Är jag ersättningsskyldig om min studsmatta blåser iväg och skadar annans egendom?

2020-09-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejBor i en BRF, min studsmatta blåste upp på ett stuprör i blåsten och Skade den, är jag ersättning skyldig ?Mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör eventuell skadeståndsskyldighet kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Du kan vara ersättningsskyldig om du bedöms ha varit vårdslösHändelseförloppet tyder enligt min mening inte på att du medvetet skadat stupröret, varför bedömningen kommer att inriktas mot en vårdslöshetsbedömning. Detaljerna i din frågeställning för att kunna göra en fullgod vårdslöshetsbedömning är visserligen knapphändiga, men jag avser här belysa vissa generella punkter av intresse för bedömningen, så att du själv kan skaffa dig en bild av rättsläget i relation till situationen.Omständigheter som kan göra att du bedöms vårdslösFör att avgöra om du varit vårdslös i nu diskuterade fall skulle vi behöva kolla närmare på framförallt exempelvis din insikt om väderleksförhållandena den aktuella dagen och om du följt eventuella förankringsinstruktioner i produktbeskrivningen. Om du haft insikt om att det kommer att blåsa mycket och kraftigt, utan att vidta åtgärder för att förhindra att din studsmatta blåser iväg, som de inte sällan gör när det blåser kraftigt ute, så kan du mycket väl bedömas ha varit vårdslös och ska då som regel ersätta den andra partens, i det här fallet bostadsrättsföreningens, skador på stupröret (2 kap. 1 § SkL).Omständigheter som kan göra att du inte bedöms vårdslösKan du däremot visa på att du inte vetat om att det skulle blåsa mycket och kraftigt, eller även om du vetat om det, exempelvis surrat fast studsmattan i marken eller flyttat på den till ett mer vindstilla ställe på tomten, och att du följt de eventuella instruktioner som finns i produktbeskrivningen till studsmattan, så är det, beroende på omständigheterna, inte säkert att du skulle bedömas ha varit vårdslös, och du ska då som regel inte vara tvungen att ersätta någon uppkommen skada på stupröret.Mitt råd och några avslutande ordDå jag inte vet om du exempelvis haft insikt om att det skulle komma att blåsa mycket och kraftigt, hur studsmattan stått placerad, om den varit fastsurrad till någonting, om du följt eventuella förankringsinstruktioner i produktbeskrivningen, eller om du har gjort någonting i övrigt för att förhindra att din studsmatta blåser iväg och skadar någon eller någon annans egendom, så kan jag tyvärr inte ge dig ett slutgiltigt svar på om du är ersättningsskyldig i det aktuella fallet eller inte. Däremot hoppas jag att du själv, utifrån vad jag skrivit ovan och genom att kolla på de faktiska omständigheterna i fallet, kan avgöra om du gjort tillräckligt mycket för att undslippa att bli ersättningsskyldig. Mitt råd är att du tar kontakt med ditt hemförsäkringsbolag, och rådgör med dem.Slutligen vill jag passa på att önska dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar,

Behöver ett anställningsavtal vara skriftligt för att vara giltigt, och när övergår en tidsbegränsad anställning i en fast?

2020-08-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag har en fråga. Jag har jobbat 1 år i samma företag, jag sa till min chef att jag behöver mitt fast anställning kontrakt men efter 2 månader jag har ingen paper. Vad kan jag göra? Är det Enligt lagen har jag ett permanent kontrakt eller inte?Tack för hjälpen. Mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör anställningsavtal kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS) samt avtalslagen (AvtL).Muntliga avtal är lika giltiga och bindande som skriftliga avtalEnligt lagen är utgångspunkten att muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga (1 § AvtL). Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt för att vara giltigt, även om skriftliga avtal givetvis i bevishänseenden alltid är att rekommendera.Däremot har arbetsgivaren en skyldighet att inom en månad från det att du började jobba ge dig skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (6c § LAS).Jag vågar inte svara på vad du och arbetsgivaren har kommit överens om i frågan om anställningsform och om huruvida du har en fast anställning eller inte. Huvudregeln är däremot fast anställning, om inget annat anges (4 § första stycket LAS).Inlasning kräver att du jobbat i minst två årOm du däremot har en tidsbegränsad anställning så kan den tidsbegränsade anställningen under vissa givna förutsättningar övergå i en tillsvidareanställning, men då krävs exempelvis att du varit allmän visstidsanställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5a § första stycket första punkten LAS).Mitt rådTala med din arbetsgivare igen och säg att du vill ha ett skriftligt anställningsavtal. Arbetsgivaren är skyldig att ge dig information om vilken typ av anställning du har.Om du är med i ett fackförbund är det alltid en bra idé att prata med dem i sådana här frågor, om arbetsgivaren inte vill hjälpa dig.Jag hoppas att du får mer information från din arbetsgivare inom kort, och önskar dig en fortsatt trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Vem bär ansvaret när barn vållar sakskada?

