Är en timanställd skyldig att arbeta kvarvarande schemalagda pass när hen sagt upp sig?

2020-01-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |När en timanställd säger upp sig och har schemalagda, avtalade arbetspass kvar. Vad gäller då?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som jag kommer att utgå från i mitt svar finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Svaret på din fråga beror på vilken typ av anställning som den timanställde har. Om du har en tidsbegränsad anställning kan du som regel inte säga upp den. Vidare är huvudregeln tillsvidareanställning, LAS 4 §. Jag utgår därför från att det är en tillsvidareanställning som frågan berör. Som huvudregel gäller en uppsägningstid om åtminstone en månad som du som arbetstagare måste ta hänsyn till, LAS 11 §. Om du har arbetat på arbetsplatsen längre än två år eller anställningsavtalet säger något annat kan uppsägningstiden vara längre. Arbetstagaren har en skyldighet att genomföra de schemalagda arbetspassen under den uppsägningstid som följer efter uppsägningen. Att inte genomföra arbetspassen ses som ett brott mot anställningsavtalet och kan innebära att arbetstagaren blir skadeståndsskyldig i förhållande till sin arbetsgivare, LAS 38 §.Observera att du alltid kan prata med din arbetsgivare och försöka att nå en överenskommelse kring om du ska behöva arbeta de schemalagda passen eller inte. Som huvudregel har du dock en skyldighet att arbeta de passen som ni redan avtalat om.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Hur ska anställningsavtalet formuleras?

2019-12-28 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej,Jag är anställd på ett företag men ska snart påbörja en anställning på ett annat. Tanken är dock att jag ska vara kvar på mitt gamla. Jag vill arbeta timmar på mitt gamla jobb (några tim i veckan) för att kunna gå när jag är "klar" med mina arbetsuppgifter. Min chef anser att han vill ha mig anställd på en viss % för att han känner sig säkrare då. Att jag inte kan gå på dagen etc. Kan man skriva något avtal vad gäller en "timanställning" oss parter emellan? Att vissa krav är överenskomna och att man inte kan gå på dagen etc.... Tacksam för svar.Mvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett anställningsavtal är ett så kallat konsensualavtal, vilket karakteriseras av att ett avtal har uppkommit när båda parter är överens om något. Vid ingående av avtal är utgångspunkten att det råder avtalsfrihet. Det innebär att du och din arbetsgivare har möjlighet att inom lagens ramar avtala om vad ni vill. Ni kan exempelvis skriva in villkor i anställningsavtalet om att du ska arbeta ett visst antal timmar i veckan och att du inte ska kunna gå på dagen. För anställningsavtal finns inga formkrav, vilket innebär att ni kan formulera avtalet som ni själva önskar. Det innebär även att avtalet inte ens behöver vara skriftligt. Av säkerhetsskäl är det dock alltid bra att ha ett skriftligt anställningsavtal.Om anställningen kommer att pågå under längre tid än tre veckor respektive en månad finns det dock vissa regler som arbetsgivaren måste ta hänsyn till, se exempelvis anställningsskyddslagen 6c § och 28 §. Det är dock inget som du behöver tänka på, utan något som jag utgår från att arbetsgivaren är insatt i.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad kan en göra när en god man brister i sitt uppdrag?

