Påföljd för barnpornografibrott begått av 16-åring

2020-01-02 i Påföljder
FRÅGA |Straff för 16-åring som har fått en film på 16 sek med barnpornografi skickad till sig på mobilen
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar vad påföljden borde bli för en 16-åring som är misstänkt för barnpornografibrott genom att ha skaffat sig och/eller tittat på barnpornografi, i form av filmen du beskriver i din fråga. Straffskalan för barnpornografibrott stadgas i brottsbalken 16 kap 10 a § och är fängelse i högst två år eller böter. Om brottet är ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt barnpornografibrott ger fängelse i lägst sex månader och högst sex år.Domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall där man tar hänsyn till de omständigheter som föreligger i just det fallet. När domstolen tar ställning till vilken påföljd en 16-åring ska få, så tas åldern i beaktning. Har någon begått ett brott innan fyllda 21 år får rätten döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet, enligt brottsbalken 27 kap 9 §. Som tumregel är straffnedsättningen för en 16-åring mellan 65–75%. Domstolen tar dock även hänsyn till andra omständigheter än enbart åldern vid bedömningen, såsom om det skett upprepade brottsliga gärningar samt om de varit av allvarlig art. Den troliga påföljden i detta fall, om det rör sig om endast en film (utan särskilt hänsynslöst innehåll) som man dessutom inte spridit vidare, är böter. För att dömas till andra ungdomsstraff, som exempelvis ungdomstjänst eller ungdomsvård, krävs att straffet antingen motsvarar ett högre bötesbelopp eller ett längre fängelsestraff. Det bör inte vara aktuellt i detta fall. Jag vill dock understryka igen att domstolen gör en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet, särskilt innehållet av filmen i detta fall, och att jag därför inte kan svara med säkerhet.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

När försvinner man ur belastningsregistret?

2020-01-02 i Påföljder
FRÅGA |Hej när försvinner man ut belastningsregistret om man blivit dömd för häleri,villkorlig dom med böter och man är över 18 år? Är det 5 eller 10 år.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Bestämmelserna om gallring, eller borttagning, ur belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister (här).Du beskriver att personen i fråga blev dömd till villkorlig dom med böter. Blir man dömd till villkorlig dom tas uppgifterna bort ur belastningsregistret 10 år efter dom eller beslut, om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet, detta framgår av 17 § fjärde punkten a) (här).Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vad är en testamentsexekutor?

2020-01-02 i Testamente
FRÅGA |Vad gör och vem utser testamentsexekutor? Kostnad?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Testamentsexekutor är en person som förvaltar och skiftar dödsbon enligt en testators testamente. Man kan i sitt testamente ange vem som ska vara testamentsexekutor. Testamentsexekutorn blir då genom testamentet utsedd att se till att testamentet blir verkställt och att egendomen i dödsboet fördelas enligt vad testamentet stagdar.Till testamentsexekutor förordnar man exempelvis den jurist som man har tagit hjälp av när man upprättat testamentet, men detta är valfritt. Det är också möjligt att välja att en vän eller någon annan jurist ska vara testamentsexekutor. Kostnaden beror därför på vem man väljer som testamentsexekutor, här på Lawline finns jurister som kan hjälpa till med det och då är kostnaden 2000 kr / timmen.Om du önskar att boka tid med en utav våra jurister är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se. Vänligen,

Frågor kring brukande av falsk urkund samt påföljder

2019-12-30 i Påföljder
FRÅGA |vad innebär brukande av falsk urkund, och vad gör man i en villkorlig, dom hur ser programmet ut där, hur mäter man man den straffskalan i dagsböter. vad händer om man över klagar vid det med skådestånd, kan skadeståndet höjas till hur mycket som helst vid te. x. ärekränkning genom stämmning, och kan de omvanDlas till fängelse vid ett överklagande. tacksaM FÖR SVAR SNARAST
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara dina frågor under rubriker som överensstämmer med de frågor du formulerat.Vad innebär brukande av falsk urkund?Brukande av falsk urkund regleras i brottsbalkens 14 kap 10 §. Regeln förbjuder brukande av något som har förfalskats, ex. urkund, signatur, märke eller legitimation. Alltså att använda sig av en falsk legitimation, förutsatt att detta kan innebära en fara i bevishänseende, är att betrakta såsom brukande av falsk urkund. Med fara i bevishänseende menas att det skall föreligga en risk att urkunden (ex. legitimationen) antas tillhöra den som använder sig av den. Den som gör sig skyldig till brukande av falsk urkund skall dömas såsom han själv gjort den falska urkunden, då får man kolla på urkundsförfalskning i BrB 14 kap 1 §. Du kan alltså bli dömd för brukande av falsk urkund om du använt den förfalskade legitimationen/körkortet och det föreligger en fara i bevishänseende. Men om det är du som har framställt den förfalskade urkunden kan du istället bli dömd för urkundsförfalskning.Vad innebär en villkorlig dom, kan den omvandlas till fängelse vid överklagan?En villkorlig dom är en påföljd i stället för fängelse, som innebär att den som dömts får en prövotid på två år utan övervakning. Om personen begår nya brott under tiden kan prövotiden förlängas eller någon annan påföljd utdömas. Villkorlig dom kan kombineras med t.ex. dagsböter eller samhällstjänst. När man överklagar kan man riskera ett högre straff, det vill säga att t.ex. hovrätten finner att straffvärdet är högre än vad tingsrätten gjorde, och utdömer en annan påföljd.Vad gäller utdömande av dagsböter bestäms detta utefter personens ekonomiska förhållanden.Kan ett överklagande medföra ökat skadestånd?Detsamma som vid påföljden gäller här, skadeståndet kan komma att ändras i en ny instans, men det görs alltid en skälighetsbedömning och beloppet kan således inte höjas till hur mycket som helst.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Hur beräknas strafftiden för fängelsestraff?

