Kan jag betala av lån på gemensam bostad med enskild egendom?

2018-07-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag har ärvt en del pengar som enskild egendom. I testamentet är det formulerat så att "Det arvingarna erhåller i arv ska utgöra enskild egendom /.../ Det gäller även egendom som trätt i dess ställe". Vad gäller om jag med dessa pengar betalar av ett lån på mitt och makens gemensamma boende och vi därefter skiljer oss? Vi har gemensamma barn och som jag förstår är det den av oss som bäst behöver boendet som får det vid eventuell skilsmässa.
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du är fri att betala av ett lån med enskild egendom, däremot kan du inte begära att få tillbaka dessa pengar vid skilsmässa. Skulle du betala av en del av lånet med din enskilda egendom har du alltså ingen rätt att få tillbaka dessa pengar från din make. Det stämmer att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att få denna mot avräkning på sin lott. Detta kan du hitta i kapitel 11 8§ Äktenskapsbalken. Du har inte bättre rätt till bostaden om du skulle använda enskild egendom för att betala av lånet. Med vänliga hälsningar,

Kan giftorättsgods användas för att kompensera för enskild egendom?

2018-06-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej.I min frus och mitt inbördes testamente stipuleras att hennes enskilda egendom är halva vår bostadsrätt samt 400 000 kr som är hennes del från försäljningen av en släktgård. Vi har tre gemensamma barn och jag har ett barn sedan tidigare. Hur särkullbarn ärver vet jag och min fråga gäller hur man behandlar enskild egendom. Om jag avlider före min fru och det inte finns 400 000 kronor på hennes konto, kommer man då att i bodelningen öka hennes del av bostadsrätten med motsvarande belopp? För inte ärver man poster utan av den samlade behållningen?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När din fru avlider kommer det först göras en bodelning mellan dig och din fru innan arvet skiftas. Bodelningen görs genom att man delar giftorättsgodset på hälften. Giftorättsgodset är all egendom makarna äger som inte är enskild egendom. De pengar din fru fått från försäljningen av en släktgård är enskild egendom och hon är därför fri att göra vad hon vill med dessa pengar. Även om hon hade spenderat alla pengar så tas inget från varken giftorättsgodset eller din enskilda egendom för att väga upp detta. Jag noterar att du skriver att ni stipulerat om den enskilda egendomen i ett inbördes testamente. För att enskild egendom ska uppkomma måste egendomen vara enskild egendom enligt testamente (skrivet av den person som hon ärvde släktgården från) eller genom äktenskapsförord. Att skriva i ditt testamente att något är enskild egendom gör det alltså inte till enskild egendom. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt måste ni sedan registrera det hos Skatteverket. Med vänliga hälsningar,

Hur kräver man in skulder?

2018-06-17 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Min bror har lånat pengar (400000:-) av mina föräldrar för 5 år sedan, tyvärr har han inte betalat tillbaka pengarna. Det har upprättats ett skuldbrev, där det finns inskrivet att han ska ha betalt tillbaka allt för 4 år sedan.Han "har" ägt ett hus tillsammans med sin fru, vilket han skrivit över på henne så att han inte har några tillgångar. Hans fru var fullt medveten om lånet då pengarna betalades till hennes bankkonto.Hur kan vi med lagen kräva tillbaka pengarna?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min rekommendation är att vända er till Kronofogden för att de ska driva in skulden. Det gör ni genom att skicka in en ansökan om betalningsföreläggande genom att följa anvisningarna här. Kronofogden kommer då hjälpa er att driva in skulden. Huruvida Kronofogden kan utmäta fastigheten beror på om en sakrättslig tradition ägt rum. Vilket jag inte kan avgöra utifrån informationen. Men Kronofogden kan då istället mäta ut t ex lön. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om arv skiftats innan testamente vunnit laga kraft?

