Finns vårt äktenskapsförord registrerat någonstans och kan vi avregistrera detta?

2019-03-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och min hustru gjorde bodelning inom äktenskapet 2001.Samtidigt avtalade vi om Äktenskapsförord.Fråga:Finns dessa registrerade någonstans? och om så är kan vi gemensamt ta bort dessa?
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man upprättar ett äktenskapsförord är det viktigt att beakta formkraven, det vill säga kraven för att avtalet ska vara bindande. Avseende äktenskapsförord finns kraven stipulerade i 7 kap. 3 § ÄktB, var det framgår att ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, underskrivet av makarna samt registreras hos Skatteverket. Om ni beaktat formkraven vid upprättandet av äktenskapsförordet finns detta således registrerat hos Skatteverket. Om ni vill ändra äktenskapsförordet måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord, där ni anger vad som numera gäller, och ansöka om att få det registrerat hos Skatteverket. På detta sätt upphävs det tidigare äktenskapsförordet. Om ni vill avregistrera och därmed återkalla ett registrerat äktenskapsförord krävs att ni båda är överens om skriver under ett nytt äktenskapsförord, var ni anger att det tidigare inte längre ska gälla, och skickar in detta till Skatteverket. Rättsverkan av detta blir då att all egendom övergår i giftorättsgods.Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Kan jag skriva ett köpeavtal för fastighet själv?

2019-03-04 i Köpavtal
FRÅGA |Kan jag skriva ett köpeavtal för fastighet själv? Eller måste en jurist skriva det? I mitt fall ska min sambo köpa in sig i min fastighet så vi behöver ett köpekontrakt för att han ska kunna ansöka om lagfart.
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En huvudregel inom avtalsrätten är att avtal kan ske utan krav på viss form, det vill säga att både skriftliga som muntliga avtal är giltiga. För fastighetsköp gäller ett formkrav som innebär att vissa uppgifter måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig. Det innebär att oberoende av om en jurist, eller en privatperson skriver avtalet, är det giltigt förutsatt att formkraven beaktats. Formkraven, det vill säga de krav som måste vara uppfyllda för att köpeavtalet ska vara giltigt, är:1. Att avtalet är skriftligt,2. Undertecknat av både köparen och säljaren,3. Som innehåller uppgift om köpeskillingen, samt4. En överlåtelseförklaring, det vill säga en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen.De ovan angivna formkraven framgår av 4 kap. 1 § jordabalken. Så länge dessa villkor är uppfyllda har ett giltigt bindande köpeavtal av fast egendom ingåtts, oavsett om en jurist hjälpt till vid upprättandet av handlingen eller inte. Inom tre månader efter förvärvet genom avtalet ska ansökan om lagfart ske, enligt 20 kap. 2 § jordabalken. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Hur hög hyra får en hyresvärd ta ut vid en uthyrning?

2019-02-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hur mycket kan man hyra ut för i en uthyrningsdel
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyra regleras av 12 kap. jordabalken, som brukar kallas för hyreslagen. I lagen återfinns de omfattande reglerna om hyra av bostad och lokal. Först och främst kan konstateras att hyra är något som regleras i avtalet. Om hyresvärden och hyresgästen inte kommer överens om hyrans storlek, ska hyran fastställas till skäligt belopp, enligt 12 kap. 55 § jordabalken. Skälig hyra reglerar således hur hög hyra du som hyresvärd får ta ut vid uthyrning av en bostad. Vad som utgör skälig hyra skiljer sig beroende på om uthyrningen avser en bostadsrätt eller hyresrätt, samt om uthyrningen sker i första eller andra hand. Enligt hyreslagens huvudregel, som inte tillämpas på bostadsrätter, ska hyran vara skälig, vilket innebär att den inte får vara betydligt högre än hyran för likvärdiga bostäder, med hänsyn till bruksvärdet. Är hyran påtagligt högre än likvärdiga bostäder, så är inte hyran att anse som skälig. Bruksvärdesprincipen, som framgår av 12 kap. 55 § jordabalken, medför ett stärkt besittningsskydd då hyresvärden utan denna princip hade kunnat höja hyran och på så sätt tvinga hyresgästen att flytta självmant. Likvärdiga bostäder med hänsyn till bruksvärdet är en jämförelselägenhet som är så lik den aktuella lägenheten som möjligt. I första hand görs jämförelsen med lägenheter på samma ort, och i andra hand beaktar man närbelägna orter. Jämförbarheten bedöms genom att beakta storleken på lägenheten, modernitet och planlösning. Husets egenskaper är även en jämförande faktor, där bullernivå, förekomst av hiss och exempelvis garage beaktas. Även husets läge och närhet till allmänna kommunikationer kan få betydelse vid fastställandet av likvärdiga bostäder när skälig hyra ska bestämmas. Tar hyresvärden ut för hög hyra kan denne bli återbetalningsskyldig enligt 12 kap. 55e jordabalken.Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

