Kan min flickvän ansöka om uppehållstillstånd från Sverige? m.m.

2019-12-06 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej,Jag är svensk medborgare med en flickvän som är kinesisk medborgare. Just nu befinner hon sig i Sverige på ett "uppehållstillstånd för besök" som är giltigt från 2019-08-28 till 2020-03-01, det vill säga mer än 6 månader.Jag hittade den här den här texten på Migrationsverkets hemsida: "Om du har haft uppehållstillstånd i 6 månader eller mer och ansöker om förlängning innan ditt nuvarande tillstånd går ut har du rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut. Ansök tidigast 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd går ut."https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Forlanga-tillstand.htmlHar vi rätt att söka det här? Och i så fall:Har hon rätt att stanna i Sverige under handläggningstiden?Har hon rätt att lämna och återvända till Sverige under handläggningstiden?Har hon rätt till förmåner under handläggningstiden?Har hon rätt att arbeta i Sverige under handläggningstiden?Om vi får detta uppehållstillstånd beviljat, hur långt uppehållstillstånd kan man få, och kan man få personnummer?Handläggningstiden för att flytta till någon man planerar att bli sambo med kommer i vårt fall ha en handläggningstid på ungefär 14 månader. Det blir en alldeles för lång tid för oss att behöva vara separerade. Vi vill bara vara tillsammans i samma land och stad. Vad borde vi göra?Det här problemet har tärt på vår relation alldeles för länge och för mycket.Tack på förhand och bästa hälsningar
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det måste vara frustrerande för dig och din flickvän att vara separerade från varandra. Regelverket kring uppehållstillstånd, som vi hittar i utlänningslagen (UtlL), kan dessutom uppfattas som svårtillgängligt. Nedan ska jag försöka att beskriva vilka alternativa lösningar som finns för din flickvän för att ansöka om uppehållstillstånd samt besvara dina övriga frågor och ge en rekommendation kring hur ni kan gå tillväga.Uppehållstillstånd för besökDen som ska vistas i Sverige i mer än tre månaders tid ska ha uppehållstillstånd, UtlL 2 kap 5 §. Uppehållstillstånd för besök ska enbart beviljas om det faktiskt rör sig om ett besök, vilket understryks av Migrationsöverdomstolen, se rättsfallet MIG 2008:15. Förlängt uppehållstillstånd för besökEtt besök får enbart förlängas om det finns vägande skäl för det, UtlL 5 kap 19 §. I det ovan nämnda rättsfallet ansökte en person med uppehållstillstånd för besök om förlängt uppehållstillstånd. Domstolen kom i det fallet fram till att:- uppehållstillstånd för besök enbart i undantagsfall bör överskrida ett år, - att det inte regleras i utlänningslagen vad som ska beaktas vid förlängning av uppehållstillstånd för besök och - att en helhetsbedömning av situationen därför ska göras.En helhetsbedömning ska innehålla de relevanta omständigheter som påverkar huruvida förlängning av uppehållstillstånd för besök bör beviljas eller inte. I det nämnda rättsfallet kom domstolen fram till att uppehållstillståndet för besök inte skulle förlängas då det helt enkelt inte skulle karakteriseras som ett besök om personen i fråga stannade längre än de 7 månader hon hade beviljats dessförinnan. Min slutsats i denna del av frågan blir därför att det sannolikt inte är aktuellt för er att ansöka om förlängning av din flickväns uppehållstillstånd för besök.Uppehållstillstånd för den som planerar att bli sambo med någon i SverigeDet finns möjlighet att få uppehållstillstånd för den som planerar att bli sambo med någon i Sverige om förhållandet är att se som seriöst, UtlL 5 kap 3a §. Ett sådant uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsat första gången det beviljas om det inte står klart att förhållandet är väl etablerat, UtlL 5 kap 8 §. Hur långt ett tidsbegränsat uppehållstillstånd är kan variera. Enligt Migrationsverket kan det vara allt från ett år fram till dess att din flickväns pass går ut. Oftast får en uppehållstillstånd för två år. Efter två år blir uppehållstillståndet permanent, UtlL 5 kap 16 §. Som jag förstår det avser sidan kopplad till länken i din fråga just förlängning av ett sådant här tidsbegränsat uppehållstillstånd. Eftersom din flickvän har ett annat typ av uppehållstillstånd för nuvarande blir det av uppenbara skäl inte aktuellt att ansöka om förlängning av ett uppehållstillstånd som hon inte har. Det är då mer lämpligt att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig istället.Ett problem som kan uppstå om din flickvän nu ansöker om uppehållstillstånd på en annan grund är att Migrationsverket kan ifrågasätta varför hon inte ansökte om uppehållstillstånd denna grund från början, och vad det egentliga syftet med besöket var; ett faktiskt besök eller permanent bosättning? Detta är en faktor som Migrationsverket kan ta hänsyn till vid förlängning av uppehållstillstånd för besök, och således kan det möjligtvis även bli relevant för denna prövningen, se MIG 2008:15.Har din flickvän rätt att stanna i Sverige under handläggningstiden?Huvudregeln är att din flickvän ska ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland. Men det finns en del undantag för den som redan har uppehållstillstånd och befinner sig i Sverige, UtlL 5 kap 18 §. Dessa undantag täcker inte det fall då den sökande har uppehållstillstånd för besök. Det finns i princip två vägar att gå, som eventuellt skulle möjliggöra för din flickvän att få ansöka om uppehållstillstånd från Sverige, nämligen om:1. Det skulle ses som oskäligt att hon är tvungen att åka tillbaka till Kina och ansöka därifrån på grund av den starka anknytningen hon har till dig. För detta krävs i princip att ni är gifta och att förhållandet ses som seriöst. 