Kommer min mammas döde mans bröder ha rätt till hennes arv när hon dör?

2019-10-20 i Efterarv
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om rätt till efterarv om den avlidne var gift. Min mamma var gift med en man som dog. Han har tre bröder. När min mamma dör kommer bröderna ha rätt till hennes arv?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som rör arv hittar du i ärvdabalken (ÄB). Jag utgår från att mannen inte hade några barn eller föräldrar vid liv eftersom du bara nämner att han har tre bröder. Om mannen skulle ha barn eller föräldrar vid liv är det värt att notera att de ska gå före bröderna i arvsordningen, ÄB 2 kap 1-2 §.Hur fungerar efterarv?Eftersom din mamma var gift ärvde hon sannolikt sin man med förtur framför hans arvingar, ÄB 3 kap 1 §. Egendomen fick hon med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att hon får använda pengarna, men inte testamentera bort den. När din mamma går bort kan den totala egendomen ha ökat eller minskat. Hur som helst kommer en så stor andel av hennes tillgångar som hon ärvde av sin man att tilldelas mannens bröder, ÄB 3 kap 2 §. Det är detta som kallas för efterarv. Resten av arvet kommer att tillfalla dig (och dina eventuella syskon). ExempelSäg att din mammas man lämnade 100 000 kr kvar efter sin död. Dessa pengar tillföll din mamma, som själv hade 100 000 kr. Det totala värdet av egendomen uppgick därmed till 200 000 kr. När din mamma dör finns det 150 000 kr kvar. Av dessa 150 000 kr kommer mannens bröder att ärva hälften, det vill säga en lika stor andel av den totala egendomen motsvarande vad han efterlämnade när han dog (50 000/100 000). Mannes bröder kommer att få dela på de 75 000 kr som de får ut i efterarv och därför få 25 000 kr var. Övriga 75 000 kr kommer att tilldelas din mammas arvingar, det vill säga dig och dina eventuella syskon. SammanfattningPå sätt och vis kommer din mammas mans bröder alltså ha rätt till "hennes arv" på så sätt att de kommer att ha rätt till efterarv till egendom som kommer att ingå i hennes dödsbo. Men egentligen utgör egendomen mannens arv, som din mamma enbart fått fri förfoganderätt över under en viss tid tack vare att makar ärver varandra med förtur.Arvsrätt är snårigt men jag hoppas att jag bringat lite klarhet i din fundering. Om inte får du gärna ställa en ny fråga till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur kan man motverka att en någon drar ut på arvskiftet?

2019-10-02 i Arvsskifte
FRÅGA |Min mamma gick hastigt bort under våren. Jag och mina syskon, tillsammans med mammas make, har gjort klart bodelningen i maj. Jag har begärt ut min laglott, vilket inte landade väl, och jag undrar hur länge han kan dra ut på arvsskiftet? Och hur jag nu ska gå tillväga.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att beklaga sorgen. Vidare så finns regler som rör arvskifte att hitta i ärvdabalken (ÄB).Jag utgår från att det enbart är du, dina syskon och din mammas make som är dödsbodelägare. Det finns framför allt två sätt som din mammas make kan dra ut på arvskiftet.1. Om bouppteckning inte är gjord och/eller alla skulder inte är betalda kan han sätta sig emot att arvskifte sker, 23 kap 2 §. 2. Det ska finnas en handling över arvskifter. Denna måste vara i skriftlig form och ha alla dödsbodelägares underskrift, ÄB 23 kap 4 §. Genom att inte skriva under kan han alltså fördröja arvskiftet.Jag utgår från att bouppteckningen är gjord om din mamma gick bort under våren. För att motverka att din mammas make fördröjer skiftet mer kan du försöka se till att betala alla skulder (om inte även detta redan är gjort) samt formulera handlingen över arvskiftet och få din mammas make att skriva under. Om han vägrar göra något av det i syfte att fördröja skiftet ytterligare kan du begära att tingsrätten utser en skiftesman som kan hjälpa till med skiftet, ÄB 23 kap 5 §. Tänk dock på att det kostar att ta hjälp av en skiftesman vilket kommer innebära att dödsboet minskar i storlek.Jag hoppas att mitt svar kan ge någon vägledning till hur du kan snabba på arvskiftet och få ut din laglott.Vänliga hälsningar,

Är ändringen av mitt testamente giltig?

