Vilket belopp ska anges som köpeskilling i deklarationen vid bostadsförsäljning?

2020-07-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag köpte ut min dåvarande make ur vårt hus 2015 och undrar nu vilket värde jag ska ange som köpeskilling när jag I framtiden deklarerar en försäljning av huset, det ursprungliga inköpspriset från när min dåvarande make och jag en gång köpte huset (2145000 kr år 2003) eller den köpeskilling som låg till grund för utköpet i samband med vår skilsmässa (3995000 år 2015)? Det blir ju en viss skillnad i reavinstskatt.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från regler om beräkning av kapitalvinst som finns att hitta i inkomstskattelagen (IL).När du beräknar vinstskatt vid försäljning av bostad, så kallad kapitalvinst, utgår du från skillnaden mellan:- den ersättning som du får vid försäljningen av bostaden och - det så kallade omkostnadsbeloppet, IL 44 kap 13 §.Omkostnadsbeloppet utgörs av det belopp som du betalade när du köpte bostaden plus vissa förbättringsutgifter, det vill säga utgifter som du har haft och som inneburit att bostaden har ökat i värde, IL 44 kap 14 §.Det innebär således att det är det ursprungliga inköpspriset som ska anges som köpeskilling i deklarationen.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Hur påverkas testamentstagares rätt av arvingars rätt till laglott?

2020-07-23 i Testamente
FRÅGA |Min svärmor testamenterade sin kvarlåtenskap till mej och min hustru 50 % var . Jag är ju inte bröstarvinge nu när boet skall delas hur blir det med mina 50% skall den delen hållas undan för andra arvingar som vill ha sin laglott ?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det finnas levande bröstarvingar – det vill säga barn, barnbarn och barnbarnsbarn – när någon avlider är det dessa som ärver den avlidne, ärvdabalken 2 kap 1 §. Övriga arvsklasser, så som föräldrar, syskon, syskonbarn och mor- och farföräldrar, ärver enbart den avlidne om bröstarvingar saknas, ärvdabalken 2 kap 2-3 §. Det innebär att om din svärmor inte har några andra barn än din fru så är din fru ensam arvinge. En bröstarvinge har en legal rätt att få åtminstone hälften av sin arvslott, så kallad laglott, ärvdabalken 7 kap 1 §. Om din fru är ensam arvinge innebär det att hennes laglott utgör 50 % av den totala kvarlåtenskapen. Det innebär således att din svärmor kunnat förfoga över övriga 50 % på så vis hon önskade, exempelvis genom att testamentera det till dig. Andra arvingar än bröstarvingar har inte möjlighet att få ut någon laglott. Om det saknas andra bröstarvingar kommer du sannolikt att få behålla det som testamenterats till dig.Om det däremot finns fler bröstarvingar har dessa möjlighet att påkalla jämkning av testamentet för att de ska kunna få ut sin laglott, ärvdabalken 7 kap 3 §. Detta skulle givetvis påverka hur stor del av kvarlåtenskapen som du får erhålla i slutändan. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Omfattas hot om skadeståndsanspråk av brottet "olaga hot"?

2020-07-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag försöker tyda""Om någon med sådan verkan utövar tvång genom hot att åtala eller ange någon annan för brott eller att lämna menligt meddelande om någon annan, döms också för olaga tvång, om tvånget är otillbörligt.""ur brottsbalken kap 4 § 4.Räknas hot om skadeståndskrav som "hot att åtala"? Eller syftar åtal endast på åtal om brott?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du väcker talan i allmän domstol görs detta genom att du sänder in en stämningsansökan till domstolen. När åklagare (eller målsägande i vissa fall) skickar in en stämningsansökan till domstolen för att inleda ett brottmål kallas det för att väcka åtal, rättegångsbalken 45 kap 1 §. Åtal väcks alltså enbart i brottmål.Ett mål som rör skadeståndsanspråk mot en annan person kallas för civilmål eller tvistemål. Ett sådant mål inleds genom en "vanlig" stämningsansökan och inte genom att väcka åtal. I och med detta drar jag slutsatsen att lagstiftaren med sin skrivelse inte syftar till att brottet olaga hot även ska omfatta hot om att rikta skadeståndsanspråk mot någon annan, utan enbart hot om att just åtala.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad gäller vid uppsägning av borgensåtagande vid bostadshyra?

