Vilka intyg behöver min 15 åriga dotter för att resa utomlands med sin kompis och hennes mamma?

2018-01-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Vilka intyg behöver min 15 åriga dotter för att resa till Bosnien med sin kompis och hennes mamma?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som reglerar vad för intyg din dotter behöver för att resa till Bosnien utan vårdnadshavare. Det är upp till varje flyg- och resebolag att bestämma det själva. Eftersom jag inte vet vilket resebolag din dotter reser med eller vilket flygbolag hon flyger med kan jag tyvärr inte svara på din fråga.Det står oftast på bolagets hemsida vad som krävs för att som minderårig resa utan vårdnadshavare. Jag rekommenderar dig att gå in på resebolagets eller flygbolagets hemsida, alternativt kontakta dem via telefon för att få svar på din fråga. Jag hoppas detta gav dig någon klarhet i frågan!Vänligen,

Arv och testamente

2018-01-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har en syster och en bror som nyligen avlidit. Han hade inga barn. Våra föräldrar avlidna. Vad jag förstår är vi i andra arvsklassen.1. Har jag och min syster rätt till ngn slags laglott eller kan vår avlidne bror testamentera sina tillgångar fritt?2. Har jag som arvtagare rätt att ta del av testamentet och bouppteckning innan ärendet avslutas (arvsskifte)?3. Är jag dödsboägare även om min avlidne bror testamenterat allt till sin syster?4. Kan en bouppteckning överklagas?5. Måste ett testamente vara bevittnat?6. År det boupptecknarens skyldighet att bedöma testamentets giltighet?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!1. Rätt till laglott tillfaller endast bröstarvingar (den avlidnes barn), se 7 kap. Ärvdabalken (ÄB). Eftersom din bror inte hade några barn kan han testamentera sina tillgångar fritt. 2. Testamentet ska delges legala arvingar (dödsbodelägare) och legala efterarvingar, se 14 kap. 4 § ÄB. Då du enligt lag skulle ha ärvt efter din bror (om inte testamentet existerat) anses du vara legal arvinge och testamentet ska delges dig. Till bouppteckningen ska även här legala arvingar och legala efterarvingar kallas, 20 kap. 2 § ÄB. Du ska alltså delges testamentet samt kallas till bouppteckning vilket innebär att du får ta del av både testamente och bouppteckning. 3. Dödsbodelägare är både legala och testamentariska arvingar, 18 kap. 1 § ÄB. Då du är legal arvinge och din syster är testamentarisk arvinge är ni båda dödsbodelägare. Värt att påpeka är att om du godkänner ett testamente som gör dig arvslös så utgår du som dödsbodelägare. Alltså om du godkänner testamentet innan bouppteckning så behöver inte du kallas till bouppteckning.4. När bouppteckning har upprättats ska den skickas in till Skatteverket för registrering. Skatteverket får inte registrera en insänd bouppteckning om den har gått till på felaktigt sätt eller i övrigt är bristfällig, 20 kap. 9 § ÄB. Anser du att bouppteckningen har gått till på felaktigt sätt har du 3 veckor på dig att överklaga Skatteverkets beslut att registrera bouppteckningen. En felaktighet kan till exempel vara att inte alla dödsbodelägare har blivit kallade till bouppteckningen. 5. Ja, ett testamente måste vara bevittnat av två personer för att det ska vara giltigt enligt 10 kap. 1 § ÄB. Kraven för att få vara testamentsvittne hittar du i 10 kap. 4 § ÄB.6. Nej, du själv kan bedöma testamentets giltighet och om du anser att testamentet är ogiltigt kan du klandra det. Grund för klander föreligger vid formfel, psykisk störning samt obehörig påverkan och motivvillfarelse, 13 kap. 1-3 §§ ÄB. Om talan inte väcks inom sex månader från delgivningen är testamentet giltigt även om det föreligger en grund för ogiltighet, 14 kap. 5 § ÄB. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Vänligen,

