Vad händer om huset i testamentet sålts?

2019-02-28 i Testamente
FRÅGA |Hej!Vad händer om en person har testamenterat bort en bostadsrätt till ett av sina barn (av totalt 2) och skrivit att det andra barnet ska bli arvlöst, men bostaden senare sålts i samband med att testatorn flyttat till äldreboende och pengarna satts in på ett sparkonto? Blir det ett problem om testamentet formulerats med hänvisning till en bostad som sedan sålts? Låt säga att testatorn inte hade några övriga tillgångar förutom bostaden och att testatorn inte hade möjlighet att uppdatera sitt testamente med avseende på att bostaden såldes. Ärver arvingen pengarna, trots att testamentet hänvisar till en bostad som senare sålts?
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första kan sägas om testamenten att de enbart rör det som är förordnat i testamentet. Om ett testamente rör ett visst legat, i detta fallet en bostad, så är testamentet utan verkan om denna ej finns kvar i kvarlåtenskapen (arvet) enligt 11 kap 4 § Ärvdabalken. En bostad som har sålts och alltså inte längre finns kvar i kvarlåtenskapen kommer alltså göra att testamentet är utan verkan på den punkten. För det andra så finns det även regler angående barn, så kallade bröstarvingar. En bröstarvinge är en testators barn och dessa har alltid rätt till en viss del av arvet. Om det i detta fall finns två stycken barn, betyder det att de som utgångspunkt ärver hälften av arvet var. Om det däremot är så att föräldern försöker testamentera bort sin egendom till förmån för någon annan, så kommer bröstarvingarna alltid att ha rätt till sin så kallade laglott. En laglott är hälften av arvslotten, det vill säga 1/4 av arvet i ert fall, se 7 kap 1 § ÄB. Syskonet kommer alltså ha rätt till minst 1/4 av arvet. Detta gäller även om bostaden inte skulle ha sålts i ert fall. I scenariot som du beskrivit ovan så kommer alltså testamentet vara utan verkan. Istället kommer, så länge det inte finns något annat testamente, pengarna på sparkontot att delas på hälften till de två barnen. Finns det annan kvarlåtenskap, exempelvis annan egendom eller pengar, så kommer även de att delas lika mellan barnen. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Vad gör jag om jag fått krav från inkasso?

2019-02-28 i Inkasso
FRÅGA |vad är bästa strategin om företaget är ett skurkföretag som har struntat i EU konsumentskyddslag gällande internet försäljining? Ska man betala utan diskussion summan t.ex. en extra avgift som företaget inte har redovisat i försäljningen jämte slutsumman välsynligt , bara för att de har ansett detta som skuld och inlämnat summan till inkassoföretaget för indrivning? Inkasssoföretaget kan vara jävigt, när det bedömer om summan ska anses vara en skuld i lagens mening.
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har fått ett krav från inkasso kan det gå vidare till kronofogdemyndigheten om du inte betalar. Om du däremot anser att det är ett felaktigt betalningskrav så bör du kontakta inkassoföretaget om situationen och bestrida. Det är dumt att inte göra någonting alls, då inkassoföretaget kan välja att gå vidare till kronofogdemyndigheten. Isåfall kommer kronofogdemyndigheten komma med ett betalningsföreläggande (1 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning). Det är viktigt att du bestrider betalningsföreläggandet om du inte vill riskera att få ett så kallat utslag, det vill säga att kronofogdemyndigheten har rätt att mäta ut egendom samt att du får betalningsanmärkning 42 § LBH samt 3 kap 1§ Utsökningsbalken. Om du väljer att bestrida betalningsföreläggandet, och det görs inom rätt tid, kommer motparten få välja att ta ärendet vidare till domstol. Om ärendet inte tas vidare avskrivs det. Att svara vad du strategiskt ska göra är därför inte helt lätt. Du har inte specificerat vad det gäller och vilka summor det rör sig om. Min rekommendation är därför att fundera kring hur stort betalningskravet är och om det är värt att processa om, det vill säga bestrida hos inkasso och eventuellt senare kronofogdemyndigheten och domstolsprocess. Har du fler följdfrågor är det bara att skriva en ny fråga!Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Är en prick godkänd som signatur?

