Preskriptionstid samt belastningsregister efter fängelsestraff

2019-06-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad är preskribitionstiden för försök till grov misshandel? Fängelsestraffet blev 2 år.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription Ett brott blir preskriberat när viss tid förflutit och innebär att personen inte längre kan straffas för brottet (35 kap. 1 § brottsbalken). Det framgår av din fråga att personen redan blivit dömd för brottet och har fått två års fängelse. Av den anledningen kan ingen preskription ske. BelastningsregisterJag misstänker att du egentligen var intresserad av att veta hur lång tid brottet syns i ditt belastningsregister. Fängelsestraff finns registrerade i belastningsregistret i tio år efter dagen för frigivning, därefter tas brottet bort från registret (17 § belastningsregisterlagen). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får förvaltare ta lån i huvudmannens namn?

2019-05-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej jag undrar om en förvaltare får ljuga för sin huvudman, eller ta lån i hans namn.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förvaltarens uppdragFörvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § föräldrabalken).Den enskilde är inte bunden av en rättshandling som en förvaltare har företagit utanför sitt förordnande (11 kap. 11 § föräldrabalken). Det framgår inte av din fråga vilka uppdrag som omfattas av förordnandet. Men om förvaltaren har gått utanför sitt uppdrag så blir konsekvensen att du inte bunden av rättshandlingen. Överförmyndarens samtycke krävsSkulle sådan rättshandling däremot ingå i förvaltarens uppdrag så krävs samtycke från överförmyndaren för att få uppta ett lån. Sådant samtycke får endast lämnas om åtgärden kan anses behövlig för att trygga den enskildes (dvs. din) övriga egendom eller nödvändig för exempelvis utbildning, uppehälle eller annat liknande skäl (13 kap. 12 § föräldrabalken). Har din förvaltare tagit lånet i ditt namn, men för sin egen räkning (och alltså inte för din skull) så bör du göra en polisanmälan! Ansökan om entledigande/byte av förvaltarenJag beklagar att din förvaltare ljuger för dig. Om du inte är nöjd med din förvaltare kan du ansöka om entledigande av denne och därmed byta förvaltare (11 kap. 21 § föräldrabalken). Ansökan ska skickas till överförmyndarnämnden i den kommun du bor i. Det är sedan överförmyndaren som tar beslutet om förvaltaren ska entledigas från sitt uppdrag (11 kap. 19b § föräldrabalken). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en persons släktingar anordna en god man utan samtycke?

2019-05-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Har en släkting som har Parkinsons och bor på ett boende. Personalen, banken samt vi anhöriga tycker han borde ha en god man som sköter ekonomin då han just sålt sitt hus. I dag sköts den av hans särbo som inte är ärlig och snäll. Kan vi tvinga fram en god man om han själv nekar?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krävs samtycke vid anordnande av god man?Den som på grund av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp med att förvalta sin egendom kan anordnas en god man. Samtycke från personen krävs, om inte dennes egna tillstånd hindrar att hans samtycke inhämtas. Samtycke måste alltså inte inhämtas om din släktings sjukdom innebär att han själv inte kan ta ställning i frågan. Det är upp till domstolen att göra bedömningen av om en god man ska anordnas (11 kap. 4 § föräldrabalken).Vem kan ansöka om god man?En ansökan om förordnande av god man får göras av personen själv, dennes make/sambo och närmsta släktingar. Med närmsta släktingar menas personens barn, föräldrar och syskon (11 kap. 15 § föräldrabalken).SammanfattningDet finns det alltså möjligheter för er att anordna en god man utan samtycke från din släkting. Då både personal, bank och ni anhöriga anser att din släkting inte kan ta hand om sin ekonomi talar det för att samtycke inte behöver inhämtas. När ni upprättat er ansökan ska den därefter skickas in till tingsrätten. Genom att skriva in din släktings postnummer på Domstolsverkets webbplats kan ni hitta vilken tingsrätt ansökan ska skickas till och dess adress (tryck här)Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har jag rätt till längre uppsägningstid än som föreskrivs i LAS?

