Hur kräver man skadestånd av barn på grund av brott som hänt i skolan?

2019-02-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min 9-årige som blev nyligen sparkad hårt i skrevet på sin skola när han låg ned. Det orsakade svår smärta som höll i sig i dagar men inga bestående men. Gärningsmannen var en jämnårig som slagit och trakasserat min son otaliga gånger under tre års tid. Trots ideliga rapporter från skolan har föräldrarna inte visat något intresse av att förändra sin sons beteende. Vi kommer nu att göra en polisanmälan. Fråga 1: Kan föräldrarna hållas straffrättsligt ansvariga? Fråga 2: Vi kräver skadestånd eller kränkningsersättning till vår son för detta. Om Polisen (är väl sannolikt) lägger ner det hela, hur gör vi med den biten? Fråga 3: Kan skolledningen hållas straffrättsligt eller civilrättsligt ansvariga? De har känt till problematiken och flera gånger av mig blivit varnade för att ngt sådant här kommer att ske men ej agerat.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavares straffrättsliga ansvar för barns handlandeEnligt min tolkning av händelsen är det ofredande eller misshandel av ringa graden/normalgraden som din son blivit utsatt för. Någon som är under 15 år kan dömas till brott men inte till påföljd. Vårdnadshavare är däremot inte straffrättsligt ansvariga för deras barns handlingar. Men de har ett principalansvar vilket betyder att de kan bli skyldiga att betala skadestånd för de skador deras barn orsakar andra. Kan man kräva skadestånd utan att skadevållaren begått brott?För att kunna få skadestånd krävs endast att någon orsakat annan en skada. Utöver detta krävs att skadan uppkommit genom skadevållarens oaktsamhet eller uppsåt. Det finns ingen åldersgräns för att bli skadeståndsskyldig men i praktiken kan många 9-åringar inte betala tusentals kronor i skadestånd och skadeståndet löper då med ränta tills barnet är tillräckligt gammal för att kunna betala. Det är inte ovanligt att föräldrar i detta skede går in och betalar barns skadestånd även om de inte är skyldiga att göra detta för att barnet ska slippa räntan på skadeståndet. Här ska även tilläggas att det är möjligt att jämka skadestånd gentemot barn och det är inte ovanligt när barnen är så pass unga att deras del av skadeståndet jämkas väldigt mycket, till och med till 0 kr. Här spelar skolans ansvarsförsäkring stor roll. Vad gäller gärningsmannens föräldrar har vårdnadshavare en skyldighet att hålla uppsikt över barnet enligt 6 Kap 2§ Föräldrabalken. Gärningsmannens föräldrar har vid denna händelse satt sin son under tillsyn då han är på skolan. Att vårdnadshavare blir skadeståndsskyldiga på grund av brist i sin uppsikt är relativt snävt och kräver en mer direkt koppling till den skadevållande handlingen. Såvida inte gärningsmannen blir dömd för brott är det alltså svårt för er att kräva skadestånd direkt från föräldrarna. Skolan har en skyldighet att motverka mobbning och se till att elever inte blir skadade fysiskt eller psykiskt. Dessa bestämmelser finns i kapitel 6 Skollagen. Om skolan brister i dessa skyldigheter blir de skadeståndsskyldiga istället för föräldrarna, detta framkommer av kap 6 12§ Skollagen. Det är mycket möjligt att detta blir relevant i ert fall då du beskriver att detta pågått under 3 år och skolan inte gjort mycket för att åtgärda detta. För att fastställa om skolans agerande varit så bristfälligt att de blir skadeståndsskyldiga för händelsen måste en bedömning göras över alla skolans ageranden under dessa tre åren. Om gärningsmannen blir dömd för brottSkulle polisen gå vidare med polisanmälan och detta skulle sluta i att gärningsmannen anses ha begått ett brott gör detta att ni kan vända er till föräldrarna med skadeståndanspråket. Vårdnadshavare har nämligen ett principalansvar gentemot brott som deras barn begår. Detta förutsätter att det inte är skolan som orsakat skadan. Har skolan brustit i sin skyldighet är endast skolan skadeståndsskyldiga. Viktigt att notera här att det finns ett tak för föräldrars skadeståndsskyldighet. Hände brottet 2019 är taket 9 300 kr, hände brottet 2018 är taket 9 100kr. Skulle skadeståndet gå över detta hamnar resterande del av skadeståndet på gärningsmannen personligen. Det ska också nämnas att det är mycket enklare att begära ut skadestånd för kränkning om ett brott begåtts. Kan skolledningen hållas ansvarig?Som jag nämnt tidigare kan skolan hållas ansvarig om den inte fullföljt sina skyldigheter enligt skollagen. Vill ni anmäla skolan på grund av bristfälliga åtgärder kan du göra detta genom Barn- och elevombudet som är en del av skolinspektionen som arbetar med dessa frågor. De kan hjälpa dig föra talan samt pressa skolan på ytterligare åtgärder. Ni kan alltså begära skadestånd både utifrån misshandeln/ofredandet samt skolans bristande åtgärder. Dessa riktar sig däremot endast mot skolan och inte gärningsmannen eller dennes vårdnadshavare. Länk till vilka myndigheter man kan vända sig till hittar du här.AnsvarsförsäkringJag rekommenderar dig även att kontrollera skolans ansvarsförsäkring och vad som omfattas av denna. Beroende på vad denna ansvarsförsäkring omfattar kan det komma att påverka när ni får skadeståndet samt hur mycket ni får. Eventuell jämkning av skadeståndet blir inte relevant om skadeståndet betalas ut från försäkringen istället för barnet själv. Detta framkommer av 2 kap 4§ Skadeståndslagen. Skulle ni vilja gå vidare med detta och Barn- och elevombudet väljer att inte hjälpa dig kan vi på Lawline hjälpa dig. Maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert.