När gallras böter ur belastningsregistret?

2019-02-07 i Påföljder
FRÅGA |Hej.Min son blev dömd för olaga hot för 8 år sedan.Han var17 år då .Nu ska han söka lite olika jobb , och dom vill ha utdrag ur belastningsregistret.Kommer det att finnas kvar där eller är det borta ? Han blev dömd till böter .Mvh
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Borttagande av uppgifter i belastningsregistret kallas gallring. Det är påföljden, det vill säga straffet, som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort och således gallras. Av 17 § 9 p. lagen om belastningsregister framgår att böter gallras fem år efter domen. Då det i din sons fall har gått åtta år sedan domen, innebär det att uppgiften vid detta lag har gallrats ur belastningsregistret. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Hur gör jag ett tillägg i befintligt testamente?

2019-03-04 i Testamente
FRÅGA |Hur gör jag ett tillägg i befintligt testamente? Firman som upprättat det finns inte längre och originalet finns hos min syster, som är den som ärver mig. Vi ärver varandra men har inte bestämt vad som händer efter båda gått bort. Tillägget ska vara om jag är sist kvar, vem som ska ärva då.
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett testamente är den mest formbundna rättshandlingen i svensk rätt, vilket medför att eventuella ändringar i ett befintligt testamente underkastas formkrav. Ett tillägg i ett befintligt testamente görs med tillämpning av samma formkrav som för upprättande av ett nytt testamente, enligt 10 kap. 6 § ärvdabalken. Du kan i en skriftlig separat handling föreskriva "tillägg till testamente" och skriva tillägget du önskar att göra. Eftersom det vid tillägg till testamente gäller att ordinär testamentsform ska användas måste testator precis som vid upprättandet av ett nytt testamente underteckna handlingen i samtidig närvaro av två vittnen, enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken. Det kan även konstateras att det inte behöver vara frågan om samma vittnen som bevittnat det första testamentet. För att inte tillägget ska tolkas som en återkallelse av det befintliga testamentet rekommenderar jag dig att i tilläggshandlingen även föreskriva att det fortfarande är din önskan att det gamla testamentet ska gälla i övriga delar som inte rör tillägget.Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att byta ut min offentliga försvarare till min privata?