2019-10-02 i Testamente
FRÅGA |Vi skrev ett testamente 2001 då vi var sambo och nyss köpt en bostadsrätt. Nu gifta sedan 2003. Gäller testamentet? Jag har ändrat ( tydligt) 2001 till 2003 vid underskriften. Vittnena var då med.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om testamentes giltighet hittar du i ärvdabalken (ÄB).När du ändrar ett testamente krävs det att du uppfyller samma formkrav som när du upprättar ett testamente, ÄB 10 kap 6 §. Formkraven är följande:- testamentet ska vara skriftligt, - två vittnen ska närvara samtidigt samt - både testator och vittnen ska skriva under testamentet, ÄB 10 kap 1§.Det är svårt att utläsa ur omständigheterna i din fråga om du och vittnena skrev under testamentet när ändringen genomfördes. I övrigt verkar det som att du följt formkraven vid ändringen och om samtliga formkrav inklusive underskrifterna är uppfyllda är testamentet giltigt.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Min sambos demente far har blivit bestulen - kan jag anmäla brottet?

2019-09-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Det har framkommit att min ex sambo stulit smycken från hennes far och sålt, med ett värde av ca 20k. Kan jag anmäla ett sådan brott; hennes far är demenssjuk och minns förmodligen inte idag att han haft dessa smycken.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att din sambos ex har begått brottet stöld alternativt grov stöld, BrB 8 kap 1 och 3 §. Det är viktigt att anmäla brott så fort en vet om att det skett. Allt för att underlätta en eventuell polisutredning. Om ni inte anmäler har fadern inte heller möjlighet att få smyckena ersatta genom sin försäkring. Observera dock att det inte är någon idé att anmäla brottet om det har preskriberats. Stöldbrottet preskriberas efter 5 år och grov stöld efter 10 år, BrB 35 kap 1 §.Om din sambos far är dement kommer utredningen uppenbarligen försvåras med tanke på att polisen går miste om ett viktigt vittnesmål. Men faderns demens påverkar inte möjligheten att anmäla i stort. Sjukdomstillståndet påverkar snarare bevisläget i utredningen. Det verkar ju som att du och/eller din sambo har vetskap om vad som har hänt, kanske skulle ni kunna vara till hjälp i en eventuell framtida utredning? Sammanfattningsvis vill jag åter igen uppmana till att anmäla brottet. Det gör du enklast på Polisens hemsida. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Är testamentet som jag bevittnat giltigt om min sambo är testamentstagare?

2019-10-15 i Testamente
FRÅGA |HejÄr testamentet giltigt om jag har bevittnattestamentet som min sambo har fått från sin morbror.Morbron har testamenterat ett båthus till min sambo, jag och min sambos brors sambo har bevittnat testamentorns underskrift. Vi har bevittnat testamentet vid samma bord och tidpunkt som testamentet skrevs under av testamentorn.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som rör testamente hittar du i ärvdabalken (ÄB). Det finns en noggrann reglering kring hur ett testamente ska upprättas. För att testamentet ska ses som giltigt krävs det att kraven följs till punkt och pricka. Inledningsvis ska det vara två vittnen som samtidigt bevittnar och skriver under testamentet, ÄB 10 kap 1 §. Det låter som att dessa krav har uppfyllts. Därutöver finns det regler som behandlar vem som får vara testamentsvittne och inte. I dessa regler framgår bland annat att en person inte får vara testamentsvittne om denne själv, dennes sambo eller dennes syskon står med som testamentstagare i testamentet, ÄB 10 kap 4 §. Både du och det andra vittnet i form av din sambos bror tillhör alltså den kategorin av personer som inte får vittna. Det innebär att testamentet dessvärre inte är giltigt.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan jag få min post till egen adress när jag har god man?