Vad blir konsekvenserna för försörjningstödet om man blir sambo samt hur påverkar detta sambons möjligheter till studiestöd?

2019-01-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej !Jag har ett jättestort problem.Min dotter får för närvarande socialbidrag.Hon har ett barn från ett tidigare förhållande.Hon har träffat en kille från Tyskland och dom vill flytta ihop.Dom väntar ett barn nu.Han vill plugga här och lära sig svenska.Hon har också tänkt att börja plugga. Komvux.Han har ingen inkomst nu. Hur ska dom gå till väga för att flytta ihop utan att hon förlorar socialbidraget.Han vill söka CSN i Sverige. Kan han få det ?Han har funderat på att skriva sig hos en kompis här i Sverige nu innan barnet kommer.Är det en dum ide?Ja det här ett stort problem för oss.Snälla hjälp.Med vänlig hälsning
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att din dotter får försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag). Försörjningsstöd ges ut efter en behovsprövning som görs på individuell nivå. Hennes omständigheter generellt samt vilka utgifter din dotter har blir avgörande för hur stort bidraget är. Denna prövning görs för hela hushållet, om din dotters pojkvän flyttar in räknas hans ekonomi också in när behovsprövningen görs. Har han en någorlunda god ekonomi finns det alltså en risk att din dotter förlorar sitt försörjningsstöd om han flyttar in. Angående pojkvännens vilja att lära sig svenska antar jag att det är SFI (svenska för invandrare) han tänkt vända sig till. Denna utbildning är kostnadsfri och han blir därför inte berättigad till CSN för dessa kurser. Skulle han däremot börja studera något på komvux finns det ett antal krav som måste uppfyllas för att han ska få bidrag som utländsk medborgare. Jag utgår i detta svar från att pojkvännen är medborgare i Tyskland. Utgångspunkten är att du får studiestöd från CSN om du varit gift eller sambo med en svensk medborgare i över ett år och ni har barn tillsammans. Det kan alltså bli svårt för honom att flytta hit och få studiestöd direkt. Om han utöver detta inte flyttar in hos din dotter utan skriver sig hos sin kompis anses han inte som sambo till din dotter och måste istället jobba i minst två år för att få rätt till studiestöd. SFI kan räknas in som en typ av arbete. Även giftemål kommer troligtvis påverka din dotters rätt till försörjningsstöd då makar har en skyldighet att efter sin förmåga bidra ekonomiskt till den andres behov. Beroende på pojkvännens ekonomiska situation kan detta alltså anses som en ökning av tillgångar för din dotter. SlutsatsJag kan säga huruvida din dotter skulle förlora sitt försörjningsstöd om hennes pojkvän flyttade in hos henne. Denna prövning görs individuellt och det beror på pojkvännens tillgångar samt ekonomi i övrigt. Om han istället väljer att skriva sig hos en kompis måste han istället arbeta två år innan han kan söka studiestöd hos CSN då han inte är sambo till din dotter. Din dotter och hennes pojkvän måste alltså ta ställning till vilket av dessa alternativ de finner lämpligast.Skulle ni få ytterligare problem med försörjningsstödet kan vi på Lawline hjälpa dig. Är du intresserad av detta kan du maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert.¨Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt att ärva?