2019-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej.Är en liten prick godkänd som underskrift?
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt så har vi tyvärr inga särskilda regler om hur en signatur ska se ut för att vara giltig. Signaturer används för lite olika syften, och du nämner inte i vilket syfte du ställer frågan. Om det är så att du ska ingå avtal med någon vars signatur är en prick, så är det viktigt att tänka på att signaturen är din bevisning på att avtalet ingås med motparten. Om signaturen bara är en liten prick kan det därmed bli väldigt svårt att bevisa att det är just motpartens signatur på pappret. En annan aspekt av frågan är att signaturen ska överensstämma med den signatur som finns på en persons ID-handling, då det är dessa man tittar på vid oklarheter kring om en signatur tillhör den påstådda parten eller ej. En ytterligare tanke är att signatur som nämnt ovan används för att företa rättshandlingar, såsom att ingå avtal. Om det till exempel är du själv som funderar på att använda en prick som signatur bör du därför fundera lite innan. Om signaturen består av en sådan enkel figur som en prick, är det väldigt lätt att förfalska denna och du kan riskera att andra personer förfalskar din signatur.Det är alltså inte otillåtet att använda en prick som signatur, däremot kan det mycket väl nekas av motparten. Min rekommendation är alltså att inte använda en prick som signatur, särskilt inte om signaturen ser annorlunda ut på ID-handlingen. Rör det sig om ett avtal som du ska ingå med någon annan så bör du inte godta pricken som underskrift samt be om att få se hur underskriften ser ut på personens ID-handling. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hjälp vid trakasserier och uppmaning till uppsägning

2019-01-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag har jobbat på ett företag 7 år och allt har varit bra till nu Vi har träffat en man från If Metall och min chef har sagt att jag har stöld en fjärrkontroll och sedan de har sagt att dem anmäla inte till Polisen men jag måste säga upp mig vad jag kan göra Ändra som är anställda på den företag försökt skrämma bort mig de se att de skicka mig till skogen och föda mig
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är någon som beter sig illa på arbetsplatsen eller utsätter dig för trakasserier/diskriminering ska man alltid kontakta sin arbetsgivare som är skyldig att agera. I det här fallet låter det även som att arbetsgivare agerar på ett sätt som får dig obekväm. Jag skulle därför rekommendera dig att ta kontakt med en facklig representant, då det är viktigt att göra i en situation där arbetsgivaren försöker få dig att säga upp dig mot din vilja. Träffar du en facklig representant kan du även diskutera händelsen och få stöd i hur du bör agera. Du kan även ta kontakt med ett skyddsombud på arbetsplatsen om ni har något sådant. Hoppas du fick hjälp med din fråga! Med vänlig hälsning

Kan jag få a-kassa om jag sitter i en styrelse?

2019-02-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hur ser det ut om jag sitter I en styrelse som ledamot eller supplant och skulle förlora mitt ordinarie 7-16 job får jag ut a-kassa ellerhur ser det ut ?
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som regel så anses förtroendeuppdrag inom fackliga, ideella eller politiska organisationer inte som en bisyssla som kan påverka din A-kassa. Det beror dock lite på från fall till fall, till exempel om du får något arvode eller om det är i ett företag som du själv äger. Det är även viktigt att uppdraget inte påverkar din möjlighet till att söka heltidsarbete. Du kan läsa mer här. Då det kan bero lite på hur ditt uppdrag ser ut, så skulle jag rekommendera dig att kontakta din a-kassa och se om ditt eventuella uppdrag skulle hindra a-kassa. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Går det att överklaga parkeringsbot?

2019-02-28 i Parkeringsböter
FRÅGA |HejKörde min granne akut i hans bil och fick reg nr av honom tyvärr så var det lite stressat så att jag hörde fel och betalade med fel reg nr hörde fel på z och cgår det att överklaga?
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr så är det så att du som bilägare och användare av parkeringsappen (som jag förmodar att det rör sig om i detta fall) ansvarar för att skriva in rätt registreringsnummer vid parkering. Det är alltså du som får stå risken för att det blir fel nummer. Eftersom du inte skriver mer detaljerat om och isåfall vilken eventuell app du använde dig av så är det svårt att svara mer ingående, men ett tips är att höra av dig till företaget och se hur de ställer sig i frågan. Det finns ju en eventuell möjlighet att olika bolag resonerar olika och därför skadar det ju inte att se om det går att få det upphävt. Däremot så är det inget du har rätt till, då det som sagt är du som ansvarar för att skriva in rätt registreringsnummer. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan kronofogdemyndigheten mäta ut mina saker för min sambos skulder?