2020-08-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, Några barn har repat bort pusten på hela vår garagevägg med en pinne . En granne såg vem som repade väggen och pratade med de två barnen. Vems försäkring gäller här, våran eller barnets föräldrars försäkring? Skall vi ta det på våran så har vi en självrisk på 1500kr samt ett åldersavdrag på 10 000kr. Med vänlig hälsning,
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör skadestånd så kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Den som orsakar skadan ska ersätta skadanÄven om barnen inte skadade garageväggen med flit, så måste barnen åtminstone anses ha skadat garageväggen genom vårdslöshet när de repat bort putsen på hela er garagevägg. Ni har därmed orsakats en sakskada, som barnen ska ersätta (2 kap. 2 § SkL).Försäkring spelar stor roll när skadevållaren är ett barnOm barnen som orsakat skadan är yngre än 18 år ska de ersätta skadan endast i den mån det är skäligt med hänsyn till deras ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Om det finns en gällande försäkring ska skadestånd däremot normalt betalas ut åtminstone så långt som försäkringen täcker det (2 kap. 4 § SkL).Vårdnadshavare kan bli solidariskt skadeståndsskyldigaBarnens vårdnadshavare har också en solidarisk skadeståndsskyldighet, om det inträffade har skett genom brott, exempelvis om det inträffade i det aktuella fallet skulle kunna rubriceras som skadegörelse. Skadeståndsskyldigheten är däremot i detta avseende begränsad till 9 460 kr år 2020 (3 kap. 5 § SkL).Notera däremot samtidigt att skadeståndsskyldigheten kan jämkas, om det är uppenbart oskäligt att föräldrarna betalar med hänsyn till föräldrarnas förhållande till barnen eller de särskilda åtgärder föräldrarna vidtagit för att förhindra att barnen begår brott (3 kap. 6 § andra stycket SkL).Mina rådMitt första råd blir att ta kontakt med barnens familj och diskutera ersättningsfrågan. Om familjen till barnen har en försäkring som täcker skadan, så ska alltså en utbetalning i första hand göras från det försäkringsbolaget. Då jag inte vet om familjen har en sådan försäkring, eller vad den försäkringen i sådana fall täcker, så törs jag inte svara på om ni kommer att få ersättning för garageväggen från ett annat försäkringsbolag. Se i sådana fall om ni kan hitta en annan lösning i frågan.Mitt andra råd blir att rådgöra med ert försäkringsbolag. Om det skulle visa sig att barnens familj exempelvis inte har en försäkring som täcker den uppkomna skadan eller annars visar sig ovilliga att betala för skadan, så rekommenderar jag att du tar kontakt med ditt eget försäkringsbolag och diskuterar fram en lösning. Jag törs inte svara på vilka rutiner de har eller hur de brukar gå tillväga vid ersättningsärenden. Se därför vad de säger och ta det därifrån.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och att ni hittar en snabb lösning på den tråkiga situationen!Med vänliga hälsningar,

Kan makars gemensamma hus utmätas för den ena makens skulder?

2020-07-28 i Utmätning
FRÅGA |Mitt barnbarn har skulder som gått till kronofogden. Hon är gift de har gemensamma barn med delad ekonomi. Kan kronofogden ta deras hus som de äger gemensamt.Tacksam för svar
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör utmätningsbar egendom kikar vi närmare på utsökningsbalken (UB) och då makarna samäger egendomen, samäganderättslagen (SamägandeL).Ja, även ett samägt hus kan utmätas för att täcka den ena makens skulderInledningsvis kan konstateras att hus endast utmäts i undantagsfall och i brist på annan utmätningsbar egendom då utmätning av bostad innebär en stor olägenhet, särskilt när det är barn med i bilden (4 kap. 3 andra stycket UB).Om huset likväl ska utmätas för att täcka den ena makens skulder och samäganderättslagen är tillämplig (vilket den inte är om makarna exempelvis fått huset genom testamente med överlåtelseförbud), så kan Kronofogdemyndigheten, på yrkande av exempelvis den som söker utmätning förordna om en försäljning av hela huset (8 kap. 8 § UB).Däremot går hälften av pengarna från försäljningen till den icke skuldsatte maken direkt vid försäljning, och ditt barnbarn skulle endast få pengar om det blir någonting över sedan dennes skulder har betalats av.Skulle ingen ansöka om att hela huset säljs kan endast ditt barnbarns del av huset säljas, men det anses oftast ofördelaktigt då en andel inte brukar kunna inbringa lika mycket pengar (8 kap. 9 § andra stycket UB).Generell men viktig tilläggsinformationBostäder utmäts som sagt endast i undantagsfall, och att det finns barn som bor i huset bör givetvis föranleda bedömningen att en eventuell utmätning av bostaden innebär stora olägenheter för vederbörande, i och för sig beroende på vilka boendemöjligheter makarna har i övrigt.Dessutom finns ett krav på att utmätningen måste vara proportionerlig den skuld den utmätta egendomen ska täcka för, varför det vanligtvis exempelvis inte anses vara proportionerligt eller försvarligt att utmäta ett hus för att täcka en skuld på endast några tusen kronor (4 kap. 3 § första stycket UB).Slutligen bör nämnas att en utmätning av huset kan skjutas upp antingen genom att någon av makarna kan påvisa att synnerliga skäl för anstånd föreligger på grund av sociala förhållanden (6 § SamägandeL) eller om någon ansöker om klyvning av fastigheten (7 § SamägandeL).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Hur många gånger måste jag tåla att återförsäljaren åtgärdar ett fel innan jag kan häva mitt bilköp?

