Behöver skatt betalas för bostadsrätt som fåtts genom arv?

2020-07-19 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Min bror och jag kommer att ärva min mammas bostadsrätt när hon går bort. Kan han överlåta sin del på mig? Måste han betala skatt för det värdet som hans del är värd?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla förvärv som sker genom arv och testamente är skattefria (8 kap. 2 § IL). Det innebär att ni inte behöver betala skatt för bostadsrätten när ni ärver den. Vill din bror inte ha del i bostaden utan vill överlåta sin del till dig kan ni komma överens om det i arvskiftet. Han behöver alltså inte betala skatt för det värdet som hans del i bostadsrätten är värd. Tänk dock på att om er mor fått uppskov vid en tidigare försäljning kommer det beloppet återföras till beskattning hos dödsboet (47 kap. 11 § st. 3 IL).Vänligen,

Kan man överklaga en utsedd förvaltare?

2020-07-10 i God man & förvaltare
FRÅGA |Kan man överklaga förvaltare som blivit utvald när förälder blivit omyndigförklarad
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett beslut från tingsrätten att utse en förvaltare åt en person kan överklagas till hovrätten (49 kap. 3 § RB). Överklagandet ska göras skriftligen och ges in till tingsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades (52 kap. 1 § RB). Vänligen,

Vem även min avlidne dotters laglott när jag avlider?

2019-11-30 i Arvsordning
FRÅGA |Vem ärver min avlidna dotters laglott när jag dör? Min dotters make eller hennes bröder? Hon har inga barn! Om jag vill att hennes laglott ska tillfalla någon annan? Behöver min dotter skriva testamente om framtida arv som är efter hennes död?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand ärver arvlåtarens barn då de tillhör den första arvsklassen (2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Har ett av barnen avlidit går dennes del av arvet till det avlidna barnets egna barn (istadarätten) (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken)Det framgår av din fråga att din avlidna dotter inte har några barn. Hennes del av arvet efter dig kommer istället gå till hennes syskon (dina barn). Din avlidna dotters bröder kommer därför dela på hennes del av arvet. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vad är skillnaden mellan arvsavståelse och arvsavsägelse?

2019-11-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej!Vad är skillnaden mellan arvsavstående och arvsavsägelse?Vad är lämpligast att använda i detta fallet?En far har dött och han har två barn. Barnen vill att en av dem ska ärva allt. Detta beror på att det ena barnet har en problematik där arvet kan vara till nackdel för denne.Tacksam för svar!
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arvsavsägelse kan endast göras medan arvlåtaren fortfarande lever och innebär att personer avsäger sig sitt framtida arv. Sådan avsägelse måste göras skriftligen och kan ske genom godkännande av testamente (17 kap. 2 § ärvdabalken). Det framgår i din fråga att arvlåtaren har avlidit, vilket medför att en arvsavsägelse inte kan göras. Istället kan personen göra ett arvsavstående.Ett arvsavsående görs nämligen efter arvlåtarens bortgång och innebär att personen avstår från sitt arv. För att avståendet ska få sakrättsligt skydd (dvs. hindra utmätning av personens del av arvet) måste personen underrätta dödsboet om sitt avstående innan arvskiftet verkställs. Det kan med fördel göras redan vid bouppteckningsförrättningen, även om alla dödsbodelägare inte är närvarande, men måste då skrivas in i bouppteckningshandlingen (se NJA 1993 s 34.)Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns barn?

2020-07-19 i Adoption
FRÅGA |Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns son? Hans mamma lever men vill inte ha med barnet att göra?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller frågor om adoption ser man alltid till barnets bästa (4 kap. 1 § FB) och barnet får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Det finns några viktiga kriterier som behöver uppfyllas för att du ska ha möjlighet att adoptera din pojkväns son. Det krävs att:* Du som vill adoptera är över arton år (4 kap. 5 § FB). * Du och din partner är gifta eller sambos (4 kap. 6 § st. 2 FB).* Din partner ger samtycke till adoptionen (4 kap. 6 § st. 2 FB).* Om barnet är över tolv år måste barnet själv samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § st. 1 FB). * Barnets vårdnadshavare måste samtycka till adoptionen (4 kap. 8 § FB). Är pojkens mamma vårdnadshavare måste hon därför även hon samtycka till adoptionen.Väljer ni att gå vidare med adoptionen görs ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där din partners son bor (4 kap. 12 § FB). Vänligen,