2019-12-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej de är så här att min Godeman inte sköter sitt jobb, han har flertal gånger ignorerat mig och svarar inte ens när jag skriver eller ringer till honom har nu inte hört av honom på 4a månader och fick reda på idag att han har gjort så jag inte får mitt aktivitetsstöd längre.. så hela julen är förstörd samt kan inte betala hyran eller räkningar, ska man anmäla detta ?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra att den gode mannen betett sig så illa. När jag besvarar din fråga kommer jag att utgå från reglerna om godmanskap som finns i föräldrabalken (FB).Allmänt om god manDen som utses till god man ska vara rättrådig, lämplig och erfaren, FB 11 kap 12 §. Den gode mannen ska agera på ett sätt som gagnar dig som huvudman, FB 12 kap 3 §.Den gode mannen får enbart företa handlingar som du som huvudman samtyckt till. Om du inte samtycker till något som den gode mannen har gjort kommer detta inte vara bindande för dig, FB 11 kap 5 §. Det innebär exempelvis att om den gode mannen ingår ett avtal som du inte samtyckt till blir du inte bunden av avtalet. Om du skulle tillfogas skada på grund av något gode mannen gjort utan ditt samtycke så blir den gode mannen ersättningsskyldig i förhållande till dig, FB 11 kap 6 §.Ska du anmäla detta?Om den gode mannen gör sig skyldig till missbruk eller försummelse och på grund av detta inte längre är lämplig ska den gode mannen entledigas från uppdraget. Det är överförmyndaren som tar ett sådant beslut, och du som huvudman kan ansöka om att den gode mannen ska entledigas, FB 11 kap 20-21 §. I mina ögon verkar den gode mannen ha brustit i sitt uppdrag. Min rekommendation är därför att du kontaktar överförmyndarnämnden i din kommun och begär att de entledigar den gode mannen från sitt uppdrag.Om överförmyndarnämnden inte entledigar den gode mannen kan du även ansöka om byte av god man. När du ansöker om byte ska du ange skälen till detta. Här bör du förklara varför du är missnöjd med den gode mannen, precis som du gjort i frågan men kanske något mer detaljerat för att nämnden verkligen ska förstå att ett byte är nödvändigt. Fokusera på hur du har blivit drabbad av den gode mannens misskötsamhet gällande uppdraget. Blanketter avseende entledigande alternativt byte av god man hittar du lättast på kommunens hemsida.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Vänliga hälsningar,

Hur ska en utfästelse om framtida gåva formuleras?

2019-12-12 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag och min bror har fått ett fritidshus i gåva av vår mamma för ca 15-20 år sen. Det är i stort sett bara jag som nyttjat stugan och också stått för alla kostnader (arrende, försäkring mm). Iom köp nu i september av den tidigare arranderade tomten håller vi på med att bygga nytt. Också detta med mammas pengar (som ett förtida arv för både tomtköp och husbygge). Nu räcker inte pengarna helt utan vi behöver gå in med eget kapital - ca 250 000 kr totalt. Detta säger min bror sig inte kunna göra då han har delad ekonomi med sin fru och hon har inget eget projekt att sätta pengar i. Lite konstigt kan jag tycka då min brors plan är att stugan ska gå i arv till deras gemensamma barn. Jag har då pratat med mamma (som är 95 år, vid sina sinnes fulla bruk och fortfarande bor hemma - men kanske inte så länge till) om att den dagen hennes bostadsrätt säljs så ska pengarna från försäljningen gå till fritidshuset, dvs till mig för täckning av den summa jag ensam kommer att behöva skjuta till nu för att kunna färdigställa huset så att det går att bo där samt också för framtida utveckling av huset. Det finns väl inget hinder för henne att fatta ett sådant beslut? Jag och min bror äger ju stugan gemensamt och så länge mammas pengar arbetar i huset som förtida arv har min bror inga synpunkter. Jag tänker att vi då behöver skriva ett dokument om att detta är mammas vilja, hur pengarna ska användas och som - antar jag - ska bevittnas av några som inte tillhör