Flytta till annat land vid gemensam vårdnad om barn

2018-12-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag är skild och har barn tillsammans med min exfru där vi nu har gemensam vårdnad och där barnen är hos mig varannan vecka. Jag tänker flytta utomlands för att jobba. Vad gäller då? Vad gäller om min exfru inte accepterar att jag flyttar utomlands? Tack på förhand!
Paulina Ceylan |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga! Det framgår inte om Du vill flytta med barnen eller inte och därför kommer jag att redogöra för båda situationerna. Flytta utan barn:Gemensam vårdnad utgör inget hinder från att ensam flytta till annan ort utan pappans godkännande. Däremot så bli växelvist boende för barnet praktiskt taget omöjligt med hänsyn till barnets skolgång etc. Ni bör därför avtala om hur ni vid flytt ska hantera boendefrågan enligt 6 kap 14 a § föräldrabalken. Avtalet ska vara skriftligt och måste godkännas av socialnämnden. Enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken har barnet rätt att umgås med den förälder som den ej bor med. Detta innebär att Du som förälder måste ge möjlighet till detta trots avståndet mellan er. Om Du måste flytta och den gemensamma vårdnaden inte fungerar på grund av det har Du eller din exfru möjlighet att ansöka om ensam vårdnad. Detta beslut fattas av domstolen och den tar särskilt hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i de frågor som rör barnet, 6 kap. 5 § föräldrabalken. Möjligheten att få ensam vårdnad är beroende av ett flertal omständigheter, bland annat av barnets relation med den andra föräldern. Om domstolen anser att någon av föräldrarna medvetet har försvårat samarbetet och kommunikationen kring barnen kan den föräldern bli av med vårdnaden om barnen, exempelvis om man flyttar väldigt långt bort och det blir praktiskt svårt för den andra vårdnadshavaren att ha gemensam vårdnad. Utgångspunkten är att Du får flytta, dock kan avståndet komplicera det gemensamma utövandet av vårdnaden. Du bör även veta att alla beslut i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge fattas med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet och här beaktar domstolen bland annat barnets behov av en god kontakt med båda sina föräldrar enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Rätten tar även hänsyn till barnets vilja med beaktande av deras ålder och mognad.Flytta med barn Det framgår av 6 kap. 11 och 13 § föräldrabalken att föräldrarna gemensamt har rätt att bestämma om barnets personliga angelägenheter. Om föräldrarna har gemensam vårdnad krävs båda föräldrarnas samtycke vid beslut som är att anse som ingripande för barnets framtid, ett exempel på ett beslut som är ingripande för barnets framtid är att barnet behöver byta skola om Du flyttar med barnet. Om den enda föräldern flyttar från en plats till en annan utan den andre förälderns samtycke kan föräldern dömas för egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § 2 p brottsbalken. Detta innebär att det krävs ett samtycke från den andra föräldern om Du vill att barnen flyttar med dig. Med vänlig hälsning,

När är konsumentköplagen tillämplig och vad menas med att en lag är tvingande?

2018-10-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |När gäller konsumentköplagen? Vad menas med att lagen är tvingande?
Paulina Ceylan |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen gäller mellan konsument och näringsidkare, alltså när ett företag säljer varor till en privatperson enligt 1 § konsumentköplagen. Vidare gäller lagen även vid beställning av en vara enligt 2 § konsumentköplagen. I konsumentköplagen hittar du regler som gäller för köp, exempelvis om det visar sig att varan du köpt är felaktig på något sätt, vart varan ska avlämnas, tiden för avlämnandet och vem som bär risken för varan med mera. Det som menas med att lagen är tvingande är att man inte kan avtala bort lagen. Gällande konsumentköplagen innebär det att ett företag inte kan erbjuda dig sämre villkor än vad som står i lagen utan endast bättre som är till förmån för dig som konsument. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsing,

Kan min förälder göra mig arvslös genom att ge bort sina tillgångar ?

