Är det någon juridisk skillnad på att kalla någon för exempelvis "din skit" eller "jag upplever dig som en skit"?

2020-07-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det är någon juridisk skillnad mellan att säga t.ex. "Din skit" eller "Jag upplever dig som en skit".Alltså förolämpande uttryck.Med vänlig hälsning
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör brottet förolämpning kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).En första bedömningsfråga är om det är tal om ett nedsättande uttalandeI det här fallet när personen blir kallad för "skit" är en första bedömningsfråga om det är tal om ett "nedsättande uttalande" (5 kap. 3 § första stycket BrB). Tekniskt sätt anser jag i detta första led det inte vara någon skillnad på dina två exempel, då de båda uttalandena är nedsättande. Jag kan åtminstone inte komma på en situation där uttalandena "din skit" eller "jag upplever dig som en skit" skulle vara upplyftande.En andra bedömningsfråga är om det är tal om att kränka personenEn andra och i det här fallet en mer intressant bedömningsfråga är därför vad syftet med uttalandena varit och om båda eller något av uttalandena kan vara "ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet" (5 kap. 3 § första stycket BrB).Om det bedöms kränkande eller inte beror givetvis på i vilket syfte det sagts. Ditt första exempeluttalande "din skit" kanske kan uttalas efter att den andra personen utfört ett spratt på dig, men då är det kanske inte ägnat att vara kränkande, men däremot kan det väl vara kränkande om syftet varit att förklara för den andra personen att han eller hon är en bokstavlig "skit", vilket det andra exempeluttalandet ger starkare uttryck för.Bedömningen får göras från fall till fall, men båda är förmodligen förolämpandeDet beror således på kontext, det vill säga situation, tonläge, syfte och så vidare. Om syftet varit att kränka eller nedvärdera den andra personen spelar det däremot mindre roll hur mycket du försöker linda in det, då det ändå är menat som en förolämpning.Sammantaget är min bedömning att det inte är någon juridisk skillnad på de båda uttalandena, så länge som syftet varit att kränka den andra personen. Dessutom borde de båda uttalandena alltid anses ge uttryck för en personlig åsikt, då ingen människa med största sannolikhet anses vara en "skit" av samtliga människor på jorden. Avslutningsvis vill jag bara påpeka att en bedömning får göras från fall till fall, och att mer vaga uttalanden givetvis är förenade med större bevissvårigheter än mer specifika uttalanden, även om de i grund och botten må vara lika brottsliga.Mina rådDu bör aldrig uttala dig nedsättande om andra människor, oavsett hur specifik eller vag du är i dina uttalanden, och om du själv blir utsatt för nedsättande uttalanden, så bör du ta upp detta med personen direkt och eventuellt ta ärendet vidare till polisen.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin avslutning på helgen!Med vänliga hälsningar,

Måste en ny god man efter byte godkännas av överförmyndaren och tingsrätt?

2020-07-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej Om en godman ersätts med en annan, behöver tingsrätten godkänna den nya eller räcker att överförmyndarmyndigheten beslutar?
Mattias Törnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, även tingsrätten måste ha godkänt den nya gode mannenTrots att det i grunden är tingsrätten som fattar beslut om godmanskap, så kan överförmyndaren i kommunen ensam fatta beslut om byte av god man.Om överförmyndaren fattar beslut om byte av god man, så behövs inte tingsrättens godkännande för att beslutet avseende bytet ska bli giltigt. Däremot krävs givetvis att den nya goda mannen blivit godkänd att inneha uppdraget av överförmyndaren och tingsrätten.Den nya gode mannen måste alltså alltid ha godkänts av både överförmyndaren och tingsrätten för att få inneha uppdraget. Om den nya gode mannen redan är godkänd av tingsrätten när bytet går igenom, så behövs inte tingsrättens godkännande igen, men däremot om den nya gode mannen inte godkänts att inneha uppdraget sedan tidigare.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin avslutning på helgen!Med vänliga hälsningar,

Kan jag få hjälp med bostad eller boende efter utmätning av bostad?