familjen.Mvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns det något hinder för din mamma att fatta ett sådant beslut?Din mamma har liksom de flesta andra människor i samhället så kallad rättshandlingsförmåga. Det innebär att hon personligen har möjlighet att ingå avtal. Omständigheter som skulle begränsa din mammas rättshandlingsförmåga är om hon av någon anledning skulle vara under förvaltarskap, vara i konkurs eller ha en psykisk störning. Huvudregeln vad gäller avtal är avtalsfrihet, innebärande att varje person kan sluta avtal om vad som helst inom lagens gränser. Ett beslut som din mamma tar om att i framtiden ge dig pengar för att täcka kostnader som du lagt ut är något som det går alldeles utmärkt att avtala om. Hur ska avtalet formuleras?Precis som du nämner i frågan är det alltid bra att formulera avtalsinnehåll i ett dokument av något slag. Som jag förstår det vill din mamma i framtiden, när hon sålt sin bostadsrätt, ge dig pengar för att täcka kostnader för nybygget. Då gåvan inte ska överlämnas med en gång behöver ni inledningsvis upprätta ett dokument där din mamma skriftligen utfäster att hon har för avsikt att ge dig en sådan gåva. Om detta inte görs är utfästelsen nämligen inte giltig, gåvolagen 1 §. Det finns inga formkrav för en sådan utfästelse, men av bevisskäl är det bra om det tydligt framgår att din mamma vill ge dig gåvan, att hon skriver sin namnteckning på dokumentet samt att ni har var sin kopia av dokumentet.Upprätta gåvobrev: en möjlighet, men inget måsteNär det är dags att lämna över penninggåvan kan det göras i samband med ett gåvobrev. När det gäller pengar är det dock inget måste att upprätta ett gåvobrev, men det kan även här vara bra av bevisskäl. Vidare kan det skrivas in gåvovillkor i gåvobrev. Ett sådant villkor skulle exempelvis kunna vara att du enbart får använda pengarna för nybygget och inget annat.Huvudregeln är att större gåvor från förälder till barn ses som förskott på arv, ärvdabalken 6 kap 1 §. Om ni inte upprättar ett gåvobrev alls eller om det inte skrivs något annat i gåvobrevet är utgångspunkten därför att gåvan kommer ses som förskott på ditt arv. Det finns inget formkrav för gåvobrev innebärande att någon utomstående måste bevittna undertecknandet av dokumentet. Med det sagt är det också möjligt att ha ett vittne, även detta är enbart positivt ur bevishänseende. Sammanfattning Din mamma bör upprätta ett dokument där hon skriftligt utfäster att hon har för avsikt att ge dig penninggåvan. Det måste göras för att gåvolöftet ska vara bindande. Det finns inga formkrav för hur ett sådant dokument ska se ut.När din mamma ger dig gåvan kan detta göras i samband med att ett gåvobrev upprättas. Det är inget måste då gåvan även utan gåvobrev dels kommer att ses som giltig och dels ses som förskott på arv. En anledning till varför det kan vara en god idé att upprätta gåvobrev är dock för att förtydliga att gåvan ska innebära förskott på arv till både dig och din bror. För som jag förstår det äger ni stugan gemensamt men det är enbart du som bekostar nybygget. Genom att upprätta ett gåvobrev kan ni undvika den eventuella situationen att gåvan enbart ses som förskott på arv för din del, vilket hade varit lätt att tro annars om det är du som mottar pengarna.Som sagt finns det inga formkrav för dessa dokument vilket ibland kan göra formulerandet av dokumenten svårare då en inte har något att utgå från. Ett tips är att det är bättre att vara övertydlig för att inga tvister om avtalets innehåll ska behöva uppstå i framtiden. Om du känner dig osäker gällande hur ni ska formulera utfästelsen och/eller gåvobrevet kan du kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se så kan jag hänvisa dig vidare till vår juristbyrå som kan hjälpa dig att upprätta dokumenten. Du kan också ta hjälp av Lawlines avtalstjänst där du kan använda en färdig mall som grund för gåvobrevet om ni är intresserade av att upprätta ett sådant.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad händer med laglotten då bröstarvingen är avliden?

