Hur stor del får syskonen i arv om pappan testamenterat bort allt till ett av syskonen?

2017-11-15 i Laglott
FRÅGA |Hej! Min mamma dog för några år sedan. Min pappa avled för en tid sedan och efterlämnar ett testamente som säger att all hans kvarlåtenskap ska gå till ett av tre syskon. Det finns inget äktenskapsförord och hans tillgångar uppgår till 1800000. Hur stor del får var och en av de tre syskonen?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!LaglottÄven om testamentet säger att allt ska gå till en av er syskon så har de två andra syskonen rätt till sin laglott. Laglotten motsvarar hälften av arvslotten. Om testamentet inte hade funnits hade ni delat lika på 1 800 000 och fått 600 000 kr vardera (arvslott). Laglotten motsvarar hälften av det, 300 000 kr. Detta framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). För att få ut laglotten måste dessa två syskon jämka testamentet inom sex månader från att de fått ta del av testamentet, 7 kap. 3 § ÄB. Detta gör syskonen genom att meddela sitt anspråk till syskonet som skulle få allt (testamentstagaren) Väljer det syskonet att inte acceptera begäran om jämkning har de andra två syskonen inte något annat val än att vid domstol väcka talan om jämkning för att få ut sin laglott.Om de två syskonen begär ut sin laglott får de 300 000 kr vardera och det ena syskonet får 1 200 000 kr.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du behöver mer hjälp kan du kontakta våra jurister här.Vänligen,

Barns skolplacering och folkbokföring

2017-11-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hur går man tillväga om man är oense om vart ens barn ska gå i skolan? Hur beslutas det tillslut om man inte kommer någonstans i frågan?Hur beslutas det kring vart barnet ska vara folkbokförd? Barnet står skriven hos den ena föräldern nu. kan den andra skriva över barnet till sig utan att man är överens om det?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!SkolplaceringJag utgår från att ni har gemensam vårdnad om ert barn. Ni ska tillsammans ta beslut om barnets personliga angelägenheter och därav tillsammans besluta om var ert barn ska gå i skolan. Detta framgår av 6 kap. 11 och 13 §§ Föräldrabalken. Det är viktigt att ni kommer överens om en sådan fråga men om skälen är tillräckligt starka kan hemkommunen bestämma var barnet ska gå i skolan.Här kan du läsa ett dokument från Skolverket om bland annat barns skolplacering. Min rekommendation är att ni i första hand försöker komma överens om skolplaceringen innan ni kontaktar hemkommunen.FolkbokföringBarnet ska folkbokföras där han eller hon spenderar flest nätter. Förutsatt att ni har gemensam vårdnad ska ändring av barnets folkbokföring göras av båda vårdnadshavarna, 30 § Folkbokföringslagen. Då jag utgår från att ni har gemensam vårdnad kan den ena föräldern inte folkbokföra barnet hos sig utan att vara överens med den andre föräldern. Här kan du läsa mer om barns folkbokföring.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan vi avbryta SoL-placeringen?

2017-11-12 i Barnrätt
FRÅGA |Hej LawlineMin 16-åriga dotter är Sol-placerad sedan 6 månader tillbaka på grund av att hon började med Cannabis.Innan hon blev placerad bodde hon hos mej nästan uteslutande, hon kommer inte så bra överens med sin mamma men det börjar bli bättre, hon är också skriven hos mej. Hon kommer hem varannan helg och bor hos mej utan problem.Men sedan en tid tillbaka vill hon inte åka tillbaka till HVb-hemmet, och det blir svårare och svårare att köra tillbaka henne. Socialtjänsten och Hvb- hemmet har en plan att hon skall vara där till årsskiftet, så tycker även hennes mamma som inte är så förtjust i mej heller.Min dotter är en klok och kreativ tjej som vill saker men nu mår hon verkligen dåligt av att åka tillbaka till hemmet och det oroar mej mycket.Kan jag begära att min dotter skall avbryta sin Sol-placering och komma hem, trots att hennes mamma kanske går emot mej?Jag har ett fast bra jobb, vi har ett fint hem och jag har aldrig haft några kriminella problem eller missbruksproblem.Tacksam för svar.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag utgår från att du och din dotters mamma har gemensam vårdnad och därmed är dotterns vårdnadshavare. Frivillig insatsFörutsättningen för SoL-placering är att det föreligger samtycke från dottern (eftersom hon är över 15 år) och båda vårdnadshavarna enligt 1 kap. 1 § SoL. Eftersom socialtjänstens insats bygger på samtycke och är frivillig, är det möjligt att avbryta SoL-placeringen genom att framföra sitt intresse till socialtjänsten.SamtyckeI 6 kap. 13a § Föräldrabalken framgår det att om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialtjänsten besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Det innebär att om mamman vill att dottern ska bo kvar på Hvb-hemmet kan socialtjänsten fullfölja det utan ditt samtycke om det krävs med hänsyn till dotterns bästa.Även dotterns samtycke krävs eftersom hon är över 15 år och föreligger inte ett sådant samtycke ska placering enligt SoL upphöra trots samtycke från vårdnadshavare. Socialtjänsten kan däremot, om det föreligger skäl, bereda tvångsvård (kräver inget samtycke) enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).Sammanfattningsvis kan alltså SoL-placeringen upphöra om samtycke saknas från dottern, trots att samtycke finns från en av vårdnadshavarna. Brist på samtycke från dottern kan dock innebära att socialtjänsten vidtar åtgärder i enlighet med LVU istället, 1 § LVU. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Behöver syskonbarnbarnen godkänna testamentet?