Adoption av myndig asylsökande

2018-01-05 i Adoption
FRÅGA |Hej.Jag och min fru skulle vilja adoptera en asylsökande släkting. Jag är 58år o min fru 57år, den asylsökande släktningen är 19år.Finns det någon chans till det?mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om adoption hittar du i fjärde kapitlet i Föräldrabalken (FB). Förutsättningar för adoptionI 4 kap. 4 § FB framgår det att personer som är gifta ska adoptera gemensamt.I 4 kap. 6 § FB hittar du vad som krävs för att få tillstånd till adoption.1. Om det är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra barnet.eller2. Om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.I ert fall rör det sig inte om en person som ni har/vill uppfostra då han är myndig och adoption enligt punkt 1 (se ovan) är därför inte aktuellt. Punkt 2 är alternativet som finns kvar och som är mest relevant för adoption av asylsökande över 18 år. Särskild anledning (se punkt 2)Hur begreppet "särskild anledning" rörande adoptioner av vuxna ska tolkas har bedömts av Högsta Domstolen i NJA 1989 s.67. "Särskild anledning" finns endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn.För att få adoptera en asylsökande över 18 år krävs det därför att ni som ansöker om att få adoptera har ett förhållande till den asylsökande som liknar det förhållande som finns mellan föräldrar och barn. Adoptionens syfteFör att adoptionen ska bedömas lämplig krävs det att det huvudsakliga syftet med adoptionen inte är att möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. För att undvika missbruk av adoptionsinstitutet i sådana syften ställs det höga krav på den relationen som krävs för att den ska anses jämställbar med en sådan som typiskt sätt föreligger mellan föräldrar och barn.TingsrättenDet är tingsrätten som bedömer om adoptionen är lämplig. Ifall pojken ni vill adoptera inte är nordisk medborgare ska tingsrätten dessutom vid prövning av en adoptions lämplighet inhämta yttrande från Migrationsverket. Detta framgår av Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2 §.Kort sagt kan adoption av en asylsökande över 18 år vara möjligt. Det är dock mycket svårt eftersom ni som sökande måste kunna styrka att ni har en relation till den asylsökande som ska kunna bedömas jämställd med den typiska relation som finns mellan föräldrar och barn.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ser mina chanser ut vid ansökan om betalningsföreläggande?

2018-01-03 i Fordringar
FRÅGA |Jag lånade ut 25000kr till min ex-sambos pappa hösten 2016 men löfte om återbetalning senast december 2016. Har efter upprepade påminnelser endast återfått 5000kr, i maj 2017. Sedan dess har han ljugit och slingrat sig när jag bett om pengarna, fram tills idag, har nu blivit lovad att få tillbaka lånet i slutet av januari. Mina bevis på skuldens existens är sms-konversation och kontoutdrag på överföringen. Om han inte uppfylller löftet om återbetalning i januari 2018 vill jag vidta rättsliga åtgärder. Hur ser mina chanser ut vid ansökan om betalningsföreläggande? Vi har ju inte direkt skrivit ett kontrakt eller liknande. Har även andra som kan vittna om skulden.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Rättsliga åtgärder kan dels vara omständigt men även kosta pengar för dig. Nedan kommer jag att redogöra för hur du kan gå tillväga samt hur du kan öka dina chanser för att få pengarna tillbaka.KronofogdenFör att få tillbaka pengarna du lånat ut kan du vända dig till Kronofogden. Du ansöker, precis som du själv skriver, om ett betalningsföreläggande. Det kostar dig 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande men den summan kan du begära ersättning för i din ansökan. När du har skickat in din ansökan skickar Kronofogden ett föreläggande till den du vill få betalt av.DomstolOm din vän hör av sig till Kronofogden och invänder mot skulden kan du välja om du vill att din ansökan ska tas vidare till domstol. Om du väljer att gå vidare till domstol tillkommer det en avgift på 600 kr som du måste betala för att domstolen ska ta upp din ansökan. Domstolen kommer att pröva huruvida det föreligger en fordran eller ej. Det är svårt att säga hur stora dina chanser är, men en utförlig redogörelse om grunden för ditt krav, de aktuella omständigheterna och bevis som du kan åberopa skulle öka dina chanser.Om personen inte hör av sig till Kronofogden alls så meddelar Kronofogden ett utslag där din vän förpliktas att betala det du har begärt. När du har fått ett utslag om betalningsföreläggande kan Kronofogden börja arbeta med att driva in skulden från din vän. Detta kostar 600 kr, och om Kronofogden inte kan få betalningen från din vän skickar de en faktura på beloppet till dig.Kort sagt är det svårt att säga hur dina chanser ser ut men för att öka chansen vore det bra med en utförlig redogörelse om grunden för ditt krav, de aktuella omständigheterna och bevis (smsen, kontoutdragen) som du kan åberopa.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har jag som make automatisk del i arvet min maka ärver av sin mor?