2020-01-17 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min farmors syster har skrivit ett testamente. I testamentet överlåter hon all sin kvarlåtenskap till min mamma, med undantag för bröstarvingens laglott och X kronor till en forskningsfond. Nu när min farmors syster har gått bort är hennes man, och bröstarvingen redan avliden sedan tidigare. Inga arvskiften har gjorts gällande mannen eller bröstarvingen. Vad händer med den del i testamentet som är överlåten till bröstarvingen när bröstarvingen inte längre är i livet? (Testamentet skrevs när bröstarvingen fanns i livet) Min farmor lever, de hade också en halvbror som är avliden, han har i sin tur tre barn. Varav en avliden. Den avlidna maken har två av tre syskon kvar i livet. Den avlidne bröstarvingen hade verken make eller barn. Hur ser arvsfördelningen ut om testamentet gäller, samt om man bortser från testamentet?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om testamente finns att hitta i ärvdabalken (ÄB). Som utgångspunkt gäller att ett testamente är giltigt om formkraven för testamente är uppfyllda. Formkraven är som följer:- Testamentsgivaren, det vill säga den som upprättar testamentet, ska vara myndig, ÄB 9 kap 1 §. - Testamentet ska vara skriftligt, ÄB 10 kap 1 §. - Två vittnen ska närvara då testamentsgivaren undertecknar testamentet samt själva skriver under med namn, ÄB 10 kap 1 §. - Testamentet ska vara upprättat frivilligt, ÄB 13 kap 3 §.Om din farmors systers testamente uppfyller kraven ovan är det att se som giltigt och det ska därmed tillämpas i enlighet med din farmors systers vilja, ÄB 11 kap 1 §. Som jag förstår frågan vill du ha svar på vad som kommer att ske om testamentet gäller respektive inte gäller. Jag vill i detta sammanhang påpeka att om formkraven är uppfyllda ska testamentet gälla och därmed vara bestämmande i arvskiftet.Jag utgår från att din farmors syster ärvde sin make med fri förfoganderätt, ÄB 3 kap 1 §. Med fri förfoganderätt avses att din farmors syster fick använda sin makes kvarlåtenskap, men inte testamentera bort den. Oavsett om testamentet gäller eller inte måste inledningsvis en bodelning göras för att skilja din farmors systers kvarlåtenskap från hennes makes kvarlåtenskap. Makens kvarlåtenskap kommer att tilldelas hans två syskon som är i livet, om inte det tredje avlidna syskonet har några barn som träder i hans ställe vill säga, ÄB 2 kap 2 §.Hur ser arvsfördelningen ut om testamentet gäller?Om testamentet gäller ska arvet som sagt delas upp efter din farmors systers vilja, ÄB 11 kap 1 §. Som jag tolkar det vill hon att din mamma ska ärva henne samt att forskningsfonden ska tilldelas en viss summa. Att hon skrev med sin bröstarvinges laglott i testamentet var sannolikt ett sätt att uppmärksamma lagen, då bröstarvingen alltid har en legal rätt till sin laglott, oavsett vad ett testamente säger. Jag skulle därför tolka din farmors systers vilja som att den andelen som utgjorde laglotten nu istället ska tillfalla din mamma.Hur ser arvsfördelningen ut om testamentet inte gäller?Om testamentet inte gäller kommer kvarlåtenskapen att fördelas i enlighet med ärvdabalken. Då bröstarvingen är avliden kommer den som står näst på tur i arvsordningen att erhålla arvet, nämligen föräldrar. Jag utgår från att din farmors systers föräldrar är avlidna och i deras ställe går hennes syskon in som arvtagare. Arvet kommer då att delas upp så att respektive förälders lott tillfaller deras respektive barn. Det innebär att din farmor, i sin roll som helsyskon, kommer att få 3/4 av arvet då hon tar del av båda föräldrarnas arvslotter. Halvbrodern får bara ta del av den lotten som skulle ha tillfallit hans förälder och får därför 1/4. Då halvbrodern är död kommer de två av hans barn som är i livet att få dela på denna lott, ÄB 2 kap 2 §.SammanfattningInledningsvis ska en bodelning göras för att separera din farmors systers kvarlåtenskap från hennes makes kvarlåtenskap. Om testamentet gäller vill jag mena att din mamma får ärva även den del som skulle utgjort bröstarvingens laglott. I och med att hen är avliden och inte själv hade några barn finns det ingen person i den första arvsklassen som kan ta del av laglotten. Det finns vidare ingenting som hindrar att övriga arvsklassers (exempelvis syskons) arvsrätt testamenteras bort på det sätt som skett i det aktuella testamentet.Om testamentet inte gäller kommer din farmors systers syskon, som tillhör den andra arvsklassen, att ärva henne. Helsyskonet kommer att tilldelas 3/4 av arvet och halvbroderns barn kommer att få dela på 1/4. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Om du vill ha ett förtydligande i något avseende går det bra att kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se. Vänliga hälsningar,

Får en chef påverka en anställd att säga upp sig själv?

