Överlåtelse till överpris

2019-08-23 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Kan en person som har ett aktiebolag sälja någonting, t ex en släpvagn, till ett överpris till sitt eget bolag för att på så sett få ut pengar i bolaget utan att behöva ta ut lön eller utdelning?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring förtäckt utdelning alternativt förtäckt lön blir aktuella när ett bolag exempelvis överlåter en tillgång gratis till en aktieägare respektive någon i anställningsförhållande. Det som händer när ett aktiebolag överlåter en släpvagn för ett högre pris än marknadsvärdet är att aktiebolaget tillgodogör sig en större inkomst än om tillgången hade sålts för marknadsvärdet. Denna inkomst ska beskattas som vanligt enligt reglerna om kapitalvinstbeskattning. Den enskilda firman som förvärvar släpvagnen får då göra avdrag för utgiften. Det är helt okej skattemässigt att göra en bra affär (för aktiebolaget då de säljer vagnen för ett bra pris) och en dålig affär (för enskilda firman då de köper vagnen för ett "för högt pris") utan ytterligare konsekvenser. Märk dock att köpeskillingen för släpvagnen "låser sig" i aktiebolaget eftersom om personen i fråga vill få ut pengar från aktiebolaget kommer detta att utdelningsbeskattas, antagligen enligt reglerna om beskattning i fåmansbolag. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Laglottsskydd

2019-08-19 i Laglott
FRÅGA |Min far har avlidit ( hans fru även hon avliden) jag är sk särkullebarn och har de senaste 17 åren tillbaka haft en nära relation med far min! Min far hade 2 gemensamma barn med sin avlidne fru och i samband med deras giftemål -06 skrevs ett testamente där det skrivs att deras gemensamma barn ska ärva efter dem! Vad kan jag göra för att få min sk laglott eller är jag helt "lottlös"?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bröstarvingars laglottsskydd Om det finns bröstarvingar (dvs. barn) efter den avlidne ärver dessa kvarlåtenskapen enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Kvarlåtenskapen delas då lika mellan bröstarvingarna. Varje bröstarvinges del av kvarlåtenskapen är dess arvslott. Hälften av arvslotten utgör bröstarvingens laglott, 7 kap. 1 § ÄB. En bröstarvinge har enligt 7 kap. 3 § ÄB alltid rätt att få ut sin laglott oavsett vad som står stadgat i ett testamente. Ett barns laglott kan således aldrig med bindande verkan testamenteras bort. Detta kallas laglottsskyddet. Påkalla jämkning av testamente Om ett testamente inskränker en bröstarvinges rätt till sin laglott kan man påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB. Du kan begära jämkning genom att antingen meddela ditt anspråk till testamentstagarna eller att du väcker talan mot dem. Det finns inga formkrav på hur exakt ett sådant meddelande till testamentstagarna ska vara utformat. Tänk dock på att vara tydlig med att du vill jämka testamentet för att få ut din laglott och att testamentstagarna därmed ska avstå den del som är reserverad din laglott. Meddelandet bör ske genom brev eller mail av bevisskäl. Märk dock att begäran om en sådan jämkning måste ske inom sex månader från det att du blivit delgiven testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB (se 14 kap ÄB för regler om delgivning). Om du inte påkallar jämkning inom denna frist har din rätt gått förlorad. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines juristbyrå. Hoppas svaret varit till någon hjälp!

Byte av efternamn

2019-07-30 i Alla Frågor
FRÅGA |HejJag har skiljt mig och hette som gift Andersson Liv, men vill nu ta bort Liv och bara heta Andersson igen. Kostar detta något?Tacksam för svar Mvh A
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du som har ett dubbelt efternamn kan välja att ta bort det ena av dem. Detta gör du genom att ansöka om efternamnsbyte hos Skatteverket, enligt 3 § Lag om personnamn. Är det så att det efternamnet du vill ha kvar är din förälders efternamn alternativt din makes efternamn är ansökan kostnadsfri. Är efternamnet du vill ha kvar varken din förälders eller din makes kommer ansökan att kosta 1800 kronor. Se informationen om namnbyte på Skatteverkets hemsida. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Skatteverket. Hoppas svaret har varit till någon hjälp!