2019-10-02 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har i nuläget förvaltare men håller på att byta till god man. Min förvaltare har haft sin egen adress som särskild postadress, kommer han som god man också ha det eller är det möjligt att få all post till sig själv när man har god man?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om godmanskap finns i föräldrabalken (FB).Godmanskap innebär i förhållande till förvaltarskap att du kommer ha större inflytande över ditt eget liv. Detta beror delvis på att godmanskap ska vara utformat efter just dina behov och inte vara mer ingripande än nödvändigt, FB 11 kap 4 §. Dessutom krävs ditt samtycke för att den gode mannen ska få handla i ditt ställe när det kommer till angelägenheter som rör annat än vardagliga bestyr, FB 11 kap 5 §. Ett exempel på en sådan angelägenhet är anmälan om särskild postadress. Om du inte lämnar samtycke till att din gode man har särskild postadress kommer du alltså att få all post själv.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Behöver man betala rättegångskostnader direkt om man ska överklaga domen?

2019-10-02 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Om man blivit dömd i tingsrätten att betala rättegångskostnader för Motparten måste man göra det om man ska överklaga domen? Vad gäller?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna jag utgår från finns i rättegångsbalken (RB). Jag utgår från att det är ett tvistemål det rör sig om i ditt fall och inte ett brottmål.När du inte längre kan överklaga en dom vinner domen laga kraft. Denna tidsfrist är 3 veckor, RB 50 kap 1 §. Att domen har laga kraft innebär dels att domen inte längre är överklagbar och dels att den kan verkställas. Innan domen har vunnit laga kraft kan den som huvudregel inte verkställas och du kan därmed inte bli tvingad att betala exempelvis rättegångskostnaderna. I regel är det den förlorande parten i målet som står rättegångskostnaderna, RB 18 kap 1 §. Om målet skulle omprövas i hovrätten och du vinner innebär det att du eventuellt inte behöver betala några rättegångskostnader. I och med detta är det en god idé att avvakta med att betala.Min rekommendation är att du väntar med att betala rättegångskostnaderna tills dess att du vet om du får prövningstillstånd i hovrätten eller inte. Observera dock att du måste överklaga domen inom 3 veckor från dess att tingsrätten meddelande sin dom. Viktigt att tänka på är också att du behöver överklaga både beslutet i sak och beslutet gällande rättegångskostnaderna för att du ska ha möjlighet att helt undslippa ansvar att betala rättegångskostnaderna, RB 18 kap 15 §. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kommer mitt körkort dras in helt och hållet eller med spärrtid då jag åkte dit för fortkörning?

2019-09-02 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan blev idag av med mitt körkort körde 153.3 på 120 väg och på bot skrev dom uppmätt med genomsnitt hastighetsmätare och i kryssat ruta 2a får jag spärr tid eller får ej tillbax?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som rör återkallande av körkort finns i körkortslagen (KKL). Nedan kommer jag att redogöra för vad som kommer att hända nu. Därefter kommer jag att redogöra för huruvida ditt körkort kommer att bli spärrat eller helt indraget.Vad händer nu?Första steget är att polisen kommer att skicka vidare sitt beslut angående omhändertagandet av ditt körkort till Transportstyrelsen. De kommer i sin tur ta ett slutgiltigt beslut kring om körkortet kommer att återkallas eller ej, KKL 7 kap 2 §. Eftersom att du körde så pass mycket över den givna hastighetsgränsen är det troligt att ditt körkort kommer att återkallas, KKL 5 kap 3 §. När beslutet om återkallandet har tagits ska dessutom en spärrtid bestämmas. Spärrtiden kan sträcka sig från 1 månad till 36 månader beroende på hur allvarlig Transportstyrelsen tycker att din överträdelse är, hur stort behov du har av körkort samt om du tidigare har begått trafikförseelser, KKL 5 kap 6 §.Spärrtid eller ej?I regel så är det just en spärrtid som gäller, särskilt vid hastighetsöverträdelser. Transportstyrelsen tar enbart beslut om att återkalla körkort helt och hållet om föraren har en sjukdom eller dylikt som hindrar henom från att köra bil på ett säkert sätt eller om körkortet är utfärdat på felaktiga grunder, KKL 5 kap 3 §.Sammanfattningsvis kommer ditt körkort med all sannolikhet att återkallas med en spärrtid som kan vara från 1 månad till 36 månader. Du kan läsa mer om Transportstyrelsens utredning och spärrtider på Transportstyrelsens hemsida.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,