2019-12-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag blev för några dagar sen inkallad till min chef. Det första han frågar mig är hur jag mår. Pga att vi haft lite meningsskiljaktigheter angående min lön sen mitt lönesamtal för tre veckor sen så berättade jag som det var. Jag sa att motivationen inte var på topp med tanke på att jag på lönesamtalet fick reda på att någon varit inne hos chefen och anklagat mig för att inte göra mitt jobb. Då frågar han mig om det inte är bäst att vi går skilda vägar. Jag blev helt ställd, såg inte det komma över huvudtaget. Jag har jobbat på företaget i fem år. Alltid fått beröm för mitt arbete, aldrig fått en varning eller tillsägelse. Och nu tycker han att jag borde sluta. Jag säger som det är och undrar varför han föreslår detta för mig. Då säger han att han har känt såhär i tre år pga att han tycker att det är svårt att prata med mig, att vi aldrig kan prata utan att vi tycker olika. Sen säger han att detta inte bara handlar om honom, utan att det finns ett tiotal personer, av 35 på företaget som upplever mig som motsträvig, obehaglig att prata med mm. Återigen har jag aldrig hört ett ord av detta på fem år. Jag blir såklart ledsen och frågar om det är hållbart att jag stannar kvar. Får då till svar att han inte tror det. Jag frågar om han kommer behandla mig annorlunda om jag stannar kvar och på så sätt få mig att känna mig tvingad att säga upp mig själv. Hans svar är att ja så kanske det kan bli. Får han göra såhär? Jag är helt förstörd. Vad ska jag göra?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det här är en otroligt påfrestande situation för dig. Inledningsvis vill jag påpeka att en anställning enbart kan avslutas på ett begränsat antal sätt. Jag uppfattar det som att du inte vill sluta på din arbetsplats och kommer därför att utgå från det i mitt svar.Får arbetsgivaren göra så?För att du ska kunna sägas upp krävs det att det finns saklig grund, det vill säga att det föreligger arbetsbrist eller att du kan sägas upp på grund av personliga skäl, anställningsskyddslagen 7 §. Personliga skäl kan exempelvis vara arbetsvägran, upprepad misskötsamhet eller samarbetssvårigheter. Det verkar som att din chef upplever att det finns samarbetssvårigheter från din sida, men då han inte har sagt upp dig utgår jag från att dessa inte är "tillräckliga" för att saklig grund för uppsägning ska föreligga. Om det inte finns saklig grund för uppsägning händer det att arbetsgivare genom bland annat utfrysning och mobbning försöker att mer eller mindre förmå den anställde att säga upp sig själv. Det blir ett sätt att komma runt den arbetsrättsliga lagstiftningen och kravet på saklig grund vid uppsägning. Detta kallas för framprovocerad uppsägning, och har i praxis ansetts som en uppsägning från arbetsgivarens sida. Poängen med detta är att om arbetsgivaren skulle lyckas med att förmå dig att säga upp dig själv, kommer du ändå att få de rättigheter du skulle få om arbetsgivaren sa upp dig. Uppsägningen kan även ogiltigförklaras och du kan få rätt till skadestånd.Svaret på din förstå fråga är kort och gott att arbetsgivaren inte bör bete sig såhär.Vad kan du göra?Även om arbetsgivaren inte bör bete sig på sättet du beskriver i frågan är det svårt för dig att ensam bemöta ett sådant agerande. Det finns inga riktigt självklara vägar att gå, men jag ska nämna två alternativa lösningar.I första hand bör du kontakta arbetsmiljöombudet på din arbetsplats. Ombudet har i uppgift att företräda dig som arbetstagare i frågor rörande både den fysiska och psykiska arbetsmiljön på din arbetsplats, arbetsmiljölagen 6 kap 4 §. Ombudet ska vända sig till arbetsgivaren om det finns problem i arbetsmiljön, i form av exempelvis utfrysning. Arbetsgivaren är då skyldig att starta en utredning kring