Ska mitt företag ingå i bodelningen?

2021-03-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag ansökte om skilsmässa 1 april förra året. Vid tidpunkten för skilsmässan ägde jag ett företag som jag fortfarande äger. Företaget har stigit betydligt i värde det senaste året. Vi ska nu göra bodelning. Jag undrar om mitt ex har krav på på någon del av värdestägringen på bolaget. (Värdestegringen uppfattar jag som ett resultat av det affärsverksamhet som jag ensamt bedrivit efter brytdagen för ett år sedan.)
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga. När det gäller bodelning vid äktenskapsskillnad så regleras detta i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer dela upp din fråga i två delar där jag först går igenom om det ska ingå i bodelningen för att därefter se över när det i sådana fall ska värderas. Ska företaget ingå i bodelningen?Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Vidare framgår det av lagen att makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att företaget kommer att utgöra giftorättsgods i den mån ni inte exempelvis har undantagit det genom äktenskapsförord. Avkastningen på enskild egendom utgör giftorättsgods i den mån ni inte har överenskommit om annat (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Hur ska värderingen ske?Som huvudregeln ska egendom vid bodelning fördelas utifrån dess värde vid den kritiska tidpunkten. Med den kritiska tidpunkten menas den dagen då talan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Det är därför företagets värde vid dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes som gäller. SammanfattningSåvida företaget inte har utgjort enskild egendom kommer det troligast att ingå vid bodelningen. Ditt ex kommer då ha rätt till en del av företagets värde från den kritiska tidpunkten. Skulle du vilja ha mer hjälp är du varmt välkommen att ta hjälp av någon av Lawlines jurister. Vänliga hälsningar,

Ska enskild egendom tas upp i bouppteckningen?

2021-03-25 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Vi har ett registrerat äktenskapsförord som säger att alla tillgångar (pengar, fordon etc) ska vara var och ens privata. Min make har nu avlidit behöver jag då ta upp min privata egendom i bouppteckningen?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Svaret på din fråga regleras dels i Ärvdabalken (ÄB) som innehåller regler om bouppteckning och dels i Äktenskapsbalken (ÄktB) som innehåller regler om äktenskapsförord. Äktenskapsförordets innebördEnligt 7 kap. 2 § ÄktB första punkten är enskild egendom sådan egendom som till följd av äktenskapsförord ska vara enskild. Att ni har ett äktenskapsförord som säger att alla tillgångar ska vara var och ens privata innebär att den egendom som var och en av er äger utgör enskild egendom. Att egendomen är enskild innebär att den inte kommer ingå i en bodelning. Om ni enbart äger enskild egendom kommer detta alltså leda till att det inte behöver ske någon bodelning (10 kap. 1 § ÄktB) Vad som ska ingå i bouppteckningenI bouppteckningen ska, eftersom ni var gifta, båda makarnas tillgångar och skulder antecknas och värderas, men var för sig. Det ska också särskilt anges att egendomen är enskild, samt grunden för att den är det. Grunden i ditt fall är äktenskapsförordet som ni upprättat, och detta kan med fördel bifogas till bouppteckningen (20 kap. 4 § första och andra stycket ÄB). SammanfattningsvisSom svar på din fråga ska alltså även din enskilda egendom antecknas i bouppteckningen, men din och din makes egendom ska tas upp var för sig. Du ska särskilt ange att egendomen är enskild, och grunden för detta (äktenskapsförordet).Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Har du någon ytterligare fundering är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Kan makar avtala om att egendom ska bli enskild?