Reklamation av dolda fel

2020-07-10 i Fel i fastighet
FRÅGA |Min mor sålde en fastighet hösten 2016, januari 2017 kom en reklamation på fel som köparen ansåg vara dolt fel. Vi tog hjälp av en jurist som bestred felet det kom några till mail från köpare, men dom slutade hösten 2017. Köparen skickade inga bevis från någon sakkunnig besiktningsman om felen(köparen gjorde ingen besiktning före köp enbart en visuell vid husvisningen).Nu i januari hade hon hittat nya dolda fel, men tog även upp det från 2017. Så nu till frågan. Hur länge räcker en reklamation om dolda fel när man ej anlitat någon sakkunnig ?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köparen av en fastighet har en långtgående undersökningsplikt och får endast göra gällande sådana fel som denne inte borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av fastigheten, dvs. dolda fel (4 kap. 19 § st. 2 JB). Köparen har tio år på sig från dagen för tillträdet att åberopa fel i fastigheten (4 kap. 19b § JB). Det spelar ingen roll om köparen använt sig av en besiktningsman innan köpet utan tidsfristen på tio år gäller ändå. Ett fel ska emellertid reklameras inom skälig tid från dess att köparen märkt eller borde ha märkt felet (4 kap. 19a § JB). Köparen har i detta fall reklamerat dolda fel i början av 2017 vilket bör anses vara inom skälig tid. Eftersom köparen har meddelat er om felen gäller den sedvanliga preskriptionsregeln om tio år och köparen bör således fortfarande kunna göra sin talan gällande. Köparen måste emellertid kunna styrka att det rör sig om dolda fel för att din mor ska bli ersättningsskyldig. För ytterligare rådgivning rekommenderar jag er att kontakta vår juristbyrå. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Har jag rätt till nyttjanderättsersättning?

2019-11-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min ex fick kvarsittningsrätt via domstolen på en bostadsrätt som jag äger. Hon vägar nu att betala lägenhets kostnader i form av månadsavgift, lån och amortering. Vad säger lagen i detta fall?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en separation kan nyttjanderättsersättning utgå om den ena personen bor kvar i en bostad som helt eller delvis ägs av den andra personen.Om bostaden inte utgör samboegendomOm bostaden inte räknas som samboegendom och domstolen har beslutat om kvarsittningsrätt för den personen som inte äger bostaden, ska domstolen bestämma vad sambon ska betala till den andra sambon för nyttjandet av bostaden (31 § sambolagen). Det framgår inte av din fråga om domstolen har beslutat om ersättning ska utgå. Har domstolen beslutat att ditt ex ska betala ersättning till dig kan du ansöka om betalningsföreläggande för indrivande av skulden (se vidare här).Om bostaden utgör samboegendomUtgör bostaden samboegendom finns ingen lagreglering och man får istället se till rättspraxis. I NJA 2006 s. 206 framgick att nyttjanderättsersättningen kan bli aktuell efter en separation mellan sambos och att ersättningen då bör beräknas från tidpunkten för separationen eller kort tid därefter. Det saknas tillräckligt med omständigheter i din fråga för att jag ska kunna göra någon bedömning. För mer vägledning i frågan rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå (här). Det kan även vara klokt att ansöka om en bodelningsförättare som kan ta beslut om nyttjanderättsersättning ska utgå eller inte. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Beskattas fastigheter vid bodelning?

2019-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning;finns hus o 7ha.mark beskattning?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning är ett skattefritt förfarandeNär överlåtelser av fastigheter sker genom bodelning uppkommer ingen skattskyldighet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Det innebär att ni inte behöver betala någon skatt vid överlåtelsen.Värdet av fastigheten i bouppteckningen och vid bodelningenI bouppteckningen och i bodelningen tas värdet av fastigheten upp med avdrag för latent skatt. Den som övertar fastigheten ska nämligen kompenseras för att denne vid en framtida försäljning kommer behöva betala kapitalvinstskatt. Det är en endast en hypotetisk skatt och medför som sagt ingen skattskyldighet vid själva bodelningen.Beräkning av latent skatt görs enligt följande:Marknadsvärdet - mäklarkostnader – omkostnadsbeloppet (anskaffningskostnader + förbättringsutgifter) = kapitalvinsten (44 kap. 13-14 §§ inkomstskattelagen)Kapitalvinsten x 0,22 = Den latenta skatteskulden (45 kap. 33 § inkomstskattelagen)Marknadsvärdet – den latenta skattskulden = värdet som ska tas upp i bouppteckningen och i bodelningenHoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,