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA |För ca 6 år sedan gick jag in som borgenär för någon när hen skulle hyra bostad. Informationen jag fick till mig var att detta inte gäller För alltid utan tills dess att hyresvärden ser att hyresgästen själv kan betala sin hyra. Nu har hyresgästen slutat betala sin hyra utan min vetskap och jag har efter 3 månader fått brev om att jag är betalningsskyldig för dessa 3 månader. Var i kontakt med hyresvärden då jag tycker det är helt fel om att de inte kontaktat mig innan (första månaden hyran inte blev betald) för då kunde jag säga upp mitt borgenskap då jag inte ens visste att det fanns kvar. Som svar får jag att detta inte går då det är 2 års uppsägningstid på borgenskap. Stämmer detta verkligen? Ska jag vara tvungen att betala för någon i 2 år framöver om hen fortsätter att inte betala sin hyra. Tycker detta låter jätte konstigt att någon ska få bo kvar och någon annan ska bli betalningsskyldig bara sådär utan att ha rätten att säga upp borgenskapet omedelbart.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär ett borgensåtagande vid bostadshyra?Borgensåtagande innebär att du som borgensman åtar dig att betala hyran om hyresgästen inte gör det. Borgensåtagande ingås genom ett avtal mellan borgensmannen, du i detta fall, och borgenären, det vill säga den som pengarna ska betalas till. Det finns ingen särskild lag som reglerar hur ett borgensåtagande ska se ut, istället råder i princip avtalsfrihet. Det finns emellertid en regel enligt vilken den som går i borgen vid bostadshyra ska kunna säga upp borgensförbindelsen, dock tidigast efter två år och med en uppsägningstid på nio månader, JB 12 kap 28a §. Kommer du behöva betala de förfallna hyrorna?Den tvååriga uppsägningstiden som verkar gälla för ditt borgensåtagande är oskäligt lång i förhållande till den uppsägningstid på nio månader som gäller enligt lag och bör därför jämkas till nio månader. Du kan däremot inte kan säga upp borgensåtagandet med omedelbar verkan. Detta då ett borgensåtagande ska fungera som en säkerhet för borgenären. Om en borgensman skulle kunna säga upp sitt åtagande utan vidare när hen blir tvungen att betala hade borgensåtagandet helt förlorat sin funktion.Visserligen verkar borgensåtagandet vara villkorat på så sätt att det ska sluta gälla då "hyresvärden ser att hyresgästen själv kan betala sin hyra". Det är dessvärre ett mycket abstrakt villkor som egentligen inte säger särskilt mycket om när i tiden borgensåtagandet skulle ha sluta gälla. En annan sak hade varit om ni satt ett datum för detta. SammanfattningBorgensåtagande innebär att du åtar dig att betala hyran i det fall hyresgästen inte gör det. För bostadshyra gäller nio månader uppsägningstid av ett borgensåtagande, dock tidigast två år efter det att avtalet ingåtts. Du kan alltså säga upp borgensåtagandet nu men du kommer dessvärre att vara skyldig att betala hyreskostnaderna fram till dess att uppsägningstiden passerat. Observera att du som borgensman har regressrätt gentemot gäldenären, det vill säga hyresgästen, och att du bör försöka att kräva tillbaka hyreskostnaderna från denne.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan socialtjänsten omhänderta ett barn även om föräldern inte har begått ett brott mot barnet?

2020-07-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag undrar en sak, jag har avkänat ett straff om sexualbrott, kom ut 2017, är idag gift och har en son på två år och en lite på väg, nu har socialen fått in en oroanmälan och hotar med att ta barna ifrån mig, vi går just nu under utredning jag har verkligen inte gjort något men är super rädd att min familj kommer att krossas helt, jag älskar verkligen mitt barn och skulle aldrig kunna göra något mot mina barn, har dom rätten att ta bort barnet även att det inte har begått ett brott mot dom?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär en orosanmälan?När socialtjänsten får in en orosanmälan har de en skyldighet att utreda denna . Att socialtjänsten har vissa särskilda skyldigheter mot barn och unga uttrycks bland annat i socialtjänstlagen (SoL) där det står att:"Socialnämnden ska […] i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet", SoL 5 kap 1 §.När socialtjänsten utreder en orosanmälan ska de alltid utgå från barnets bästa, det vill säga vad som typiskt sett anses vara bra för barn och vad som är bra för just det enskilda barnet i hens situation. Om utredningen påvisar att barnets bästa uppfylls genom att hen inte bor med sin familj så kan barnet omhändertas. I vilka situationer får barn omhändertas utan samtycke från föräldrarna?Barn får omhändertas vid två olika situationer enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). För det första kan barn omhändertas om det finns en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas på grund av något förhållande i hemmet, LVU 2 §. För det andra kan barn omhändertas om den unge själv utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas, LVU 3 §. Med det sagt behöver en förälder alltså inte ha begått ett brott mot sitt barn för att det ska anses finnas skäl att omhänderta barnet. SammanfattningSå för att svara på din fråga – ja, socialtjänsten har rätt att omhänderta ditt barn även om du inte har begått något brott mot honom. Det måste dock finnas skäl för det, det vill säga att det måste finnas en påtaglig risk för att din sons hälsa eller utveckling skadas. Om socialtjänstens utredning visar på att det inte finns någon sådan risk utan att barnets bästa i den här situationen uppfylls genom att han får bo kvar hemma så är det sannolikt det som kommer att bli den slutliga bedömningen av utredningen.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Beskattas jag i Sverige när jag säljer en bostad i ett annat land?