2019-02-24 i Domstol
FRÅGA |I denna frågahttps://lawline.se/answers/en-person-kan-formodligen-inte-ha-en-privat-och-en-offentlig-forsvarare-samtidigtGer ni inga svar, bara "troligen"Om jag har blivit tilldelad en offentlig försvarare, kan jag då be om att få byta till min privata, anledningen till frågan är att jag fått avslag på min ansökan.Hur ska jag gå tillväga?
Michella Lina Said |Hej och tack för att du åter vänder dig till Lawline med din fråga, Allmänna hänvisningarMöjligheten att företrädas av en försvarare regleras av 21 kap. 3 § 1 st rättegångsbalken. Vidare framgår av 21 kap. 3a § 3 st rättegångsbalken att om den misstänkte har en privat försvarare så ska inte en offentlig försvarare förordnas. I ditt fallJag tolkar din fråga som att du undrar huruvida du har rätt till byte av din offentliga försvarare till din privata försvarare. Att du fått avslag på din ansökan innebär att rätten inte anser att staten ska finansiera bytet, och att du således själv får bekosta en privat försvarare. Då du fått en offentlig försvarare förordnad är det domstolen som bestämmer om du får byta offentlig försvarare eller inte. Det är möjligt att göra ett byte under en pågående utredning. Av 21 kap. 6 § 2 st rättegångsbalken framgår det nämligen att ett byte av offentlig försvarare får beslutas av rätten, om det finns särskilda skäl. Om du redan bytt ut din offentliga försvarare tidigare, blir prövningen av byte svårare, då det krävs synnerliga skäl för att byta igen. Särskilda skäl för byte av offentlig försvarareOm vi utgår från att det är ditt första byte kan konstateras att ett exempel på när särskilda skäl föreligger, är när du och din försvarare inte kan komma överens på så sätt att du inte har förtroende för din försvarare. Byte brukar främst medges om den som är tilltalad riskerar ett högt straff. Bedömningen domstol gör vid prövning av byte grundas på de skäl du lägger fram, och dessa skäl vägs mot de merkostnader som ett byte skulle medföra. Avslag på begäran Att din begäran avslagits innebär att domstolen inte ansett att särskilda skäl för byte föreligger. Du kan då välja att antingen överklaga beslutet, eller att bekosta din privata försvarare själv. En privatfinansierad försvarare kan bli finansierad av staten i efterhand, om du har framgång i målet. Om du bekostar en privat försvarare ska domstolen återkalla din offentliga försvarares förordnande, om det inte skulle uppstå synnerlig olägenhet, enligt 21 kap. 6 § 1 st rättegångsbalken. Exempel som liknar ditt fall Ett exempel på ett fall när ett hinder mot byte inte förelåg, är målet NJA 2012 s. 43. I fallet hade ett byte av offentlig försvarare tidigare vägrats, men trots det förelåg inga hinder mot att förordna en av den tilltalade utsedd försvarare till en offentlig sådan. Det berodde på att den tilltalade var i behov av försvarare och det framstod som lämpligt att den privata försvararen förordnades. Hur du kan gå tillvägaDu kan som ovan konstaterat antingen överklaga beslutet att avslå din begäran, eller bekosta din privata försvarare ur egen ficka. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vilka dolda fel kan köparen få ersättning för?

2019-02-13 i Fel i fastighet
FRÅGA |Säljaren av fastighet. Vilka dolda fel kan köparen få ersättning för?
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dolda fel regleras av 4 kap. 19 § jordabalken. Av paragrafen framgår att för de fall fastigheten inte överensstämmer med vad som avtalats, eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, kan köparen göra påföljder gällande - bland annat prisavdrag eller hävning av köpet om felet är av väsentlig betydelse. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.Det kan således vara frågan om:1. Konkreta felDå fastighetens standard avviker från vad som avtalats mellan parterna, men även avvikelser från vad säljaren uppgett under förhandlingarna faller in under avvikelser från vad som får anses avtalat. Vad som avtalats framkommer av köpekontraktet och köpebrevet, men även andra handlingar som förekommit vid köpet, exempelvis prospekt från mäklare, besiktning av fastigheten, kartor, ritningar m.m. Även muntliga utfästelser från säljaren hänförs hit.2. Abstrakta felNär fastigheten "annars avviker" från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Med detta avses andra fel än sådana som avviker från avtalet. En objektiv bedömning görs av om fastigheten avviker från normal standard. För att avgöra detta tas hänsyn till byggnadens ålder, när arbete på byggnaden utförts, om arbetet utförts enligt då gällande byggnorm m.m. Exempel på fel: Fysiska brister i byggnaden i form av exempelvis förekomsten av ohyra, mögel etc. Det kan även vara frågan om konstruktionsfel, att fastigheten inte kan användas för sitt ändamål, eller störningar i närmiljön.Köparens undersökningspliktKöparen kan inte få ersättning för alla eventuella fel som upptäcks. Möjligheten att göra påföljder gällande begränsas nämligen av köparens undersökningsplikt, som framgår av 4 kap. 19 § andra stycket jordabalken. I paragrafen anges att köparen inte som fel får åberopa en avvikelse som denne borde ha upptäckt vid en undersökning som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Ett dolt fel är vad en köpare inte rimligen kunnat förvänta sig med hänsyn till exempelvis fastighetens ålder. Det ska vara frågan om något som inte upptäcktes eller borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning av fastigheten. Köparens undersökningsplikt är långtgående, och det krävs att köparen genomför en så noggrann undersökning av fastigheten som kan begäras av en person utan specialkunskaper, men med normala erfarenheter inom det område som köpet avser. Undersökningsplikten omfattar även svåråtkomliga utrymmen för köparen, men däremot krävs det normalt inte att köparen ska behöva kräva att få bryta upp slutna utrymmen eller företa andra sådana ingrepp om inte tecken tyder på att risk för fel föreligger.Omständigheterna vid besiktningen av fastigheten kan antingen utvidga eller begränsa omfånget av köparens undersökningsplikt. Finns tecken i fastigheten på fel eller skada, eller om säljaren gjort uttalanden som tyder på detta, så utvidgas köparens undersökningsplikt. Köparen bör då kräva att undersöka annars oåtkomliga utrymmen eller anlita en byggteknisk expert. Köparens undersökningsplikt kan även utöver detta minskas vid exempelvis lugnade besked eller uttalanden av säljaren som bagatelliserar risken för fel eller skada.SlutsatsDet ovan anförda innebär att säljaren endast svarar för sådana fel som köparen inte hade kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten, som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, samt omständigheterna vid köpet, exempelvis olika uttalanden som säljaren gjort.Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vad innebär lydelsen i min fars testamente?