2. Det ses föreligga synnerliga skäl. Synnerliga skäl är ett mycket högt ställt krav, som möjligtvis skulle anses uppfyllt om det fanns bakomliggande politiska skäl, att det skulle medföra stora praktiska svårigheter eller att det hela skulle bli mycket dyrt, se propositionen 1999/2000:43 s.57-58.Har din flickvän rätt att åka tillbaka till Kina för att sedan återvända till Sverige under handläggningstiden?Eftersom de möjliga skälen för att din flickvän skulle få söka uppehållstillstånd från Sverige grundar sig i att det av olika anledningar är oskäligt att hon åker tillbaka till Kina vill jag mena att det skulle vara olämpligt att återvända till Kina under handläggningstiden. Särskilt då det trots allt innebär ett avsteg från huvudregeln att över huvud taget ges tillstånd att ansöka om uppehållstillstånd från Sverige. Jag vill dock vara öppen med att jag inte hittat något särskilt stöd för detta i lagstiftning eller dylikt, utan argumentationen grundar sig enbart i vad jag uppfattar som rimlig logik.Kan din flickvän få personnummer?Din flickvän kan få svenskt personnummer om hon folkbokförs i Sverige, folkbokföringslagen 18 §. Din flickvän har möjlighet att ansöka om detta om hon planerar att vara bosatt i Sverige under ett års tid alternativt när hon bott här under ett års tid. Under hela denna period måste hon ha ett giltigt uppehållstillstånd, folkbokföringslagen 3-4 §. Den tid hon har vistats i Sverige med sitt uppehållstillstånd för besök räknas inte in i ettårsperioden.Har din flickvän rätt till förmåner under handläggningstiden?Med rätt till förmåner utgår jag från att du menar rätt till bistånd. Detta regleras i lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Där stadgas att en utlänning med uppehållstillstånd enbart kan få bistånd om en saknar egna medel eller om en skulle ha något annat angeläget behov, LMA 17-18 §§. Om ni bor tillsammans skulle jag tro att din flickvän sannolikt inte har rätt till bistånd.Har din flickvän rätt att arbeta under handläggningstiden?Din flickvän kommer behöva arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige, UtlL 2 kap 7 §. Liksom vad gäller uppehållstillstånd ska även detta som regel sökas från hemlandet och inte från Sverige, UtlL 6 kap 4 §. Samma undantag som gäller att ansöka om uppehållstillstånd från Sverige gäller dock även arbetstillstånd, 5 kap 18 §.SammanfattningDet är mycket svårt att få ett förlängt uppehållstillstånd för besök, då det finns en risk att det inte längre skulle karakteriseras som ett besök. En bättre möjlighet är att ansöka om uppehållstillstånd på annan grund, förslagsvis på den grund att ni planerar bli sambor. Som huvudregel ska din flickvän ansöka om uppehållstillstånd från Kina. I vissa undantagsfall kan det ses som oskäligt för henne att fara tillbaka till Kina, vilket skulle möjliggöra att ansökan från Sverige istället.Vad gäller personnummer kan din flickvän bara få det när hon har fått uppehållstillstånd, och det går att påvisa att hon kommer att bo här närmsta året. Under handläggningstiden kommer din flickvän troligtvis inte ha rätt till förmåner i form av bistånd då nu bor tillsammans. Hon kommer inte heller ha rätt att arbeta om hon inte ansöker om och blir beviljad arbetstillstånd. Min rekommendationMin rekommendation är att din flickvän prövar att ansöka om uppehållstillstånd på den grund att ni planerar att bli sambor och att hon gör detta från Sverige. Förvisso skriver Migrationsverket att de vanligen inte godtar sådana ansökningar från en person som är här på uppehållstillstånd för besök. Men i och med att de skriver "vanligen" finns det trots allt en lite möjlighet att Migrationsverket godtar att det skulle vara oskäligt för henne att behöva åka tillbaka till Kina och ansöka därifrån. Det finns dock ingen garanti för detta och det är väldigt svårt för mig att avgöra då jag inte har alla omständigheter klara för mig. Men det är värt att understryka att det inte finns något att förlora på att åtminstone försöka. Om det fungerar att ansöka om uppehållstillstånd från Sverige borde din flickvän även kunna ansöka om arbetstillstånd från Sverige. Alla relevanta dokument som ska fyllas i och skickas in till Migrationsverket finns att hitta på Migrationsverkets hemsida. Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade! Om ni behöver ytterligare juridisk rådgivning går det bra att kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se så kan jag hänvisa dig vidare till vår juristbyrå. Det går även bra att ställa kortare frågor i vår gratistjänst om du vill få någon särskild aspekt av frågan ytterligare klargjord.Lycka till!Vänliga hälsningar,

Hur påverkas en markägare av att arrendatorn ska betala fastighetsavgift retroaktivt?

