Misskötsel under prövotid för villkorlig dom, vad händer?

2018-12-14 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag har fått vilkorlig dom i april för misshandel. Nu har jag vart inne i en butik och gjorde en dumhet. Jag bytte en varukartong på ett duschhandtag och butiks vakten såg detta.Kartongen som jag betalde för kostade 149kr och handtaget som låg i var avskruvad från ett visnings exemplar. Enligt väktaren så såldes inte detta handtag löst och därmed "förstördes" hela kitet som den låg i. Värdet på kitet var 3500krVad kan jag få för straff?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är man dömd till villkorlig dom har man en prövotid på två år. Under prövotiden krävs det att man är skötsam och försörjer sig efter förmåga.Det finns inte någon som särskilt kontrollerar att den dömde sköter sig under prövotiden, men om åklagaren får kännedom om att den som fått villkorlig dom missköter sig kan han eller hon i tingsrätten ansöka om förändring av den villkorliga domen. Tingsrätten kan då meddela varning, ändra en föreskrift eller besluta att den villkorliga domen ska ersättas med en annan påföljd.Om den dömde begår nya brott under prövotiden brukar tingsrätten upphäva den villkorliga domen i det nya målet och ersätta den med en annan och gemensam påföljd för all brottslighet. Vilken påföljd som döms ut avgörs i det enskilda fallet och är tyvärr inget jag kan svara direkt på. Vänligen,

När gallras uppgifter ur belastnings- och misstankeregistret?

2018-11-28 i Påföljder
FRÅGA |Står ett brott som blivit preskriberat med i ens brottsregister? Hur länge sparas uppgifter i brotts och misstankeregistret?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppgifter i belastningsregistret:Belastningsregister är detsamma som brottsregister. Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Bestämmelserna om gallring ur belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister (här). I 17 § (här) regleras vad som gäller för gallring för olika påföljder. Blir man exempelvis dömd till villkorlig dom tas uppgifterna bort ur belastningsregistret 10 år efter dom eller beslut, detta framgår av 17 § fjärde punkten a). Uppgifter i misstankeregistret:Regler om misstankeregistret finns i lag om misstankeregister (här). Enligt 1 § (här) skall poliser föra ett register med uppgifter om dem som är skäligen misstänkta för brott. Graden skälig misstanke regleras vidare i rättegångsbalken 23 kap 18 § (här). När uppgifter gallras från misstankeregistret framgår av 13 § (här), där sägs att en uppgift i registret skall gallras1. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken,2. om åtal som har väckts med anledning av misstanken har lagts ned,3. om domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande som har utfärdats i anledning av misstanken eller4. när en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits eller, om den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen har verkställts.Preskriberat brott:Att ett brott preskriberas innebär att personen inte längre kan straffas för brottet. Om ett brott är preskriberat innebär det alltså att åklagaren inte kan väcka åtal och man kan därmed inte heller bli dömd. Om brottet är preskriberat finns det inte några uppgifter i ditt belastningsregister gällande det brottet.Vänligen,

Får man reklamera en vara som inte lever upp till förväntningarna?

2018-11-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Får en kund reklamera en vara för att den inte lever upp till förväntningarna? Alltså reklamera en vara som är felfri egentligen. I så fall vilken § hittar man det? Med vänlig hälsning
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att kunden är en privatperson, en konsument, som köpt en vara från en näringsidkare, i det fallet är det konsumentköplagen, KKöpL (här), som blir tillämplig. Om det istället är så att det är en näringsidkare som har köpt en vara utav en annan näringsidkare så blir istället köplagen, KöpL (här), tillämplig.Eftersom att inget i frågan tyder på att det rör sig om två näringsidkare kommer mitt svar att utgå ifrån att det är en privatperson, konsument, som köpt en vara av en näringsidkare.Vad som avses med fel i vara:Enligt 16 § KKöpL (här), första och andra stycket, skall varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Varan skall vidare stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat och ha de egenskaper som säljaren hänvisat till. Enligt 16 § KKöpL tredje stycket, skall varan anses felaktig om den avviker från första eller andra stycket, om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Avvikelser från vad köparen med fog kunnat förutsätta:Bestämmelsen om konsumentens befogade förutsättningar innebär att det som sägs i första och andra stycket inte är uttömmande för vad som avgör varans avtalsenlighet, alltså om det skall anses föreligga fel i vara eller inte. Det kan alltså vara konsumentens befogade förväntningar rörande varan som bestämmer om varan skall anses felaktig eller inte. Det kan alltså föreligga fel i vara när egenskaper och användbarhet på ett påtagligt sätt avviker från vad konsumenten har skäl att räkna med på grund av de förutsättningar som man vid köpet har haft för sin bedömning.Sammanfattning: Svaret på din fråga är ja, det är möjligt för en konsument att få reklamera en vara på grund av att den inte lever upp till dennes förväntningar, detta finner du i konsumentköplagens 16 § tredje stycket, tredje punkten. Mitt råd är att så snart som möjligt gå tillbaka till butiken och reklamera varan utifrån detta. Om företaget/säljaren motsätter sig reklamationen kan du gå vidare till att kontakta allmänna reklamationsnämnden, ARN, och anmäla detta, det är kostnadsfritt och kan göras direkt på webbplatsen.Lycka till! Vänligen,