2020-08-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har en fråga ang konsumentköplag. Har köpt en splitter ny bil och det är tredje gången nu som airbag fel kommit upp, dem lova sist att det skulle vara löst men tydligen så är det inte löst då felet har kommit igen. Kan jag häva köpet? Eller kräva en ny bil
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör ett konsumentköp, så kikar vi, som du själv är inne på, närmare på konsumentköplagen (KköpL).FörutsättningarJag är lite osäker på om det är till återförsäljaren du vänt dig, men då det är en helt ny bil, så förutsätter jag att du vänt dig till återförsäljaren och då återförsäljaren försökt åtgärda felet kommer jag förutsätta att det är klarlagt att det är ett fel i bilen, att ansvaret ligger på återförsäljaren och att du reklamerat felet i tid etc. Jag hoppar därför i stället direkt på frågan om du kan kräva omleverans eller häva bilköpet på grund av det återkommande felet eller inte. Jag kommer också förutsätta att du inte gått med på att köpa en bil som inte är trafiksäker, vilket annars är möjligt.Återförsäljaren har alltid rätt att försöka avhjälpa felet eller företa omleverans förstInnan hävning av bilköpet kan komma på tal har återförsäljaren alltid rätt att först försöka avhjälpa det uppkomna felet eller företa omleverans (27 § KköpL).Du borde inte behöva tåla mer än två avhjälpningsförsök för samma felEnligt uppgift har du däremot låtit dem försöka avhjälpa felet tre gånger nu utan att felet åtgärdats. HALLÅ KONSUMENT!, som erbjuder oberoende vägledning genom Konsumentverket skriver att återförsäljaren i regel ges två avhjälpningsförsök för samma fel. Om det bedöms som olika fel, så kan du behöva tåla fler avhjälpningsförsök, men i det här fallet verkar det vara tre avhjälpningsförsök för samma fel. Läs mer via: https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/kopa-och-hyra-produkter/bil-och-andra-fordon/fel-pa-bilen-efter-kop-av-bilhandlare/.Allmänna reklamationsnämnden har gjort samma bedömning. Se följande länk: https://www.arn.se/vanligafall/havning-efter-flera-forsok-till-reparation-av-fel/.Du borde kunna kräva omleverans eller häva bilköpetDå bilen är helt ny är det mer än vad du borde behöva tåla. Det är inte trafiksäkert att köra runt med airbags som inte fungerar. Dessutom har du låtit dem försöka avhjälpa samma fel vid tre tillfällen. Utan närmare inblick i ärendet så borde en omleverans kunna vara möjlig att kräva, och en hävning likaså, enligt de ovanstående källorna.Mitt rådKontakta återförsäljaren och be om omleverans eller hävning av bilköpet, beroende på vad du själv vill. Det kan inte vara roligt för återförsäljaren heller att hålla på att laga bilen gång på gång. Förhoppningsvis hittar ni en lösning som passar er båda.Jag hoppas att du snart får en problemfri bil, och önskar dig en fortsatt trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Vad kostar det att anlita Lawlines juristbyrå?

2020-08-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad skulle det kosta mej att få er hjälp med att kräva min lön från min förra arbetsgivare. Det rör sej om öt mars april månadslön samt halva maj. Samt intjänad semesterersättning
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Boka tid med vår juristbyråVad tråkigt att du blivit tvungen att kräva in din lön från din förra arbetsgivare.Det är däremot svårt att ge dig ett generellt svar på din fråga utan mer detaljerad information kring ditt ärende. Vi ber dig därför ta kontakt och boka tid med vår juristbyrå, så återkommer våra erfarna jurister till dig så snabbt de kan.Du bokar en tid enklast genom att fylla i formuläret via följande länk: https://lawline.se/boka. Här hittar du också generell information kring våra priser.Några avslutande ordJag hoppas att det löser sig för dig inom kort, och önskar dig en fortsatt trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid särkullbarns efterarv?