2019-11-14 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej, jag äger en arrendetomt som arrenderades ut 1974 i 49 år utan ersättning. Nu vill arrendatorn helt plötsligt betala fastighetsskatt/avgift retroaktivt för dom sista 10 åren?Vad är innebörden av detta för mig som markägare?Tacksam för svar
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer jag att formulera ett svar utifrån de omständigheter som finns med i frågan. Jag kommer att utgå från regleringen i lagen om kommunal fastighetsavgift (LKF).Regleringen kring fastighetsavgift avseende arrendetomterDet är som huvudregel du som fastighetsägare som ska betala fastighetsavgiften, LKF 2 §. Om det enbart rör sig om en arrendetomt är det alltså du som ansvarar för att fastighetsavgiften betalas och arrendatorn har ingen skyldighet avseende detta.Om du med arrendetomt menar att det finns en bostad som arrendatorn uppfört på den arrenderade fastigheten är läget dock ett annat. En byggnad som ligger på din mark men som ägs av någon annan benämns med juridiska termer som byggnad på ofri grund. En byggnad på ofri grund ska ur skatterättsligt perspektiv ses som fast egendom och därför beskattas i enlighet med LKF, se inkomstskattelagen 2 kap 6 §. Det är arrendatorn som är ägare till byggnaden och därför denne som ansvarar för fastighetsavgiften för byggnaden. Som markägare ansvarar du i detta fall enbart för fastighetsavgiften avseende själva fastigheten, LKF 2 §. Sammanfattning och min rekommendation I och med att betalning av fastighetsavgiften för byggnad på ofri grund är en skyldighet som åligger arrendatorn i förhållande till staten kan jag inte se hur du som fastighetsägare kommer att beröras av att arrendatorn ska betala fastighetsavgiften retroaktivt. Så länge du betalar rätt fastighetsavgift för själva fastigheten kommer detta i min mening inte påverka dig alls.Systemet rörande fastighetsskatt/-avgift är minst sagt snårigt och om du vill ha mer information rekommenderar jag dig att läsa Skatteverkets sammanställning "Fastighetsskatt och fastighetsavgift". Jag rekommenderar dig även att ta kontakt med Skatteverket om situationen efter det fortfarande känns oklar.Jag är inte helt säker på att det var detta svar du sökte, men jag har svarat efter bästa förmåga utifrån de omständigheter som fanns i frågan. Om du har uppföljande frågor går det bra att ställa en ny fråga till oss på Lawline eller höra av dig till mig på amanda.kinnander@lawline.se. Vänliga hälsningar,

Kan KFM utmäta min bil för min pojkväns skulder om bilen står parkerad hos honom?

