Ångerrätt vid distansköp

2018-04-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag har köpt nya skor på en hemsida. Skitsnygga märkesskor för 1200 kr…. Det är värt tycker jag först. Men när skorna väl har kommit fram så hittar jag exakt likadana på Väla för 695 kr. Kan jag skicka tillbaka dem? Vad gäller enligt lagen?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Konsument ångerrättOm du i egenskap av konsument köpt skorna, blir Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, se 2 kap. 1§. Lagen är tvingande till konsumenters förmån vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för dig som konsument är ogiltiga, 1 kap. 4§. I 2 kap. 10 § finns en lagstadgad ångerrätt, som innebär att du som konsument har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar, beräknat från den dagen du tog emot skorna, 2 kap. 12§ förutsatt att du lämnar ett meddelande till säljaren om detta. Lämnar du meddelandet på hemsidan, ska säljaren även bekräfta mottagandet av meddelande. Senast 14 dagar efter det att du meddelat säljaren att du ångrat köpet, behöver du på egen bekostnad skicka tillbaka skorna till säljaren, se 2 kap.13§. Säljaren ska därefter senast inom 14 dagar från dess att meddelandet om ångerrätt togs emot, återbetala dig beloppet för skorna, se 2 kap.14§.Jag vill även uppmärksamma dig på att du som konsument vid distansköp alltid har rätt att få information från säljaren om hur du ångrar ett köp, innan avtalet ingås, 2 kap. 2§Vid utebliven information, förlängs ångerrätten och räknas istället från den dagen du fick informationen. Du ska ha informerats om att det finns en ångerrätt, hur lång ångerfristen är, hur du ska göra för att utöva ångerrätten samt ett standardformulär som du kan använda dig av, 2 kap. 2§. Har du inte fått informationen gäller ångerrätten upp till 1 år från den ursprungliga ångerfristen, 2 kap. 12 § 4 stycket . Tänk på att det kan vara bra att visa att du har ångrat ditt köp och inom rätt tid, varför jag rekommenderar att du meddelar säljaren skriftligen, exempelvis per mail. Spara även kvitto på försändelsen om du skulle skicka tillbaka skorna. Även om ångerfristen har löpt ut, föreslår jag att du vänder dig till företaget och förhoppningsvis går det att lösa ändå.Näringsidkares ångerrätt För de fall du köpt skorna i egenskap av näringsidkare blir Köplagens (KöpL) bestämmelser tillämpliga. I köplagen finns dock ingen lagstadgad ångerrätt. Köplagen är dock dispositiv, vilket innebär att lagen tillämpas om inte annat avtalats, 3§ KöpL. En eventuell ångerrätt kan därför ha reglerats i avtal och ska i sådana fall gälla. Finns det däremot inte någon avtalad ångerrätt, kan du ha rätt att skicka tillbaka skorna under förutsättning att de är felaktiga, exempelvis om skorna inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Se 17 – 19§ KöpL för vad som avses med "fel" enligt lagen.Om fel föreligger och du reklamerar inom skälig tid, 32§ KöpL kan du som köpare göra gällande olika påföljder. De påföljder som kan komma ifråga vid fel i vara är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning samt skadestånd, se 30§ KöpL.Som jag har uppfattat din fråga, vill du att köpet ska återgå och därför måste förutsättningarna för att kunna häva ett köp vara uppfyllda, se 39§ KöpL. Säljaren har dock i första hand rätt att avhjälpa felet eller leverera en ny vara, innan du kan häva köpet, 37§ KöpL.För att kunna häva köpet måste dessutom att avtalsbrottet, det vill säga felet vara av väsentligt betydelse för dig och säljaren ska ha insett eller borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för dig, 39§ KöpL.Sammanfattningsvis kan du ha rätt att skicka tillbaka skorna på grund av att det finns en avtalad ångerrätt, därför rekommenderar jag dig att titta närmare på avtalet eller villkor som kan finnas på säljarens hemsida angående ångerrätt. I annat fall gäller köplagens bestämmelser och möjligheten för dig att frångå köpet är om det är fel i varan och kraven för att få häva köpet är uppfyllda, men som framgått är villkoren för att kunna häva ett köp högt ställda. Kom ihåg att du alltid kan kontakta företaget för att se efter möjligheterna att lämna tillbaka skorna.Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bolagsmännens inbördes förhållanden

