Om jag är ledig för vård av barn, är det semestergrundande?

2018-05-09 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Min dotter är ensamstående så har tagit vab dagar är dessa semestergrundande
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Normalt tjänar du inte in semester när du är frånvarande från arbetet. Det finns dock vissa undantag som innebär att dina frånvarodagar räknas som semesterlönegrundande. Förutsättningarna för att dina frånvarodagar ska räknas som semesterlönegrundande är du ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ditt barn vilket skiljer sig åt beroende på hur gammal ditt barn är. Nedan kommer jag att gå igenom de olika förutsättningarna för tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn.Föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken (SFB)- En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som inte har fyllt 12 år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med sjukdom eller smitta hos barnet, 13 kap. 16 § SFB. - En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som har fyllt 12 men inte 16 år, om det är styrkt att barnet är i behov av särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdom, 13 kap. 22 § SFB. Notera här att barnet ska vara i behov av särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdomen.- Föräldrar till ett allvarligt sjukt barn som inte har fyllt 18 år har rätt till tillfällig föräldrapenning när de behöver avstå från förvärvsarbete för vård av barnet, 13 kap. 30 § SFB. Notera här att barnet ska vara allvarligt sjukt.Semesterlönegrundande frånvaroFörutsatt att åldern och övriga "krav" under någon av ovanstående punkter är uppfyllda har du rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ditt barn och därmed är din frånvaro från arbetet semesterlönegrundande om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar för dig som ensamstående förälder. Detta framgår av 8 § 1 stycket föräldraledighetslagen och 17a § 1 stycket 1 punkten semesterlagen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Måste vi gifta oss för att jag ska kunna adoptera sambons barn eller finns det undantag?

2018-05-08 i Adoption
FRÅGA |Fråga om adoption.Min sambo har 2 mindreåriga barn och modern är avliden sedan några år.Måste vi ändå gifta oss för att jag skulle kunna adoptera dem eller finns det undantag?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Förutsättningarna för adoption hittar du i 4 kap. föräldrabalken (FB).Huvudregeln vid adoption är att makar endast får adoptera gemensamt. Undantag från denna huvudregel görs när en make vill adoptera den andre makens barn, så kallad närståendeadoption, 4 kap. 3 § FB. Det du frågar om är alltså en närståendeadoption.Förutsättningar för närståendeadoptionBestämmelsen 4 kap. 3 § FB som handlar om närståendeadoption refererar till "makar". En närståendeadoption förutsätter alltså att ni är makar, dvs. är gifta med varandra/har ett registrerat partnerskap. Som svar på din fråga behöver du vara gift med din sambo för att ha möjlighet att närståendeadoptera dennes barn.Domstolens prövning av adoptionens lämplighetDomstolen ska även pröva syftet och lämpligheten med adoptionen. Domstolen ska i sin bedömning pröva om adoptionen är till fördel för barnen samt om sökanden (i detta fall du) har uppfostrat barnen eller vill uppfostra dem eller om det annars finns särskild anledning till att låta en adoption ske, se 4 kap. 6 § FB.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får polisen göra en husrannsakan om jag är misstänkt för narkotikabrott?