2019-11-12 i Utmätning
FRÅGA |Min pojkvän är i kläm och hans bil har Kronofogden tagit för utmätning! Så nu använder pojkvännen min bil till/från arbete ! Min bil är på Avbetalnibg! Bilen står ibland hemma parkerad hos pojkvännen på hans parkering! OM kronofden kommer till pojkvännen för ytterligare utmätning/ igen- kan de ta min bil? Trots att den är min och på avbetalning? Påstå att pojkvännen har den i sin Besittning? Och min pojkvän företag (AB) är det som har skuld.. är det samma regler för honom som privat person?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som rör utmätning finns att hitta i utsökningsbalken (UB).Kan Kronofogdemyndigheten utmäta bilen?Kronofogdemyndigheten (KFM) kan utgå från att all egendom som din pojkvän har i sin besittning är att se som hans, UB 4 kap 18 §. Din bil ses sannolikt vara i din pojkväns besittning när den står parkerad hos honom och han använder den. KFM får som regel bara utmäta egendom som faktiskt tillhör din pojkvän, UB 4 kap 17 §. Om KFM skulle försöka utmäta bilen kan du förhindra det genom att bevisa att bilen är din, UB 4 kap 18 §. Det gör du lättast genom att visa upp köpehandlingar eller hänvisa till bilregistret där du lär stå som ägare till bilen. Detta gäller oavsett om bilen är på avbetalning eller inte.Gör det någon skillnad om det är din pojkvän eller hans företag som är skuldsatt?Avseende din andra fråga så gäller de nämnda reglerna i utsökningsbalken både för personer och företag. Det innebär att det inte gör någon skillnad om det är din pojkvän eller hans företag som har skulder. Du kan hur som helst förhindra att KFM utmäter bilen genom att bevisa att det är du som äger den.Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade!Vänliga hälsningar,

När blir jag betalningsansvarig för skador som någon annan orsakat på min hyresrätt?

2019-11-11 i Hyresrätt
FRÅGA |Mitt barnbarn bor i min hyresrätt och han har miss-skött "städbiten" grovt, bl a har flickvännens hund kissat och bajsat ner ett helt parkettgolv som förmodligen måste bytas ut.Vad gäller ? Parkettgolvet har legat sen 1981 utan underhåll från hv.Gäller hemförsäkring ?Blir jag helt betalningsskyldig ?Tacksam för svar
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer jag inledningsvis att gå igenom vilket respektive ansvar hyresvärden och hyresgästen har för hyresrättens skick. Därefter kommer jag att förklara vem som får betala för golvbytet. Jag kommer främst att utgå från den så kallade hyreslagen som finns att hitta i jordabalken (JB). Hyresvärdens underhållspliktHyresvärden ska under hela hyrestiden se till att lägenheten är i brukbart skick. Med det menas att lägenheten ska vara funktionsduglig. Detta är huvudregeln så länge du och hyresvärden inte avtalat om något annat. Hyresvärden ska dock även se till att, med jämna mellanrum, ombesörja exempelvis målning av väggar med anledning av slitage, JB 12 kap 15 §. Jag utgår från att parketten innan misskötseln var att se som funktionsduglig, det vill säga utgjorde ett funktionellt golv i acceptabelt skick. Om så är fallet är det dessvärre inte säkert att golvbyte är något som skulle ingå i hyresvärdens underhållningsplikt. Även om golvet hade slitageskador är det troligt att underhållsplikten snarare skulle sträcka sig till slipning av parketten än ett totalbyte av densamma.Hyresgästens vårdpliktDu har som hyresgäst skyldighet att hålla lägenheten hel och ren under hela hyrestiden. Om det uppkommer någon skada ska du som hyresgäst ersätta skadan om den orsakats av vårdslöst beteende. Detta gäller även när du, som i detta fall, låtit någon annan bo i lägenheten och denna personen har orsakat skadan, JB 12 kap 24 §.Är detta att se som vårdslöst?Hyresvärdens underhållsplikt är alltså begränsad till att reparera slitageskador och att hålla lägenheten i brukbart skick medan hyresgästen har mer omfattande skyldigheter. Hyresgästens vårdplikt medför att alla skador som orsakats av hyresgästens vållande eller vårdslösa beteende ska ersättas av hyresgästen själv. Jag vill mena att det är ett typexempel på vårdslöst beteende att låta en hund urinera med mera inomhus. Golvet lär visserligen ha slitageskador om det inte underhållits på nästan 40 år, men jag anar att det akuta behovet av golvbyte framför allt grundar sig i skador som orsakats av hunden. I och med detta bedömer jag att det är du som hyresgäst som blir betalningsskyldig för byte av parketten. Denna bedömning kommer sannolikt även hyresvärden att göra.En möjlig väg är att gå vidare med frågan till hyresnämnden. Det är dock inget jag rekommenderar dig att göra. Jag vill mena att det i en eventuell tvist skulle bli mycket svårt för dig att argumentera för att hyresvärden inte uppfyllt sin underhållsplikt. Det skulle