2018-05-12 i Arvsskifte
FRÅGA |HejHur fungerar det när det finns ett testamente?Maka avlider och efterlämnar ett testamente (har inga barn utan lämnar vissa ägodelar till en systerdotter och resten till make (fri förfoganderätt) systerdotter har fått ut delar av arvet. Fastighet efter att make avlidit.Nu har make avlidit och makans efterarvingar vill ha del av arvet efter henne. De hävdar att det första testamentet inte vunnit laga kraft (skrivet 1999)Om nu så är fallet, ska systerdotter få arv 2 ggr dels från testamente dels som efterarvinge?Borde inte systerdotter återlämna motsvarande värde till dödsboet om testamente inte vunnit laga kraft?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett testamente vinner laga kraft när det delgetts den legala arvingen och denne inte klandrar testamentet på 6 månader eller godkänner det vid delgivningen. Har det gått 6 månader sedan delgivningen har testamentet vunnit laga kraft. Denna regel finns i 14 Kap 5§ Ärvdabalken. Om testamentet skulle vara ogiltigt ärver efterlevande make kvarlåtenskapen då det inte finns några barn. När den efterlevande maken avlider ärver då de arvingar från den först avlidne maken hälften av den efterlevandes bo (enskild egendom utesluts). Dessa regler hittar du i 3 Kap Ärvdabalken. Om detta testamente är giltigt blir situationen i princip densamma förutom fastigheten som tillkommer systerdottern. I detta fall kan hon även bli efterarvinge till den första arvingen om hon har den bästa arvsrätten till den först avlidne maken. Hon kan alltså vara både testamentstagare och efterarvinge. Alla dödsbodelägare måste skriva under arvskifteshandlingen för att boet ska få skiftas. Detta framkommer av 23 Kap 4§ Ärvdabalken. Huruvida systerdottern ska återbära fastigheten beror på vilket sätt hon fått ut detta arvet på och huruvida bouppteckningen blivit registrerad hos skatteverket samt hur arvskifteshandlingen är skriven och undertecknad. Då det under denna process borde uppmärksammats huruvida testamentet vunnit laga kraft eller inte. Jag kan utöver detta inte ta ställning till om arvskiftet varit felaktigt genomfört eller om de efterlevandes hävdan att första testamentet inte vunnit laga kraft är ogrundat. Med vänliga hälsningar,

Vad händer när låntagaren är arvinge till långivaren?

2018-06-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag behöver rådgivning. Min syster har utan min vetskap tagit ett stort lån (uppe i ca 180.000 kr) av vår biologiska pappa. Skulden bara växer och de lånar mer pengar varje månad. Pappa hade egentligen tänkt gå i pension snart, men måste fortsätta arbeta då dessa lån har tagits som förskott på livförsäkring via hans pension och även från hans privata sparande. Den ekonomiska situationen för min syster är ansträngd och hon har ingen stadig inkomst. Det finns risk att hon och hennes familj inte kommer att kunna betala av denna skuld medan vår far är i livet. Denna skuld är inte dokumenterad på något vis juridiskt. Hur ska jag gå vidare? Kan pappa skriva ett skuldebrev ihop med min syster och vad är då viktigt att den innehåller? Jag vill ej se min pappa bli fattigpensionär nu pga detta och är mån om att det juridiska är i ordning ifall/om vår pappa inte är i sina sinnes fulla bruk när han blir äldre. Kan vi skriva in att det ses som förskott på arv om de ej kan betala av skulden?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som arvinge har du ingen bestämmanderätt över din fars ekonomi, även om det är ditt arv det rör. Tills din far avlider får han göra vad han vill med sina pengar. Det är däremot generellt väldigt fördelaktigt att skriva ett skuldebrev med summan som är utlånad samt eventuell ränta. Speciellt eftersom det är tveksamt huruvida din syster kommer kunna betala tillbaka skulden. Då kommer nämligen fordran gentemot din syster gå i arv. Du kan alltså ärva en del av fordran mot din syster om den inte är betald när din far avlider. Om summan din far ger till din syster är ett lån kommer detta inte räknas som förskott på arv eftersom du istället ärver en del av fordran och skulden kvarstår. Skulle en del av summan han ger till din syster däremot anses vara gåva så kommer detta anses som förskott på arv och räknas av din systers del av er fars arv. Det är därför väldigt viktigt att din far och din syster skriver skuldebrev om pengarna så att det inte blir konflikt om vad som är fordran och vad som ska räknas av som förskott av arv. Med vänliga hälsningar,

Hur blir jag av med min hyresgäst?