2018-05-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag blev stoppad av polisen. (Misstänkt narkotikabrott)Jag påvisade stt jag har xanor utskrivet.Dom hittar ingen narkotika på mig eller i mig. Ingenting i bilen. Får dom göra en husrannsakan då?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Regler kring husrannsakan hittar du i 28 kapitlet rättegångsbalken (RB).Det finns två typer av husrannsakan: 1. Reell husrannsakan, då eftersöker man ett föremål eller bevis2. Personell husrannsakan, då letar man efter en person. Oavsett vilken typ som väljs måste det man vinner med att göra en husrannsakan vara proportionellt i förhållande till det lidande/men/skada som husrannsakan orsakar.Reell husrannsakan, 28 kap. 1 § RBFör att få genomföra en reell husrannsakan krävs det alltid att polisen har anledning att anta (ett lågt beviskrav) att brott har begåtts. För brottet måste fängelse finnas i straffskalan vilket det gör för många brott. Syftet med husrannsakan måste vara att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet eller att det är aktuellt med förverkande enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (läs mer här om beslag).För att få genomföra en husrannsakan hos någon som inte är skäligen misstänkt för brottet krävs - att brottet har förövats hos honom eller henne, eller- att någon gripits för brottet hos honom eller henne, eller- att det finns synnerlig anledning (vilket är ett mycket högt beviskrav) att man kan uppnå det som omtalades i förra stycket (söka efter föremål som kan tas i beslag etc) med husrannsakan.Personell husrannsakan, 28 kap. 2 § RBFör eftersökande av en person som ska gripas, anhållas, häktas, hämtas till förhör eller inställelse vid rätten, kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas får en husrannsakan företas hos denne. För att få genomföra en husrannsakan hemma hos den personen krävs ingen misstanke om att personen är hemma just då. Ska man leta efter personen hemma hos någon annan krävs det synnerlig anledning att anta att den man letar efter är där. Polisen kan också göra en personell husrannsakan för att någon tilltalad ska delges stämning eller kallelse till förhandling (men bara om tidigare delgivningsförsök misslyckats eller bedöms vara utsiktslösa).ProportionalitetsbedömningInnan ett beslut om husrannsakan tas ska en proportionalitetsbedömning göras. Det innebär att ett beslut om husrannsakan bara får fattas om skälen för husrannsakan uppväger de olägenheter och men i övrigt som drabbar personen som husrannsakan görs hos.SammanfattningsvisEftersom du anger att du är misstänkt för narkotikabrott har polisen anledning att anta att brott har begåtts. Narkotikabrott har dessutom fängelse i straffskalan. Polisen kan med andra ord göra en husrannsakan hos dig för att söka efter föremål (t.ex. narkotika) som kan tas i beslag (på grund av t.ex. betydelse för utredningen) eller förvar m.m. (se ovan). Innan ett beslut om husrannsakan tas ska som sagt en proportionalitetsbedömning göras. Vid sådana här tillfällen kan det vara bra att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig. Här kan du boka tid med en av våra duktiga jurister.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag och min man är gifta och nu vill han skiljas, vad har jag för rättigheter?

2018-04-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej jag och min man gifte oss den 14okt 2017 och nu vill han skiljas vad har jag för rättigheter
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du och din man inte är överens om skilsmässan och mitt svar kommer därför att utgå från det.Regler om äktenskapsskillnad finner du i Äktenskapsbalken (ÄktB). Skilsmässa när makar är oenseRegler om när bara den ena maken vill skiljas hittar du i 5 kap. 2 § ÄktB. Där står det att om bara den ena maken vill skiljas har den maken rätt till det endast efter betänketid. Det innebär att din man som vill skiljas kan ansöka om äktenskapsskillnad, men innan domstolen kan meddela en dom om äktenskapsskillnad ska en betänketid på 6 månader passera. När tingsrätten beslutat om betänketid får ni det beskedet med posten. Tingsrätten har då beräknat när betänketiden börjar och när den slutar. Av beslutet framgår datumet där någon av er tidigast kan begära att skilsmässan går igenom.Efter att betänketiden löpt ut måste din man (om han fortfarande vill skilja sig) göra ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad vilket framgår av 5 kap. 3 § ÄktB. Det särskilda yrkandet innebär i princip att han meddelar rätten att han fortfarande vill skilja sig. Din man har ett år på sig att framställa det särskilda yrkandet från att betänketiden löpt ut, sen måste han på nytt ansöka om äktenskapsskillnad (med ny betänketid om ni fortfarande är oense). BodelningVid skilsmässa ska bodelning ske på begäran av en av makarna och det finns regler kring hur er egendom ska fördelas beroende på om det är enskild egendom eller giftorättsgods. På grund av bristande omständigheter i frågan kan jag inte ge något utförligare svar vad gäller fördelning av er egendom vid en bodelning.Om du behöver ytterligare hjälp har vi jurister som du kan boka tid med här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Om jag är ledig för vård av barn, är det semestergrundande?