dessvärre bli desto lättare för hyresvärden att bevisa att du inte uppfyllt din vårdplikt. Dina utsikter i en eventuell tvist är med det sagt inte särskilt ljusa.Täcker hemförsäkringen kostnaden?Vad hemförsäkringen täcker och inte beror i mångt och mycket på vilket försäkringsbolag du har och vad som ingår i din försäkring. Du tar lättast reda på det genom att läsa ditt försäkringsbrev alternativt kontakta ditt försäkringsbolag.Jag ska dock säga något generellt om hur den grundläggande hemförsäkringen brukar vara utformad. Hemförsäkringen brukar täcka skador som orsakats av:- brand, - vatten, - och inbrott.Hos de flesta försäkringsbolag kan försäkringstagaren lägga till en så kallad drulleförsäkring. Drulleförsäkringen täcker i regel enbart skador som orsakats av olyckor, vilket detta inte kan räknas som. Dessutom täcker drulleförsäkring i princip enbart skador på lösa saker och inte skador på fast egendom, så som golv och andra orubbliga delar av en lägenhet.Som nämnt ser alla försäkringsvillkor olika ut och det blir därför svårt för mig att dra en korrekt slutsats kring om din försäkring kommer att täcka kostnaden för ett eventuellt golvbyte. Med utgångspunkt i vad som brukar täckas av försäkringen är det dock inte särskilt troligt. En allmän huvudregel i försäkringsavtal är dessutom att ersättningen sätts ner kraftigt alternativt utgår helt om försäkringstagaren själv har framkallat skadan, antingen med avsikt eller på grund av grov vårdslöshet, försäkringsavtalslagen 4 kap 5 §. Som tidigare nämnt får denna skadan anses ha uppkommit på grund av vårdslöst beteende vilket skulle kunna utesluta att försäkringen täcker kostnaden.Sammanfattning och rekommendationSom jag bedömer situationen är det troligt att du kommer att bli personligt betalningsskyldig för golvbytet. Som jag nämnde ovan råder jag dig inte att gå vidare med frågan till hyresnämnden. Jag råder dig dock att ta reda på hur dina försäkringsvillkor ser ut för att undersöka om försäkringen mot all förmodan skulle kunna täcka kostnaden för golvbytet. Vidare vill jag uppmärksamma att även om du blir betalningsskyldig i förhållande till hyresvärden så bör inte ditt barnbarn och hans flickvän undslippa betalningsansvar. Jag inser att det är en känslig situation i och med släktskapet, men menar ändå att det inte är rimligt att du ska behöva betala för deras vårdslösa beteende.Om du bestämmer dig för att kräva barnbarnet och/eller hans flickvän på betalning kan det göras genom att rikta ett kravbrev mot någon av dem. Upprättande av kravbrev är något som juristerna på Lawlines juristbyrå kan hjälpa till med. Om du skulle vara intresserad av att komma i kontakt med dem är du välkommen att kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra för att slippa borgensåtagandet?

2019-11-26 i Avtal
FRÅGA |Sålde en butik (AB) där det fanns ett Almilån med delvis privat borgen. Borgen skulle enligt köpekontraktet övertas av nya ägarna, men nu meddelar Almi att nya ägarna inte undertecknat borgenshandlingen och att den därmed står kvar på mig. Kan jag göra något för att slippa borgensåtagandet?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer jag att beskriva hur jag tolkar din situation juridiskt sett. Vidare kommer jag att klargöra hur du kan gå till väga för att möjligtvis slippa borgensåtagandet.Något om borgensåtagandeEtt borgensavtal skrivs mellan en borgensman och en borgenär. I förevarande fall är du borgensman, det vill säga tillsammans med bolaget ansvarig att betala bolagets skuld, och Almi borgenär, det vill säga långivare. Det är enbart tillåtet att byta borgensman om Almi godkänner ett sådant byte. Jag utgår från att Almi har godkänt bytet då du verkar ha kommunicerat med Almi kring borgensavtalet och de nya ägarna. Om Almi inte skulle ha godkänt bytet innebär det att du förblir borgensman.Försäljning av aktiebolagNär en säljer ett aktiebolag är det ofta aktierna en säljer, jag utgår från att det är det du har gjort. Aktier är vad en med juridiska termer kallar lös egendom. Det innebär att köplagen skulle kunna bli tillämplig, KöpL 1 §. Dessvärre regleras enbart vissa av köparen specifika avtalsbrott i köplagen, framför allt vad gäller utebliven betalning och bristande medverkan till köpet. Det som har skett här rör dock något annat. Vi får därför vända oss till avtalsrätten istället.Avtalsrätt, och mer specifikt avtalsbrottHuvudregeln inom avtalsrätt är avtalsfrihet. Det innebär att du och köparen kan avtala om vad ni vill, inom lagens gränser. Jag förstår det som att ni avtalat om att borgensåtagandet ska gå över på köparen. Så länge Almi godkänt ett sådant byte av borgensman är detta okej att avtala om. När köparen inte fullföljer denna delen av avtalet utgör det ett avtalsbrott. Avtalsbrott