Får jag sälja husgeråd innan bouppteckningen är upprättad?

2019-07-09 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min pappa har gått bort och jag och min syster ska enligt testamentet dela på all egendom förutom kapital som ska delas på totalt 6 personer. Får vi dela upp, tex möbler, innan bodelningen är klar? Om vi säger upp hans lägenhet och utflytt ska ske innan bodelningen är klar - hur gör man då? Säljer möbler och husgeråd eller måste vi flytta allt bohag till ett magasin? Mao - får vi dela upp de möbler/smycken/tavlor vi vill ha och sälja resten innan bodelning är klar?Mvh
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom bouppteckningen får alla dödsbodelägare vetskap om den avlidnes tillgångar och skulder (20 kap. 4 § ärvdabalken). För att veta vilka tillgångar din far hade måste först en bodelning göras om han var gift eller levde i en samborelation där efterlevande sambo påkallat bodelning. Det innebär att ni inte kan sälja något innan eventuell bodelningen är klar. Vid bouppteckningen fastställs även vilka som är dödsbodelägare i dödsboet och personerna ska antecknas på bouppteckningshandlingen. Dödsbodelägarna kan efter upprättandet använda bouppteckningen som en legitimationshandling när de företräder boet. Bouppteckningen är alltså nödvändig för att ni ska kunna bevisa att de har rätt att sälja egendomen och säga upp lägenheten.Skulle några uppgifter i bouppteckningen inte stämma överens med dödsboets verkliga tillgångar, eller om viss tillgång saknas, kan ansvar för bedrägeri och förskingring aktualiseras. Säljs något innan bouppteckningen upprättats finns även en risk att ni blir skylig att ersätta boet för eventuell skada som uppkommit till följd av försäljningen (18 kap. 6 § ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Krävs serveringstillstånd för alkohol på bröllop?

2019-06-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad gäller om man är i en lokal där restaurangen som äger lokalen har tillstånd men inte har en bar i direkt anslutning. Får ett t.ex. bröllop ur juridiskt perspektiv ordna med egen dryck då om restaurangen är ok med det förfarandet?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För servering av alkoholdrycker krävs serveringstillstånd från kommunen där serveringsstället är beläget (8 kap. 1 § alkohollagen). Serveringstillstånd krävs dock inte om: (8 kap. 1a § alkohollagen)-Serveringen avser ett enstaka tillfälle för bestämda personer,-Serveringen sker utan vinstintresse och utan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och-Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.Ett bröllop med i förväg bestämda gäster utan vinstintresse eller yrkesmässig försäljning innebär således att serveringstillstånd inte krävs. Under förutsättning att ni följer ovanstående kriterier är det tillåtet att ordna med egen dryck till bröllopet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur lång är uppsägningstiden för hyresrätter?

2019-06-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Min mamma är inneboende i en hyresrätt men har nu blivit uppsagd och har därmed 3 månader på sig att flytta ut. Hon vill dock säga upp avtalet själv och flytta ut tidigare än 3 månader då de ej kommer överens. Mamma och hennes hyresvärd har ingen avtalad uppsägningstid i kontrakt att hänvisa till, då inget kontrakt upprättades varken skriftligt eller muntligt. Jag har läst i LUB samt Jordabalken men får ingen klarhet där. Är min mammas uppsägningstid gentemot sin hyresvärd EN månad eller TRE månader? Tacksam för svar snarast möjligt!
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om uthyrning av egen bostad gäller inte för hyresrätter. Det framgår av din fråga att din mamma är inneboende i en hyresrätt. Jordabalkens 12 kap. är tillämplig på hyresfrågor i hyresrätter. Svaret kan bli olika beroende på om hyresavtalet var ingånget på obestämd tid eller bestämd tidHyresavtal – obestämd tidHyresavtal som gäller för obestämd tid kan sägas upp för att upphöra att gälla efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § första stycket)Hyresavtal – bestämd tidHyresavtal som gäller på bestämd tid kan sägas upp för att upphöra (12 kap. 4 § andra stycket):- Hyrestid längst två veckor = en dags uppsägningstid- Hyrestid mellan två veckor och tre månader = en veckas uppsägningstid- Hyrestid längre än tre månader = tre månaders uppsägningstid Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska ett arvskifte göras när en arvinge är omyndig?