2018-06-25 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag äger ett hus, hyr ut i 2:a hand till mitt x. Avtalet löper en månad i taget jag har sagt upp kontraktet till sista juli. Pga att jag vill renovera och sälja. Han vägrar flytta pga att han anser att vi har ett muntligt avtal att han får bo tills huset är sålt. Problemet är att vi kan ej samarbeta med renoveringen. Han skulle igentligen varit klar med att färdigställa projekt påbörjade av honom till 31/12-17 men ej klar. Han är otrevlig och jag känner mig ibland hotad av honom. Hur blir jag av med honom
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt, däremot måste du bevisa att ett muntligt avtal som avviker från det skriftliga uppkommit. Tills hyresgästen kan bevisa att det avtalats något annat muntligt gäller alltså det skriftliga avtalet. Ett hyresavtal på bestämd tid ska sägas upp tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader. Bestämmelser för kortare hyrestider hittar du i Kapitel 12 4§ Jordabalken. Har du sagt upp i rätt tid och din hyresgäst vägrar flytta ut kan du vända dig till Kronofogden för avhysning av hyresgästen, det gör du genom att följa instruktionerna här. Med vänliga hälsningar,

Kan man avsluta en skuldsanering i förtid?

2018-06-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, angående skuldsanering, har ca. 1 år kvar av min skuldsanering.Min fråga: kan jag betala sista året med en klumpsumma sedan är skulden betald, om det skulle fungera försvinner även min betalningsanmärkning tidigare.Tack för svar
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att avbetalningsplanen ska följas. Vill du ändra betalningsplanen kan du vända dig till Kronofogden för att ändra avbetalningsplanen. Detta görs genom en omprövning och då kan Kronofogden ändra avbetalningsplanen om dina ekonomiska förutsättningar förändrats sedan beslutet. Dina ekonomiska tillgångar måste ha förändrats väsentligt för att din avbetalningsplan ska ändras. Huruvida din situation är en väsentlig förändring eller inte kan jag inte ta ställning till utifrån informationen. När avbetalningsplanen löper ut och alla avbetalningar är gjorda tas alla betalningsanmärkningar som omfattas av skuldsaneringen bort. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med Kronofogden och begär en kortare avbetalningsplan.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Förlorar jag mina rättsliga band med båda mina föräldrar om jag blir adopterad?

2018-05-12 i Adoption
FRÅGA |Jag är 28 år. Har ingen kontakt med min biologiska mamma. Utan en väns mamma är min mamma. Mina barn kallar henne för mormor. De kommer aldrig träffa sin biologiska mormor. Därför vill jag nu att min väns mamma ska adoptera mig. Men vad händer då med min pappa? Förlorar han sina biologiska band med mig?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Blir du adopterad bryts all rättslig anknytning till dina biologiska föräldrar som t ex rätt att ärva. Skulle din väns mamma adoptera dig bryts alla rättsliga band med både din biologiska mamma och pappa. Det är väldigt ovanligt att vuxna adopteras. Kravet för att adoption ska tillåtas krävs enligt 4 Kap 6§ Föräldrabalken: " Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen."Detta kravet ger därför begränsade möjligheter för vuxna att bli adopterade från andra än styvföräldrar som varit en stor del av uppväxten. Du måste därför kunna argumentera för att adoptionen skulle vara till stor fördel för dig även om du är vuxen. Vid bedömningen huruvida adoptionen ska genomföras görs en bedömning i varje enskilt fall men i tidigare fall har faktorer som talat emot adoption varit bland annat att de biologiska föräldrarna varit vid liv. Vill du läsa mer om adoption rekommenderar jag 4 Kap Föräldrabalken. Med vänliga hälsningar,