kan bemötas på olika sätt, bland annat med begäran om fullgörande, skadestånd eller om avtalsbrottet är att se som väsentligt, med hävning av köpet. Du avgör om avtalsbrottet är att se som väsentligt eller inte genom en så kallad väsentlighetsbedömning. I en sådan bedömning ska samtliga omständigheter tas i beaktande, bland annat hur stora summor borgensåtagandet rör eller hur centralt villkoret rörande övergången av borgensåtagandet var för att köpet skulle bli av. Utöver de nämnda omständigheterna är det också av relevans:- om köparen avsiktligen har undvikit att skriva på borgensavtalet, - om köparen inser att avtalsbrottet är väsentligt, - om avtalsbrottet bör ses som allvarligt, - om dina intressen kan tillgodoses på annat sätt än genom hävning och - om köparen skulle drabbas oproportionerligt hårt av hävning.Ovan faktorer är bara några exempel på vad du kan ta hänsyn till när du bedömer om avtalsbrottet är väsentligt, vilket alltså gör hävning av köpet till en möjlig påföljd.Sammanfattning och rådFör och främst måste Almi ha godkänt att de nya ägarna tar över borgensåtagandet för att detta ska vara möjligt. Om du och köparen har avtalat om att köparen ska ta över borgensåtagandet och denne inte gjort det innebär det ett avtalsbrott. Köparens avtalsbrott kan du som säljare bemöta på flera olika sätt. Genom att göra en väsentlighetsbedömning där du beaktar bland annat de faktorer jag nämnt ovan, kan du komma fram till om hävning av köpet skulle vara en möjlig påföljd. Observera också att om ni har avtalet om vad som ska ske vid avtalsbrott är det vad som står i avtalet som gäller!Min rekommendation är att du inledningsvis kontaktar köparen och frågar varför de inte undertecknat borgensavtalet. Det skulle kunna röra sig om ett missförstånd och det är onödigt att starta en opåkallad konflikt. När du gjort det bör du därefter uppmana de nya ägarna att fullgöra avtalet genom att skriva på borgensavtalet. Om ägarna vägrar att fullgöra avtalet bör du därnäst skicka ett kravbrev där du begär skadestånd. Skadeståndet omfattar direkt och indirekt förlust du lidit på grund av deras avtalsbrott, KöpL 67 §. Ifall avtalsbrottet är att se som väsentligt i din mening kan du också häva köpet, om du så önskar. Hävning kan även kombineras med skadestånd. Jag vill för säkerhets skull understryka att begäran av skadestånd eller hävning inte kommer att innebära att du slipper borgensåtagandet, utan enbart att du blir ekonomiskt ersatt alternativt får en möjlighet att sälja bolaget till en köpare som faktiskt åtar sig borgensåtagandet.Avtalsrätt handlar i mångt och mycket om avtalstolkning. Utan att ha sett köpeavtalet är det därför svårt för mig att dra en helt korrekt slutsats kring vilken skyldighet köparen har i relation till borgensåtagandet och hur du nu bör agera. Om mitt svar inte känns tillräckligt klargörande är du välkommen att höra av dig till mig på amanda.kinnander@lawline.se så att jag kan leda vidare dig till vår juristbyrå som bland annat tar sig an frågor rörande tolkning av avtal. Juristbyrån kan även hjälpa till med att formulera kravbrev om du skulle vilja begära skadestånd av köparen. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Kan arvet delas till ut till barnen innan föräldern avlider?

2019-11-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan arvet/arvslott delas ut till barnen innan föräldern är avliden.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).När du mottar en gåva från din förälder eller ger en gåva till ditt barn ska det som huvudregel ses som ett förskott på arv. Huvudregeln kan frångås genom att det med gåvan medföljer ett gåvobrev där det uttryckligen står att gåvan inte är ett förskott på arv, ÄB 6 kap 1 §. Det enkla svaret blir därför: ja, arvslotten eller delar av den kan delas ut till barnen innan föräldern avlider.Vad blir effekten av förskott på arv?När föräldern avlider kommer en summa motsvarande storleken på gåvan att räknas av arvslotten, ÄB 6 kap 3 §. I och med det kommer alla barn i princip att få lika stora arvslotter oavsett om inte alla fått förskott på arv. Om barnet har fått mer i förskott på arv än vad hen skulle få ut som arvslott kommer barnet trots det inte bli skyldigt att återbära överskottet, ÄB 6 kap 4 §. Detta gäller dock inte om det kvarvarande arvet inte ens skulle täcka övriga arvingars laglott, som är en minsta summa som den avlidne förälderns barn har "rätt" att erhålla som arv. Laglotten motsvarar halva arvslotten, ÄB 7 kap 1 §. Om laglotten inte täcks måste barnet som mottagit gåvan återbära en så stor del av gåvan att laglotten täcks, ÄB 7 kap 4 §.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Räknas jag och min exmake som sambor då han är inneboende hos mig?

