Får jag resa som turist till Sverige under handläggningstiden för mitt ärende hos Migrationsverket?

2019-10-17 i Migrationsrätt
FRÅGA |Fråga ang rätt att resa till Sverige som turist under tiden ett avslag från Migrationsverket om uppehållstillstånd överklagas.Min sonhustru kommer från ett land (Venezuela) som inte behöver visum för att komma som turist till Sverige, men finns det några hinder att resa hit som turist max 90 dagar samtidigt som en överklagan på beslut om att inte få uppehållstillstånd i Sverige skall lämnas in, eller finns det risker som påverkar handläggning av ärendet om hon vistas i Sverige under pågående ärende. Hon är gift sedan i juni i år och maken är Svensk medborgare. Orsaken till avslaget har vi ännu inte fått besked om.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att avslaget är ett beslut som ännu inte vunnit laga kraft — det vill säga att beslutet fortfarande går att överklaga — utgör detta ett hinder för att resa till Sverige, under tiden som beslutet går att överklaga. Detta beror på att man inte får befinna sig på plats i Sverige när domstolen fattar beslutet. Att befinna sig på svensk mark när beslutet fattas kan leda till ytterligare ett avslag, varför det är klokt att avvakta tills dess att beslutet av hennes överklagan är fattat och har vunnit laga kraft.Om det är så att din sonhustru får ett ytterligare avslag och detta vinner laga kraft finns möjlighet att besöka Sverige som turist så länge beslutet inte medför ett återresandeförbud. Här bör beaktas de regler som finns kring att resa till Sverige utan visum, det är bland annat att ha en tydlig inbjudan från den hon ska besöka samt att styrka att hon har pengar att klara sig i Sverige med.Sammanfattningsvis är mitt råd att din sonhustru avvaktar med att resa till Sverige tills dess att beslut är fattat och har vunnit laga kraft, för att inte riskera att få ett avslag på grund av att hon befinner sig på svensk mark när beslutet tas.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Uppsägning av hyresgäst på grund av trakasserier, hur gör jag?

2019-10-14 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag har hyrt ut min bostadsrätt i andra hand med bostadsrättsföreningens medgivande. Nu har jag kontaktats av bostadsrättsföreningens styrelse som ber mig säga upp hyresgästen eftersom han trakasserat en granne, som klagat till styrelsen. Detta ska ha skett upprepade gånger på balkongen som delas med grannen och skiljs av med en vägg i mitten. Jag har enligt kontraktet tre månaders uppsägningstid och kan säga upp honom med skälet att han inte respekterat bostadsrättsföreningens ordningsregler. Styrelsen vill dock ha en kortare uppsägningstid än tre månader - de föreslår två veckor. Mot bakgrund av att hyresgästen inte fått någon varning tidigare, undrar jag om det finns någon grund för att säga upp honom med kortare uppsägningstid?Tacksam för svar!
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att du och din hyresgäst har avtalat om en lagenlig uppsägningstid på tre månader från din, hyresvärdens, sida, men att bostadsrättsföreningen nu vill att du säger upp din hyresgäst med en kortare uppsägningstid på två veckor.När kan jag säga upp en hyresgäst i förtid?Hyresavtal kan sägas upp för en hyresgäst som trakasserar grannar. Om hyresgästen inte flyttar på grund av detta kan ärendet tas vidare till hyresnämnden eller eventuell tingsrätt, där bedöms om störningarna är så allvarliga att avtalet ska upphöra eller ej. Viktigt i ditt fall är att notera att det är hyresvärden, alltså du, som måste bevisa att det förekommer störningar. Det kan röra sig om polisanmälningar eller domar som läggs fram som bevisning i ett sådant fall.När hyresrätten ska anses förverkad regleras i jordabalken 12 kap 42 § (här). Det som kan bli aktuellt i ditt fall är att hyresrätten ska anses förverkad och hyresvärden har rätt att säga upp avtalet i förtid om det är fråga om allvarliga störningar i boendet, då gäller hyresvärdens rätt till uppsägning i förtid även om tillsägelse om rättelse inte har gjorts. Trakasserier och liknande beteende, t.ex. hot om våld, har i praxis ansetts utgöra allvarliga störningar.Om du skulle säga upp din hyresgäst med grund i JB 12 kap 42 § om allvarliga störningar och denne flyttar inom två veckor och sedan inte klagar, finns inget problem. Det som däremot kan hända är att din hyresgäst inte godtar att de påstådda trakasserierna