2020-01-02 i Påföljder
FRÅGA |Jag dömdes till 5 mån + del på 1mån och 20 dar = 6 mån och 20 dar, men hur räknar man ut tiden man sitter av straffet.. Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt brottsbalken 26 kap 6 § (här) gäller en presumtion om att man blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar av avtjänat straff, det innebär att du kommer sitta 2/3 av 6 månader och 20 dagar, om det inte föreligger synnerliga skäl. Planeringen för din frigivning börjar redan när du kommer till anstalten, det kallas för att man gör upp din verkställighetsplan. Då kommer du bland annat få datumet för din frigivning. Du kan läsa mer om den villkorliga frigivningen på Kriminalvårdens hemsida.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Hur klandrar jag ett testamente?

2020-01-02 i Testamente
FRÅGA |Hej hur lång är preskriptionstiden på ett testamente div överklagan m.m
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man är missnöjd med, eller vill invända mot ett testamente och dess innehåll behöver man klandra testamentet. Att klandra ett testamente innebär att man väcker talan vid tingsrätt och begär att testamentet ska förklaras ogiltigt. Det är viktigt att först se till att man inte godkänner testamentet, om man gör det förloras möjligheten att klandra testamentet. Vad gäller preskriptionstid finns en så kallad klanderfrist, vilken innebär att man måste väcka talan senast inom sex månader från det att man delgavs en kopia av testamentet.Om du önskar hjälp med att klandra testamentet är du välkommen att boka tid med en utav våra jurister här.Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Uppehållstillstånd för förälder med barn i Sverige

2019-12-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |HeiJeg har upphåldsrett sidan sep.2016 och fått uppeholdskort nov.2019. Har 4 barn en av barna bor i Norge och studerer på privat skole resten bor her i Sverige med de andre 3 barna. Min fru har hitta jobb i Norge utenfor grensekomun. Men hun må ha adresse i Norge men problemet er at jeg mister min upphåldskort. Kan man ansøke uppholdstilstånd på grunn av barna utan krav om forsørgelse jeg har fast jobb och har jobbet hele tiden her i Sverige tjener ca.530.000 brutto. Har stort nok lägenhet.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du bor och arbetar i Sverige just nu och har uppehållstillstånd här med anknytning till din fru som nu skriver sig på en adress i Norge, samt att tre av dina barn bor i Sverige och att du nu undrar om du kan ansöka om ett nytt uppehållstillstånd på grund av att dina barn bor här.Om du är förälder till ett barn under 18 år som bor i Sverige kan du ansöka om uppehållstillstånd med anknytning till barnet. Ni ska tidigare ha bott tillsammans och avsikten är att ni ska bo tillsammans i Sverige. Ansökan bedöms ofta enligt samma regler som för de som ansöker med anknytning till en annan familjemedlem. Normalt gäller att den person som du ska bo med i Sverige måste kunna försörja er båda. Han eller hon ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige. Kravet på försörjning och bostad gäller dock inte barn under 18 år. Det innebär att om du ska flytta till ditt barn som bor i Sverige finns det inget krav på att barnet ska kunna försörja dig.Sammanfattningsvis innebär det att du har möjlighet att söka om uppehållstillstånd på grund av att dina barn är bosatta här och barnen är undantagna försörjningsstödet, om de är under 18 år.Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon, jag kommer därför att ringa upp dig kl 12:00 på fredag 3/1. Om tiden inte passar är du välkommen att höra av dig till mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Skillnad på penningböter och dagsböter?

2019-12-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej jag vill ta svensk pass men fick böter för snatteri 3000:- så undrar hur många dagsböter för man om man har ett böter för 3000:- ?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är så att du blev dömd för snatteri, numera ringa stöld, och fick påföljden utdömd till böter på 3000:- är detta en penningbot och inte dagsböter. Dagsböter bestäms till ett visst antal beroende på hur allvarligt brottet är och där storleken av varje dagsbot beror på hur den bötfällda personens ekonomi ser ut. Penningböter är bestämda till ett visst engångsbelopp.Om det istället är så att värdet på de föremål du tog uppgår till 3000:- blir brottet istället stöld och straffskalan är fängelse i högst två år men påföljden kan även stanna vid böter. Hur mycket böter som döms ut bestäms utefter personens ekonomiska förhållanden.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,