2018-01-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Om min maka ärver sin avlidna mor. Har jag då som make automatisk del i det arvet? Eller spelar det någon roll vart pengarna tar vägen, om det sätts på makans konto eller det gemensamma kontot, t ex.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du i din fråga syftar på om du har rätt till någon del av arvet vid en eventuell bodelning.Om arvet tillkom din maka med villkor om att det ska vara din makas enskilda, kommer arvet inte att ingå i bodelningen och du kommer således inte få ta del av det. Om arvet inte tillkom med något sådant villkor kommer arvet att utgöra giftorättsgods och fördelas mellan er vid en eventuell bodelning (oavsett vilket konto pengarna ligger på). Detta förutsätter dock att ni inte har något äktenskapsförord som säger annat. Äktenskapsbalken 7 kap. 1-2 §§ samt 10 kap. 1 § berör detta.Huruvida du får ta del av arvet eller inte vid en eventuell bodelning beror alltså på om arvet tillkom med villkor om att det ska vara din makas enskilda.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan vi skriva i testamentet att överlevande maken ärver allt och att barnen inte får något förrän vi båda är döda?

2018-01-09 i Testamente
FRÅGA |Hej. Vi är två gifta makar med två gemensamma barn. Tänker nu skriva testamente. Vi vill att överlevande maken ärver allt och att barnen inte får något förrän vi båda är döda. Är detmöjligt att skriva så. Hälsn
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!3 kapitlet 1 § Ärvdabalken säger att efterlevande make ärver efter den avlidne maken, med förtur framför gemensamma barn. De gemensamma barnen får sedan ut det de skulle ärvt efter första makens död, först när den efterlevande maken också har gått bort, se 3 kap. 2 § Ärvdabalken.Det innebär att efterlevande make ärver efter den avlidne maken och era två gemensamma barn kommer enligt lagen att få sitt arv först när båda är döda. Ni behöver alltså inget testamente för att reglera just detta.Jag hoppas att du fick svar på er fråga!Vänligen,

Ska man behöva jobba 12 timmar utan ordentligt med rast?

2018-01-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Ska man behöva jobba 12 timmar utan ordentligt med rast
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 15 § Arbetstidslagen har du rätt till rast om du har arbetat mer än fem timmar i följd. Rasternas längd ska enligt lagen vara "tillfredsställande" och enligt arbetsmiljöverket är en bra tumregel 30 minuter. Dock får din arbetsplats frångå denna bestämmelse genom ett kollektivavtal vilket framgår av 2 § 5 st. Arbetstidslagen.Om din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal är det alltså eventuella bestämmelser om raster i det avtalet som styr vilka rättigheter du har. Du bör därför först kolla om det finns något tillämpligt kollektivavtal och sedan undersöka vad det avtalet säger om raster.12 timmar arbete utan rast låter oavsett inte som en bra arbetsmiljö. Vid brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag adoptera min frus dotter som tillkom via privat insemination?

2017-12-29 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag är gift med min dotters biologiska mor och vår dotter är tillkommen via insemination, privat, och har en biologisk/ juridisk far. Situationen nu: min fru är döende i cancer. Vi vill alla att jag adopterar dottern, så att jag och hennes far blir juridiska föräldrar. Är det möjligt? Jag adopterar ju då som ensamstående efter att min fru avlidit. Det är ju för vår dotters bästa att ha två juridiska föräldrar, vi är överens, dottern uttrycker önskan om att jag ska adoptera henne. Med vänlig hälsning
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ja, det är möjligt för dig att adoptera dottern genom en så kallad närståendeadoption. För att kunna närståendeadoptera ett barn och bli juridisk förälder tillsammans med någon behöver ni vara gifta med varandra, se Föräldrabalken 4 kap. 3-4 §§. I Sverige kan ett barn ha högst två juridiska föräldrar. Om ett barn redan har två juridiska föräldrar behöver alltså en av dem avsäga sig sitt juridiska föräldraskap genom att samtycka till adoptionen. Detta innebär att du kan närståendeadoptera dottern med faderns (och moderns) samtycke eftersom du är gift med modern och då blir ni två juridiska föräldrar till dottern. Fadern avsäger sig sitt juridiska föräldraskap genom samtycket. Utfallet blir alltså inte som du tänkt dig när modern går bort med tanke på att du då blir den enda juridiska föräldern. Kort sagt kan du adoptera dottern men fadern kommer i sådana fall inte längre att vara juridisk förälder. Eftersom du inte är gift med fadern är det inte heller möjligt att modern avsäger sig sitt juridiska föräldraskap och att du adopterar "tillsammans" med fadern.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,