Kan jag ångra köp av konsertbiljetter?

2019-07-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag beställde för en dryg vecka sedan biljetter till ett evenemang i Göteborg nästa år via hemsidan biljettnu. Jag ville ångra mitt köp men fick som svar att detta inte var möjligt pga distansavtalslagen. Jag har ännu inte fått några biljetter eller faktura och på deras hemsida står det att ordern behandlas fast det gått över en vecka. Har man alltså ingen ångerätt över huvud taget i detta fall även om biljetterna inte ens har skickats?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Precis som företaget hävdar gäller enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) ett undantag från den ångerrätt som gäller i vanliga fall, då du som konsument har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar, sk. ångerfrist (2:10 distansavtalslagen). För avtal som avser bl.a. kulturevenemang (som omfattar konserter) gäller som huvudregel ingen ångerrätt (2:11 tolfte punkten distansavtalslagen).Har biljetterna inte hunnit skickas finns en möjlighet att häva köpet genom 37 § konsumentköplagen (KköpL); detta gäller ifall biljetterna inte har hunnit avlämnas till dig. Märk dock att säljaren kan kräva dig på skadestånd (ersättning) för kostnader som hen har haft till följd av avbeställningen (41 § KköpL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vilka regler gäller vid poolbygge nära tomtgränsen?

2019-07-16 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Vår granne har byggt pool. De har utan att prata med oss gjutit en platta (ca 1x2 m) precis på tomtgränsen och där placerat pumparna. Oljudet hörs därför på vår uteplats o i vårt sovrum.Finns det regler för sånt här?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga! Poolbygge kräver som huvudregel inte bygglovFör att bygga en pool krävs som huvudregel inget bygglov; poolbygge omfattas inte av plan- och bygglagen (PBL). Det innebär att de får anlägga poolen väldigt nära eller längs poolgränsen. Om de ändrar höjden på marken i en avsevärd omfattning kan dock marklov krävas. Vissa byggnader kräver dock medgivande från grannar även om det inte erfordras bygglov, 9:4 PBL. Detta gäller t.ex. om grannarna också skulle anlägga plank invid eller tak över poolen. Miljöbalken reglerar störande oljudVad dina grannar däremot inte får göra är att orsaka störande ljud i vilken omfattning som helst. De måste bl.a. ta "skälig hänsyn till omgivningen", 3:1 jordabalken (JB). Också regler i miljöbalken (MB) blir aktuella när man talar om störande ljud, benämnt buller i lagtexten. Buller är en miljöfarlig verksamhet (enligt definitionen i 9:1 tredje punkten MB); det är en sk. "olägenhet för människors hälsa" (9:3 MB). De sk. hänsynsreglerna i 2 kap. MB ska följas; alla som "bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd" skaffa sig den kunskap som krävs för att bl.a. skydda människors hälsa vid utövandet, 2:2 MB. I samband med detta ska de också utföra skyddsåtgärder, iaktta begränsningar och vidta försiktighetsmått, 2:3 MB. Det är ganska högt ställda krav och de krav som ställs upp i miljöbalken ska dessutom vara rimliga att uppfylla, 2:7 MB. Det finns riktlinjer gällande hur mycket buller någon ska behöva tåla och det förekommer att klagomål gällande buller blir föremål för prövning tas upp hos den kommunala miljönämnden (det kan t.ex. behöva vidtas bullerbegränsande åtgärder). Läs mer om riktvärden för buller vid utomhusmiljöer på Naturvårdsverkets (NVV) hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad händer med dödsbodelägares kvarlåtenskap?

2019-07-16 i Arvsordning
FRÅGA |Min syster var liksom alla syskon dödsbodelägare i ett dödsbo från avlägsen släkting. När min syster dör under pågående hantering av bodelningen så omfördelas hennes lott på vår mor med 3/6 och oss tre bröder med 3/6 och alltså 1/6 var. Är det inte mer rimligt att en bortgången dödsbodelägares del tillfaller hela dödsboet och om nu ovanstående fördelning anses korrekt, med vilket lagstöd?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!I ärvdabalken (ÄB) regleras frågor om arv och testamente. Du skriver inte om din mor också är delägare i dödsboet efter den avlägsna släktingen, men jag utgår från att så inte är fallet. Hur fördelningen av dödsboet ska se ut utgår från arvlåtaren, i detta fall den avlägsna släktingen respektive din syster. Allmänt regleras vilka som har rätt att ta arv från en avliden i 2 kap. ÄB. Dödsboet efter din avlägsna släkting är ett annat än det efter din syster. Dödsbon slås alltså inte ihop om en av delägarna i det "första" bort skulle avlida.Du får med andra ord skilja på dödsboet efter släktingen och dödsboet efter din syster. Som utgångspunkt tar dina föräldrar arv efter din syster, 2:2 ÄB. Efter vad som anges i din fråga verkar det som att din far har avlidit. I sådana fall sker fördelningen med stöd av 2:2 andra stycket första meningen ÄB, "[ä]r någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott". Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att röka industrihampa?