2019-02-07 i Testamente
FRÅGA |Hej, Jag undrar vad detta betyder i min fars testamente:"Den egendom som genom arv eller enligt detta testamente tillfaller arvinge skall liksom avkastningen därav - i äktenskap eller samboförhållande utgöra dennes enskild egendom och därmed inte ingå i bodelning enligt äktenskapsbalken eller lag om sambors gemensamma hem. Egendomen skall i förekommande fall inte heller omfattas av övertaganderätt som make eller sambo gör gällande. Vad nu sagts skall även gälla egendom som träder i stället för sådan egendom."Tack på förhand!
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Allmänna utgångspunkter avseende tolkning När man tolkar testamenten är det viktigt att tolkningen sker utifrån testatorns vilja, det vill säga i enlighet med din fars vilja. Det är således en subjektiv tolkning av testamentet som ska göras, enligt 11 kap. 1 § ärvdabalken. Inledande noteringar Först och främst framgår att egendom som genom arv eller enligt testamentet tillfaller arvinge ska utgöra enskild egendom, samt dess avkastning. Det innefattar främst begreppet arvingar, det vill säga de som enligt arvslagstiftningen har rätt att ärva. Av 2 kap. 1 § ärvdabalken framgår att bröstarvingar, det vill säga arvlåtarens barn, är arvingar i den första arvsklassen. Du är således arvinge till din far. Det framgår att egendom du ärver eller erhåller på grund av testamentet samt dess avkastning ska utgöra enskild egendom.Vad är enskild egendom och dess avkastning?Enskild egendom är sådan egendom som inte ingår i bodelning. Det innebär att egendomen inte kommer att delas lika mellan dig och din eventuella make vid skilsmässa. Förutsättningarna för att egendom ska anses vara enskild framgår av 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Enligt p. 3 i den länkade paragrafen är egendom enskild om make erhållit egendomen genom testamente med villkor att den ska vara enskild. I ditt fall har så skett, vilket innebär att egendomen är enskild och således inte kommer att delas lika med din make vid en eventuell skilsmässa. Avkastning från enskild egendom kan exempelvis vara hyres- och ränteintäkter, eller utdelning på aktier. Enligt lagen blir avkastning från enskild egendom giftorättsgods, om inget annat föreskrivits i samband med att egendomen gjordes enskild. Detta innebär att huvudregeln är att avkastningen kommer att delas lika mellan makar, trots att egendomen i sig är enskild. Då din far föreskrivit i testamentet att även avkastning ska vara enskild, gäller det i stället för vad som föreskrivs i lagen, eftersom att lagen ger utrymme för sådan disposition. Vad innebär övertaganderätt?Av 11 kap. 8 § äktenskapsbalken framgår ett tydligt exempel på övertaganderätt. Övertaganderätten gäller makarnas gemensamma bostad och innebär att den make som bäst behöver egendomen har rätt att överta en gemensam bostad trots att denna tillhör den andra maken. Vad avses med "träder i stället för sådan egendom"?Innebörden av detta är att även pengar som kommer från försäljning av enskild egendom blir enskild egendom. Om den enskilda egendomen exempelvis är ett fritidshus, kommer även pengarna vid en eventuell försäljning att vara din enskilda egendom och ska således inte delas lika vid en eventuell skilsmässa då bodelning ska upprättas. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,