utgör en allvarlig störning och vill ta vidare frågan till hyresnämnden. Som tidigare nämnt skulle det då falla ner till en bevisfråga, där du som hyresvärd bär bevisbördan för att dessa trakasserier ägt rum. Antagligen skulle föreningen hjälpa till att styrka detta, då de är angelägna om att få hyresgästen utflyttad, men det är du som hyresvärd som står ansvarig.SammanfattningMitt råd till dig här är att du får fundera kring riskerna med att säga upp hyresgästen omgående, vilket du har rätt till enligt JB 12 kap 42 §, men som kan leda till en svår bevisfråga för dig. Det andra alternativet är naturligtvis att säga upp hyresgästen enligt den avtalade uppsägningstiden på tre månader och förklara för bostadsrättsföreningen/styrelsen att du valt att göra på det sättet på grund av att bevisbördan annars åligger dig.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Betalningsansvar för hyresrätt vid handläggning och prövning i hyresnämnden

2019-10-11 i Hyresrätt
FRÅGA |Hyresvärden har sagt nej till överlåtelse av lägenhet från dödsbo till nära anhörig då man anser att varaktigt sammanboende ej kan styrkas. Värdens beslut grundas på att den sökande inte varit folkbokförd på adressen. Detta i sin tur har sina skäl varför vi överväger att föra saken till hyresnämnden, även om det kan bli svårt att bevisa sammanboende. Men då uppstår ett knepigt läge.Handläggningstiden är ca 1 år under vilken tid värden såklart kommer att kräva hyra. Min huvudfråga är vem som blir betalningsansvarig för hyran under denna period om dödsboet saknar tillgångar? -Är det ens möjligt att gå vidare utan att behöva erlägga hyra under denna period? -Vilka krav kan ställas mot den person (tillika dödsbodelägare), till vilken överlåtelsen ska ske? Kan denne bli betalningsansvarig? Det finns såklart en logik i det om man utgår ifrån att denne bor i lägenheten. MEN, frågan är om det är juridiskt möjligt att kräva betalning av någon annan än dödsboet så länge kontraktet står på detta? Kan betalningsansvaret i efterhand se olika ut beroende på utslaget i hyresnämnden?Jag vet att huvudregeln är att efterlevande inte kan ta över dödsboets skulder, men det känns som att detta fall är mer komplicerat än så.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt om uppsägning av hyresrätt vid dödsboNär en hyresgäst dör övergår hyresavtalet per automatik till dödsboet. I jordabalken 12 kap 46 § 1 stycket 10 punkten (här) finns en generalklausul som ger hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet med dödsboet. Ett dödsbo saknar rätt till förlängning av hyresavtalet, vilket innebär att man inte har något besittningsskydd. Uppsägningstiden blir den som står i hyreskontraktet, vanligtvis tre månader. Dödsboet måste betala hyra till hyresvärden under uppsägningstiden. Om dödsboet saknar tillgångar till detta får hyresvärden inte ut några pengar, betalningsansvaret går inte över på någon annan.Överlåtande av hyresrätt vid dödsboI jordabalken 12 kap 32-38 §§ (här) finns regler om när en hyresgäst får överlåta sin hyresrätt. Huvudregeln är att ett dödsbo saknar intresse av en hyresrätt eftersom dödsboet bara ska finnas kvar så länge som krävs för att strukturera vilka tillgångar som finns och för att arvsskifte ska kunna ske. Hyresvärden har alltså rätt att säga upp dödsboet med stöd av JB 12 kap 46 § 1 stycket 10 punkten. Det finns dock undantag till det så kallade överlåtandeförbudet i JB 12 kap 32 §, bland annat då om man varit närstående till den avlidne. De krav som uppställs är att den som vill överta lägenheten ska ha varit varaktigt sammanboende med den avlidne före dödsfallet samt att hyresvärden skäligen kan nöja sig med den nya hyresgästen. Kravet skäligen nöja sig med hyresgästen innebär att den nya hyresgästens person och dennes ekonomiska situation beaktas. Däremot beaktas inte hyresvärdens behov av lägenheten.Betalningsansvar vid prövning i hyresnämndenVad gäller tiden för prövning av ärendet i hyresnämnden bör den som vill överta hyresrätten fortsättningsvis betala hyran. Denne påstår sig under tiden för prövning att vara rätt hyresgäst och är då också betalningsansvarig. Om dödsboet inte betalar hyran utgör det ett förverkande av hyresrätten. Det som även kan sägas är att om en enskild dödsbodelägare bosatt sig har hyresvärden rätt att avhysa den enskilda personen, som inte är en hyresgäst, dock blir det en svår bevisfråga för hyresvärden eftersom enskilda dödsbodelägare måste få tillträde till lägenheten för att reda ut boet.Sammanfattningsvis gäller alltså att hyresrätten kan sägas upp av hyresvärden med uppsägningstid som betalas av dödsboet om det finns tillgångar, utan att dödsbodelägarna riskerar att bli betalningsskyldiga. Vill en dödsbodelägare som varit närstående till den avlidne ta över hyreskontraktet trots att hyresvärden motsatt sig detta bör den dödsbodelägaren betala hyra under tiden för handläggning och prövning för att undvika förverkande av hyresrätten.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Kan Kronofogden utmäta vår bil vi använder i familjen?