2021-03-21 i Testamente
FRÅGA |Hejsan..Min mamma och hennes nya man bor i huset som min mor ägde redan innan dom gifte sig. Dom vill nu skriva så att huset är hennes enskilda egendom så att vid hans bortgång så behöver hon inte köpa ut hans son från det och att vi, hennes bröstarvingar, ärver det efter hennes bortgång. Hennes man ska även kunna bo kvar om hon skulle gå bort innan honom. Hur går man till väga, är det i testamentet man skriver detta?Mvh
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller att förklara huset som enskild egendom så görs det via ett äktenskapsförord. Genom att upprätta ett äktenskapsförord mellan makarna så kan en bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller en av makarna ska betraktas som enskild egendom (7 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken). Enskild egendom tas inte med i en framtida bodelning och förblir i detta fallet din mammas egendom och tillfaller hennes kvarlåtenskap (7 kap 2 § punkt 1 äktenskapsbalken), giftorättsgods är det enda som ingår i bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det finns inte riktigt formkrav på hur ett äktenskapsförord ska skrivas, det som krävs är bl a att det är skriftligt samt daterat och undertecknat av båda makarna (7 kap. 3 § andra stycket äktenskapsbalken). Det ska tydligt framgå vilken egendom det ter sig och och det ska vidare registreras hos skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket äktenskapsbalken). Vidare gällande frågan om att efterlevande make ska bo kvar i det i händelse av ena makens död så ska det ske genom ett testamente. Efterlevande make ska således få nyttjanderätt till huset. Formkraven för ett testamente är bl a att testamentet ska vara skriftligt och tydligt uttrycker hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Det är viktigt eftersom att testatorn inte är vid liv och kan inte tydliggöra sin vilja utöver det som står i testamentet, utöver det ska även testamentet upprättas med två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken). Det ska framgå tydligt vem det är som ska ta emot egendomen eller i detta fall få nyttjanderätt, i Sverige anger man personnummer för att oklarheter inte ska uppstå. Det kan vara en väldigt komplicerad process att skriva testamente och regler om det finns i 10 kap ärvdabalken. Rekommendation Att skriva ett testamente och äktenskapsförord kan vara komplicerat i och med att det ställs strikta formkrav för att det ska vara giltigt, åtminstone när det gäller testamente. Därför rekommenderar jag dig att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00 Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Ändra eller ogiltigförklara ett äktenskapsförord

2021-03-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag och min fru har varit tillsammans i 16 år men varit gifta i 6 år vi har 4 barn tillsammans och har tidigare skrivit äktanskapsbevis men hade inte skickat den till skatteverket föran ett år sedan den finns registrerad hos skatteverket nu.Jag undrar om hon kan begära ändring eller att den ska ogiltig förklaras utan mitt godkännande ?Om vi nångång i framtiden skulle skilja oss har hon rätt att kräva hälften av bodelningen?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. ÄktenskapsförordHuvudregeln, när ett gift par skiljer sig, är att makarnas egendom delas lika mellan dem i och med att en bodelning genomförs (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det är makarnas giftorättsgods som ska delas mellan makarna (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det går dock att göra undantag från denna huvudregel genom att upprätta ett äktenskapsförord, precis som du och din fru har gjort (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord blir giltigt i och med att det lämnas in till skatteverket, förutsatt att äktenskapsförordet är både skriftligt och undertecknat av makarna. Ändra eller ogiltigförklara ett äktenskapsförordHuvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas. Detta innebär att det enbart under väldigt begränsade omständigheter är möjligt att göra ett undantag från denna huvudregel. Enligt lag så är det möjligt att jämka eller helt bortse från ett äktenskapsförord om avtalet skulle vara att betrakta som oskäligt. "Oskäligheten" kan relatera till avtalets innehåll, omständigheter som förelåg när avtalet ingicks, senare inträffade förhållanden eller andra omständigheter (12 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det är således möjligt att både ändra i ett äktenskapsförord samt att helt och hållet bortse från äktenskapsförordet vid en eventuellt skilsmässa. Eftersom huvudregeln är att avtal ska hållas så ska undantaget i 12 kap. 3 § äktenskapsbalken tillämpas väldigt restriktivt. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Kan jag äga min bostadsrätt själv om jag gifter mig?

2021-03-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag äger ett bostads rätt och ville gifta mig , kan jag behålla den själv?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.De regler som blir aktuella för att besvara din fråga finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar din fråga som att du äger en bostadsrätt som du vill ska förbli din även fast du ingår ett äktenskap. GiftorättsgodsSom utgångspunkt gäller att all egendom som du och din framtida make/maka äger är så kallad giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB). Det innebär att egendomen ingår i bodelningen vid en eventuell separation.Det skulle alltså innebära att om du gifter dig och sedan skiljer dig, så kommer bostadsrätten som huvudregel att ingå i bodelningen (10 kap 1 § ÄktB). Principiellt sett kommer då hälften av värdet av bostadsrätten tillfalla dig och andra hälften kommer tillfalla din make/maka.Enskild egendomFör att undvika att bostadsrätten ingår i en eventuell bodelning krävs att egendomen är så kallad enskild egendom (7 kap 2 § och 10 kap 1 § ÄktB). Det görs förslagsvis genom att ni upprättar ett äktenskapsförord. ÄktenskapsförordDet finns vissa formkrav som måste uppfyllas för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. Ett äktenskapsförord måste:vara skriftligt,undertecknat av båda makarna ochregistreras hos Skatteverket (7 kap 3 § och 16 kap 1 § ÄktB).RådGenom ett äktenskapsförordet kan ni alltså reglera vilka av makarnas ägodelar som kommer att ingå i en framtida bodelning, och vilka som inte ska göra det. Mitt råd är därför att göra bostadsrätten till enskild egendom genom att upprätta äktenskapsförord där det skrivs in att bostadsrätten ska vara just enskild egendom. På så sätt kommer du få behålla bostadsrätten vid en eventuell bodelning.Om du vill ha hjälp att upprätta ett äktenskapsförord kan du boka en tid hos en av våra jurister här.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med ett handelsbolag om en av bolagsmännen avlider?

