Alkohollagens straffbestämmelser

2018-06-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Om har ett serveringstillstånd och har sökt ett cateringtillstånd men inte hunnit få det godkänt. Om man skulle sälja alkohol ändå, vad kan då straffet bli?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du bryter mot Alkohollag (2010:1622) genom att servera alkohol utan att ha ett nödvändigt cateringstillstånd enligt 8 kap. 4 § Alkohollag (2010:1622) kommer du dömas till böter eller fängelse i högst två år enligt 11 kap. 3 § p.1 Alkohollag (2010:1622). Med vänliga hälsningar,

Socialtjänstlagen

2018-06-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej!Kan ni förklara för mig vilka verktyg lagstiftaren utrustat socialnämnder med i deras arbete med ungdomar som har missbruksproblem, begår brott eller beter sig på annat liknande sätt och då en sådan påtaglig risk för skada av den unges hälsa eller utveckling ännu inte föreligger för vård enligt LVU men omständigheterna är sådana att starka skäl talar för att farerekvisitet kommer att uppfyllas om den unge fortsätter sitt beteende. Tack!
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Grunden för socialtjänstens verksamhet är Socialtjänstlagen (2001:453) och det är verktyget socialnämnden fått. Mycket viktigt att minnas är att den lagen bygger på frivillighet (i motsats till LVU). Socialtjänstens möjligheter att ingripa i situationen du beskriver ovan beror alltså på den unges inställning, se exempelvis 5:9 SoL om missbruksproblematik.Med vänliga hälsningar,

Deklarera taxeringsvärde och kontinuitetsprincipen

2018-06-30 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Vi är tre syskon. Min bror har fått vår mammas sommarhus i gåva. En marknadsvärdering gjordes och huset blev värderat till 800 tkr. Det fanns ett lån kvar på 200 tkr. Min bror löste ut mig och min syster med 200 tkr var. Det var villkoret för att han skulle få huset av mamma.Nu äger min bror huset och har deklarerat för detta.Vilket värde ska han uppge i deklarationen? Är det taxeringsvärdet?Kommer det bli någon form av skatt som måste betalas för huset?Han har tankar om att sälja halva huset till sin sambo.Uppstår det då någon skatteeffekt då han faktisk säljer sin gåva?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ja, det är taxeringsvärdet han ska uppge i deklarationen. Den summan avgör vilken skatt (exempelvis stämpelskatt) han ska betala. Ni kan läsa mer om det här. Ja, den dagen han avyttrar (en del av) huset kommer han beskattas för den vinst som uppstår, se 44-45 kap IL. Var särskilt uppmärksam på kontinuitetsprincipen i 44:21 IL som innebär att om en tillgång förvärvas genom gåva så inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation.Med detta menas att gåvogivaren (det vill säga mamman) inte behövde betala någon skatt för den eventuella vinst som hon skulle fått om hon istället sålt huset. Istället får din bror betala "all" skatt när han säljer (en del av) huset. Hur mycket skatt det blir beror på vilka avdrag han kan göra. Återkom gärna till Lawline om ni behöver exakta beräkningar och mer hjälp med detta. Med vänliga hälsningar,

Sexuellt ofredande

2018-05-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Min dotter som är 11 är har under en idrottsträning fått en kram och en puss på kinden av sin manlige tränare. Hon känner inte honom särskilt väl och tyckte att det var äckligt.Han har även burit shorts på ett sådant sätt (förmodligen utan kalsonger), att hon och andra barn sett hans blottade könsorgan.Kan detta betraktas som sexuellt ofredande?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kram och puss på kindenOm han berör ett barn under femton år på ett sexuellt sätt gör han sig skyldig till sexuellt ofredande. Straffet är böter eller fängelse i högst två år enligt 6:10 Brottsbalk (1962:700) Frågan är då vad som är att beröra någon på ett sexuellt sätt.I förarbetena till lagtexten framgår att handlingen måste ha en klar och otvetydig sexuell prägel. Detta ska inte kunna tolkas som att ha något annat än en sexuell prägel (prop. s. 149). Handlingen ska vara gjord för att "reta eller tillfredsställa den vuxnes sexualdrift" (prop. 1983/84:105 s. 56).Nu vet jag inte exakt hur kramen och pussen på kinden såg ut, men vanligtvis kommer det här inte klassas som sexuellt ofredande eftersom det inte har en sexuell prägel. Kramar är något man kan ge utan sexuell innebörd. Pussar på kinden likaså, men som sagt vill jag betona att det givetvis beror på hur omständigheterna såg ut! Shorts som visar för mycket Om han blottat sig på ett sätt som är ägnat att väcka obehag kan han dömas för sexuellt ofredande enligt 6:10 2 st Brottsbalk (1962:700). Att visa sitt könsorgan är en sådan handling. Men, huvudregeln är att det krävs uppsåt för att kunna döma någon för ett brott, 1:2 Brottsbalk (1962:700). I din fråga låter det som det finns en osäkerhet om han gjorde det avsiktligt eller om det var en olyckshändelse. Kravet på uppsåt kan delas upp i två delar.Den ena delen handlar om hans uppsåt att kränka.Det behöver inte ha varit hans syfte att kränka eller att de som såg kände sig kränkta, det är tillräckligt att blottningen typiskt sett uppfattas som kränkande.Den andra delen handlar om hans uppsåt till att blotta sig. Han måste haft uppsåt att blotta sig för att kunna dömas. Att han visade sitt könsorgan ska alltså ha skett avsiktligt och inte vara en olyckshändelse. Med vänliga hälsningar,