2020-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA |Har varit gift och så gick min man bort så det finns två särkullebarn jag har också två barn.När jag dör så ska särkullebarn ha efterarv efter sin pappa vad är det som gäller då.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör efterarv kommer vi kika närmare på ärvdabalken (ÄB).Du får särkullbarnens arv med fri förfoganderättHuvudregeln är att särkullbarnen har rätt att ta ut sitt arv direkt vid deras förälder bortgång, men de kan välja att frivilligt avstå sin rätt till förmån för den efterlevande maken eller makan, som i det här fallet är du (3 kap. 9 § ÄB).En första viktig sak att veta då är att du får deras arv med fri förfoganderätt, men inte äganderätt, och vad innebär då det? Jo, det innebär att du är fri att använda pengarna under din livstid, men du får däremot inte exempelvis ge bort stora gåvor eller annars testamentera bort pengarna till nackdel för den avlidne makens efterarvingar.Skulle du minska arvet medvetet exempelvis genom att ge bort en stor gåva kan efterarvingarna under vissa givna förutsättningar begära kompensation, exempelvis genom att "ta" pengar som egentligen skulle tillfallit dina barn, eller om det inte finns tillräckligt med pengar, tvinga mottagaren av en gåva att lämna tillbaka den eller dess värde (3 kap. 3 § ÄB).När du går bort får särkullbarnen ett efterarvSom du själv nämner har särkullbarnen rätt till efterarv när du går bort (3 kap. 2 § ÄB).Nu känner inte jag till några belopp och jag vet inte heller hur fördelningen har sett ut, men särkullbarnen har rätt till samma kvotdel som du ärvde med fri förfoganderätt. Om ni inte hade någon enskild egendom och allt var giftorättsgods och du fick hälften av boet, så har särkullbarnen som regel rätt till hälften av allt det du äger den dag du avlider och dina två barn har rätt till den andra hälften av dina tillgångar.Fördelningen kan bli annorlunda om du ökar boets värdeEn andra viktig sak att veta är att om du till skillnad från att minska boets värde i stället ökar dess värde, så kan det bli så att, beroende på hur du ökat boets värde, hela eller en del av ökningen går till dina barn, och inte kommer den avlidne makens efterarvingar tillgodo. Det gäller om du ökat boets värde på grund av arv, gåva, testamente eller eget förvärvsarbete, det vill säga pengar som du tjänat in efter den andre makens död, men däremot inte pensionspengar eller avkastning på kapital (3 kap. 4 § ÄB).Några avslutande ordDetta var en kort redogörelse för vad som "gäller" förutsatt att förhållandena står sig den dag det är dags för arvsdelning.Jag hoppas att du känner att du fick klarhet i frågan, och önskar dig en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Om jag vill bli arbetsbefriad under min uppsägning (pga arbetsbrist) förlorar jag då min företrädesrätt?

2020-07-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om jag vill bli arbetsbefriad under min uppsägning (pga arbetsbrist) förlorar jag då min företrädesrätt?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaTillämplig lagDå din fråga rör uppsägning och företrädesrätt till återanställning så kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS).FörutsättningarJag utgår i det följande från att du uppfyller kraven för företrädesrätt till återanställning och bortser från eventuella kollektivavtal, då jag inte vet om du och din arbetsplats omfattas av något kollektivavtal.Nej, du förlorar som regel inte din företrädesrättFörst kan nämnas att du inte själv har möjlighet att bestämma om du ska eller inte ska arbeta under uppsägningstiden, utan huvudregeln är att du ska finnas tillgänglig för arbete, och annars är det arbetsgivaren som kan bestämma att arbetsbefria dig (12 § LAS).En arbetsbefrielse innebär endast att du inte behöver jobba under uppsägningstiden, men på inget sätt innebär den också att du förlorar din företrädesrätt till återanställning, som alltså är helt frikopplad arbetsbefrielse (25 § LAS).Dessutom kan i sammanhanget anföras att du och arbetsgivaren inte kan avtala bort företrädesrätten hur som helst, då det anses vara till nackdel för dig, och sådana avtal blir som regel ogiltiga, men det finns undantag (2 § LAS).Om du blir utköpt kan ni däremot komma överens om att du avstår din rättÄr det i stället så att du blivit utköpt från din tjänst kan ett av villkoren från arbetsgivaren vara att du går med på att avsäga dig din företrädesrätt till återanställning, och skulle du gå med på ett sådant villkor, så förlorar du givetvis din företrädesrätt till återanställning.Mina rådDu bör alltid kontakta ditt fackförbund i alla arbetsrättsliga frågor du må ha. Du kan även vända dig till din arbetsgivare och ta upp dina frågor med honom eller henne.I övrigt hoppas jag att du känner att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig avslutning på helgen!Med vänliga hälsningar,