2019-11-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag hyr ut två rum till min före detta make eftersom han inte fick något boende på grund av skulder.Han är bara inneboende och vi har hyreskontrakt skrivet i mellan oss där står från den 1 oktober 2019 tillsvidare tillfälligt boende.Vi är inte tillsammans eller har gemensamt hushåll men han har tillgång till vissa utrymmen.Räknas vi ändå som sambos hos myndigheterna???MVH
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att du och din exmake ska räknas som sambor i lagens mening. Kriterierna finns att hitta i sambolagens 1 §.För det första ska ni stadigvarande bo tillsammans. Det innebär att samboförhållandet inte är tillfälligt utan tänkt att bestå under en längre tid. Som jag förstår det är avsikten att din exmake ska flytta då det står i hyreskontraktet att boendet är tillfälligt. Samboförhållandet är därför inte att se som stadigvarande.För det andra ska ni vara i ett parförhållande. Med parförhållande åsyftas ett kärleksförhållande där det i regel ingår ett sexuellt samliv. Eftersom den inneboende är din exmake utgår jag från att så inte är fallet.För det tredje ska ni ha ett gemensamt hushåll, vilket du har uppgett i frågan att ni inte har.För att ett samboförhållande ska anses föreligga ska samtliga kriterier ovan vara uppfyllda. I ditt fall bedömer jag det som att inga av kriterierna är uppfyllda och därför är ni juridiskt sett inte är att se som sambor. Om ni båda är folkbokförda på adressen kan myndigheterna dock förutsätta att ni är sambor. Det är då du och din exmake som måste bevisa att ni inte har ett samboförhållande. Det skulle ni troligtvis kunna göra genom uppvisande av hyreskontraktet er emellan eller genom att påvisa att ni är skilda, då det är faktum som sällan föreligger när det är tal om ett faktiskt samboförhållande.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Ska beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning?

2019-11-07 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Vi är en grupp av taxiåkare med avtal för färdtjänst i Karlstad Kommun.Huvudmannaskapet har fram till den 1 juli 2019 legat hos Karlstad buss. Därefter fördes ansvaret över till den regionala kollektivtrafiknämnden i Region Värmland. Våra avtal löper i 3+1+1 år med start 20160701. Det sista optionsåret måste aktiveras före 20191231.Regionen vill göra en ny upphandling av all servicetrafik i hela Värmlands län inom några år och har beslutat att inte använda sista optionsåret i vårt avtal.Istället planeras för en kort upphandling på 2+1 år med trafikstart 20200701.Vi har överklagat beslutet som förvaltningsbesvär men fick till svar i beslut från förvaltningsrätten att vår sak endast kan tas upp som laglighetsprövning. Stämmer det till fullo? Jag har sett att det är praxis som avgör. Även om beslutet har laglighetsprövats så har jag hittat bevis på att regionen inte behandlar oss på ett rättvist sätt i denna fråga och därmed skulle kunna bryta mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Kan man ta upp sådana saker i en överklagan?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag dels att beskriva skillnaden mellan förvaltningsbesvär och laglighetsprövning och dels att gå igenom vad som ska vara med i en överklagan. Jag kommer att utgå från förvaltningslagen (FL) och kommunallagen (KL).Förvaltningsbesvär och laglighetsprövning När ett statligt eller kommunalt organ har tagit ett beslut som du känner dig missnöjd med kan du överklaga beslutet. Beroende på vilket organ som har tagit beslutet ska överklagan ske på olika sätt.Överklagan görs genom förvaltningsbesvär om det är en statlig eller kommunal myndighet som har tagit beslutet. Ett sådant beslut får enbart överklagas av den som beslutet angår, FL 42 §.