arbetsmiljön och åtgärda de upplevda problemen, arbetsmiljölagen 6 kap 6a §. Om du inte får någon hjälp från arbetsmiljöombudet eller det inte hjälper är det en god idé att kontakta ditt lokala fackliga ombud, om du är med i facket vill säga. Facket kan begära förhandling med arbetsgivaren och kräva att denne vidtar åtgärder för att lösa situationen, medbestämmandelagen 10 §.SammanfattningDin arbetsgivare ska inte bete sig på det sättet som han avser sig göra. Min rekommendation är att du i första hand kontaktar arbetsmiljöombudet på arbetsplatsen i försök att råda bot på situationen. Även om arbetsgivaren inte verkar vara särskilt samarbetsvillig är det en god idé att försöka prata med honom också. Kanske att ni på något sätt kan nå en överenskommelse för att göra situationen hållbar, både från din och från hans sida. Om situationen inte går att förändra genom åtgärder på arbetsplatsen är det en god idé att kontakta facket. Innan dess är det en god idé att protokollföra eventuellt obehag som din arbetsgivare utsätter dig för. Detta för att underlätta bevisföringen i en eventuell framtida förhandling.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Vilket lands lag gäller när vi skiljer oss, om vi gifte oss i Egypten?

2019-12-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga, om jag är gravid och väntar barn med en icke svensk medborgare, han är från Egypten (gifta på papper i Egypten)och vi bor i Dubai, och mitt barn blir Svensk medborgare då jag kommer att ansöka om det direkt. I framtiden om vi inte skulle komma överens och skiljer oss vilken lag gäller då? Kommer jag kunna ha mitt barn i Sverige med mig? Hur går det till då?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i svaret att utgå från hur möjligheterna att skilja er i Sverige ser ut då det är den svenska rättsordningen som jag har koll på. Hur möjligheterna att skilja sig ser ut i Egypten alternativt Dubai vet jag dessvärre inte.Vilken lag gäller om du och din man skiljer er?I den här delen av frågan kommer jag att utgå från lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap.Det finns möjlighet för er att skilja sig i Sverige om:1. Äktenskapet är att se som giltigt i Sverige, vilket det är om det ses som giltigt i Egypten, 1 kap 7 §. 2. Det inte föreligger något äktenskapshinder som skulle ogiltigförklara äktenskapet, exempelvis att äktenskapet ingåtts under tvång eller att någon av er var under 18 år vid äktenskapets ingående, 1 kap 8 a §. 3. Du som är svensk medborgare tidigare har varit bosatt i Sverige, 3 kap 2 §.Kommer du kunna ta med dig ditt barn till Sverige?I denna delen av frågan kommer jag att utgå från lag om svenskt medborgarskap.Barn som föds i utlandet och har minst en förälder som är svensk medborgare blir automatiskt svensk medborgare, 2 §. Du kommer att behöva kontakta Skatteverket för att registrera barnet i Sverige. Det krävs för att barnet ska få ett svenskt personnummer. Hur detta närmre går till kan du läsa om på Skatteverkets hemsida.För att kunna ta sig till Sverige från Dubai behöver ditt barn ha ett pass. Om du vill ansöka om svenskt pass till barnet från utlandet ska du kontakta den svenska ambassaden i Förenade Arabemiraten. Kontaktuppgifter till ambassaden hittar du här.SammanfattningOm kriterierna ovan är uppfyllda kommer svensk lag att vara tillämplig om du och din man vill skilja er i framtiden. Vidare kommer ditt barn automatiskt att bli svensk medborgare vid födseln då du är svensk medborgare, men för att hen ska få ett svenskt personnummer måste du anmäla födelsen till Skatteverket. För att barnet ska få ett svenskt pass måste du kontakta den svenska ambassaden. Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade!Vänliga hälsningar,

På vilka grunder får en hyresvärd säga upp ett lokalhyresavtal?