2019-05-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!På mitt anställningsavtal så står det att jag har 3 månaders uppsägningstid MEN jag har arbetat mindre än 2 år som tillsvidareanställd OCH dem har INTE kollektivavtal, vad gäller? Tack på förhand
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).LAS är tvingande till arbetstagarens förmånInskränks en arbetstagares rättighet enligt LAS så är avtalet i det avseendet ogiltigt. Genom kollektivavtal får emellertid avvikelser göras (2 § LAS). Det framgår av din fråga att din arbetsgivare inte har något kollektivavtal. Det innebär att du har rätt till alla de rättigheter som LAS föreskriver.Dessutom är LAS som huvudregel endast tvingande till arbetstagarens förmån. Det innebär att om någon rättighet inskränks så blir dessa utan verkan för dig, men om din arbetsgivare givit dig mer generösa rättigheter så gäller dessa. Arbetsgivaren får nämligen ge en arbetstagare förmånligare villkor i anställningsavtalet.Den sammanlagda arbetstiden vid uppsägningenDet framgår inte hur lång tid du faktiskt arbetat hos samma arbetsgivare, utan endast hur lång tid du varit tillsvidareanställd. Det är den sammanlagda anställningstiden som är relevant vid bedömning av uppsägningstid. Har arbetstagaren sammanlagt arbetat hos arbetsgivaren (11 § LAS):- Mindre än två år = 1 månads uppsägningstid- Minst två år, men kortare än fyra = 2 månaders uppsägningstid- Minst fyra år, men kortare än sex år = 3 månaders uppsägningstid- Minst sex år, men kortare än åtta år = 4 månaders uppsägningstid- Minst åtta år, men kortare än tio år = 5 månaders uppsägningstid- Minst 10 år = 6 månaders uppsägningstidMitt svar till digI ditt anställningsavtal framgår det att du har tre månaders uppsägningstid. Har du sammanlagt varit anställd hos arbetsgivaren i mindre än två år har du alltså enligt LAS rätt till en uppsägningstid på en månad. Eftersom LAS endast är tvingande till arbetstagarens förmån gäller den utvidgade rättigheten framför uppsägningstiden på en månad som anges i LAS. Du har alltså rätt till tre månaders uppsägningstidJag vill dock påpeka att om du har arbetat hos samma arbetsgivare under en längre tid och din sammanlagda arbetstid skulle ge dig en längre uppsägningstid än som anges i ditt anställningsavtal, så gäller den längre uppsägningstiden. De villkor som strider mot LAS blir nämligen ogiltiga. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får dödsbodelägare sälja den avlidnes tillgångar innan bouppteckning upprättats?

2019-06-11 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Kan dödsbodelägarna sälja den avlidnas enskilda firma innan bouppteckning har gjorts?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom bouppteckningen får alla dödsbodelägare vetskap om den avlidnes tillgångar och skulder (20 kap. 4 § ärvdabalken). Vid bouppteckningen fastställs även vilka som är dödsbodelägare i dödsboet och personerna ska antecknas på bouppteckningshandlingen. Dödsbodelägarna kan efter upprättandet använda bouppteckningen som en legitimationshandling när de företräder boet. Bouppteckningen är alltså nödvändig för att delägarna ska kunna bevisa att de har rätt att sälja firman. När bouppteckningen är gjord förvaltas dödsboet av alla dödsbodelägare gemensamt och försäljningen kräver samtycke från samtliga delägare (18 kap. 1 § ärvdabalken). Då dödsbodelägarna inte fastställs innan bouppteckningen är gjord, kan inte samtycke inhämtas före den tidpunkten.Skulle några uppgifter i bouppteckningen inte stämma överens med dödsboets verkliga tillgångar, eller om viss tillgång saknas, kan ansvar för bedrägeri och förskingring aktualiseras. Säljs firman innan bouppteckningen upprättats finns även en risk att dödsbodelägaren blir skylig att ersätta boet för eventuell skada som uppkommit till följd av försäljningen (18 kap. 6 § ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har fritidspersonal tystnadsplikt?