2018-12-06 i Arvsordning
FRÅGA |Min farfar hade två syskon A och B som inte hade några barn och inte heller var gifta eller sambo. När dom avled ärvde syskon C allt och min pappa fick ingen info. När C dog ärvde hennes son allt som idag är gammal, han har inga barn och bor på ett hem då han har en hjärnskada. När han dör vem ärver då honom?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För enkelhetens skull kommer jag kalla personen med hjärnskada för D. I svensk rätt delar man upp arvingar i tre olika grupper. Den första gruppen som har första prioritet till arvet är den avlidnes barn. D har inga barn så det finns ingen i den första gruppen. Andra gruppen består av den avlidnes föräldrar + föräldrarnas barn/barnbarn. Eftersom D ärvde allt från C antar jag att C inte hade några andra barn, men hade C barn ska dessa dela på hela D:s arv. Om C inte hade några andra barn går man till tredje gruppen. Tredje gruppen består av mor- och farföräldrar + deras barn. Kusiner ärver däremot inte. Det är någorlunda oklart men som jag förstår din fråga har din pappa inte fått något arv och du frågar om han kan få ärva från D. Om din farfar delade förälder med C så får din pappa ärva, men om din pappa avlidit när D avlider så ärver inte du, eftersom ni då blir kusiner enligt min förståelse av din redogörelse. Såvida inte D har ett testamente tillfaller då arvet istället Allmänna arvsfonden. Vill du läsa mer om arvsordningen finns regler om detta i 2 Kapitlet i Ärvdabalken. Med vänliga hälsningar,

Kan jag få reda på namnet på den som gjorde orosanmälan?

2018-12-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Om man har varit misstänkte för ett brott, vars utredning lades ner för att brottet preskriberats. Jag nekade till brott. Och utredningen är 18 år gammal och lades ner för 15.Under utredningen kallades jag aldrig ens till förhör och fick någon chans att försvara mig om det hade behövts. Under utredningen blev jag utsatt för grov ryktesspridning eftersom inblandade i förundersökningen hade läckt att jag fanns i undersökningen.Mot bakgrund av dessa rykten har det upprättats en orosanmälan från fritids/skola av två i personalen hos sos för att nära vänners barn träffar mig och umgås. Jag har även ett stort ansvar gentemot mina vänner för jag hjälper dem att avlasta då ett av barnen har väldigt speciella behov något jag har 17 års erfarenhet av. Dem har gjort 5-6 ganska grova anklagelser där inget är sant utom att jag har figurerat i en brottsutredning. Mina frågorJag måste naturligtvis göra en motanamälan /polisanmälan. Är detta förtal, grovt förtal eller möjligen falsk tillvitelse?Eftersom mitt namn nämns i orosanmälan, och barnets föräldrar har gett sitt medgivande. Har jag rätt i att få veta identiteten på anmälaren/na? De verkar inom barn och omsorg får de ju inte lov att göra en anonym anmälan.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Angående förtal så är preskriptionstiden 2 år, om det skulle röra sig om grovt förtal är detta 5 år. Det eventuella brottet som de som läckte ditt namn gjort sig skyldiga till är därför preskriberat. Det stämmer att man inte får göra en orosanmälan anonymt inom barn och omsorg, eftersom orosanmälan nu är nerlagd är den en offentlig handling som du kan begära ut genom att ringa till de som tog emot anmälan och begära ut orosanmälan. Med vänliga hälsningar,

Ska fastighet tas upp i bouppteckning om köpekontraktet är undertecknat men ägarna inte tillträtt fastigheten?