2019-12-10 i Hyresrätt
FRÅGA |Sedan 2003 hyr jag en lokal hos en bostadsrättsförening i Norrköping. Lokalen som var vidi övertagningstillfället i bedrövligt skick utvecklade jag för att användas till redovisningsbyrå. Nu blev jag uppsagd till avflyttning med följande motivering:"...föreningen önskar hyra ut lokalen till medlemmar i Föreningen som övernattningslägenhet samt nyttja lokalen som gemensamhetslokal för föreningsmöten och föreningsaktiviteter. Eftersom du inte är medlem i Föreningen sägs avtalet härmed upp till förmån för Föreningens medlemmar."1. Är den nämnda orsaken för uppsägningen överhuvudtaget giltig (sådana aktiviteter är inte vanliga för en bostadsrättsförening och veterligen hade här heller praktiserats)?2. Jag avser att hänskjuta tvisten till Hyresnämnden. Hur formulerar hyresgäst så fall sin ersättningsanspråk för en rad extraordinära kostnader för sökning av en ersättningslokal, inredning, flytt och skada på den delen av verksamhetens goodwill som härrör läget?3. Kan jag föra min talan själv eller rekommenderar ni en juristsupport?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som rör lokalhyresavtal finns att hitta i 12 kap jordabalken (JB). Jag kommer därför att utgå från dessa regler i mitt svar. Allmänt om hyresavtalHyresavtal skrivs för obestämd eller bestämd tid. Om avtalet är skrivet för bestämd tid upphör det att gälla när det sägs upp om det varat i mer är 9 månader. Avtal som skrivs för obestämd tid ska alltid sägas upp för att upphöra att gälla, JB 12 kap 3 §. Uppsägningen ska vara skriftlig och innehålla bakomliggande skälen till uppsägningen, JB 12 kap 8 och 58 §.När hyresförhållandet varat mer än 9 månader får du som hyresgäst ett så kallat indirekt besittningsskydd. Skyddet innebär att du har rätt till ersättning när avtalet sägs upp om det inte finns ett sakligt skäl till varför hyresvärden säger upp avtalet. Ett sådant sakligt skäl utgörs av en så kallad besittningsbrytande grund.De besittningsbrytande grunderna är som följer:1. du som hyresgäst har åsidosatt dina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas, 2. huset ska rivas, 3. huset ska genomgå en större ombyggnad, 4. hyresvärden i annat fall har befogad anledning att upplösa hyresförhållandet eller 5. hyresvärden begär ändrade hyresvillkor som får ses som skäliga, JB 12 kap 57 §.I ditt fall vill jag mena att det är den fjärde punkten som blir relevant. Regeln är utformad för att kunna omfatta flera vitt skilda situationer. Om hyresvärdens anledning ska ses befogad eller inte får därför bedömas från fall till fall. Ett krav är dock att det bakomliggande skälet till uppsägningen ska ses som sakligt grundat.Är den nämnda orsaken för uppsägningen giltig?Frågan vi får ställa oss blir alltså om det nämnda skälet ska ses som sakligt grundat. I både rättsfall från Högsta domstolen och i förarbeten till 12 kap jordabalken framgår det att det ska ses som ett sakligt skäl att säga upp avtal om hyresvärden vill hyra ut lokalen för annan verksamhet. Vidare har kraven för att ett skäl ska ses som sakligt inte ställts särskilt högt. Jag drar därför slutsatsen att skälet bör ses som sakligt. Utöver att skälet ska ses som sakligt ska det göras en intresseavvägning mellan hyresvärdens intresse av att säga upp avtalet och ditt intresse av att ha kvar avtalet. De aspekter som bör tas med i bedömningen kan exempelvis vara:- hur länge du har hyrt lokalen – att du har hyrt lokalen