2019-06-25 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! Jag har ett problem med ett arvskifte efter min mormor. Det är så här att en av arvtagarna är en 16-åring, alltså omyndig. Jag har förstått det som att det blir en aning krångligare då hen är omyndig och alltså har en ställföreträdare (mamman). Vad spelar t.ex. överförmyndaren för roll i det här fallet? Och hur ska man gå tillväga praktiskt sett för att få fram ett arvskifte? Jag har för mig att överförmyndare behöver godkänna sådana handlingar, eller har jag fel där?Tack på förhand!
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga återfinns i föräldrabalken.Förmyndarens uppgiftEn omyndig arvinge får själv inte åta sig förbindelser som följer av testamente (9 kap. 1 §). Det är istället barnets föräldrar som är dess förmyndare (10 kap. 2 §). Det är därmed föräldrarna som ska förvalta den omyndiges tillgångar och företräda barnet i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap. 1 §). Om en omyndig har del i dödsbo eller något annat oskiftat bo, ska förmyndaren vårda den omyndiges rätt i boet (15 kap. 1 §). Förmyndaren ska se till att skiftet förrättas så snart som möjligt (15 kap. 2 §).Överförmyndarens uppgiftFörmyndaren står under överförmyndarens tillsyn och förmyndaren är skyldig att överlämna de upplysningar som överförmyndigaren begär (12 kap. 9 §).Överförmyndarens samtycke krävsEn förmyndare som deltar i ett arvskifte för barnets räkning ska inhämta överförmyndarens samtycke till egendomens fördelning. Förmyndaren får inte heller överlåta barnets andel i boet utan överförmyndarens samtycke (15 kap. 5 §). Sker arvskiftet långsamt måste redogörelse till överförmyndaren lämnasSkiftas inte dödsboet inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades och avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo inte heller ingåtts, ska förmyndaren lämna en redogörelse till överförmyndaren om anledningen till att dödsboet inte skiftats (15 kap. 3 §)Om förmyndaren har ett eget intresseSkulle det vara så att den omyndiges intresse strider mot förmyndarens intresse (även inkluderat dennes make eller sambos intresse), så ska överförmyndaren förordna en god man istället (11 kap. 2 §).SammanfattningDet är alltså den omyndiges föräldrar som företräder barnet i dödsboet och ska se till att arvskiftet sker så snabbt som möjligt. Det är förmyndaren som ska godkänna arvskiftet efter samtycke från överförmyndaren. Anser du att arvskiftet sker för långsamt eller har andra invändningar mot den omyndiges förmyndare är mitt råd att kontakta överförmyndaren i din kommun och framföra dina synpunkter. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag ta reda på vem som äger en fastighet?

2019-07-05 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Min dotter är intresserad av en fastighet som står öde. Hon har pratat med kommunen och det visade sig att det är ett dödsbo efter en man. Hur/var tar vi reda på vem som ärver dödsboet eller är ägare av dödsboet, så att vi kan fråga om vi kan köpa fastigheten?Mvh Annika
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lantmäteriet har register på alla fastigheter i Sverige (läs vidare här). Vill ni veta vem som är ägaren av en särskild fastighet kan ni alltså kontakta Lantmäteriet (läs vidare här). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Krävs överförmyndarens samtycke vid husförsäljning?