2019-07-14 i Narkotikabrott
FRÅGA |Är det lagligt att inta industrihampa? Exempelvis genom att äta alternativt röka/förånga och inhalera. Då menar jag hampan i sig, och inte en beredning av hampan.
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Industrihampa är inte narkotikaklassat enligt narkotikastrafflagen (NSL), och träffas därför inte av det straffbara området i 1 § NSL (där det ju krävs att det är ett narkotikaklassat ämne som bl.a. brukas, se 6 punkten i samma bestämmelse).Enligt Högsta domstolens (HD) senaste dom är, som du säger, brukandet av en beredning innehållandes THC straffbart enligt NSL (se en genomgång av domen här).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det brottsligt att använda annans bankkort utan samtycke?

2019-07-16 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, mitt ex använder mitt konto för att betala sin spotify och netflix utan tillåtelse. Kan jag anmäla detta?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!För att få använda annans bank- eller kreditkort krävs ett giltigt samtycke enligt 24:7 brottsbalken (BrB). Om du inte har samtyckt till användningen av kortet och ditt ex är medveten om detta, kan det antingen utgöra brottet bedrägeri (9:1 andra stycket BrB) eller brottet bedrägligt beteende (9:2 BrB). Vilket brott som är aktuellt beror på hur stor skada han har orsakat dig.Mitt råd är att du pratar med ditt ex och meddelar honom att du inte samtycker till användningen, om du inte redan har gjort det naturligtvis. Fortsätter han att använda ditt kort kan du polisanmäla honom för den olovliga användningen.Med vänlig hälsning,

Är det möjligt att ärva en hyresrätt?

2019-07-16 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min 17-årige dotter bor i en hyreslägenhet i Uppsala. Min fråga är: Om jag dör vad händer då med lägenheten? Det är bara jag som står på kontraktet. Blir då min dotter automatiskt utkastad från lägenheten? Eller kan man möjligen också skriva in henne i kontraktet som förhyrare av lägenheten och då förhindra att hon måste flytta. Hon fyller 18 år i Januari.
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Din dotter är din bröstarvinge och därmed närmsta arvtagare och dödsbodelägare enligt 2:1 och 18:1 äktenskapsbalken (ÄB). Det är möjligt att i vissa fall ärva eller testamentera en hyresrätt. Som utgångspunkt måste hyresvärden godkänna överlåtelsen enligt 12:32–33 jordabalken (JB). Ett av undantagen från detta är att din dotter kan få överta bostaden om du avlider under hyrestiden, 12:34 andra stycket JB. För att undantaget ska bli tillämpligt krävs att det är en närstående dödsbodelägare eller annan närstående som ska överta bostaden, och i det senare fallet måste den närstående också varaktigt ha sammanbott med den avlidna. Det krävs alltså inget samtycke av hyresvärden i detta fall.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

​Blir vi sambor om vi fortsätter att bo tillsammans efter skilsmässan?​​

2019-07-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min man och jag har varit tillsammans i 24 år. Vi har två barn, varav ett lider av psykisk ohälsa. Just nu mår sonen inte så bra och i samma veva önskar vi skilja oss. För att det inte ska bli för stor och för många händelser på en gång för sonen är tanken att vi ska bo tillsammans under samma tak genom hela betänketiden samt några månader därefter. Detta är inget problem för oss vuxna för vi är vänner. Vi lever i ett förhållande där vi sedan en tid tillbaka har äktenskapsförord med enskild egendom. Vad händer efter skilsmässan gått igenom träder då sambolagen in? Om ja, vad ska vi då bodela vid separationen?Mycket tacksam för svar!
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!För att ni ska definieras som sambor krävs att ni uppfyller rekvisiten i 1 § sambolagen (SamboL), där det bl.a. framgår att ni måste leva i ett parförhållande; detta brukar kallas för att ni ska leva under "äktenskapsliknande förhållanden". Enligt förarbeten till lagen avses med detta att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande där det i vanliga fall ingår ett sexliv (prop. 2002/03:80 s. 44). Det korta svaret är att ni förmodligen inte anses vara sambor enligt sambolagens mening, eftersom ert äktenskap är upplöst och ni numer lever tillsammans som vänner; ni uppfyller helt enkelt inte längre kravet på att ni ska leva i ett parförhållande. Lämpligen gör ni istället en bodelning enligt äktenskapsbalkens (ÄktB) regler när äktenskapsskillnaden formellt sett är ett faktum.Med vänlig hälsning,

Kan dödsbodelägarna bli betalningsskyldiga för dödsboets konkurskostnader?

2019-07-14 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej! Om man ansöker om att sätta dödsboet i konkurs - blir dödsbodelägarna ändå skyldiga att betala juristkostnader för hjälp med bouppteckning eller skrivs även den kostnaden bort?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB). Ett dödsbo är en juridisk person som svarar för sina egna tillgångar och skulder. Om dödsboets skulder är större än dess tillgångar, kan dödsboet söka om konkurs; gör ni som dödsbodelägare (enligt 18:1 ÄB) detta, undgår ni personligt betalningsansvar. Vill ni ansöka om konkurs, gör ni detta till tingsrätten som prövar ansökningen, 2:14 konkurslagen (KonkursL). Ni kan också ansöka om att dödsboet ska förvaltas av boutredningsman (19:1 ÄB). Då ansöker istället boutredningsmannen om konkurs, 19:11 ÄB.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,