2020-07-23 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej Jag har flyttat till Sverige för 6 år sedan och jag har en bostad i Syrien som ska säljas om några veckor. Frågan är om man överför pengarna till Sverige för att köpa en bostad här blir man skyldig till Skatteverket att betala något skatt eller inteMvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla som1) bor i Sverige, 2) stadigvarande vistas här eller 3) har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt härär obegränsat skattskyldiga i Sverige, inkomstskattelagen 3 kap 3 §. Med obegränsad skattskyldighet menas att du är skyldig att betala skatt för alla dina inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller från utlandet, inkomstskattelagen 3 kap 8 §.Om du har bott i Sverige under de senaste sex åren är du att se som bosatt här och därmed också obegränsat skattskyldig. Det innebär kort och gott att du kommer att beskattas i Sverige för den inkomst du får i och med att du säljer din bostad i Syrien.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Hur påverkar omhändertagande enligt LOB en villkorlig dom?

2020-06-25 i Polis
FRÅGA |Hej!Har två frågor.1. Vad gäller beträffande ingripande med stöd av LOB? Får polisen gripa en person, som i och för sig, är berusad om denne befinner sig i hemmet?2. Om man blir tagen för LOB och samtidigt är dömd, i detta fall för ringa vapenbrott, och fått en villkorlig dom med samhällstjänst 50 tim som är avtjänad, vad händer då? Blir det ytterligare konsekvenser?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer jag att besvara dina frågor i turordning. Jag kommer i mitt svar att utgå från bland annat lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB).Får polisen omhänderta en berusad person om denne befinner sig i hemmet?Omhändertaganden som har sin grund i LOB sker om en person anses vara så berusad att hen inte kan ta hand om sig själv eller utgör en fara för sig själv eller andra. Om personen anträffas när hen befinner sig i sin egen eller någon annans bostad ska omhändertagande dock inte ske, LOB 1 §. Svaret på den första frågan är alltså nej, polisen får enligt LOB inte omhänderta någon om hen befinner sig i hemmet.Vad blir konsekvenserna för en person som blir omhändertagen enligt LOB?Omhändertaganden enligt LOB görs i syfte att skydda den enskilde och andra människor. Det kan inte jämföras med ett gripande, som enbart får ske om någon är misstänkt för ett brott. Att dricka alkohol i större mängder är inte kriminaliserat och därför definieras det polisiära ingripandet som ett omhändertagande och inte ett gripande. I och med att omhändertagandet inte sker till följd av att den omhändertagne gör något brottsligt påverkas inte belastningsregistret. Omhändertagandet bör därför inte medföra några ytterligare konsekvenser vad gäller den villkorliga domen för ringa vapenbrott.Däremot kan polisen underrätta Transportstyrelsen om omhändertagandet viket kan påverka framtida eventuella körkortstillstånd. Dessutom kan möjligheten att få vapentillstånd påverkas av att du tidigare blivit omhändertagen enligt LOB. I vissa fall kan även socialtjänsten bli inblandad. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan min amerikanska partner besöka Sverige under rådande inreseförbud?

2020-06-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Jag är född och bor i Sverige. Min partner är amerikansk medborgare och bor i USA. Vi är gifta. Hon har varit i Sverige förut på besök, men har ingen typ av uppehållstillstånd och har inte bott i Sverige. Nu under inreseförbudet som Sverige har pga COVID-19, får hon besöka Sverige för att träffa familj? Eller kommer hon bli nekad på flygplatsen?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det tillfälliga inreseförbudet omfattar inresor till Sverige från länder utanför EU, EES samt Storbritannien och Schweiz. För närvarande (23/6-20) gäller inreseförbudet till och med den 30 juni 2020, men det är möjligt att regeringen beslutar att förlänga det ytterligare.Inreseförbudet innebär att icke nödvändiga resor till Sverige från andra än ovan nämnda länder förbjuds. Vissa personer undantas emellertid från förbudet, nämligen:- EU-/EES-medborgare, personer som är stadigvarande bosatta i dessa länder och personer med uppehållstillstånd eller nationell visering i dessa länder samt deras familjemedlemmar om syftet med resan är att återvända hem- utländska medborgare som har särskilt angelägna behov eller ska utföra nödvändiga funktioner i SverigeSom jag förstår det av omständigheterna i frågan skulle din partners syfte med resan vara att besöka dig och inte "att återvända hem" då hon är bosatt i USA. Det innebär dessvärre att inreseförbudet skulle hindra henne från att komma hit, trots att ni är gifta. Om resan inte heller kan motiveras med särskilt trängande familjeskäl eller dylikt vill jag mena att en inresa sannolikt inte skulle godkännas. Som nämnt ovan gäller det nuvarande beslutet till och med 30 juni så jag rekommenderar dig dock att hålla utkik för framtida förändringar på regeringens hemsida.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,