2019-10-07 i Utmätning
FRÅGA |Min sambo går till kronofogden för skulder han har i danmark. Jag skulle vilja veta om de från krononfogden kan ta vår bil som betalning, eftersom vi har två barn med funktionsnedsättning behov och vi behöver bilen för att ta dem till olika aktiviteter. Bilen är i mitt sambos namn .
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår det som att din sambos skuld från Danmark har överlämnats till Kronofogdemyndigheten och att den betalas direkt dit istället för till de danska borgenärerna.Om utmätningOm den du är gift eller sambo med har skulder hos oss, anses hen äga det som finns i er gemensamma bostad. Det betyder att vi kan utmäta allt som finns i ert gemensamma hem – om du inte kan bevisa att det är ditt. För det första så måste Kronofogdemyndigheten bevisa att bilen tillhör din sambo. Om bilen är i din sambos besittning, det vill säga att han har bilen hos er eller att han förvarar den på annan plats där endast han har möjlighet att komma åt den med nyckel eller dylikt, så uppställs en presumtion för att bilen tillhör honom. Jag förstår det som att dessa rekvisit är uppfyllda.Om förmögenhetsvärdeVidare så måste bilen ha ett förmögenhetsvärde. Med detta avses att utmätningen måste ge ett överskott, i relation till förrättningskostnader som uppkommer efter utmätningsbeslutet, som gör åtgärden försvarlig. Försvarligheten bedöms i varje enskilt fall, men i rättspraxis så har det exempelvis inte ansetts försvarligt att utmäta en bil med ett värde av 5 000 kronor. Kronofogdemyndigheten har dessutom att iaktta att i första hand utmäta tillgångar vars borttagande medför minsta möjliga kostnad, förlust eller olägenhet för dig. Eftersom ni använder bilen för att transportera era barn så kan det tala för att en utmätning av bilen medför en sådan olägenhet att andra tillgångar i första hand bör utmätas för att tillgodose borgenärens fordran. Det kan dock tänkas att utmätning av bilen anses som en mindre olägenhet om det finns fullgod kollektivtrafik för de sträckor som ni behöver färdas i vardagen.Om egendom som faller under beneficiumDet finns också regler om att egendom som hör till ert så kallade beneficium förhindras att utmätas (här). Till beneficium hör bland annat föremål som tjänar uteslutande till ditt eller din familjs personliga bruk och utrustning som är nödvändig för hemmet eller förvärvsverksamhet. Om någon i din familj lider av en funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom så ska detta också beaktas vid avgörandet av vad som hör till beneficium. I rättspraxis så har bilar ofta undantagits från utmätning genom beneficiereglerna avseende fall där gäldenären eller någon av dennes familjemedlemmar har lidit av funktionshinder och endast med stor svårighet har kunnat förflytta sig till fots. Behov av bil för resor till arbete eller liknande har dock inte enligt rättspraxis kunnat motivera att bil ska anses som beneficium när kollektivtrafik finns tillgänglig. Även om bilen skulle anses höra till din sambos beneficium så kan det dock föreligga att den har ett alltför högt värde för att kunna undantas. I ett sådant fall så görs utmätning med förbehåll för att din sambo ska erhålla ett skäligt belopp ur köpeskillingen efter försäljningen så att ni kan köpa eller hyra en billigare ersättningsbil. Det går dock inte att uttala sig generellt om vad som är ett sådant värde, eftersom detta är beroende av konjunkturen och bedömningen av hur omsättningsbar bilen är på marknaden.SammanfattningFaktumet att ni använder bilen för transport av barnen med funktionsnedsättning kan tala för att Kronofogdemyndigheten undantar er bil från utmätning genom benificiereglerna.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Min granne för högt oljud som stör mig, vad kan jag göra?