2019-06-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej. Jag är skild men min fru har en God Man, vi ska sälja vårt hus vi har fått en köpare men mäklarn säger att först måste överförmyndar nämnden ge sitt godkännande så då får jag väntar till mitten av september kan detta vara rätt det kostar mig pengar. Jag ska väl inte drabbas ekonomiskt?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En god man ska bevaka rätten för personen de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person, men endast i den omfattning som följer av deras förordnande (12 kap. 2 § föräldrabalken).Vid försäljning av ett hus krävs överförmyndarens samtycke (14 kap. 11 § föräldrabalken).Under förutsättning att sådant agerande omfattas av den gode mannens förordnande krävs alltså överförmyndarens samtycke. Mäklarens uppfattning är då korrekt. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Konsekvenser vid tredjehandsuthyrning

2019-06-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Vilka är de eventuella konsekvenserna som kan uppstå om jag hyr ut en andrahandslägenhet i tredje hand?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 12 kap. jordabalken reglerar uthyrning av en hyresrätt.Förbjudet att hyra ut i tredje handDet är inte tillåtet hyra ut sin andrahandslägenhet till någon annan (tredjehandsuthyrning). Tredjehandsuthyrning ses nämligen som en grund för uppsägning av hyreskontraktet i förtid. Det innebär att din hyresvärd kan säga upp ditt hyreskontrakt till följd av den olovliga uthyrningen (12 kap. 42 § första stycket tredje punkten).Hyresvärdens tillsägelseInnan hyresvärden får säga upp avtalet att upphöra i förtid måste han först ge dig en tillsägelse om att sluta med din tredjehandsuthyrning. Om du följer tillsägelsen får inte hyresvärden säga upp avtalet (12 kap. 43 § första stycket). Om du inte skulle följa tillsägelsen anses hyresrätten förverkad och din hyresvärd får säga upp avtalet i förtid.Ditt skadeståndsansvarDin hyresvärd kan ha rätt till skadestånd om avtalet sägs upp p.g.a. förverkande (12 kap. 42 § sjätte stycket) Skadeståndet kan exempelvis utgöra hyresförlusten för den återstående hyrestiden.SammanfattningDet är alltså inte tillåtet att hyra ut en lägenhet i tredje hand. Gör du det begår du ett kontraktsbrott. Om du inte följer din hyresvärds uppmaning att sluta hyra ut i tredje hand kan konsekvensen bli att ditt hyresavtal sägs upp i förtid. Du kan då bli skadeståndsskyldig för hyresförlusten för den återstående hyrestiden. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan köparen ångra bilköpet även om han undersökt bilen innan köpet?

2019-06-22 i Köplagen
FRÅGA |Sålde en bil på blocket. Köparen skriver att hen köper den osett men provkör och går igenom bilen. Vid provkörning börjar en varningslampa att lysa och jag som säljare väljer att dra av 5000:- på priset för lagning. Kan inte mycket om bilar så har använt verkastan så fort problem uppstått med mina fordon. Senast jag körde bilen så hade den precis varit hos verkstaden för byte av kamrem och inga sådana diagnoser visades. Dagen efter hör köparen av sig och motorn läker olja och turbon är trasig. Nu vill köparen att jag som säljare ska ta tillbaka bilen och ge pengarna tillbaka. Hen skriver om en ångervecka vid köp av bil? Hittar inget sådant fast jag letat över hela internet. Inget kontrakt skrivet om ångerrätt eller liknande. Vem har rätt i denna fråga?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Köplagen är tillämplig på din fråga, under förutsättning att köpet skedde mellan er som privatpersoner.Fel på den sålda varanEn vara ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Har inget annat avtalats ska varan vara ägnad för de ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 §). Kan inte bilen användas för dess ändamål (att köra med), kan det alltså röra sig om ett fel. Köparens undersökningspliktKöparen får emellertid inte åberopa fel som denne måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen undersökt bilen innan köpet, får denne inte åberopa fel som denne borde ha märkt vid undersökningen (20 §). Då varningslampan började lysa under köparens provkörning borde hen gjort ytterligare undersökningar för att säkerställa att bilen stämde överens med dennes förväntningar. När varningslampan började lysa är hen nämligen införstådd med att bilen är behäftad med något/några fel. Enligt min mening har köparen därför känt till felen vid köpet och därför borde inte köparen kunna åberopa felen. Köparen har därför ingen rätt att häva köpet (37 §). Det finns inte heller någon lagstadgad "ångervecka" vid köp mellan privatpersoner.Enligt min mening kan det dock ha betydelse vilken varningslampa som började lysa och om lampan gick att hänföra till motorns oljeläckage och trasiga turbo. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,