2019-01-31 i Utmätning
FRÅGA |HejJag har ett problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med? För ett år sedan var allt jättebra i mitt liv. Jag hade ett bra jobb, många vänner och hade dessutom hittat kärleken i mitt liv. Kärleken och jag flyttade ihop och i några månader hade vi det också bra ihop men sedan gick allt utför. Det började med att det kom inkassobrev från olika inkassoföretag och sedan kom brev från Kronofogden till min sambo. Jag frågade honom givetvis om vad breven gällde men han tog bara med sig breven och sa att det inte angick mig. En dag så kom Kronofogdemyndigheten hem till oss och sa att de hade rätt att utmäta vårt hem. De tog en massa möbler och inventarier som vi har i vårt gemensamma hem. De tog t.o.m. mitt smyckeskrin med smycken som tillhör mig och som jag har köpt eller fått i gåva av släkt och vänner. Jag blev givetvis väldigt upprörd över detta och undrar därför om Kronofogdemyndigheten verkligen har rätt att göra så här? Har de verkligen rätt att ta mina saker, ex. smyckena , som jag äger? Finns det något jag kan göra för att hindra detta?
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad tråkigt att höra att Kronofogdemyndigheten har tagit dina saker när det är din sambo som har hamnat på obestånd. Kronofogden har rätt att komma och utmäta gäldenärens (i detta fall din sambo) tillhörigheter för att driva in skulder, reglering om detta finner vi i Utsökningsbalken (UB). Enligt 4 kap 1§ UB har kronofogdemyndigheten rätt att komma på så kallad utmätning när den är medgiven enligt någon av regleringen i 3 kap. Eftersom du själv inte har fått någon information från din sambo om vad det berör får vi anta att Kronofogdemyndigheten har laga grund för utmätning. Enligt 4 kap 2 § UB får utmätning göras på egendom om den ej undantas i någon av UB:s andra bestämmelser. I 4 kap 19 § står att egendom som finns i gemensam besittning, om gäldenären är gift eller sammanbor med någon under äktenskapsliknande förhållanden, ska anses tillhöra gäldenären. Detta om det inte görs sannolikt att det samägs eller att egendomen tillhör den andre eller någon annan. Det vill säga, om det vid utmätningstillfället inte framkommit något annat så har kronofogdemyndigheten utgått från att egendomen tillhörde din sambo och således utmätt den. Eftersom det nu utmätts saker som är dina personliga, kan du enligt 4 kap 20 § UB kontakta kronofogdemyndigheten och visa på att sakerna som utmätts tillhör dig. För att kunna återfå sakerna krävs att du antingen överklagar utmätningen eller visar upp något bevis på att sakerna var dina. Till exempel köpehandling eller liknande. Jag rekommenderar dig därför att kontakta de snarast för att lösa situationen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Konkurrerande verksamhet om jag tar en anställning?

2019-01-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag har tagit en anställning inom bygg och tidigare varit egenföretagare och är fortfarande de inom samma bransch måste jag lägga ner min firma nu eftersom jag bedriver konkurrerande verksamhet,de va ju dock dom som ville ha mig som anställd
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konkurrerande verksamhet är något man ska vara uppmärksam på när det gäller sin anställning, då det kan få allvarliga konsekvenser vid tvister härom. Som utgångspunkt kan sägas att det inte är otillåtet att bedriva en egen verksamhet vid sidan av sin anställning, det finns dock några olika saker att fundera över. Till exempel så är det viktigt att fundera kring vilken typ av verksamhet du bedriver i förhållande till din arbetsplats. Det kan sägas att konkurrerande verksamhet ofta kännetecknas av att man arbetar med samma typ av arbete, där din roll i ditt egna bolag kan få konsekvenser för arbetsplatsen. Exempel på saker som gör det svårt att bedriva ett företag vid sidan av är bland annat om du har kunder som även din arbetsgivare har (dvs du skulle kunna "sno" kunder från arbetsplatsen) eller använder kundkontakter som du har fått på grund av anställningen på arbetsplatsen. Det kan även vara att ditt arbete påverkas negativt eller konkurrerar på ett sätt som kan hota arbetsgivarens resultat. Isåfall är det inte tillåtet att bedriva verksamhet vid sidan av i ditt egna företag. Svaret beror alltså lite på vilken typ av arbete det är du tagit, du skriver att det är inom "bygg" vilket skulle kunna vara olika verksamheter. Det viktigaste är även att diskutera detta med din arbetsgivare och kolla vad som står i ditt anställningsavtal. Det kan nämligen även hända att det finns konkurrensklausuler i avtalet, vilket gör att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet även efter att anställningen avslutats. Mitt bästa tips ifall verksamheten på din nya arbetsplats samt ditt egna bolag är densamma, är att prata med din arbetsgivare och noggrant läsa igenom anställningskontraktet. För att kunna gå mer djupgående in på vad som exakt gäller i ert fall skulle vi behöva veta vad det är för företag du bedriver och vad det är för anställning du tagit. Det gör du lättast genom att kontakta våra jurister, vilket du gör här. Du är även välkommen att skicka in en ny fråga ifall du har några följdfrågor. Hoppas du fick hjälp med din fråga!Med vänlig hälsning