Testamentera som dement

2019-07-30 i Testamente
FRÅGA |Hej! Testamente! Om en person har skrivit ett testamente typ våren 2014, till tre syskonbarn, skriver ett nytt testamente hösten 2015 men skillnaden är nu att mannen i fråga blev klassad som dement sommaren 2015, gäller detta testamente nu eller är det de först skrivna som gäller i detta fall? Kan/får han skriv ett testamente till hemtjänstpersonalen? Får hemtjänsten ta emot saker från en dement person?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man testamentera till vem som helst? Till att börja med är huvudregeln att man kan testamentera bort allt man äger så länge man inte har några bröstarvingar (d.v.s. barn, barnbarn eller barnbarnsbarn). Bröstarvingar har rätt till sin laglott oavsett vem den avlidne har testamenterat bort sin kvarlåtenskap till. Gäller ett testamente som är upprättat under demenssjukdom? För att ett testamente ska vara giltigt krävs att ett antal formkrav är uppfyllda, till exempel att testamentet ska vara skriftligt samt bevittnat av två personer. Se 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) samt 13 kap 1 § ÄB. Enligt 13 kap. 2 § ÄB framgår dock att ett testamente är ogiltigt om det upprättats under påverkan av en psykisk störning. Demens kan räknas som en psykisk störning i denna bemärkelse, men det diskvalificerar inte testamentet per automatik. Det måste nämligen föreligga ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och själva upprättandet av testamentet. Det kan ju vara så att även fast man lider av demens kan man ha längre eller kortare perioder då man förstår vad som händer i nuet och därmed mår tillräckligt bra för att uttrycka sin vilja genom att upprätta ett testamente. Vissa stunder kan vara klarare än andra. Det handlar alltså om en bedömning i det enskilda fallet. Jag rekommenderar att ni talar med personens läkare huruvida personen har förstått vad denne har gjort samt om personen varit förmögen att uttrycka sin egen vilja i och med upprättandet av det nya testamentet. Bevisbördan ligger på er som eventuellt skulle vilja framställa klander mot testamentet. SlutsatsÄr det så att personen i fråga upprättat testamentet under påverkan av en psykisk störning och detta går att bevisa finns det en möjlighet att testamentet kan förklaras ogiltigt. För vidare rådgivningen rekommenderar jag dig att kontakta Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Smygfilmning av pedagog på förskola

2019-08-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |en Pedagog har blivit filmad i smyg under arbete på förskola
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln vad gäller filmning på offentlig plats är att det är tillåtet, oavsett om exempelvis samtycke föreligger eller inte. Att filma någon på offentlig plats kan dock utgöra brottet ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken (BrB). För att ett filmande ska räknas som ofredande ska den filmade blivit kränkt/störd av filmningen och uppfatta att filmningen sker. Den som filmar ska förstå att denne beteende är kränkande. Se NJA 2008 s. 946. Är det så att filmandet av en person äger rum på en privat plats kan det utgöra kränkande fotografering enligt 4 kap. 6a § BrB. Detta om filmningen skett olovligen och skett i hemlighet för den filmade. Enligt lagen utgör "privat plats" omklädningsrum, toaletter, inomhus i en bostad eller liknande utrymme. Vad jag vet så finns ingen praxis på om en förskola skulle räknas som en privat plats, men jag gör bedömningen att det inte räknas som en privat plats vilket således gör att brottet kränkande fotografering inte kan föreligga. I RH 2016:58 ansågs undersökningsrum vid en vårdmottagning inte utgöra en privat plats.För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Beskattning försäljning privata tillgångar