2019-05-31 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej! Får fritidspersonal diskutera hur ett barn (8år) sköter sig på fritids med dess syskon (14 år)? Har de inte tystnadsplikt mellan syskon?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör tystnadsplikt mellan syskon. Omfattas uppgiften som spreds av sekretess så har fritidspersonalen tystnadsplikt och får inte meddela eller offentliggöra uppgiften (23 kap. 8 § OSL). Tystnadsplikten gäller även mellan syskon. Sekretess rörande elevstödjande verksamhetSekretess gäller på fritidsverksamheter gällande psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats. För att sekretessen ska brytas krävs att det ska stå klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (23 kap. 3 § första stycket).Bestämmelsen har ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för sekretess och det ska stå klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men för att sekretessen ska bortfalla. Sekretess rörande enskilds personliga förhållanden Sekretess gäller på fritidsverksamheter även för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs (23 kap. 3 § OSL)Bestämmelsen har ett rakt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för offentlighet. Skaderekvisitet är således svagare än för uppgifter rörande elevstödjande verksamhet.SammanfattningJag har inte tillräckligt med information om vilka uppgifter fritidspersonalen spred vidare till syskonet. Kan uppgiften anses höra till elevstödjande verksamhet rörande psykologiska, psykosociala eller specialpedagogisk insats finns en presumtion för sekretess som bryts endast om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Rörde uppgiften ditt barns personliga förhållanden, så finns en presumtion för offentlighet. För att sekretess ska gälla krävs att det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men av att uppgiften röjs. Omfattas uppgiften av sekretess, så har fritidspersonalen tystnadsplikt och får inte meddela eller offentliggöra uppgiften. Tystnadsplikten gäller även mellan syskon.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilket brott utgör örfil, strypgrepp och knytnävsslag?

2019-05-23 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag har vid flera gånger fått örfilar samt att han har tagit stryptag men ej bevis på detta. 2012 så bröt jag flera revben. Igår fick jag reda på att jag har skada på torakala sympatiska nerver och det fick jag för 10 dagar sedan efter en knytnäve på ryggen. Min dotter tog han stryptag på (13år) o hon är målsägande. Sista jag fick innan jag gjorde anmälan var en örfil. Vad kan man bli straffad för ? Han har ej blivit straffad o utåt är han en lugn människa.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!MisshandelDe händelser som du beskriver är brottsliga och utgör misshandel. Rekvisiten för misshandel är nämligen att uppsåtligen tillfoga annan smärta, kroppskada, sjukdom eller liknande. Brottet har en straffskala på fängelse i högst två år, men kan brottet anses vara av ringa karaktär är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. (3 kap. 5 § brottsbalken).ÖrfilarnaVid bedömning om misshandeln ska anses vara ringa eller av normalgraden ser man till den skada eller smärta som misshandeln lett till. Slag med öppen hand (örfil) anses ofta vara ringa misshandel. Omständigheterna i det enskilda fallet kan emellertid leda till att brottet bedöms vara av normalgraden. Upprepade slag med öppen hand mot närstående i hemmet har ansetts vara misshandel av normalgraden. (Hovrätten för Västra Sverige B 5424-14)Stryptag, knytnäve i ryggen och brutna revbenStryptag, knytnävsslag i ryggen och brutna revben kan anses utgöra misshandel då båda handlingarna med största sannolikhet har tillfogat dig smärta. Om skadorna på de torakal sympatiska nerverna kan anses vara en bestående livsskada, dvs. om skadan bedöms vara livsvarig, så kan det anses vara en synnerligen grov misshandel. Vid bedömningen ser man till den medicinska kunskapen och om det kan tala för en bestående skada. (3 kap. 6 § brottsbalken)Stryptag på 13åringBarn får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap. 1 § föräldrabalken). Agaförbudet är inte kopplat till en särskild straffbestämmelse, utan det är den vanliga misshandelsbestämmelsen som gäller. Ett stryptag kan anse tillfoga kroppskada eller smärta. Omständigheterna i det enskilda fallet kan sänka eller höja graden och därmed även straffvärdet. Utan fler omständigheter är det svårt att göra en bedömning av graden av misshandelsbrottet. Att brottet utövas mot ett barn kan vara en försvårande omständighet.SlutsatserDe händelser du beskriver är brottsliga och kallas för misshandel. Utan fler omständigheter är det svårt att göra en bedömning av gradvärderingen av de olika händelserna, i ovanstående framställning har jag försökt påvisa vad som är viktigt vid bedömningen. För att besvara din fråga så kan han bli straffad för allt det du beskrivit, då de utgör brottet misshandel. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får passagerare förtära alkohol i bilen?

2019-05-06 i Trafikbrott
FRÅGA |Förtäring av alkohol i bil av passagerare.Är det lagligt att en passagerare förtär alkohol i bilen medans föraren kör och är opåverkad? om inte, är det lagligt att ha öppnade/öppna behållare med alkohol i bilen?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är endast om den som kör bilen påverkad av alkohol eller narkotika som kan begå brottet rattfylleri (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). Passagerarna i bilen kan således förtära alkohol utan att begå något brott. Det är inte heller olagligt att ha alkohol i bilen. Rattfylleri tar alltså endast sikte på om föraren av bilen har druckit alkohol eller brukat narkotika. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,