2018-04-23 i Bolag
FRÅGA |HejJag och en kompis funderar på att starta ett handelsbolag tillsammans och funderar på vad som krävs för att dela upp pengarna på ett lämpligt sätt.Som jag förstått det ska enklaste och säkraste sättet att lösa detta på vara att skriva ett avtal mellan oss och min fråga är då: vad krävs för att ett avtal ska vara lagligt bindande? och: kan min kompis som är 17 fortfarande ingå i avtalet med målsmans tillåtelse?Utöver detta, är ett avtal ett måste om vi litar på varandra att dela upp intäkterna jämt?Tack på förhand
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Allmänt kring handelsbolagEtt handelsbolag föreligger om två eller flera personer har avtalat om att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolaget och bolaget har införts i handelsregistret, 1 kap. 1§ Lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Genom registreringen blir bolaget en juridisk person och bestämmelserna i lagens andra kapitel blir tillämpliga, 2 kap. HBL. Lagen är dispositiv, vilket innebär att lagens bestämmelser kommer att tillämpas om ni inte själva har avtalat om något annat, 2 kap. 1§ HBL. Ni kan därför själva kan avtala om exempelvis inbördes rättigheter och skyldigheter, fördelning av överskott eller underskott, bolagets organisation, ansvarsfördelning eller ändring av bolagsavtalet. Finns inget avtalat kommer vinsten att fördelas lika mellan bolagsmännen, se 2 kap. 8§ HBL. Vad krävs för att ett bolagsavtal ska vara rättsligt bindande? Det finns inga formkrav som måste iakttas för att ett upprättat avtal er emellan ska vara rättsligt bindande, avtalet kan således vara skriftligt eller muntligt, båda är lika giltiga. Jag rekommenderar dock att ni upprättar ett skriftligt avtal, även om du och din kompis litar på varandra. Fördelen med ett skriftligt avtal är att det ur ett bevishänseende blir lättare att fastställa vad ni har kommit överens om, än ett muntligt avtal eller om ni inte har något avtal alls. Ett skriftligt avtal kommer därför att underlätta om en eventuell tvist skulle uppkomma eller vid osäkerhet kring era avtalsförpliktelser. Bolagsavtalet blir inte offentligt och behöver heller inte skickas in för att registreras. Väljer ni att inte ingå avtal, blir istället bestämmelserna i lagen (HBL) tillämpliga.Krav på samtycke när omyndig ingår avtal? Som jag har uppfattat din fråga, så undrar du om din kompis som är underåring med tillstånd från sina föräldrar kan ingå avtal och starta ett handelsbolag. Enligt huvudregel kan den som är omyndig (under 18) inte ingå avtal eller åta sig förbindelser, 9 kap 1§ Föräldrabalken (FB). Den som är underårig, men över 16 år kan tillåtas driva rörelse som medför bokföringsskyldighet, endast om föräldrar med överförmyndarens tillåtelse låter honom eller henne göra det, 13 kap. 13 § FB. Finns sådant samtycke till att driva rörelse får den underårige själv ingå avtal och andra rättshandlingar som faller inom verksamheten för handelsbolaget 9 kap 5 § FB , dock med vissa undantag som framgår utav 13 kap 10§ FB.Detta innebär sammanfattningsvis att din kompis behöver ett samtycke från förmyndare eller överförmyndare för att få starta ett bolag, men inom bolagets verksamhet kan hon eller han själv ingå avtal utan krav på samtycke. Hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar,

Vad är en subsidiär lagstiftning?

2018-04-26 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Vad innebär subsidiär lagstiftning?Med vänlig hälsning
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att en lagstiftning är subsidiär innebär att bestämmelser i annan lag eller förordning går före bestämmelserna i den subsidiära lagen. Den subsidiära lagen innehåller ofta mer allmänna och generella bestämmelser medan speciallagarna som tillämpas före, reglerar något mer specifikt. Att en lag är subsidiär framgår ofta av lagens inledande paragrafer, se exempelvis Preskriptionslag 1 § och Förvaltningslag 3 §.Skadeståndslagen (SkL) är ett exempel på subsidiär lagstiftning. Av 1 kap. 1§ SkL framgår att lagens bestämmelser gäller om det inte finns speciallag eller frågan om skadestånd grundas på avtal eller följer av allmänna avtalsrättsligagrundsatser.Speciallagar som tillämpas före skadeståndslagen är exempelvis Produktansvarslagen, Trafikskadelagen och Miljöbalken 32 kapitel. Gemensamt för lagarna är att de innehåller specialregler med strängare ansvar för vissa skadetyper eller för skador som uppkommer på visst angivet sätt, andra preskriptionstider och bevisregler som ofta är förmånligare för den skadelidande än de regler som finns i skadeståndslagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fördelning av framtida arv och möjligheten att skjuta på särkullbarn arv?