2019-08-08 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag har en enskild firma inom dataprogrammering där jag konsultar genom på en webbyrå (F-skatt).Jag har sålt en del privata tillgångar jag haft på diverse säljsidor såsom blocket och tradera, och jag undrar ifall jag måste deklarera detta. Ingen vinst har gjorts och har inte haft något vinstsyfte med min försäljning. Sålde bara tillgångarna på grund av att få ut lite pengar i fickan då jag studerar samtidigt och inte drar värst mycket genom min EF.
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning av personliga tillgångar vid enstaka tillfällen ska enbart den vinst som överstiger totalt 50 000 kr beskattas, vilket följer av 52 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL). Alltså om du gjort en vinst understigande 50 000 kr är vinsten helt skattefri. Du har även möjlighet att dra av 25 % av det du sålt föremålen för (istället för inköpspriset) vilket tillsammans med avdraget på 50 000 kr gör att du kan göra 66 600 kr i vinst på personliga tillgångar skattefritt. Det bör heller inte finnas någon risk för att försäljningarna räknas som en inkomst av näringsverksamhet, eftersom försäljningarna enligt frågan inte sker i vinstsyfte och inte heller verkar ske varaktigt förekommande (se 13 kap. 1 § IL).Även om du inte gör så pass stor vinst att du behöver skatta på försäljningarna, är det ändå bra att alltid deklarera stora inkomster för att vara helt säker. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Arvsordning

2019-07-30 i Arvsordning
FRÅGA |En egyptisk dör isverige han har barn men inte gift ...har hans pappa rätt till arv efter honom .....Enligt egyptisk lag han har .Tack
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk lag har barn i första hand rätt till arv enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Finns inga barn har föräldrar istället rätt till arv enligt 2 kap 2 § ÄB. Är det så att personen i fråga har barn har barnen alltså rätt till arv framför dennes föräldrar enligt svensk lag. Eftersom personen i fråga inte är gift aktualiseras inte makes arvsrätt enligt 3 kap 1 § ÄB. Sambor ärver inte varandra. Hoppas svaret har varit till någon hjälp!För vidare rådgivningen rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Grannar spelar hög musik på kvällstid

2019-07-27 i Fastighet
FRÅGA |Grannen lyssnar på musik högt på kvällstid och vi bor i villa område. Hur högt får man spela och vid vilka tider? När får man ringa polisen att det stör?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inga exakta regler kring vilka tider man får spela musik i ett villaområde eller hur högt. Är det så att dina grannar spelar hög musik på obekväma tider och det uppfattas som störande kan grannarnas agerande dock utgöra ofredande enligt 4 kap 7 § Brottsbalken (BrB). Ofredande innebär att man fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, vilket betyder att agerandet ska anses typiskt sett störande eller kränkande. Dessa rekvisit ska vara täckta med uppsåt, det vill säga att grannarna ska ha agerat uppsåtligen i sitt ofredande. Det krävs inte att grannarna närmare tänkt på exakt vilka personer som skulle kunna bli störda av oljuden. Man brukar säga att hög musik som stör grannar utgör ofredande efter det att grannarna sagt till att oljuden stör dem. Du bör därför börja med att säga till dem om du inte redan gjort det. Är det så att de inte bryr sig och fortsätter har de ju förstått att deras beteende är störande. Enligt min bedömning skulle deras beteende kunna utgöra ofredande.Värt att tillägga är att det även finns en allmän regel i 3 kap. 1 § Jordabalken (JB) som stadgar att den som nyttjar fast egendom (t.ex. en villa) ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Detta innefattar att inte föra alltför mycket oväsen. Rättsfallen från högsta domstolen angående denna grund handlar dock mest om exempelvis nedklippta häckar och nedtrampad mark etc. Det ter sig därför oklart vilka möjligheter du skulle ha att väcka talan på denna grund. Slutsats: till att börja med bör du upplysa grannarna om att deras agerande upplevs störande. Du kan även ta upp dessa problem på nästa möte med samfällighetsföreningen (jag antar att ni ingår i någon slags samfällighet eftersom det rör sig om ett villaområde). Vidare kan du polisanmäla händelserna till polisen för ofredande. För vidare rådgivningen rekommenderar jag dig att kontakta Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.