Överklagan görs genom laglighetsprövning om det är ett beslutande organ som har tagit beslutet. Med sådana beslutande organ åsyftas bland annat kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, men även nämnder, KL 13 kap 2 §. Ett sådant beslut får överklagas av samtliga medlemmar i kommunen/landstinget, KL 13 kap 1 §.Vilken form ska din överklagan ha?I ditt fall uppfattar jag det som att det är regionen (landstinget) alternativt kollektivtrafiknämnden som har tagit det beslut som du är missnöjd med. Eftersom beslutet tagits av något av dessa organen ska beslutet som huvudregel överklagas genom laglighetsprövning.Ibland kan ett beslut som tas av en nämnd grunda sig i en lag enligt vilken beslut ska överklagas genom förvaltningsbesvär. Så är exempelvis fallet om socialnämnden tar ett överklagbart beslut enligt socialtjänstlagen. I detta fallet verkar det dock röra sig om ett rent politiskt beslut. Eftersom att förvaltningsrätten också avfärdat förvaltningsbesväret utgår jag därför från att det rör som ett beslut som verkligen ska överklagas genom laglighetsprövning.Slutsatsen är att det inte är praxis som avgör hur ett beslut ska överklagas, utan vilket organ som har tagit beslutet samt vilken lag beslutet grundar sig i. I detta fallet är det regionen/en regional nämnd som tagit beslutet och därför ska överklagan ske genom laglighetsprövning.Andra aspekter att tänka på vid laglighetsprövning Laglighetsprövningen har en speciell karaktär då domstolen enbart prövar lagligheten i ett beslut och inte lämpligheten. Det innebär att förvaltningsrätten bara prövar om beslutet är lagligt, och om så inte är fallet upphäver domstolen beslutet. Domstolen kan däremot inte ändra beslutet. Det finns vissa specifika grunder som beslutet kan upphävas på:- Beslutet har inte tillkommit på ett lagligt sätt, - beslutet rör något som inte är en angelägenhet för landstinget, - det organ som fattade beslutet hade inte rätt att göra det eller - beslutet strider annars mot någon lag eller författning, KL 13 kap 8 §.Om beslutet skulle strida mot likställighetsprincipen i KL 2 kap 3 § är det en sådan grund som skulle kunna upphäva beslutet. Denna princip ska dock tolkas som att regionen ska behandla sina medlemmar likadant då medlemmarna innehar rollen som enskilda. Principen gäller emellertid inte när kommunen ska inleda affärsmässiga relationer, vilket jag uppfattar vara fallet här. I och med det gör jag tolkningen att likställighetsprincipen inte blir tillämplig i detta fall. Med enbart de omständigheter som du nämnt i frågan är det dock svårt för mig att dra en korrekt slutsats kring om beslutet skulle kunna upphävas eller inte.Vidare måste överklagandet komma in till förvaltningsrätten inom tre veckor från dess att beslutet tillkännagavs för att rätten ska pröva frågan, KL 13 kap 5 §.Vad ska vara med i en överklagan?Om den nämnda tidsfristen på tre veckor inte överskridits kan du överklaga beslutet genom laglighetsprövning. Det gör du genom att skicka en skriftlig överklagan till förvaltningsrätten. Du ska ange vilket beslut du vill överklaga och på vilka grunder du överklagar beslutet, KL 13 kap 4 §. En sådan grund kan exempelvis vara att beslutet strider mot likställighetsprincipen i KL 2 kap 3 § om du anser det vara så. Tänk på att det är bra om grunderna i överklagan kopplar an till de grunder som jag anförde ovan, genom vilka ett beslut kan upphävas, jämför KL 13 kap 8 §. Det vill säga att du bör försöka hitta argument för att beslutet inte tillkommit på ett lagligt sätt, att det strider mot lag eller liknande eftersom det är detta som domstolen kommer att pröva.Utöver innehållet ovan ska du även ha med personuppgifter i överklagan så att domstolen kan nå dig. Om det finns protokoll, brev eller annat som kan styrka dina uppgifter bör du även skicka med sådant material.Sammanfattning och rekommendationSammanfattningsvis har jag inte tillräckligt mycket kött på benen för att veta om beslutet faktiskt skulle kunna upphävas eller inte. Jag är som nämnt tveksam till om beslutet strider mot likställighetsprincipen, men du har inget att förlora på att överklaga, förutsatt att tre veckor inte har passerat sedan beslutet tillkännagavs. Jag rekommenderar dig dock att försöka att hitta fler grunder till varför beslutet bör upphävas för att göra ditt case så starkt som möjligt. Jag hoppas att jag har lyckats besvara dina frågor. Du har även valt 30 minuters uppföljande rådgivning via telefon. Jag kommer därför att ringa dig kl. 17 imorgon. Observera att jag kommer att ringa från dolt nummer. Om tiden inte passar är du välkommen att kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se innan dess. Vänliga hälsningar,