2018-04-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi är ett gift par med 2 gemensamma o 1 särkullbarn. Hur fördelas framtida arv?Vi äger 50 % var, gör det nån skillnad? Om man beräknar ca 4 miljoner ( fastighet o inventarie), skulder ca 1,5 milj. Hjälper det att skriva testamente ev skjuta på särkullsbarnets rätt.
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Fördelning av framtida arvBestämmelser om rätt till arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalken ( ÄB).Kvarlåtenskapen efter er kan därefter fördelas på två sätt, genom arv och genom testamente. Förekomsten av ett eventuellt upprättat testamente kan därför påverka fördelningen av arvet.Bröstarvingar, dvs. avkomlingar till er har dock alltid rätt att få ut sin laglott, vilket utgör hälften av arvslotten, 7 kap.1 § ÄB. Arvslotten utgör värdet av halva kvarlåtenskapen. Den andra hälften av kvarlåtenskapen kallas den disponibla kvoten och är den del som ni genom testamenteras kan förfoga över.För de fall ett testamente skulle inskränka laglotten, måste varje bröstarvingar påkalla jämkning för att få ut sin laglott, se 7 kap. 3 § ÄB. Finns dock inget testamente kommer arvet att fördelas i enlighet med den legala arvsordningen, 2 kap. ÄB. Bröstarvingar, tillhör första arvsklassen och är dom som som i första hand ärver er till lika stora delar var, 2 kap. 1§ ÄB. Huvudregel är att bröstarvingar ärver i samband med arvlåtarens död. Om ni dock är gifta vid tidpunkten för den först avlidna makens bortgång är huvudregel att den efterlevande maken ärver före gemensamma barn. Den efterlevande ärver hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, med vilken den efterlevande kan förfoga över egendomen på alla sätt, förutom att testamentera bort den. Detta framgår av 3 kap. 1§ ÄB . Era gemensamma barn har sedan rätt till efterarv som inträder först vid andra makens bortgång, 3 kap. 2§ ÄB.Vid den efterlevande makens bortgång, realiseras efterarvet vilket för bröstarvingar innebär rätt till en viss kvotdel i egendomsmassan från den efterlevande 3 kap. 2§ ÄB. Vanligtvis är kvotdelen hälften, som fördelas lika mellan bröstarvingarna till den först avlidne. Resterande kvarlåtenskapen fördelas sedan lika på den sist avlidnes arvingar, 2 kap. 1§ ÄB.Går det att skjuta på särkullbarnets arv? Särkullbarnets rätt till arv kan aktualiseras vid olika tidpunkter, beroende på om barnet tillhör den först avlidne eller den efterlevande maken, på grund av att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång, 3 kap. 1§.För de fall särkullbarnet tillhör den först avlidna maken finns bestämmelsen i 3 kap. 9 § ÄB som innebär att den avlidnes särkullbarn kan avstå från sin rätt till förmån för den efterlevande maken med bibehållen efterarvsrätt, precis som för de gemensamma barnen.Särkullbarnets rätt till arv kan även skjutas upp på grund av skyddsbestämmelsen i 3 kap. 1§ ÄB. Bestämmelsen ger den efterlevande maken rätt att erhålla egendom till ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp. Vad som eventuellt skulle saknas för att uppnå fyra basbelopp kan därför i den mån som krävs, tas från särkullbarnets arv och tillfaller istället den efterlevande make med fri förfoganderätt. Även i detta fall har särkullbarnets rätt till efterarv först vid efterlevande makes död. SammanfattningVid den efterlevande makens bortgång kommer arvet efter er fördelas på era gemensamma barn har rätt rätt till arv från er båda, men med olika stora delar eftersom arvet från den av er som har barn sedan tidigare kommer att fördelas på tre bröstarvingar istället för på två. Särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv vid arvlåtarens död, varför tidpunkten för arv är beroende av vem av er som avlider först. Genom testamente kan ni till viss del påverka fördelningen av den legala arvsrätten, men bröstarvingarna har således alltid rätt att få ut sin laglott. Hoppas att ni har fått svar på er fråga! Med vänlig hälsning,