet en natt lite över kl 00:00. Då sade dom att det är väl inte så sent, och fortsatte till kl 04:00 på morgonen. Nästa dag på morgonen skrev jag ett liten lapp och bad dom snällt att förstå, att det är inte alla som vill lyssna musik hela helgen, dag och natt, och bad dom ta hänsyn till oss andra som är trötta, de som har barn osv. Hjälpte inte. Nästa helg samma hög musik, och jätte hög skrikande. Hittade jag deras mobil nummer på nätet, och efter ytterligare flera högljudda helger, försökte sända sms och bad dom sänka musiken. Jag sckikade flera gånger sms och försökte vara snäll, och be dom förstå oss att ni behöver sova. En gång efter att de hela natten festade, och hade en massa folk över, som även kom framför våran hus och pratade( egentligen skrek så de kan höra varann), för de kunde inte höra varandra över hos grannen, så skulle jag köra till jobbet kl 05:30. På väg hade jag nästan kört av vägen, på grund av trötthet. När de började nästa helg med musik igen, ända till sen på kvällen, och jag sms-de och bad att sänka ljudet, så fick jag svaret" Tyst". Jag ringde polisen tror jag 2 gånger, men de görde inget. Vad kan jag göra? Snälla hjälp!!!.Jag sckikade även sms med lagen till dom....men de bryr sig inte. Det är villa som gäller.
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!Till att börja med finns vissa bestämmelser i Miljöbalken (MB) som berör störningar från grannfastigheter (se framförallt 32 kap. 1 § MB). Enligt 32 kap. 3 § MB betraktas "buller" från grannfastighet som en störning. Störningen ska ha orsakat personskada, vilket man kan argumentera för att sömnsvårigheter är. Är detta uppfyllt, kan du ha rätt till skadestånd. Det finns vidare ett uppsåtskrav, alternativt vårdslöshetskrav. Grannen ska ha haft uppsåt att skada dig genom störningarna, eller varit vårdslös. Går inte detta att påvisa, kan du ändå ha rätt till skadestånd om störningarna inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållande på orten. Märk dock att störningar i miljöbalkens mening oftast handlar om exempelvis fabriker, och att det kan vara svårt att vinna talan på dessa regler om det rör sig om störande grannar. Vidare finns en regel 3 kap. 1 § Jordabalken (JB), som säger att den som nyttjar fast egendom (t.ex. ett hus) ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Detta innefattar att inte föra alltför mycket oväsen. Det kan vara möjligt att väcka talan i allmän domstol på denna grund. Dock handlar rättsfallen från högsta domstolen angående 3 kap. 1 § JB mest om exempelvis nedklippta häckar och nedtrampad mark. Det ter sig därför oklart vilka möjligheter du skulle ha att väcka talan på denna grund också. Den grund som ligger närmast till hand vilken du kan polisanmäla dina grannar för är ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken (BrB). Ofredande innebär att man fysiskt antastar någon annan ellerutsätter någon annan för störande kontakter ellerannat hänsynslöst agerande. Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, vilket betyder att agerandet ska anses typiskt sett störande eller kränkande. Dessa rekvisit ska vara täckta med uppsåt, det vill säga att grannarna ska ha agerat uppsåtligen i sitt ofredande. Det krävs inte att grannarna närmare tänkt på exakt vilka personer som skulle kunna bli störda av oljuden. Man brukar säga att hög musik som stör grannar utgör ofredande efter det att grannarna sagt till att oljuden stör dem. Eftersom du sagt till dem vid ett flertal tillfällen och de inte brytt sig, har de förstått att deras beteende är störande. Enligt min bedömning skulle deras beteende kunna utgöra ofredande. Slutsats: eftersom det rör sig om ett villaområde antar jag att ni ingår i någon slags samfällighetsförening. Jag rekommenderar dig därför att ta upp dessa problem på nästa möte med förening. Vidare borde du polisanmäla händelserna till polisen. Du skulle även kunna testa att kontakta miljöförvaltningen i din kommun angående störningarna (inte säkert att de tar emot ditt ärende, men kan ändå vara värt ett försök). För vidare rådgivningen rekommenderar jag dig att kontakta Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Internationell arvsskatt, Island