2020-06-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej ska utmätas vart vänder man sig gör att få bostadJsg blir skuldfri när fogden har sålt
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör var du kan och bör vända dig för att få boende efter utmätning kommer vi kika närmare på socialtjänstlagen (SoL) och relevanta rättsfall.Hur jag uppfattar din frågaJag uppfattar din fråga som att din egendom, inklusive bostad, snart kommer att utmätas, varför du behöver hjälp med bostad eller boende.Du bör vända dig till socialkontoret i din stadsdelSocialtjänsten kan under vissa särskilda omständigheter hjälpa dig med bostad eller tillfälligt boende, om du själv har stora svårigheter med att skaffa bostad eller boende, men ansvaret ligger ändå ytterst på dig att lösa din situation (2 kap. 1 § socialtjänstlagen).Det finns nämligen ingen ovillkorlig rätt till hjälp med bostad eller boende, även om du är bostadslös, men du kan ansöka om bistånd (4 kap. 1 § SoL).Krav för rätt till bistånd i form av bostadDet krav som uppställts i praxis för rätt till bistånd i form av bostad är att du ska ha särskilda svårigheter att på egen hand tillgodose ditt behov av bostad genom att tillhöra en särskilt utsatt grupp, men vad som avses med detta eller särskilda svårigheter preciseras inte närmare i domarna, utan här måste en prövning ske i varje enskilt fall, om kravet uppfylls eller inte, se (RÅ 1990 ref. 119 och RÅ 2004 ref. 130).Rätt till akut eller tillfälligt boende i vissa fallOm du befinner dig i akut behov av boende på grund av bostadslöshet, så har ett annat rättsfall slagit fast att du kan vara tvungen att nöja dig med ett boende med lägre standard under en övergångsperiod på cirka en vecka, men efter det ska du alltså erbjudas ett bättre boende, se (RÅ 1994 not 574).Detta boende avser främst ett korttidsboende, exempelvis ett rum på ett vandrarhem eller ett härbärge, men är inte tänkt att utgöra en permanent bostad.För att akut boende ska bli aktuellt har i domstolspraxis uttalats att du dels måste vara helt bostadslös, dels att det inte finns några alternativa lösningar, i vilket fall socialnämnden exempelvis kan se till att du får ett boende eller hjälper dig med kostnaden för ett lämpligt boende, se (Rå 1990 ref. 119).Utan att veta mer om din situation, så kan det däremot tänkas att du åtminstone kan få hjälp under en kortare period, om utmätningen skulle lämna dig helt och hållet utan tillgångar, samt att du helt saknar vänner och familj som kan erbjuda dig husrum och ett jobb som skulle kunna betala för en bostad.Väldigt stränga krav för biståndKraven för bistånd är i de båda fallen oerhört stränga, och det har exempelvis inte bedömts vara omöjligt ens för en person med skulder hos Kronofogdemyndigheten att hyra en bostad i andra hand eller ordna ett inneboendeavtal. Det är således inte säkert att du kan få hjälp med bostad eller boende, men en prövning kommer ske i det enskilda fallet.Några avslutande ordSituationen du befinner dig i är beklaglig, men förhoppningsvis löser det sig för dig snart.Kontakta som sagt Socialkontoret i din stadsdel, och ansök om bistånd. Hör dig även för bland eventuell familj och vänner om de kan hjälpa dig under en period. Se också över alla andra möjligheter du har att potentiellt få rätsida på situationen, eftersom det boende du får via socialen oftast endast är temporärt.Läs gärna också debattartikeln tillgänglig via https://www.svd.se/socialtjansten-gor-fel--hemlosa-har-ratt-till-hjalp om gällande rätt och hur kommunernas egna regelverk förhåller sig till den rätt som redogörs för i artikeln och som jag redogjort för ovan.Jag önskar dig lycka till i fortsättningen.Med vänliga hälsningar,

Kan jag sälja beslagtaget gods som återlämnats?

2020-06-29 i Polis
FRÅGA |Kan jag sälja beslagtaget gods som återlämnats?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, du bör som regel kunna sälja egendom som varit föremål för beslag, men återlämnatsDin fråga regleras inte uttryckligen i lagstiftning, men generellt och som huvudregel kan sägas att du har rätt att fritt förfoga över din egendom, exempelvis genom att sälja den.Om din egendom varit föremål för beslag hos polisen, men blivit återlämnad, och inte längre behövs i exempelvis en brottsutredning, så ser jag inga direkt tillämpliga legala hinder mot en försäljning, beroende på vad det är för gods givetvis.Är det ett vapen kan du inte sälja det hur som helst, men är det exempelvis en mobiltelefon, så ser jag inga problem med det. Det är trots allt din egendom.Mitt rådBaserat på den lilla information du gett mig, så är det svårt för mig att ge dig ett mer utförligt svar, men om du är osäker på om du får sälja det gods du fått återlämnat, så råder jag dig att höra av dig till Polismyndigheten för att säkerställa att det är tillåtet.Jag hoppas att det gjorde läget åtminstone lite klarare, och önskar dig en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Vad skulle påföljden av att köra en klass 2-moped som går i 45 km/h kunna vara om man har AM-körkort?