2021-03-24 i Bolag
FRÅGA |Min hustru och jag äger tillsammans ett handelsbolag. Vi har äktenskapsförord. Vad händer om jag dör?Bolaget likvideras ju- vad händer med bolagets behållning vid tillfället?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningPrecis som du själv är inne på i din fråga är huvudregeln att handelsbolaget ska träda i likvidation om någon av bolagsmännen avlider (2 kap. 26 § lagen om handelsbolag och enkla bolag). Likvidation innebär att bolagets tillgångar säljs och skulderna betalas av (2 kap. 33 § lagen om handelsbolag och enkla bolag). Det eventuella överskott som därefter finns ska fördelas mellan delägarna. Huvudregeln är att överskottet fördelas lika mellan delägarna. Om det finns annat avtalat är en likadelning gäller det (2 kap. 32 § lagen om handelsbolag och enkla bolag, med hänvisning till 8 § samma lag).I det fall du beskriver innebär det att huvudregeln är att bolaget ska träda i likvidation, skulderna ska betalas och eventuellt överskott ska fördelas mellan din fru och dödsboet efter dig. Normalt sett när den som är gift avlider ska det göras en bodelning. Bodelning krävs däremot inte om all egendom är enskild. Hur det är i ert fall vet jag inte; det beror på vad som stadgas i ert äktenskapsförord. Ska det inte ske någon bodelning på grund av att all er egendom är enskild kommer det överskott som gått till dödsboet att utgöra en del av kvarlåtenskapen efter dig som kan fördelas som arv, efter betalning av dina skulder.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad skiljer särkullbarns arvsrätt från gemensamma barns arvsrätt?