2019-04-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Vi är två syskon vars pappa avlidit på Island där vi kommer ifrån. Vår pappa var isländsk medborgare och har bott på Island hela sitt liv. Vi syskon har bott i Sverige i 25 år och har dubbelt medborgarskap. Isländskt och svenskt. Vi har nu fått ärva en större summa pengar och undrar hur det fungerar med arvsskatten. På Island är det 10% arvsskatt men i Sverige är det ingen arvsskatt. Måste vi betala arvsskatt i Island?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har helt rätt i att ingen arvskatt längre finns i Sverige. Enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen är arv skattefritt i Sverige. Jag har dålig insyn i det isländska skattesystemet, men det jag vet är att enligt skatteavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ska förmögenhetstillgångar som överförs genom arv beskattas i den stat där den avlidne hade sin hemvist. Detta är även huvudregeln ute i Europa. I ditt fall verkar det inte vara något tvivel om att din pappa hade sin hemvist på Island. Med andra ord borde beloppet beskattas på Island. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Skatteverket alternativt Lawlines juristbyrå.

Grannes grenar som sträcker sig in på fastigheten

2019-04-28 i Fastighet
FRÅGA |Grannen har tre enormt stora granar alldeles i kant med tomtgränsen. Dessa granar har grenar som sträcker sig långt över vår tomt och då vårt hus ligger fem meter från gramstammarna får vi en massa algpåväxt på tak och vind skiva. Vi har pratat med vår granne för flera år sedan men inget händer. Vad kan vi göra?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring rättsförhållandet mellan grannar hittar man i 3 kap. Jordabalken (JB). Enligt 3 kap. 2 § JB har du som fastighetsägare rätt att ta bort de inträngande grenarna, om grenarna medför olägenhet för din fastighet. Grenarna i ditt fall tillfogar din fastighet algpåväxt, vilket verkligen borde utgöra en olägenhet för din fastighet. Du borde därför rätt ha att ta ned de skadande grenarna. Märk att ägaren av grannfastigheten ska ges tillfälle att själv ta bort grenarna innan du själv gör det, ifall ingripandet kan antas medföra skada av betydelse för honom. Det är svårt för mig att veta om någon sådan betydande skada skulle kunna föreligga för honom. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Äktenskapsförord framtida egendom

2019-05-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga kring äktenskapsförord och bodelning!Är det möjligt för en av parterna eller båda parterna, att jag genom äktenskapsförord särskilja all egendom och låta den vara enskild egendom? Och kan du även med giltig verkan avtala i äktenskapsförord om att låta framtida egendom bli enskild egendom, är detta möjligt och får detta giltig rättsverkan? Vad blir då konsekvenserna inför en bodelning, blir det överhuvudtaget en bodelning vid skilsmässa?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Egendom som enligt ett giltigt äktenskapsförord ska utgöra enskild egendom, ingår inte i en eventuell bodelning. Enskild egendom är nämligen inte giftorättsgods. Detta följer av 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken (ÄktB). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det upprättas skriftligen, undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket, 7 kap. 3 § ÄktB. Äktenskapsförordet är giltigt från den dagen det lämnas in till Skatteverket. Det är möjligt att formulera äktenskapsförord beträffande framtida egendom, men det är viktigt att vara väldigt tydlig med exakt vilken egendom som avses. På grund av att minimera risken för framtida tvister angående tolkningen av vad äktenskapsförordet faktiskt avser. Det går att "uppdatera" äktenskapsförord med till exempel ytterligare specifikationer efter att det upprättats. Finns det inget giftorättsgods alls, behöver ingen bodelning upprättas eftersom det inte finns något att dela på.

Bodelning sambo

2019-05-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo skildesig för snart 1 årsedan.Jag har vart på henne om att göra klart bodelning o skrivbodelningsavtal, händer dock inte mycket med det just nu. Har en liten undran dock. Dom hade gemensamt lån på ca230000 o en bil.Dom kom muntligt överens om att han tar bilen o skriver lånet på sig. Det jag tror gjordes va att han tog nytt lån (som nu e på ca470000) . O använde bilen som handpenning o köpte ny. Sett hände innan pappren va inskickade. Undrar igentligen va lagen säger i bodelning om detta. Kan min sambo gå med skuld ifrån den bodelningen eftersom de inte finns äktenskapsförord osv på detta?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med ska en begäran om bodelning framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Efter denna begäran ska sambornas samboegendom fördelas mellan dem, 8 § Sambolagen (SamboL). Märk att enbart gemensam bostad och bohag utgör samboegendom, 3 § SamboL. En bil är således inte samboegendom i lagens mening och ska därför inte delas på i bodelningen. Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska sambons skulder räknas av från det sambon äger av samboegendomen, 13 § SamboL. Vad som sedan blir kvar efter att skulderna dragits av för respektive sambo slås ihop och delas lika på, 14 § SamboL. Är skulderna större än tillgångarna, vilket jag antar att de är här, finns det inget att dela på i bodelningen. Konsekvensen av det är att vardera part behåller sina skulder och tillgångar. Det är svårt för mig att göra en mer fördjupad bedömning av situationen då jag inte känner till alla omständigheter. Jag hoppas i alla fall att mitt svar var till någon hjälp, i alla fall angående vad som gäller enligt SamboL i din sambos situation. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Utföra åtgärd på bostadsrätt och föreningens tillstånd