2020-07-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad skulle påföljden av att köra en klass 2-moped som går i 45 km/h kunna vara om man har AM-körkort?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaTillämplig lagDå din fråga rör ett eventuellt trafikbrott kommer vi kika närmare på specialstraffrättslagen trafikbrottslagen (TBL) och körkortslagen.Straffet för föraren är vanligtvis 1 500 kr eller 30 dagsböterDet brott du riskerar att göra dig skyldig till är olovlig körning, då fordonsklassen inte är godkänd för en hastighet över 25 km/h, trots att du har AM-körkort (3 § TBL).Det straff som vanligtvis döms ut är böter om cirka 1500 kr eller 30 dagsböter, men om du gör dig skyldig till samma brott flera gånger eller om det av annan anledning anses särskilt grovt, så kan påföljden även bestämmas till fängelse i högst 6 månader.AM-körkortet kan också återkallas och det kan bli problem att ta B-körkortEtt körkort innebär ett stort ansvar och det är viktigt att det går att lita på att körkortsinnehavaren kommer att respektera trafikreglerna, vara hänsyns- och ansvarsfull samt ha ett gott omdöme. Om detta inte kan försäkras, så kan ditt AM-körkort komma att återkallas till dess att du anses vara pålitlig igen (5 kap. 3 § körkortslagen).Spärrtiden inom vilken tid du inte kan få ett nytt körkort kan vara lägst en månad och som högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen). En eventuell dom och spärrtid har även en direkt påverkan på din möjlighet till körkortstillstånd för B-körkort (3 kap. 9 § körkortslagen).Även dina föräldrar, om du är omyndig, kan dömas för brott om de vet om att du kör en trimmad mopedOm du är omyndig och dina föräldrar vet om att din moped är trimmad och de låter dig köra den ändå så kan de bli åtalade och dömda för tillåtande av olovlig körning.Straffet för detta brott är vanligtvis också dagsböter. Tänk dock samtidigt på att även dina föräldrars körkort kan komma att återkallas, återigen förutsatt att du är omyndig.Mitt rådKör aldrig trimmat och kör aldrig ett fordon som du aldrig har rätt att köra. Utöver de brott som du och dina föräldrar eventuellt riskerar att göra er skyldiga till om du skulle köra en trimmad moped, så kan en trimmad moped vara förenad med absolut livsfara både för dig, men även för alla andra människor runt omkring dig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig avslutning på helgen!Med vänliga hälsningar,

Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag har köpt en mobiltelefon och använt den i en vecka. Batterihälsan har redan gått ner och mobilen blir jätte varm. Jag har varit hos företaget där den är köpt som säger att de kan skicka in mobilen till en verkstad som ska kolla om det är något fel på produkten, men att jag måste stå för en kostnad som täcker verkstadens arbete om det visar sig att det inte är fel på mobilen. Kan de verkligen kräva detta?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det är faktiskt tillåtet att ta ut en undersökningsavgift, i vissa fallDin fråga regleras inte direkt i lag, men bland annat Konsumentverket har uttalat att det är tillåtet att ta ut en undersökningsavgift i vissa fall.För att det ska vara tillåtet krävs dels att du som konsument blir upplyst om detta innan felundersökningen av din mobil genomförs, dels att kostnaden för undersökningen motsvarar de faktiska kostnader bolaget har haft för att felsöka din mobil.Läs mer om vad en jurist på Konsumentverket sagt i frågan via följande länk: https://www.radron.se/artiklar/du-betalar---trots-garanti-/.Du ingår ett avtal om en tjänst under vissa villkorDu ingår således ett avtal om felundersökning med bolaget. Företaget förklarar att de kan erbjuda dig en tjänst, som du endast behöver betala för om det inte är något ursprungligt fel på mobilen som ska täckas av företagets garanti.Om det är så som du säger att din mobil bara efter en vecka tappar batteri ovanligt fort och blir överhettad, och det inte beror på att du eller någon annan hanterat mobilen felaktigt, utan att det är ett ursprungligt fel, så bör du inte vara orolig för att bli debiterad.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och att din mobil snart fungerar normalt igen.Trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli inlasad om jag har ett nystartsjobb?