Straff för unga

2018-11-21 i Påföljder
FRÅGA |Om man är misstänkt för dataintrång och bedrägeri, för ett misstänkt brott som begicks när man var femton år, vilka påföljer blir rimliga eller är värda att ta en titt på?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffskalan för brottet dataintrång är böter eller fängelse i högst två år och återfinns i brottsbalken 4 kap 9 c § (här). Straffskalan för brottet bedrägeri är fängelse i högst två år och det återfinns i brottsbalken 9 kap 1 § (här).Från det att man fyller 15 år och det att man fyller 21 år har domstolarna speciella regler. Om man döms för brott under den tiden får man inte lika strängt straff som om man var vuxen. Om man är minst 15 år men inte har fyllt 18 finns det särskilda straff som bara är för unga. Ett straff heter ungdomstjänst och innebär att man får jobba gratis för något som hjälper andra, till exempel på en idrottsklubb. Detta förutsätter ditt samtycke och domstolen bedömer om detta är en lämplig påföljd efter att socialnämnden lämnat ett yttrande över saken.Ett annat straff heter ungdomsvård. Det innebär att man, om man har särskilt behov av detta, måste följa vissa regler som socialtjänsten bestämt. Det kan exempelvis vara att gå att prata med någon vissa dagar.Man kan också få böter, det vill säga att man måste betala pengar som straff.Om man inte har blivit dömd för brott tidigare och är under 18 år kan man få straffvarning. Det används vid brott som inte är så allvarliga, till exempel när man har stulit saker som inte var värda så mycket. Det betyder att det inte händer någonting den här gången, men om man skulle begå brott igen kan man få straff för båda sakerna man gjort.Vilken påföljd som blir aktuell i just ditt fall kan jag tyvärr inte ge dig något direkt svar på, detta kommer att avgöras av domstolen genom en individuell bedömning utifrån de omständigheter som finns i just detta fall.Vänligen,

Rätt till sjukersättning som timanställd?

2018-12-14 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag jobbar extra som timanställd på ett sjukhus sedan 1,5 år tillbaka. Nu har jag ex antal inbokade arbetspass framöver men har fått influensan och varit tvungen att hittills sjukskriva mig 3 av dessa pass. Har jag rätt till sjukersättning?Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till lön vid sjukdom finns reglerat i lag (1991:1047) om sjuklön (här). Den första dagen är en karensdag och de efterföljande 13 dagarna betalar arbetsgivaren ut sjuklön, därefter är det Försäkringskassan som betalar. Som timanställd är sjuklönen avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen, vilket innebär att det endast är inkomstbortfall som hänför sig till arbetsminskning på grund av sjukdomen som kompenseras. Som timanställd innebär det att du har rätt till sjuklön för de timmar som din arbetsgivare bett dig att arbeta, det vill säga de timmar som finns på ditt schema. Efter den första dagen, karensdagen, har du alltså rätt till sjukersättning.Vänligen,

Ny brottslighet under villkorlig dom, vad händer?