2019-04-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Jag bor i ett bostadsrätt kedjehus där jag har ansökt om att få installera en två delad ac/värmepump, utomhus delen står i vår gård varken syns eller hörs av grannen.Föreningen avslår skriftligt utan någon som helst förklaring!Jag har ett tegelfasad med ett träkant längst upp mot slutet av fasadväggen innan taket.Till frågan nu, får vi borra 7cm hål i träkanten från fasaden in till huset utan föreningens tillstånd? Och påstå att den delen inte är en bärande vägg?Tack// Abbe
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kap. 7 § Bostadsrättslagen (BL) får du som bostadsrättshavare inte utan styrelsens godkännande utföra åtgärd som innebär ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Det är svårt för mig att veta hur ingripande tillbygget kommer vara i just ditt fall, men det finns en risk att det anses som t.ex. ingrepp i bärande konstruktion eller möjligen som en annan väsentlig förändring av lägenheten. Märk dock att styrelsen inte får vägra att ge tillstånd för en sådan åtgärd även om den innebär en väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får bara avslå tillstånd om åtgärden är till allvarlig skada eller olägenhet för föreningen (framgår av 7 kap. 7 § andra stycket BL). Det krävs med andra ord relativt tungt vägande skäl för att styrelsen ska få avslå tillståndet. Jag har svårt att se att din tillbyggnad av AC/värmepump skulle innebära en skada eller olägenhet för föreningen. Det kan alltså vara så att styrelsen inte haft skäl att avslå din förfrågan att bygga till AC:n/värmepumpen. Jag rekommenderar dig att prata med styrelsen igen, och annars kontakta hyresnämnden då de har hand om tvister kring bostadsrätter. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig även att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Aktieägares ansvar för bolaget skulder

2019-04-08 i Bolag
FRÅGA |Är delägare i ett byggbolag. Jag äger 48% av firman. Företaget är ett AB. Jag har bestämt mig för att sälja min del av firman till partnern då jag vill bli anställd ist på ett annat bolag. Vi har kommit överens sins emellan att han inte behöver betala ut mig direkt då han saknar pengar för detta. Så jag äger min del ett tag till. Skulle han kunna på nått sätt ta lån och strunta i att betala lånen eller skaffa skulder som kan hamna på mig? Är det något speciellt jag bör tänka på? Hur ska jag gå till väga för att få mina pengar och kunna hålla ryggen fri från eventuella skulder. Mvh Patrik
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej Patrik! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag tolkar frågan är du orolig för att behöva svara för eventuella skulder medan du inte sålt dina andelar. Du har dock med största sannolikhet inget att oroa dig för. Som huvudregel har du som andelsägare inget personligt ansvar överhuvudtaget för bolagets skulder, enligt 1 kap 3 § Aktiebolagslagen (ABL). Aktiebolaget är en egen juridisk person och svarar för sina egna skulder. Det finns dock ett antal undantag, då aktieägare faktiskt kan bli betalningsskyldiga för bolagets skulder. För det första ifall aktieägaren skulle veta att bolaget är skyldigt att träda i likvidation men deltar i beslut att istället fortsätta verksamheten, enligt 25 kap. 19 § ABL. Ett annat fall är om aktieägaren vållat fordringsägare skada genom att överträda lagen, vilket kan resultera i skadeståndsskyldighet enligt 29 kap. 3 § ABL. Vidare har i praxis utvecklats ett ansvarsgenombrott för aktieägare, vilket exempelvis är aktuellt om bolaget är underkapitaliserat eller om det inte funnits något affärsmässigt syfte med verksamheten.Slutsats: jag utgår ifrån att inget av undantagen är aktuella i ditt fall. Därför behöver du inte oroa dig, du svarar som aktieägare inte för bolagets skulder och liknande. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.