Finns det någon paragraf som handlar om förberedelse?

2019-07-18 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |HejEn tonårspojke har felaktigt dömts för ett brott som inte existerar - förberedelse för skadegörelse. Nu undrar jag om det finns någon paragraf alls som handlar om just förberedelse, t.ex. att gripas med tändstickor och bensin vid en byggnad eller bil.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga återfinns i brottsbalken.Det finns en hel del brott som är kriminaliserade på förberedelsestadiet. För att veta om ett brott är kriminaliserat på förberedelsestadiet krävs en hänvisning till 23 kapitlet i slutet av det kapitlet som brottet står under. Gällande brottet mordbrand finns en hänvisning i 13 kap. 12 § till 23 kapitlet. Det innebär att mordbrand är kriminaliserad även för försök, förberedelse eller stämpling till brottet. För att någon ska dömas för förberedelse för ett brott krävs även att kriterierna i 23 kapitlet uppfylls. Det krävs att personen haft uppsåt att utföra eller främja ett brott samt t.ex. skaffat något som ska användas som hjälpmedel vid ett brott (23 kap. 2 §). För att bli dömd för det fullbordade brottet mordbrand krävs att personen anlagt en brand, som innebär fara för annans liv eller för omfattande förstörelse av annans egendom (13 kap. 1 §). Att införskaffa sig bensin och tändstickor i syfte att bränna upp en byggnad kan därför vara förberedelse till mordbrand. För att dömas för förberedelse får inte brottet ha fullbordats eller nått försöksstadiet.Eventuellt skulle en person som grips i anslutning av en byggnad med bensin och tändstickor ha nått försöksstadiet. Det beror lite på hur långt personen kommit i sitt försök. Har personen hällt ut bensinen, men inte lyckats tända tändstickan skulle det kunna vara fråga om ett försök. Har personen nått försöksstadiet, kan denne inte dömas för förberedelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får jag sälja husgeråd innan bouppteckningen är upprättad?

2019-07-09 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min pappa har gått bort och jag och min syster ska enligt testamentet dela på all egendom förutom kapital som ska delas på totalt 6 personer. Får vi dela upp, tex möbler, innan bodelningen är klar? Om vi säger upp hans lägenhet och utflytt ska ske innan bodelningen är klar - hur gör man då? Säljer möbler och husgeråd eller måste vi flytta allt bohag till ett magasin? Mao - får vi dela upp de möbler/smycken/tavlor vi vill ha och sälja resten innan bodelning är klar?Mvh
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom bouppteckningen får alla dödsbodelägare vetskap om den avlidnes tillgångar och skulder (20 kap. 4 § ärvdabalken). För att veta vilka tillgångar din far hade måste först en bodelning göras om han var gift eller levde i en samborelation där efterlevande sambo påkallat bodelning. Det innebär att ni inte kan sälja något innan eventuell bodelningen är klar. Vid bouppteckningen fastställs även vilka som är dödsbodelägare i dödsboet och personerna ska antecknas på bouppteckningshandlingen. Dödsbodelägarna kan efter upprättandet använda bouppteckningen som en legitimationshandling när de företräder boet. Bouppteckningen är alltså nödvändig för att ni ska kunna bevisa att de har rätt att sälja egendomen och säga upp lägenheten.Skulle några uppgifter i bouppteckningen inte stämma överens med dödsboets verkliga tillgångar, eller om viss tillgång saknas, kan ansvar för bedrägeri och förskingring aktualiseras. Säljs något innan bouppteckningen upprättats finns även en risk att ni blir skylig att ersätta boet för eventuell skada som uppkommit till följd av försäljningen (18 kap. 6 § ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Krävs serveringstillstånd för alkohol på bröllop?

2019-06-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad gäller om man är i en lokal där restaurangen som äger lokalen har tillstånd men inte har en bar i direkt anslutning. Får ett t.ex. bröllop ur juridiskt perspektiv ordna med egen dryck då om restaurangen är ok med det förfarandet?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För servering av alkoholdrycker krävs serveringstillstånd från kommunen där serveringsstället är beläget (8 kap. 1 § alkohollagen). Serveringstillstånd krävs dock inte om: (8 kap. 1a § alkohollagen)-Serveringen avser ett enstaka tillfälle för bestämda personer,-Serveringen sker utan vinstintresse och utan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och-Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.Ett bröllop med i förväg bestämda gäster utan vinstintresse eller yrkesmässig försäljning innebär således att serveringstillstånd inte krävs. Under förutsättning att ni följer ovanstående kriterier är det tillåtet att ordna med egen dryck till bröllopet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur lång är uppsägningstiden för hyresrätter?

