Kan efterlevande maka ärva bostad genom inbördes testamente om den avlidne maken var ägare?

2018-03-24 i Testamente
FRÅGA |Hej !Vi är gifta. Kan efterlevande maka ärva bostad den avlidne make om det finns inbördes testamente med full äganderätt och den avlidne make var ägare och fick lån på huset?
Anduena Krasnigi |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Om efterlevande maka ska ärva allt från den avlidne maken genom ett inbördes testamente så inkluderar det även bostaden. Makan kommer alltså genom testamentet även att ärva bostaden trots att maken var ägare och fick lån på huset. Ifall du är i behov av kontakt med en jurist kan du boka tid här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Två personer snor en mobiltelefon, vad har de gjort sig skyldiga till?

2018-03-09 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Två personer planerar att tillsammans sno en mobiltelefon av en tredje person, vilket dom oxå gör. Va har dom gjort sig skyldiga till för brott? Telefonen hittas av polisen hemma hos den av dom som tog telefonen (båda var på plats)
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna kring brott hittar du i brottsbalken (BrB).Vad rör det sig om för brott?Först ska vi reda ut vad för brott det rör sig om. Två personer tar en mobil som tillhör någon annan utan lov, med avsikt att tillägna sig den (t.ex. behålla eller sälja mobilen). Tagandet innebär ekonomisk skada för den tredje personen som äger mobilen eftersom mobilen har ett legalt marknadsvärde. Brottet det rör sig om är alltså stöld, 8 kap. 1§ BrB. UppsåtFör att kunna göra sig skyldig till stöld krävs det att de två personerna har uppsåt till att begå stölden, dvs. medvetet begått brottet med syfte att åstadkomma en viss effekt, 1 kap. 2§ BrB. De ska ha haft uppsåt till att utan lov ta en telefon som tillhör någon annan. De ska som ovan nämnt även ha haft uppsåt till att tillägna sig mobilen samt uppsåt till att det ska uppstå en skada för den tredje personen.Med tanke på att dessa två personerna tillsammans planerat att sno mobilen av en tredje person så talar det för att deras avsikt var att olovligen ta en telefon som tillhör någon annan. De bör även ha insett att tagandet av telefonen kommer att innebära en ekonomisk skada för den tredje personen men helt enkelt varit likgiltiga inför det. Förutsatt att de även hade uppsåt till att tillägna sig telefonen och inte bara kasta bort/förstöra den m.m. så har de gjort sig skyldiga till stöld. Beroende på omständigheterna runtomkring som kan ses som försvårande, t.ex. om stölden krävde ett inbrott i någons hem, kan stölden rubriceras som grov enligt 8 kap. 4§ BrB. Vem är gärningsman?Att en av personerna tog telefonen rent fysiskt behöver inte innebära att den andre personen inte är gärningsman. Om de två personerna tillsammans och i samförstånd stulit mobiltelefonen är de medgärningsmän. Medgärningsmannaskapet innebär att det är flera personer som deltar i den brottsliga handlingen. De kan utföra olika handlingar som ingår i brottet och det ställs inga krav på att de ska utföra likartade handlingar. Det saknar betydelse om en av de två personerna har varit mer aktiv än den andre. Den som bara har utfört en mindre del kan dömas som medgärningsman så snart hen uppfyller kravet på att ha deltagit i brottets utförande. De två personerna som båda var på plats vid stölden kan därför dömas som medgärningsmän till stöld, förutsatt att stölden skedde tillsammans och i samförstånd vilket omständigheterna talar för särskilt med hänsyn till deras planering innan brottet. I annat fall kan personen som inte rent fysiskt tog mobilen dömas för medhjälp till stöld, 23 kap. 4§ BrB.Telefonen hittas hos en av de två personerna vilket kan peka på att det är den personen som är skyldig. Dock är det polisens och/eller åklagarens jobb att utreda vad som har hänt. Det finns därför en chans att det kan bevisas att de två personerna tillsammans och i samförstånd har begått stölden och att de båda hålls ansvariga för det.Vid behov av kontakt med en jurist finns det möjlighet att boka tid med en av våra jurister här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Annas man har gett bort stora summor pengar, ska de räknas in i bodelningen vid äktenskapsskillnad?

2018-03-04 i Bodelning
FRÅGA |Anna vill skilja sig från sin man som hon varit gift med i 25 år. Mannen vill inte skiljas. Anna misstänker att mannen har mycket pengar, men har aldrig fått veta hur mycket pengar han har. Hon har nu fått veta att mannen nyss fört över 0,5 mkr till vardera barn. Hon misstänker att han även nyss fört över en större summa pengar till sin far. När väl ansökan om äktenskapsskillnad gått igenom och bodelning ska göras, räknas de pengar som han fört över till sin far in i bodelningen eller inte?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och bodelning hittar du i äktenskapsbalken (ÄB). Jag tolkar frågan som att Anna ännu inte har ansökt om äktenskapsskillnad och mitt svar kommer därför att utgå ifrån det.Vad får Annas man göra med sin egendom och sina pengar?Huvudregeln är att varje make råder över sin egendom, 1 kap. 3 § ÄB. Annas man har därför rätt att göra vad han vill med sin egendom så länge det inte rör sig om deras gemensamma bostad eller gemensamma bohag (möbler etc.), för i sådana fall krävs Annas samtycke. I detta fall nämner du att det rör sig om pengar som han har gett bort vilket inte kräver Annas samtycke.Pengarna räknas inte in i bodelningenBodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § ÄB. Det innebär att Annas man kan ge bort sina pengar utan att de räknas in i bodelningen så länge han gör det innan talan om äktenskapsskillnad väcks.Ansök om äktenskapsskillnadMin rekommendation är att om Anna vill skilja sig ska hon ansöka om äktenskapsskillnad så fort som möjligt för att bland annat ha en rättvis chans till sin hälft av parets totala giftorättsgods. Efter ansökan om äktenskapsskillnad kan Annas man inte fortsätta ge bort pengar utan att de räknas in i bodelningen. Anna kan ansöka om skilsmässa (här) även om hennes man inte vill skiljas. Vi har även duktiga jurister som kan hjälpa Anna, hon kan boka en tid här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om jag inte skickar in delgivningskvittot?