2018-11-28 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Mitt ex är nu polisanmäld av 3 olika personer. Missahandel, grov misshandel och skadegörelse och olaga hot. Han är tidigare känd hos polisen med bla narkotikabrott, och misshandel. Fick villkorlig dom och misskötte de. Om han skulle bli dömd för dessa brott också, vad kan/kommer att hända?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är man dömd till villkorlig dom har man en prövotid på två år. Under prövotiden krävs det att man är skötsam och försörjer sig efter förmåga.Det finns ingen som särskilt kontrollerar att den dömde sköter sig under prövotiden, men om åklagaren får kännedom om att den som fått villkorlig dom missköter sig kan han eller hon i tingsrätten ansöka om ändring av den villkorliga domen. Tingsrätten kan då meddela varning, ändra en föreskrift eller besluta att den villkorliga domen ska ersättas med en annan påföljd.Om den dömde begår nya brott under prövotiden brukar tingsrätten upphäva den villkorliga domen i det nya målet och ersätta den med en annan, gemensam påföljd för all brottslighet.Det som är troligt i hans fall är alltså att tingsrätten upphäver den nuvarande villkorliga domen och bestämmer en annan, gemensam påföljd för alla brott.Vänligen,

Vem får bevittna ett testamente?

2018-11-22 i Testamente
FRÅGA |Hej. Har skrivit ett testamente enbart för att våra bröstarvingar skall få kvarlåtenskapen som enskild egendom. Får våran svägerska som är ingift i släkten bevittna testamentet?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem som får vara testamentsvittne för ett giltigt testamente stadgas i ärvdabalken 10 kap. 4 § (här). I första stycket stadgas allmänna kvalifikationskrav, i andra stycket stadgas särskilda jävsbestämmelser.Make, hustru eller sambo till testatorn eller arvtagare får inte vara vittne. Inte heller släktingar eller någon som är gift med en släkting får bevittna undertecknandet av ett testamente. Er svägerska kan alltså inte bevittna testamentet för att det skall bli giltigt.Det kan nämnas att det inte finns något krav på att vittnena känner testatorn, men det kan naturligtvis underlätta ur bevissynpunkt. Bra exempel på lämpliga vittnen är vänner, grannar och kollegor som inte är omnämnda som testamentstagare. Vänligen,

Vad krävs för olaga hot eller förolämpning?

2018-11-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om någon skriver till mig och säger att den "vet inte vad den kommer göra med mig nästa gång den ser mig" och "hoppas du dör" och mera liknande. Är detta ett brott och vad kan personen i fråga åtalas för, personen är 17 år och det handlar om en bekant som fått dessa hot eller vad man kallar det.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan meddelandena anses som olaga hot?Ett av de brott som kan vara aktuellt är ditt fall är olaga hot, det återfinns brottsbalken 4 kap 5 § (här). Rekvisiten som ska vara uppfyllda för att olaga hot ska vara aktuellt är att det är fråga om just ett hot om brottslig gärning. Vidare måste rekvisitet att hotet ska vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan vara uppfyllt. Detta betyder att hotet ska framstå, eller typiskt sett framstå, som allvarligt menat. Det är inte nödvändigt att den hotade faktiskt blivit rädd, utan det räcker att den hotade typiskt sett skulle frukta att brottet skulle kunna komma att förverkligas. Vid bedömningen om detta rekvisit är uppfyllt tas hänsyn till vad hotet i sig innebär, parternas relation till varandra, gärningspersonens farlighet etc.I ditt fall beror det på vad personen menar med sina meddelanden, menas det som ett hot om en brottslig gärning så som misshandel eller annat brott så kan det anses som olaga hot. Då spelar det ingen roll om hotet verkligen framkallar en allvarlig rädsla, det räcker att själva hotet är ägnat att göra detta.Kan meddelandena anses som förolämpning?Om det inte kan tolkas som ett hot om en brottslig gärning kan det dock vara svårt att anmäla personen i fråga för olaga hot, särskilt om man anser att det inte är ägnat att framkalla någon allvarlig rädsla. Det skulle dock kunna handla om en förolämpning om personen i fråga, med avsikt att såra, har kallat din bekant kränkande saker eller annars betett sig "skymfligt" enligt lag, brottet förolämpning återfinns i brottsbalken 5 kap 3 § (här).Om du och din bekant anser att ni blivit utsatta för brott så råder jag er att göra en polisanmälan.Vänligen,