2017-11-12 i Testamente
FRÅGA |Om testamente finnes och tillfaller ett av syskonbarnen. Behöver avlidna syskons nu levande barnbarn godkänna testamentet?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Testamentet ska delges och godkännasTestamentet ska delges arvingarna genom att en bestyrkt kopia (här kan du läsa vad det innebär) av testamentet överlämnas enligt 14 kap. 4 § Ärvdabalken (ÄB). Eftersom syskonbarnbarnen är arvingar till den avlidne (2 kap. 2 § ÄB) ska testamentstagaren (syskonbarnet) delge syskonbarnbarnen testamentet, och ett godkännande från dem ska ges. Om testamentet redan godkänts av arvingarna behövs ingen delgivning. En arvinge som inte godkänner testamentet och menar att det är ogiltigt, kan ogiltigförklara det genom att klandra testamentet. En klandertalan måste väckas inom sex månader efter att arvingen delgavs testamentet. Detta framgår av 14 kap. 5 § ÄB.Kort sagt ska syskonbarnbarnen ta del av testamentet och godkänna det. En arvinge som godkänt ett testamente har genom godkännandet avsagt sig rätten att klandra testamentet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem ärver efter min avlidne mans faster?

2017-11-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Min man är avliden och vi har två gemensamma barn. Han har en bror kvar i livet samt en faster utan bröstarvingar eller make, dvs min avlidne mans pappas syster. När hon avlider, ärver då mina barn henne ( deras gammelfaster) och går in i sin pappas ställe (han är ju syskonbarn och de är syskonbarns barn). Eller ärver min avlidne mans bror allt efter deras faster och mina barn anses för avlägsna? Är osäker på om de ingår i tredje arvsklassen? Deras farbror vill nu att den gamla fastern skall ge hela sin fastighet med tillhörande mark till honom som gåva och jag är osäker på om mina barn i så fall mister eventuellt framtida arv - förutsatt att inget testamente finns.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! När din avlidne mans faster går bort så går arvet till hennes föräldrar eftersom hon inte har bröstarvingar eller make. Om hennes föräldrar inte är vid liv så ska arvet gå till hennes syskon, dvs. din mans far. Lever inte din mans far (eller andra syskon) heller när fastern går bort så ska syskonbarnen till fastern ärva, dvs. din man och hans bror. Eftersom din man har gått bort så ska hans del av fasterns arv gå till era barn, förutsatt att det inte finns något testamente. Detta framgår av 2 kap. 2 § Ärvdabalken. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska arvet fördelas?

2017-11-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag undrar följande: A är gift med B och de har ett gemensamt barn C. B har även två barn sedan tidigare D och E. Ärver D och E också från A (ej adopterade) eller ärver endast C från A? Vad händer om A går bort först?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!A går bort förstOm A går bort först ärver dennes barn (C) allt enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). B som är efterlevande make ärver dock med förtur framför det gemensamma barnet C. C får sin del (som B fick med förtur) när B går bort. Detta framgår av 3 kap. 1-2 §§ ÄB. Av barnen är det alltså endast C som ärver efter A. D och E som inte är barn till A, ärver ingenting efter A. B går bort förstOm B går bort först ärver dennes barn allt (C, D, E). A som är efterlevande make ärver dock med förtur framför det gemensamma barnet C. C får sin del (som A fick med förtur) när A går bort. D och E kan få ut sitt arv direkt efter B:s död eller avstå och få sitt arv när A går bort. För att D och E ska få ut sitt arv direkt efter B ska efterlevande make A ha kommit upp till 4x prisbasbeloppet (179 200kr) efter bodelning och arvskifte som görs till följd av B:s död. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vart vänder jag mig om jag vill skiljas från min utvisade man?

2017-11-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vart vänder jag mig om jag vill skiljas från min utvisade man ?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du vänder dig till tingsrätten och lämnar in en ansökan om skilsmässa. Tingsrätten tar upp äktenskapsmålet om en av er bor i landet och är svensk medborgare. Här kan du läsa om hur du ansöker om skilsmässa. Ansökan kan även göras i landet där din man är medborgare och enligt detta lands lag. Det kan vara fördelaktigt om ni ingått äktenskapet i det landet. Ett beslut om skilsmässa får då verkan även i Sverige. För hjälp med ansökan om skilsmässa kan du vända dig till en av våra jurister. Här kan du boka en tid. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Gemensam vårdnad - behöver jag pappans samtycke till dotterns näsoperation?

2017-11-10 i Barnrätt
FRÅGA |HejVi har gemensam vårdnad för våra barn på 16 och 11 år.Nu min äldsta dotter vill utföra en näsoperation på sommaren och undrar om vi behöver hennes pappas samtycket om det?Hon har stora komplexor över sin näsa och har påverkat henne otroligt mycket psykiskt och mår inte bra slls och ibland pratar hon om hemska tankar om pappan motsätter sig för detta och har väldigt svårt och jobbigt olika sociala sammanhang.Blir tacksam om jag få ett svar för min fråga.Tack på förhand
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 6 kap. 11 § Föräldrabalken (FB) har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Eftersom du och pappan har gemensam vårdnad så är ni båda vårdnadshavare till er dotter och därav måste även hennes pappa samtycka till en näsoperation. Hennes pappas samtycke behövs inte om han är frånvarande eller har en sjukdom som gör att han inte kan samtycka till operationen, 6 kap. 13 § FB.Utifrån omständigheterna i din fråga förutsätter jag att pappan varken är frånvarande eller sjuk. Du och dottern behöver därför även hans samtycke för att er dotter ska få utföra en näsoperation. Min rekommendation är att ni pratar om det och att du förklarar hur er dotter mår över situationen så att ni kan komma fram till ett gemensamt beslut. Ett annat alternativ är att er dotter väntar tills hon fyller 18 år och blir myndig, och därmed kan ta egna beslut utan ert samtycke.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,