2020-06-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Kan man bli inlasad om man har nystartsjobb. Min arbetsgivare säger att nystartsjobb är ett lönebidrag så de kan man ej, jag hävdar motsatsen.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör inlasning kommer vi kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Du har rätt, nystartsjobb omfattas av inlasningsreglernaNystartsjobb är ingen egen anställningsform, utan en skattesubvention. Du behöver fortfarande bli anställd i en anställningsform erkänd av anställningsskyddslagen.Huvudregeln är tillsvidareanställning (4 § LAS). Det kan även vara tal om en tidsbegränsad anställning, det vill säga allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning eller om du fyllt 67 år, en särskild tidsbegränsad anställning (5 § LAS).Se även Arbetsförmedlingens förklaring att nystartsjobb inte är en egen anställningsform. Den finns tillgänglig via https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/nystartsjobb/nystartsjobb---sa-gar-det-till.Du blir således "inlasad" om du haft en allmän visstidsanställning i mer än antingen sammanlagt två år under en femårsperiod, eller under en period då du haft tidsbegränsade anställningar i form av en allmän visstidsanställning, ett vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. Även ett vikariat övergår i en tillsvidareanställning om du varit anställd som vikarie hos arbetsgivaren i mer än sammanlagt två år under en femårsperiod. Detta gäller alltså alldeles oavsett om det är ett nystartsjobb (5a § LAS).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och håller tummarna för att du snart är fast anställd!Med vänliga hälsningar,

Kan jag säga upp en sommarjobbare som vägrar att jobba?

2020-06-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har en sommarjobbare som har en visstidsanställning som inte sköter sig på sitt jobb. När han får en arbetsuppgift så gör han den inte klart eller inte alls, och går sedan iväg och pratar med sina kompisar som är på samma jobb. Dagen innan midsommarafton i år 2020 så satt han och två sommarjobbare till ute nästan hela dagen och jobbade nästintill ingenting, vilket även arbetsledaren var och sa till dom men dom struntade i henne. Arbetsledaren har även fått "jaga" efter honom då han bara försvinner från sin plats och är någon helt annanstans.Jag undrar, då det inte finns möjlighet för omplacering, vad jag ska göra som arbetsgivare i denna situation? Han har fått varningar av arbetsledaren och även mig, men det fortsätter.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag börja med att beklaga situationen du hamnat i, tråkigt att den anställde inte tar ansvar för sitt arbete.Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Åtminstone saklig grund för uppsägningDet du beskriver är arbetsvägran. Den anställde har, trots flera varningar, fortsatt att missköta sitt arbete och utför inte sina arbetsuppgifter eller utför dem på ett undermåligt sätt. Det utgör saklig grund för uppsägning, åtminstone om vi kan utgå ifrån att du inte ger sommarjobbaren några oresonliga arbetsuppgifter, men det antar jag inte vara fallet här (7 § första stycket LAS).Du uppger också att möjlighet till omplacering inte finns, varför din omplaceringsskyldighet ska anses vara uppfylld (7 § andra stycket LAS).Du som arbetsgivare kan således, om du inte önskar ha personen fortsatt anställd i ditt bolag, säga upp den anställde. Tänk däremot på att du fortfarande måste iaktta uppsägningstid och fortsätta att betala ut lön till dess att denna gått ut och anställningen slutligen upphört, även om du arbetsbefriar personen.Kan utgöra grund för avsked, men tveksamtOm arbetsvägran är tillräckligt allvarlig, så kan du ha rätt att avskeda personen ifråga, i vilket fall den anställde är tvungen att gå på dagen, utan uppsägningstid och fortsatt lön, men avsked kommer bara ifråga i de allra mest allvarliga fallen, exempelvis vid stöld från arbetsplatsen, varför det är tveksamt i det här fallet (18 § LAS).Då den anställde trots allt dyker upp på jobbet, och utför sina arbetsuppgifter ibland, samtidigt som personen, med tanke på att han eller hon är sommaranställd, förmodligen inte varit anställd i bolaget särskilt länge, så bedömer jag det som osannolikt att domstolen skulle finna arbetsvägran så allvarlig att den uppfyller det stränga kravet för avsked. Om det fortsätter eller förvärras, så kan däremot bedömningen bli en annan (jfr. AD 2017:49).Mina rådPå grund av att en rättslig process tar lång tid och kostar mycket pengar, så vill du undvika en sådan, varför mitt första råd är att sätta dig ned med den anställde och ta ett ordentligt snack med denne, och förklara att det faktiskt kan bli relevant med en uppsägning, om personen ifråga inte börjar sköta sitt jobb.Om den anställde visar sig ovillig att lyssna på dig, eller fortsätter missköta sig, så är mitt råd att du säger upp personen ifråga. Om arbetsvägran fortsätter eller förvärras kan det som sagt bli tal om avsked, men då bör du kalla till förhandling med eventuellt fackförbund, eftersom det kan stå dig väldigt dyrt i form av en rättslig process och skadestånd, om tvist uppstår och domstolen anser att du inte haft laga grund för avsked.Slutligen vill jag önska dig en trevlig kväll, och hoppas att det löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,