2019-10-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har en granne som terroriserad mig med ljud.Eftersom han startar ett inspelat ihållande bankljud och ett kraftigt motorljudså fort jag befinner mig en synlig plats, måste han övervaka mig med en videokamera.Detta har pågått i flera veckor och jag måste få ett slut på detta.Kan ni tipsa mig hur jag skal gå fram och ev. straffram för denna terror?Med vänlig hälsning
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga förstår jag inte om det är så att du vill ha hjälp att veta hur du ska polisanmäla din granne för brott eller om du vill klaga på grannens oljud till eventuell hyresvärd eller bostadsrättsförening. Jag kommer därför att redogöra för olika alternativ hur du kan angripa problemet.Störande granne i bostadsrättsföreningEn bostadsrättshavare ska iaktta ett allmänt gott uppförande. Ofta utfärdar föreningen ordningsregler som bostadsrättshavarna är skyldiga att följa. Avvikelser från gott uppförande, t ex hög musik, utgör störningar. Du kan alltid börja med att ta personlig kontakt med din granne. Om dina inledande kontakter med den störande inte hjälper bör du gå vidare och ta kontakt med föreningens styrelse. Bedömer styrelsen att störningarna är allvarliga ska föreningen uppmana den störande grannen att sluta med störningarna genom att skicka en rättelseanmaning. Om störningarna inte upphör kan föreningen säga upp grannen till avflyttning. Godtar din granne inte uppsägningen kan föreningen vända sig till tingsrätten för en rättslig prövning. Denna kan resultera i att lägenheten förverkas och tvångsförsäljs.Störande granne i hyresrättDetsamma gäller här med att det bästa är att inleda med att ta personlig kontakt. Om detta inte når framgång får man se till vad lagen stadgar. Lagen säger att ljudnivån ska ligga på en normal nivå hela dygnet. Om man störs under dagtid så att man inte kan använda sin lägenhet som vanligt, utgör det också en störning. Du har aldrig rätt att störa dina grannar och vice versa, om tillfället kräver kan du ringa störningsjouren. Störningsjouren kontrollerar situationen och rapporterar ibland störningen till hyresvärden. Upprepade tillsägelser kan leda till att till granne förlorar sin hyresrätt. Om din granne trots en rad tillsägningar fortsätter störa dig kan du vända dig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan i sin tur besluta att din hyresvärd ska göra något åt saken. Vad som händer därefter beror på problemets storlek. Om störningsmomenten är så allvarliga att de kan klassas som en störning enligt lag så kan du i vissa fall ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår.Anmälan för brottet ofredandeDet som straffrättsligt skulle kunna aktualiseras är brottet ofredande. Ofredande regleras i brottsbalken 4 kap. 7 §. I paragrafen stadgas straff för den som handgripligen antastar en annan person eller ofredar honom eller henne genom skottlossning, stenkastning, oljud eller någon annan form av hänsynslöst beteende. Straffet för ofredande är böter eller fängelse i högst ett år. Om du önskar att anmäla din granne för detta brott går du till polisen och upprättar en polisanmälan.Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon, jag kommer därför att ringa upp dig kl 08:30 på måndag den 21/10. Om tiden inte passar är du välkommen att höra av dig till mig på jennifer.embretsen@lawline.seVänligen,

Fråga om utbetalning av försäkring vid skada på hyrbil

2019-10-14 i Avtal