2019-01-29 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Jag har under hösten sålt min mammas hus med fullmakt och köpekontraktet undertecknades medans min mamma levde. Hon avled sedan innan de nya ägarna tog över fastigheten och min fråga är nu hur allt detta skall redovisas i bouppteckningen?Skall husets taxeringsvärde/marknasvärde tas upp som en tillgång på vanligt sätt tillsammans med den erlagda handpenningen? Skall jag ta upp slutlikviden i bouppteckningen fastän den erhölls efter det datum då mamma avled?Jag är den enda dödsbodelägaren, min far som avled för ett antal år hade en son sedan tidigare men han fick sin "laglott" vid min fars arvsskifte så han är väl inte inblandad i bouppteckningen för min mamma, eller hur?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bouppteckningen görs utifrån tillgångarna din mor hade vid tidpunkten hon dog. Detta kan du utläsa ur kapitel 20 4§ Ärvdabalken. Eftersom köpekontraktet undertecknades medan hon fortfarande levde ska inte fastighetens marknadsvärde tas upp i bouppteckningen. Det din mor ägde vid sitt dödsfall var inte fastigheten utan det hon ägde var vederlaget för fastigheten. Det som ska tas upp i bouppteckningen är alltså köpeskillingen för fastigheten. Den delen av köpeskillingen som inte erhållits än är en tillgång i form av fordran. Detta gäller oberoende om köpekontraktet stadgar att äganderätten för fastigheten överförs vid tillträdesdagen. Detta fastställdes genom Högsta Domstolens dom i NJA 1995 s.183. Vad gäller din fars son har han endast rätt till laglott från sina biologiska föräldrar. Han har alltså ingen rätt till arv från din mor såvida hon inte testamenterar egendom till honom. Skulle du behöva mer hjälp i samband med bouppteckningen kan vi på Lawline hjälpa dig. Är du intresserad av detta kan du maila mig på eric.nilsson@lawline.se så skickar vi en offert. Med vänliga hälsningar,

Hur länge kvarstår anspråk på laglott?

2019-01-25 i Laglott
FRÅGA |Vår pappa dog augusti 2002 i Sydafrika.Vid begravningen i Sverige hade hans fru (ej vår mor) skrivet ett testamente (efter pappas död ) att vi skulle få ut 50% vid hennes död och 50 % skulle gå till en av hennes bröder. Detta tyckte vi var ok. 2003 skrev hon om testamentet utan vår vetskap, där 100 % av tillgångarna skulle delas lika mellan hennes 2 bröder. Hon flyttar till Tyskland 2003/ 2004 och dog juli 2011.Har vi syskon rätt till arvslott/laglott ? Vi har inte sett någon bouppteckning vid något av tillfällena.Kanske har det gått alldeles för lång tid, men jag kände ett behov av att reda ut detta.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i detta svar från att din fars fru har en väsentlig koppling till Sverige och att arvet därför ska handläggas i enlighet med svensk lag. Enligt EU:s arvsförordning ska arv göras i enlighet med den lag i vilket land den avlidne har sin närmaste anknytning, har din fars fru inte sin närmaste anknytning till Sverige ska arvet göras i enlighet lagarna i det land som hon har närmast anknytning till. Mer om anknytning kan du läsa i Europaparlamentets förordning nr 650/2012, specifikt artikel 23-25. BouppteckningDu nämner att du inte sett en bouppteckning efter din far, den dödsbodelägare som har egendomen i sin vård ska kalla samtliga dödsbodelägare till bouppteckning. Dödsbodelägare är de som har rätt till arv från den avlidne. Du som barn är därför dödsbodelägare till din fars dödsbo. Om du inte blivit kallad till bouppteckningen ska Skatteverket inte godta bouppteckningen. Detta enligt Kapitel 20 i Ärvdabalken. Tyvärr blir det svårt att överklaga Skatteverkets beslut att godkänna bouppteckningen då överklagandet ska göras inom tre veckor efter att man har fått del av beslutet. Att komma med en överklagan så många år senare blir därför väldigt svårt. Arvet efter din farDet finns två huvudsakliga scenarion i ditt fall vilket baseras på huruvida du gjorde avsteg från din laglott eller inte. Om du inte gjort något avsteg från din laglott i samband med att din far dog skulle du fått denna i samband med arvsskiftet. Har du inte fått din laglott trots att du inte gjort avsteg har du ett anspråk på få din laglott. Den yttersta gränsen för att göra gällande sitt arv är 10 år. Du kan därför inte göra anspråk på varken din laglott eller annat arv du kan ha haft rätt till från din far. Bestämmelserna kring preskription av arv hittar du i Kapitel 16 i ärvdabalken och den yttersta gränsen på 10 år i 4 §. Om du avstod din rätt till laglott till förmån för din fars fru. Om du som särkullbarn avstod din rätt till laglott för att sedan få ut den efter din fars fru avlidit innehar din fars fru dessa pengar med så kallad "förfoganderätt", detta betyder att hon inte får hantera dessa pengar som hon vill, hon får t ex inte testamentera bort dessa pengar. Är det så att din fars fru fått din laglott i syfte att du ska få din laglott först när hon avlider får hon inte testamentera bort denna. Om du avstod laglotten och sedan inte blev kallad till din fars frus bouppteckning är det möjligt att du har ett anspråk gentemot hennes arvingar. Om Skatteverket kungjort att du har ett anspråk är preskriptionen 5 år. Om Skatteverket förelagt dig att göra anspråk på ditt arv är preskriptionen 6 månader. I annat fall är preskriptionen 10 år. Har Skatteverket inte kontaktat dig eller kungjort att du har rätt till arv efter din fars fru kan du fortfarande göra anspråk på laglotten du gjorde avsteg från. TestamentetEn testator har rätt att när som helst ändra sitt testamente genom att skriva ett nytt testamente eller göra ändringar i det befintliga testamentet. Om du inte gjort avsteg från din laglott ärvde din fars fru laglotten med full äganderätt efter att ditt anspråk preskriberats. Hon kan därefter testamentera bort denna del hur hon vill. Gjorde du däremot avsteg från laglotten kan din fars fru inte testamentera bort denna del. Lovord om att testamentera eller liknande är inte giltigt och en testator är fri att ändra sig när hon vill. SlutsatsDen yttersta gränsen för att göra anspråk på sitt arv är 10 år. Om du inte aktivt gick med på att avstå från din laglott till fördel för din fars fru är ditt anspråk på arv efter din far preskriberat. Om du gjorde avsteg från din laglott i samband med din fars död räknas denna preskription istället från din fars frus död. Undantag från 10 års preskription görs om Skatteverket kungjort i t ex lokaltidning att du har ett arv att göra anspråk på, i detta fall är preskriptionstiden 5 år. Om Skatteverket kontaktat dig och meddelat att du har ett arv att göra anspråk på är preskriptionstiden 6 månader. En testator har rätt att när som helst ändra sitt testamente genom att skriva ett nytt testamente eller göra ändringar i det befintliga testamentet. Enda undantaget från detta är om hon endast innehar denna egendom med förfoganderätt. Om din rätt till arv inte är preskriberad och du vill ha hjälp att göra anspråk på denna kan vi på Lawline hjälpa dig. Är du intresserad av detta kan du maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert. Med vänliga hälsningar,