2018-05-09 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Om jag är ledig för vård av barn är det semester grundande , min dotter är ensamstående så därför har jag vabbat mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Normalt tjänar du inte in semester när du är frånvarande från arbetet. Det finns dock vissa undantag som innebär att dina frånvarodagar räknas som semesterlönegrundande. Förutsättningarna för att dina frånvarodagar ska räknas som semesterlönegrundande är du ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ditt barn vilket skiljer sig åt beroende på hur gammal ditt barn är. Nedan kommer jag att gå igenom de olika förutsättningarna för tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn.Föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken (SFB)- En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som inte har fyllt 12 år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med sjukdom eller smitta hos barnet, 13 kap. 16 § SFB. - En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som har fyllt 12 men inte 16 år, om det är styrkt att barnet är i behov av särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdom, 13 kap. 22 § SFB. Notera här att barnet ska vara i behov av särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdomen.- Föräldrar till ett allvarligt sjukt barn som inte har fyllt 18 år har rätt till tillfällig föräldrapenning när de behöver avstå från förvärvsarbete för vård av barnet, 13 kap. 30 § SFB. Notera här att barnet ska vara allvarligt sjukt.Semesterlönegrundande frånvaroFörutsatt att åldern och övriga "krav" under någon av ovanstående punkter är uppfyllda har du rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ditt barn och därmed är din frånvaro från arbetet semesterlönegrundande om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar för dig som ensamstående förälder. Detta framgår av 8 § 1 stycket föräldraledighetslagen och 17a § 1 stycket 1 punkten semesterlagen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det möjligt att köpa en hyresrätt?

2018-05-07 i Hyresrätt
FRÅGA |köpa hyrasrätt?? är der möjligt??
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 12 kap. 35 § jordabalken (JB) får en hyresgäst byta lägenhet, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen.Inte olagligt att köpaI Sverige är det inte olagligt att köpa ett förstahandskontrakt, men du kan utsätta dig själv för en stor risk. I många fall ges inte något kvitto då det handlar om svarta pengar. Det finns inte heller någon garanti för att du faktiskt får behålla det kontrakt du har köpt. Du får heller inte tillbaka pengarna om du någon dag väljer att flytta från hyresrätten. Olagligt att säljaDäremot är det olagligt att sälja förstahandskontrakt. En hyresrätt får aldrig ha ett värde och enligt 12 kap. 65 § JB kan personen som säljer förstahandskontraktet dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om den som sålt kontraktet fälls i domstol har den som köpt hyresrätten rätt att få pengarna tillbaka samt behålla kontraktet.Sammanfattningsvis är det möjligt (och lagligt) att köpa en hyresrätt men på grund av de eventuella risker som kan uppkomma är min rekommendation att du avstår.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Min son fick fängelse i 14 månader, hur länge syns detta i hans brottsregister?

2018-05-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej !Min son fick fängelse för narkotikabrott o smuggling av Kat i 14 månader.Han satt av sitt straff och kom ut ur fängelset i Juni/2009Hur länge syns detta brott i hans brottregister.MVH Orolig Mamma
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om gallring, dvs. när uppgifterna ska förstöras och inte längre finnas kvar i belastningsregistret, hittar du i lagen om belastningsregister. Belastningsregister är samma sak som brottsregisterEftersom din son fick fängelsestraff kommer uppgifter om detta brott och straff finnas kvar i hans belastningsregister i 10 år efter frigivningen, dvs. 10 år efter juni 2009. Uppgifterna kommer alltså att förstöras och inte längre finnas kvar i din sons belastningsregister först juni 2019. Detta framgår av 17 § lagen om belastningsregister. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ska arvsavståendet inges till rätten tillsammans med bouppteckningen?

2018-04-26 i Arvsavstående
FRÅGA |Formkrav vid arvsavstående.I Lawlines svar januari 2017 anges att arvsavståendet ska inges till rätten tillsammans med bouppteckningen. Är detta verkligen riktigt?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Arvsavstående innebär att man tackar nej till arvet i sin helhet och att man då avstår arvet till förmån för någon annan. Vid arvsavståenden gäller formkrav enligt 17 kap. 2 § ärvdabalken som stadgar att ett arvsavstående ska ske genom en skriftlig viljeförklaring. Om arvskifte inte har skett ska dödsboet meddelas om arvsavståndet, underrättelsen ska med andra ord ske till boutredningsmannen eller testamentsexekutorn. Saknas boutredningsman ska dödsbodelägarna underrättas istället. Arvsavståendet ska antecknas i bouppteckningen. Bouppteckningen ska därefter sändas in till Skatteverket tillsammans med bestyrkta kopior eller original av arvsavståenden och liknande. Svaret på din fråga är alltså att arvsavståendet ska inges till Skatteverket tillsammans med bouppteckningen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,