Socialtjänstens utredning

2018-06-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Måste jag lämna in arbetsgivarintyg till social sekreterare?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När socialtjänsten gör sina utredningar (exempelvis om försörjningsstöd) behöver de ibland begära diverse beslut och intyg, 11:1 Socialtjänstlag (2001:453). Nu vet jag inte varför de begär arbetsgivarintyg, men om det är för exempelvis försörjningsstöd eller någon annan frivillig åtgärd (enligt socialtjänstlagen) har du ingen skyldighet att lämna in arbetsgivarintyget. Att inte lämna in arbetsgivarintyget kan dock påverka myndighetens beslut. Din arbetsgivare är enligt 47 § 2 st Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skyldig att skriva ett arbetsgivarintyg om du begär det.Med vänliga hälsningar,

TIllfälligt försörjningsstöd

2018-06-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |https://lagen.nu/2001:453#K4Hej! Jag har en son på 7 år som är familjehems placerad sedan 4 år tillbaka som jag har sagt nu att han ska flytta hem till mej igen då mitt liv ser helt annorlunda ut nu än vad det gjorde för 4 år sedan. Sonens pappa har gått med på det då vi har gemensam vårdnad. Socialen ska då påbörja en hemflytts utredning på 4 veckor. Min fråga är då jag måste vara ledig från jobbet i 4 veckor. Kan man begära matpengar under tiden sonen är hos mej och min sambo då? :)
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du har rätt att få pengar av socialtjänsten beror på om socialtjänsten anser om du kan tillgodose dina och ditt barns behov eller inte enligt 4:1 Socialtjänstlag (2001:453). Det går inte att svara på om du kan få pengar eller inte, eftersom handläggaren måste göra en beräkningen baserat på er ekonomi och riksnormen. Du kan läsa mer om riksnormen och beräkningen här.Med vänliga hälsningar,

Säga upp vårdnaden

2018-05-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej Vi har en mycket problematisk dotter som är sol placerad nu. Kan vi föräldrar på något sätt säga upp vårdnaden så att soc eller familjehemmet får vårdnaden?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Att säga upp vårdnaden:Båda föräldrarna kan inte säga upp vårdnaden.Alla beslut som ska tas kring ett barns vårdnad ska utgå från barnets bästa enligt 6:2a Föräldrabalk (1949:381). När man ska bestämma vad som är bäst för barnet hänsyn särskilt tas till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Om det inte finns något som gör er särskilt olämpliga som föräldrar är det inte sannolikt att familjehemmet skulle få överta vårdnaden för er dotter.För bedömningen om vårdnad spelar det alltså inte så stor roll att föräldrarna tycker dottern är problematisk. Socialtjänsten kan inte ha vårdnaden om ett barn. Särskilt förordnade vårdnadshavare:Den möjligheten som finns är att föräldrahemmet övertar vårdnaden enligt 6:8 Föräldrabalk (1949:381). Det här sker inte på grund av att ni vill det, utan för att er dotter har bott där länge och det är uppenbart (!) att det är bäst för henne att stanna där. Kom dock ihåg det jag skrev ovan om "barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna". En talan ska initieras av socialnämnden så mitt förslag är att ni pratar med socialnämnden och ser vad som är bäst för er dotter. Med vänliga hälsningar,

Semesterersättning

2018-05-22 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Min son jobbade mycket förra sommaren. Sammanlagt tjänade han 18 000 kr. Har han rätt att få semesterersättning och i så fall hur mycket.
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ja, han rätt till semesterersättning, 1 och 5 §§ Semesterlag (1977:480). Semesterersättningen ska betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande och om arbetsgivaren inte ger semesterersättning kan din son få skadestånd om han har lidit skada, 30 och 32 §§ Semesterlag (1977:480). Det går tyvärr inte att beräkna semesterersättningen eftersom det är olika procentsatser beroende på vilket fackförbund han omfattades av, eventuella OB-tillägg och dylikt. Ett bra riktmärke är 12 % av lönen så det betyder omkring 2 160 kronor! Men vänta inte för länge - han måste väcka talan innan utgången av nästa år annars preskriberas det! 33 § Semesterlag (1977:480).Med vänliga hälsningar,