2018-10-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, Min far är gift med en annan kvinna som inte är min mor. Han har skrivit över fastigheten på henne för att göra mig arvlös och hon har gett till fastigheten till deras två söner för att jag ska bli arvlös. Kan han göra så att jag blir arvlös? Fastigheten är värd 1,7 miljoner
Paulina Ceylan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Laglottsskyddet för bröstarvingar är väldigt stark enligt de svenska reglerna. Självklart kan din pappa förbruka sina tillgångar som han vill utan några begränsningar, men för att inte kunna kringgå svenska reglerna har bröstarvingar ett så kallat förstärkt laglottsskydd i 7 kap. 4 § Ärvdabalken. För att kunna tillämpa 7 kap. 4 § ärvdabalken måste gåvan likställas med ett testamente, det innebär att det måste vara fråga om dödsbäddsgåvor, exempelvis att gåvan har skänkts i samband med att din pappa är nära döden eller att han trodde att han var nära döden eller i fråga om gåvor som inte är betungande för din pappa, exempelvis att han ger bort egendom med villkor om att han ska kunna bo kvar i fastigheten så länge han är vid liv. Om din pappa har gett en sådan gåva kan bröstarvingen kräva tillbaka en del av gåvan, förutsättningen är att laglotten har kränkts. För ta reda på detta räknar man kvarlåtenskapen som om gåvan inte hade skett.Om det inte rör sig om någon av dessa gåvor kan du som bröstarvinge inte göra så mycket åt detta. Detta innebär alltså att om det rör sig om dödsbäddsgåvor eller gåvor som inte är betungande för din pappa kan du som bröstarvinge kräva en del av gåvan enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken. Om det inte rör sig om någon av dessa gåvor har du därmed inte möjlighet att påverka detta eftersom att det var din pappas ny hustru som fick den. Om det hade varit din pappas andra barn som fick gåvan direkt hade det räknats som förskott på arv istället och att det hade avräknat på så vis. Jag vill även tillägga att din pappa kanske inte bara hade fastigheten som tillgång, utan möjligtvis även annan egendom som du då kommer att få ärva vid hans bortgång. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har arbetsgivaren rätt att avskeda en arbetstagare om arbetstagaren har misshandlat en annan medarbetare?

2018-10-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, X och hans fru jobbar inom samma företag på samma ställe. Frun blev arg och smällde till X med moppen, till X försvar råkade X armbåga frun på ögot vilket inte var med flit så frun fick en blåtira. X blev arresterad men släpptes nästa dag och fick sedan ett brev från domstolen att X inte blivit dömd. Arbetsgivaren har tillsvidare bett X vara hemma och det gick 3 veckor då X fått ett brev från arbetsgivaren om att de tänker avskeda X. Har arbetsgivaren rätt att avskeda X i detta fall? På avskedsbrevet står ingen anledning till varför X ska bli avskedad och X har inte signerat heller, utan arbetsgivaren har muntligt sagt till X att anledningen är på grund av att han misshandlat en kollega utanför jobbet. Jag vill tillägga att X har jobbat där i länge och hon frun endast i några år.
Paulina Ceylan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att direkt få avskilja en arbetstagare från sin anställning utan rätt till uppsägningstid eller krav på omplacering krävs att det finns en grund för avsked. Vid avsked räcker det inte med att det föreligger saklig grund utan det krävs att arbetstagaren grovt har åsidosatt sitt åliggande mot arbetsgivaren enligt 18 § lagen om anställningsskydd. Exempel på grunder för avskedande är ohederligt handlande, uppsåtlig brottslighet, illojal konkurrens eller andra grova och olämpliga beteenden som orsakar eller har varit ägnat att orsaka skada för medarbetare eller arbetsgivaren. Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge vilka omständigheter som ligger bakom avskedandet. Uppgiften ska vara skriftlig endast om arbetstagaren begär detta, i övrigt är det helt acceptabelt att den är muntlig enligt 19 § 3 st lagen om anställningsskydd. Vidare spelar det ingen roll vem som har jobbat där längst eftersom att arbetsgivaren inte hävdar arbetsbrist utan att avskedandet är av personliga skäl och det är just den personen som grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren som i sådana fall kommer att behöva avskiljas från sin tjänst om så önskas av arbetsgivaren. Om arbetsgivaren bryter mot reglerna i lagen om anställningsskydd kan arbetsgivaren komma att bli skadeståndsskyldig enligt 38 § lagen om anställningsskydd. För att förtydliga krävs att en arbetstagare grovt har åsidosatt sina åligganden mot sin arbetsgivare för att kunna bli avskedad, det finns ingen regel om att arbetstagaren måste ha blivit dömd i domstolen för att arbetsgivaren ska kunna avskeda arbetstagaren, det som gör det så speciellt i detta fall är att arbetstagaren troligtvis har orsakat en annan medarbetare skada.

Gäller framtidsfullmakt vid dödsfall?