2019-06-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Min mamma är inneboende i en hyresrätt men har nu blivit uppsagd och har därmed 3 månader på sig att flytta ut. Hon vill dock säga upp avtalet själv och flytta ut tidigare än 3 månader då de ej kommer överens. Mamma och hennes hyresvärd har ingen avtalad uppsägningstid i kontrakt att hänvisa till, då inget kontrakt upprättades varken skriftligt eller muntligt. Jag har läst i LUB samt Jordabalken men får ingen klarhet där. Är min mammas uppsägningstid gentemot sin hyresvärd EN månad eller TRE månader? Tacksam för svar snarast möjligt!
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om uthyrning av egen bostad gäller inte för hyresrätter. Det framgår av din fråga att din mamma är inneboende i en hyresrätt. Jordabalkens 12 kap. är tillämplig på hyresfrågor i hyresrätter. Svaret kan bli olika beroende på om hyresavtalet var ingånget på obestämd tid eller bestämd tidHyresavtal – obestämd tidHyresavtal som gäller för obestämd tid kan sägas upp för att upphöra att gälla efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § första stycket)Hyresavtal – bestämd tidHyresavtal som gäller på bestämd tid kan sägas upp för att upphöra (12 kap. 4 § andra stycket):- Hyrestid längst två veckor = en dags uppsägningstid- Hyrestid mellan två veckor och tre månader = en veckas uppsägningstid- Hyrestid längre än tre månader = tre månaders uppsägningstid Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan min son förvara mitt testamente?

2019-07-14 i Testamente
FRÅGA |Jag har lämnar över orginal testamentet till sonen att ansvara och förvara. Är det rätt?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga särskilda regler för hur ett testamente ska förvaras. Din son kan därför förvara testamentet hos sig om du vill det.Värt att tänka på är att ett testamente endast är giltigt i original därför bör förvaras på en säker plats. Om din son skulle tappa bort ditt testamente skulle innehållet i det testamentet inte tillämpas. Många väljer istället att förvara sitt testamente hos en juristbyrå, begravningsbyrå eller i ett bankfack. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag ta reda på vem som äger en fastighet?

2019-07-05 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Min dotter är intresserad av en fastighet som står öde. Hon har pratat med kommunen och det visade sig att det är ett dödsbo efter en man. Hur/var tar vi reda på vem som ärver dödsboet eller är ägare av dödsboet, så att vi kan fråga om vi kan köpa fastigheten?Mvh Annika
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lantmäteriet har register på alla fastigheter i Sverige (läs vidare här). Vill ni veta vem som är ägaren av en särskild fastighet kan ni alltså kontakta Lantmäteriet (läs vidare här). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Krävs överförmyndarens samtycke vid husförsäljning?

2019-06-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej. Jag är skild men min fru har en God Man, vi ska sälja vårt hus vi har fått en köpare men mäklarn säger att först måste överförmyndar nämnden ge sitt godkännande så då får jag väntar till mitten av september kan detta vara rätt det kostar mig pengar. Jag ska väl inte drabbas ekonomiskt?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En god man ska bevaka rätten för personen de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person, men endast i den omfattning som följer av deras förordnande (12 kap. 2 § föräldrabalken).Vid försäljning av ett hus krävs överförmyndarens samtycke (14 kap. 11 § föräldrabalken).Under förutsättning att sådant agerande omfattas av den gode mannens förordnande krävs alltså överförmyndarens samtycke. Mäklarens uppfattning är då korrekt. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Konsekvenser vid tredjehandsuthyrning

2019-06-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Vilka är de eventuella konsekvenserna som kan uppstå om jag hyr ut en andrahandslägenhet i tredje hand?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 12 kap. jordabalken reglerar uthyrning av en hyresrätt.Förbjudet att hyra ut i tredje handDet är inte tillåtet hyra ut sin andrahandslägenhet till någon annan (tredjehandsuthyrning). Tredjehandsuthyrning ses nämligen som en grund för uppsägning av hyreskontraktet i förtid. Det innebär att din hyresvärd kan säga upp ditt hyreskontrakt till följd av den olovliga uthyrningen (12 kap. 42 § första stycket tredje punkten).Hyresvärdens tillsägelseInnan hyresvärden får säga upp avtalet att upphöra i förtid måste han först ge dig en tillsägelse om att sluta med din tredjehandsuthyrning. Om du följer tillsägelsen får inte hyresvärden säga upp avtalet (12 kap. 43 § första stycket). Om du inte skulle följa tillsägelsen anses hyresrätten förverkad och din hyresvärd får säga upp avtalet i förtid.Ditt skadeståndsansvarDin hyresvärd kan ha rätt till skadestånd om avtalet sägs upp p.g.a. förverkande (12 kap. 42 § sjätte stycket) Skadeståndet kan exempelvis utgöra hyresförlusten för den återstående hyrestiden.SammanfattningDet är alltså inte tillåtet att hyra ut en lägenhet i tredje hand. Gör du det begår du ett kontraktsbrott. Om du inte följer din hyresvärds uppmaning att sluta hyra ut i tredje hand kan konsekvensen bli att ditt hyresavtal sägs upp i förtid. Du kan då bli skadeståndsskyldig för hyresförlusten för den återstående hyrestiden. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,