under en lång tid är till den fördel, - ditt behov av lokalen, - möjligheten att hitta en ny lämplig lokal, - hur beroende du är av lokalens läge och - hur hyresvärden i agerat i samband med uppsägningen, om de exempelvis hjälpt dig att hitta en ny lokal, erbjudit ekonomisk ersättning med mera.Om ditt intresse får ses väga tyngre än hyresvärdens intresse kommer hyresvärden att bli ersättningsskyldig i förhållande till dig som en följd av ditt indirekta besittningsskydd.Hur ska du formulera ersättningsanspråket?Om du vill hänskjuta ditt ärende till hyresnämnden måste du väcka talan mot hyresvärden inom 2 månader för att du ska ha möjlighet att kräva ersättning, JB 12 kap 58 §. Om du sedan erhåller ersättning kommer den i regel att motsvara en årshyra, JB 12 kap 58 b §. Om den skada som du åsamkats på grund av hyresavtalets upphörande inte täcks av detta belopp kan du få ersättning till ett högre belopp.Det finns inget "rätt sätt" att formulera ersättningsanspråket på. Det viktigaste är att all nödvändig information framgår. Det vill säga:- namn och adress, - vem ersättningsanspråket riktar sig mot, - beskrivning av vad som har hänt, - hur det som hänt hänger ihop med skadan,- hur mycket skadestånd du kräver och hur du kommit fram till den summan samt- kontaktuppgifter.Kan du föra talan i hyresnämnden själv?Den här frågan är egentligen enbart en kostnadsfråga. Det kan ofta vara dyrt att anställa ett biträde, men om det rör sig om ett stort ersättningsanspråk kan det vara bra att få hjälp av någon som praktiserar juridik. Det beror helt enkelt på vad du är villig att satsa. Sammanfattning och rekommendationUtifrån min utredning gör jag bedömningen att hyresvärden sannolikt har ett sakligt grundat skäl bakom uppsägningen men att ditt intresse av att ha kvar lokalen, i en intressebedömning skulle kunna väga tyngre än hyresvärdens intresse. Jag vill understryka att det är svårt för mig att avgöra om hyresnämnden skulle göra en likadan bedömning då jag inte har hela bilden och samtliga omständigheter klargjorda för mig.Min rekommendation är att du i första hand riktar ett ersättningsanspråk mot hyresvärden. Anspråket formulerar du utifrån de punkter jag ställt upp ovan. Det är inte helt omöjligt att hyresvärden möter dina krav, och på så sätt slipper du ett dyrt och tidskrävande förfarande i hyresnämnden.Om hyresvärden inte möter dina krav kan du hänskjuta tvisten till hyresnämnden. Observera att det ska göras inom två månader från uppsägningen. Du har möjlighet att anlita ett biträde men kan också genomföra processen själv. Jag rekommenderar att du utifrån mitt svar reflekterar dels över om du tror att du över huvud taget har en chans att nå framgång med din talan, dels om denna chans ökar avsevärt om du anlitar ett biträde samt att du väger de kostnader du kommer behöva lägga på tvisten inklusive biträde mot ersättningsanspråket för att komma underfund med om det är värt att anlita ett biträde eller inte. Det hyresnämnden gör i en tvist som rör uppsägning av lokal är att inta rollen som medlare. Här finns de blanketter och all den information du behöver för att ansöka om medling i hyresnämnden. Om du kommer fram till att du behöver ett juridiskt biträde som kan hjälpa dig med tvisten kan du kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se så hänvisar jag dig vidare till våra skickliga jurister på Lawlines juristbyrå.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,