2018-11-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Gäller framtidsfullmakt vid dödsfall?
Paulina Ceylan |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fullmakten fortsätter att gälla även efter dödsfall såvida det inte föreligger särskilda omständigheter som visar på annat. Syftet är att fullmakten ska kunna göra det möjligt att fullfölja pågående affärer enligt 28 § lag om framtidsfullmakter. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vad gäller om min god man har ingått avtal utan mitt samtycke?

2018-10-29 i God man
FRÅGA |Hej, min syster har personlig assistans via ett assistansbolag och även en godman.Den gode mannen säger upp assistansbolaget samt tecknar avtal med en nytt assistansbolag samt besked till försäkringskassan om bytet, utan hennes samtycke.Min syster har sedan skickat ett brev till nya bolaget där hon uppger att godman har anlitat dom på felaktiga grunder, utan hennes vetskapVad gäller?
Paulina Ceylan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om god man hittar du i 11 kap. Föräldrabalken. En god man förordnas åt den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken. Vad din god man får göra beror på omfattningen av din god mans uppdrag, om det till exempel är att bevaka din rätt så rör dig sig om att hjälpa huvudmannen med att underteckna olika handlingar. Domstolen som förordnar den gode mannen ska se till att dennes uppgifter inte blir mer omfattande än vad som krävs och att den gode mannen har vetskap om sin behörighet. Om en god man rättshandlar utanför sitt förordnande blir dessa inte bindande för huvudmannen. Vidare ska en god man alltid få huvudmannens samtycke, med undantag för att huvudmannen inte kunnat ge uttryck för sin vilja eller om det berör dagliga handlingar. Jag hopppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en god man handla för sin huvudman utan samtycke?

2018-10-27 i God man
FRÅGA |Hej, Kan en god man bestämma över min pojkvän som är 34 år över huvudet på honom utan hans samtycke och att hans godmanskap eventuellt skall fortsätta löpa på? Min pojkvän samtycker inte längre till att ha god man och vill pröva att ha hand om sin egen ekonomi, då han idag är mycket mer skötsam och självständig .
Paulina Ceylan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om godmanskap finner du i Föräldrabalken. Enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken ska en god man utses av domstolen om en person behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Uppdraget varierar beroende på huvudmannens behov. En god man ska vara ett biträde åt huvudmannen och ska handla endast vid huvudmannens samtycke. Undantag för detta är exempelvis handlingar som berör den dagliga hushållningen eller om huvudmannen saknar förmåga att uttrycka sin vilja på grund av hälsotillstånd enligt 11 kap. 5 § föräldrabalken. Bara för att man har en god man innebär det inte att man förlorar sin rättshandlingsförmåga, huvudmannen kan fortfarande köpa eller ge bort gåvor och har rätt att kontrollera och bestämma över sin ekonomi och kan inte hindras från att använda sina pengar. Detta innebär att en god man inte kan bestämma över din pojkvän utan hans samtycke, med undantag för att din pojkvän saknar förmåga att uttrycka sin vilja eller att det berör dagliga handlingar. Vidare är det domstolen som beslutar om godmanskap och inte god mannen själv. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Rätt till bytesrätt om köpet har ingåtts av omyndig vid samtycke från vårdnadshavare?

2018-10-19 i Omyndiga
FRÅGA |Pelle (16 år) får i uppdrag av sin mamma att cykla till affären och köpa kaffe. Louise instruerar Pelle att köpa Gevalia Mörkrost. När Pelle återvänder hem visar det sig att han köpt Löfbergs Lila Mellanrost. Louise skickar tillbaka Pelle till affären med uppdraget att byta till Gevalia Mörkrost. Butiksinnehavaren som haft en jobbig natt p g a sömnproblem säger att köpet ligger fast och att han inte går med på något byte.Har Pelle rätt att byta?
Paulina Ceylan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att handla i butik innebär att man ingår ett avtal. Huvudregeln är att personer under 18 år inte får ingå avtal enligt 9 kap. 1 § Föräldrabalken, av detta följer vissa undantag b.la om den underårige har fått samtycke av sin vårdnadshavare. Vidare behöver det vid exempelvis köp av ett paket mjölk eller köpa godis för en liten summa inte heller ges ett uttryckligt samtycke från vårdnadshavaren.I ditt fall har Pelle fått ett samtycke från sin mamma att gå och köpa kaffe. Eftersom att det förelåg samtycke är avtalet giltigt och butiken har ingen skyldighet att erbjuda bytesrätt eller öppet köp.