2018-03-01 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! I februari fick jag ett beslut av Transportstyrelsen om att jag ska bli av med körkortet i 4 månader pga vårdlöshet i trafik. Och att jag skulle skicka delgivnigskvitto. Vad händer om jag inte skickar delgivningskvittot?Mvh.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Delgivningskvittot ska skrivas under och skickas in till transportstyrelsenEtt delgivningskvitto är en handling som du ska skriva under och skicka in till transportstyrelsen som bevis på att du har mottagit deras beslut. Om du inte bekräftar att beslutet har mottagits kan transportstyrelsen försöka få fram kontaktuppgifter om dig genom att t.ex. kontakta arbetsgivare, familj samt myndigheter. Om transportstyrelsen trots detta inte kan delge dig, kan de istället använda stämningsmannadelgivning. Det innebär att en person som är behörig att utföra en sådan delgivning söker upp dig som ska delges.Min rekommendation till digJag rekommenderar dig att skriva under delgivningskvittot och skicka ni det till transportstyrelsen. Om du inte är nöjd med transportstyrelsens beslut kan du överklaga beslutet. Överklagan skickas in till transportstyrelsen inom en viss tid efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig. Transportstyrelsen skickar sedan vidare överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Mannen i ett samboförhållande dör. De äger halva huset var, vad ärver hans två söner?

2018-03-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |mannen i ett sambo hållande dör. dem äger halva huset var vad ärver hans två söner ?,
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huset utgör samboegendomJag utgår från att samborna köpte huset för gemensam användning och att huset var deras gemensamma hem. Huset utgör i sådana fall samboegendom enligt 3 och 5§§ sambolagen. BodelningEftersom mannen i samboförhållandet har gått bort ska bodelning ske om den efterlevande sambon begär det. I bodelningen ska samboegendomen (b.la. huset) fördelas mellan samborna, eller i detta fall mellan den efterlevande sambon och mannens arvingar. Efterlevande sambon kommer alltså bland annat få halva huset och andra halvan kommer att gå till mannens arvingar. I detta fall är det mannens söner som är hans arvingar enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken. Den efterlevande sambon har ingen arvsrätt efter mannens död och det är mannens söner som ska ärva allt som tillfaller mannen efter bodelningen, förutsatt att det inte finns något testamente som säger annat.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur går man tillväga om läraren bedömer en tenta orättvist?

2018-03-08 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej hur går man tillväga om läraren bedömmer en tenta orättvist
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du upplever att din tenta är orättvist bedömd finns det två vägar att gå1) Begära rättelse av betygsbeslutet. Detta gör du om du anser att betygsbeslutet är grundat på skrivfel, räknefel eller annat förbiseende. Se 23§ Högskoleförordningen.2) Begära omprövning av betygsbeslutet. Detta gör du om du anser att examinators beslut är uppenbart oriktigt. Se 24§ Högskoleförordningen.Du ska vidare motivera och ange vari felaktigheten eller den felaktiga bedömningen, enligt din mening, består. Det kan skilja sig lite beroende på vilken högskola/universitet du läser på men det brukar finnas mer specifik information på skolans/universitetets hemsida. Jag rekommenderar dig att kolla upp om du hittar information på hemsidan eller att du tar kontakt med en föreläsare som kan hänvisa dig rätt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man ha ensam vårdnad om ett gemensamt barn trots att man fortfarande är gifta?

2018-03-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej kan man ha ensam vårdnad om ett gemensamt barn trots att man fortfarande är gifta?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler kring vårdnad om barn hittar du i 6 kapitlet föräldrabalken (FB).Gemensam vårdnad under äktenskapetEtt barn står under vårdnad av båda föräldrarna om dessa är gifta med varandra. Ingår dessa äktenskap vid ett senare tillfälle står barnet från den tidpunkten under vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, 6 kap. 3 § FB. Den gemensamma vårdnaden består i de flesta fall även om föräldrarna skiljer sig men då kan man begära ändring i vårdnaden.Detta innebär att man inte kan ha ensam vårdnad om ett gemensamt barn när man fortfarande är gifta. Det är först när föräldrarna skiljer sig som ändring i vårdnaden kan prövas av domstol på talan av en av föräldrarna eller båda. Domstolen ska besluta om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet, 6 kap. 2a § FB.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur lång tid tar det för åklagare att fatta beslut om åtal eller inte?

2018-02-17 i Förundersökning
FRÅGA |Hur lång tid tar det för åklagare att fatta beslut om åtal eller inte.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Åklagaren beslutar om åtal ska väckas när förundersökningen är klar. Åklagaren väcker åtal om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott. Hur lång tid en förundersökning tar beror på hur komplicerad utredningen är, hur många personer som måste förhöras och om kriminaltekniska undersökningar krävs. Om den misstänkte eller målsäganden (den som blivit utsatt för brottet) är under 18 år finns särskilda krav på att utredningen ska göras klart snabbt. Det är alltså svårt att säga hur lång tid det tar för åklagaren att fatta beslut om åtal då det beror på hur lång tid förundersökningen tar. Jag kan därför inte ge dig ett mer specifikt svar än så här, men jag hoppas att du fick lite klarhet i frågan!Vänligen,