FRÅGA |JAG HAR BETALAT EN HYRBIL I KROATIEN MED KREDITKORT. I KORTET INGÅR EN SJÄLVRISKELIMINERING. BILEN BLEV SKADAD, JAG FICK BETALA EN SUMMA CA 7000 KR TILL HYRESFIRMAN MOT KVITTO. SUMMAN DROGS FRÅN EN DEPOSITION PÅ MITT KREDITKORT. FÖRSÄKRINGSBOLAGET EUROPEISKA ERV.SOM HANTERAR BANKENS FÖRSÄKRINGSÅTAGANDE VÄGRAR BETALA SUMMAN PÅSTÅENDE ATT JAG HAR BETALAT EN SKADA PÅ BILEN.I HYRBILSFÖRETAGETS VILLKORSSIDOR STÅR ATT DEPOSITIONEN/PANTSUMMAN BESTÅR AV VÄRDET AV EN BRÄNNSLETANK PLUS SJÄLVRISKSUMMA VID SKADA. JAG HAR REDOVISAT HYRESKONTRAKT OCH KVITTON.FÖRSÄKRINGSBOLAGET KRÄVER MIG PÅ ORIGINALKVITTON VAD REPARATIONEN AV BILEN KOSTAR.ÄR DET RIMLIGT. TACKSAM FÖR SVAR
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar vad ett försäkringsbolag rimligen kan kräva av dig för att utbetala dina pengar.Det försäkringsbolaget vill veta är vad skadorna avser och om skadan överstiger självrisken. Det du får göra i ett sådant här fall är att läsa villkoren i ditt kreditkortsavtal. Eftersom att jag inte vet vilket kreditkort du använder dig utav kan jag inte ge dig ett direkt svar. Det du ska kolla efter är om det står att man behöver uppvisa originalfaktura eller endast specifikation, det är troligt att det står originalfaktura eftersom det är vad försäkringsbolaget vill ha. Du kan alltid höra av dig till företaget du hyrde bilen utav och be om originalkvitton, likväl kan du höra av dig till ERV för att få en förklaring gällande vad de behöver.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se. Om du vill ha hjälp utav en av våra jurister att tolka avtal kan du maila mig på ovanstående mailadress så hjälper jag dig att komma i kontakt med en av dem.Vänligen,

Drograttfylleri vid intag av läkemedel

2019-10-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan.För ett år sedan blev jag stoppad av polisen. Till händelsen är det även viktigt att ha i åtanken att jag var i en väldigt ful vårdnadstvist där exet polisanmälde det mesta. Oavsett så kom en polisbil som jag såg i backspegeln att den vände. Som ganska van i situationen med ex:et så stannade jag bilen och inväntade polisbilen.Polisen som stannade hos mig visste inte vad det gällde utan hade endast fått order om att jag skulle stannas.Vi stod och pratade lite i 10 min, och inväntade nästa patrull. (De som hade sagt att den första polisen skulle stoppa mig)Dessa polismän som nu kom sa direkt att jag var drogpåverkad och anhöll mig, genomsökte bilen och tog med mig på blodprov. (De skulle ta urinprov också, men struntade i det eftersom jag inte var kissinödig och de hann tydligen inte vänta mer än ca 30 min)Oavsett så hade jag medicin för behov. Hade fått den utskriven ca 1.5 år innan denna händelse. Det var xanor som var narkotika klassad.Nu efter ca 1 år så fick jag plötsligt komma på förhör misstänkt för drograttfylla samt narkotikabrott. Polisen angav att jag kunde hämta recept på 1177, vilket inte gick då de endast sparade recept i 15 månader. Jag hade dock tabletter kvar så skickade över bild medicinförpackningen. Dock godtog de inte den utan ville ha ett recept. Så vilka rättigheter har man i dessa lägen.Jag har även bett om information om varför jag blev stannad av den första polismannen. Jag vet genom vårdnadstvisten att ex:et hade polisen där
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att din fråga rör vad du kan göra för att neka brottet som du är misstänkt för. Jag vill börja med att klargöra att det inte är brottsligt att ditt ex tipsar polisen om dig, oavsett om det finns grund för tipset eller inte. Att hon varit inblandad kommer alltså inte påverka utredningen i någon mån.Jag förstår det vidare som att polisen tog blodprov på dig i samband med bilfärden och att du nu blivit underrättad om misstanke för drograttfylleri och narkotikabrott, men att ditt tillstånd vid tillfället kan ha påverkats av din medicinering.För drograttfylla döms man om man kör ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Undantaget är om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination enligt lag om straff för vissa trafikbrott 4 § andra stycket (här). Det krävs således att du kan uppvisa ett recept utskrivet till dig från en läkare eller receptutfärdare för att undantaget ska gälla. Om detta inte går att finna digitalt kan du prova att kontakta den vårdcentral eller sjukhus där du fick receptet utskrivet och se om det finns möjlighet att du kan få ut receptet eller något annat dokument för att lämna till polisen och styrka receptet såhär i efterhand.Om det är så att du är misstänkt för narkotikabrott av normalgraden har du rätt till en offentlig försvarare som du kan rådgöra med angående detta, ringa narkotikabrott medför dock normalt sett inte en offentlig försvarare.Sammanfattningsvis så råder jag dig att kontakta sjukvården där du fick ditt recept utskrivet, förklara situationen och möjligen få hjälp att styrka receptordinationen.Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon, jag kommer därför att ringa upp dig kl 14:00 på fredag 11/10. Om tiden inte passar är du välkommen att höra av dig till mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Vad definieras som återfall i brott och när beaktar domstolen detta?

2019-10-06 i Påföljder
FRÅGA |I november 2015 gjorde jag mig skyldig till grovt rattfylleri och grov olovlig körning.I augusti 2019 gjorde jag mig skyldig till samma brott.Min fråga är: kommer detta att rönas som återfall i brott trots att det gått nästan fyra år mellan brotten?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med återfall i brott avses lagakraftvunna brott som följer på en persons ingångshändelse under en speciell uppföljningsperiod. Jag förstår det som att du undrar om rätten kommer att ta hänsyn till dessa tidigare brott i sin påföljdsbedömning och straffmätning för de nya brotten.Rätten tar hänsyn till tidigare brottslighet i sin påföljdsbestämning och straffmätning. Bestämmelsen om straffmätning vid återfall hittar vi i brottsbalken 29 kap 4 § BrB. För att domstolen vid valet av påföljd ska kunna ta hänsyn till den tidigare brottsligheten ska den inte ligga mer än fyra år tillbaka i tiden och det ska i båda fallen vara fråga om likartad brottslighet. Att den tidigare brottsligheten inte ska ligga mer än fyra år tillbaka i tiden är dock en riktlinje som utvecklats i doktrin och inte något som domstolen är bunden av.Det finns tre situationer då domstolen kan beakta den tilltalades tidigare brottslighet (29 kap 4 § BrB). I första hand ska tidigare brottslighet beaktas vid valet av påföljd. I andra hand ska den beaktas genom förverkande av villkorligt medgiven frihet (om den tidigare brottsligheten inte beaktats vid valet av påföljd). Sist ska den tilltalades tidigare brottslighet beaktas av domstolen vid straffmätningen (om den tidigare brottsligheten inte beaktats vid valet av påföljd eller genom förverkande av villkorligt medgiven frihet).Sammanfattningsvis kan sägas att det är något oklart om rätten kommer att ta hänsyn till din tidigare brottslighet i detta fall, då det ligger precis på gränsen för det tidsram som utvecklats i doktrin. Jag gissar att du blev dömd till böter/villkorlig dom 2015 och det är inte troligt att påföljden i sig blir en annan nu, det är dock möjligt att man skärper ditt straff något eftersom det rör sig om likartad brottslighet.Gällande hur länge uppgifterna ligger kvar i belastningsregistret och finns för domstolen att se beror på vilken påföljd du dömdes till, du kan utläsa hur länge uppgifterna kring dina tidigare brott finns kvar här.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,