Är det omöjligt att överlåta hyreskontrakt?

2018-12-06 i Hyresrätt
FRÅGA |God förmiddag!Jag har under flera års tid delat hyresrätt med min mor då hon är kroniskt sjuk och behöver tillsyn under hela dygnet, nu skulle vi vilja upprätta ett hyreskontrakt där vi båda står som innehavare av hyresrätten men hyresvärden hävdar att detta är omöjligt för att "Det nuvarande hyreskontraktet är juridiskt bindande och får således inte ändras, och att upprättandet av ett nytt innebär en ändring." Detta föreföll mig något underligt då jag var av uppfattningen att ett nytt hyreskontrakt kunde upprättas när som helst under förutsättning att varken hyresvärden eller hyresgästen hade några invändningar däremot.Min fråga är således huruvida dennse påstående är korrekt och att det är en juridisk omöjlighet eller om detta är ett svepskäl?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel kan du överlåta hyreskontrakt (i ditt fall 50% av ett hyreskontrakt) om hyresvärden godkänner detta. Detta förutsätter att det inte finns några ytterligare regler om överlåtelse i hyreskontraktet. Det enda skälet jag kan komma på till varför hyresvärden skulle svara på detta sätt är att hyresvärden har en lång kö till hyresrätter och inte vill att folk ska få gå före i kön, men att det är en juridisk omöjlighet är svårförståeligt i detta fall såvida inte detta står i avtalet. En ytterligare möjlighet kan vara att hyresvärden är en del ett hyresbolag och detta kan vara ett direktiv från deras sida. Med vänliga hälsningar,

Vad görs med bodelningen om ena makan endast har uppehållstillstånd?

2018-12-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag är sedan drygt ett år tillbaka gift med en kvinna från Ryssland. Det knakar i vår relation och skilsmässa verkar vara ett faktum. Hon vägrade att skriva på ett äktenskapsförord när jag bad om det, så min fråga är vad som händer med bodelning och allt sådant om vi går skilda vägar och hon åker hem. Hon har ett tillfälligt uppehållstillstånd på två år
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelningen kommer ske på vanligt sätt även om hon endast har uppehållstillstånd och inte kommer vara i landet under hela bodelningen. Hon har däremot fortfarande rätt till halva giftorättsgodset. Eftersom ni inte har äktenskapsförord kommer i stort sett all eran egendom anses som giftorättsgods, ni lägger de ihop bådas tillgångar (giftorättsgods) och sedan delar ni detta på två och går era skilda vägar. Hon förlorar alltså inte rätten till egendomen för att hon lämnar landet eller bara har uppehållstillstånd. Med vänliga hälsningar,