2021-03-20 i Särkullbarn
FRÅGA |1. Ärver ett särkullbarn 100%, 50% eller endast 25% efter sin förälder?2. Inget testamente och dylikt fanns för någonting och i bilden finns jag (ett särkullbarn till den avlidne), hennes make och deras gemensamma barn. Som jag förstått det, det gemensamma barnet får ärva hela 0? Har inte det barnet rätt att på något sätt kräva sin del av mors arv när han går bort då?3. 100, 50 eller 25%? Frågan gäller hennes privata bankkonto, privat kredit med ett låneskydd och kvarvarande skuld, försäkringar (alla med förmånstagare - 1. make, 2. barn), tex. livförsäkring, pågående olycksfallsförsäkring om en olycka som ledde till hennes bortgång, pension som den tydligen finns att hämta i 12 månader enligt det som står hos Pensionmyndigheten (trots att brevet kom från Fora) med återbetalningsskydd och familjeskydd på det, tjänstegrupplivförsäkring via hennes jobb i vilket ingick begravningshjälp men även 3 försäkringar hos Folksam vilket ingen hade kännedom om. Förmodligen blev dessa tecknade via hennes Fackförbund som inte ens hon visste om.4. Mors och makes fast egendom, en villa, står 50/50 på dem två, varsin bolån, även det med en kvarvarande skuld och ett låneskydd. Han måste få sin halva ju. Vem ärver och i vilken % hennes del?5. Är jag som ett särkullbarn till henne också en dödsbodelägare, precis som hennes make är?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår dig som att du undrar över: (1) Vad som skiljer särkullbarns arvsrätt från gemensamma barns arvsrätt samt med vilken andel barnen ärver ur kvarlåtenskapen, (2) vilken egendom som ingår i den avlidnes kvarlåtenskap.Som jag tolkar din fråga finns det endast ett gemensamt barn mellan din mor och hennes make.Regler om arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB) och regler om bodelning i äktenskapsbalken (ÄktB)(1) Vad skiljer särkullbarns arvsrätt från gemensamma barns arvsrätt?Med vilken andel ärver särkullbarn från sin förälders kvarlåtenskap?Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen ska då ärva var sin lika stor del från den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Eftersom du bara har ett syskon så ska ni alltså ärva hälften av din mors kvarlåtenskap var.Dödsbodelägare är den avlidnes arvingar. Eftersom du är arvinge efter din mor är du dödsbodelägare.Särkullbarns arvsrätt och gemensamma barns arvsrättOm arvlåtaren vid dödsfallet var gift går dock efterlevande makens arvsrätt går före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Gemensamma barns arvsrätt aktualiseras alltså först då även den efterlevande maken gått bort (3 kap. 2 § ÄB). De får då en så kallad efterarvsrätt. Vad gäller särkullbarn har de dock rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Särkullbarn kan även välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken, och får i så fall ut sitt arv som efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap. 9 § ÄB).Ditt syskon som är ett gemensamt barn mellan din mor och hennes man kommer alltså inte få ut sitt arv med en gång, utan får en efterarvsrätt som aktualiseras först då din mors man avlider. Du som särkullbarn har dock rätt att få ut ditt arv omgående.(2) Vilken egendom ingår i arvet.När ett äktenskap upplöses genom dödsfall ska en bodelning förrättas (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).Det är tillgångarna efter bodelningen som utgör den avlidnes kvarlåtenskap och som sedan fördelas mellan arvtagarna. Eftersom din mor var gift ska en bodelning ske mellan din mors dödsbo och hennes make innan arvet fördelas. Det framkommer inte av din fråga om någon egendom är enskild eller om det finns ett äktenskapsförord, men om så ej är fallet ska i princip all egendom ingå i bodelningen, inklusive bland annat fastigheten och din mors bankkontotillgodohavanden. Din mors pensionssparande ska dock inte ingå (10 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Vid en bodelning ska makarna som huvudregel dela lika på giftorättsgodset enligt något som kallas likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB). Man beräknar alltså vad vardera maken har i giftorättsgods (tillgångar – skulder), adderar makarnas giftorättsgods och dividerar det totala giftorättsnettot med två. På så sätt får man fram vardera makes andel i det totala giftorättsnettot. Det är den lott som tillfaller din mors dödsbo efter denna bodelning som kommer utgöra hennes kvarlåtenskap tillsammans med sådan egendom som ej ingått i bodelningen. Alltså är det detta du och ditt syskon kommer ärva.Vad gäller försäkringarna ska de undantas från bodelningen om förmånstagare finns (10 kap. 5 § ÄktB och 14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen). Försäkringsersättning som efterlevande make erhåller som förmånstagare efter makens död ingår varken i bodelning eller kvarlåtenskap. Försäkring tillfaller istället respektive förmånstagare direkt. Det framgår inte av din fråga vem som är förmånstagare till vilken försäkring, men de ska oavsett inte ingå i bodelningen.SammanfattningEn bodelning kommer förrättas mellan din mors dödsbo och hennes man där deras tillgångar fördelas dem emellan. Det är den lott som tillfaller din mors dödsbo efter denna bodelning samt eventuella andra tillgångar din mor haft som inte ingått i bodelningen som du och ditt syskon kommer få ärva. Eftersom ni är två syskon ärver ni hälften av er mors kvarlåtenskap var. Du som särkullbarn kommer kunna begära din andel direkt, medan ditt syskon istället får en efterarvsrätt efter att din mors man gått bort.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Måste man dela på lån, hus och bil vid skilsmässa?

2021-03-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Vi planerar att köpa ett hus. Jag arbetar hela tiden, men min man arbetar inte i flera år och jag tror inte att ska arbeta i framtiden. Vi är lite över 60 år. Vid ev skilmassa hur måste vi dela lånet, huset, ev bilen?Tack för svaret!
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (förkortas ÄktB). Jag kommer först kort redogöra vad som gäller vid en skilsmässa, och därefter specifikt kommentera de saker du nämner, dvs. lånet, huset och bilen.Utgångspunkten för ett äktenskap är att var make svarar för sina egna skulder och råder över sin egendom (1 kap. 3 § ÄktB). Om man är gift och väljer att skilja sig så ska dock en bodelning ske, bodelningen är alltså inte frivillig (9 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen fördelas egendomen lika mellan er som makar. Det som delas och m.a.o. det som ska ingå i bodelningen är det s.k. giftorättsgodset (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelning får också vardera make avräkna sina skulder från giftorättsgodset (11 kap. 2 § ÄktB). Det eventuella överskott som blir kvar efter avräkningen av skulder är den egendom som först läggs samman och sedan delas lika mellan er makar (11 kap. 3 § ÄktB).LånetLånet på huset kommer alltså enligt reglerna jag beskrivit ovan att avräknas mot giftorättsgodset. Står du som ensam låntagare kommer lånet avräknas mot ditt giftorättsgods.HusetUtifrån den information du skrivit med i frågan kommer huset ingå i bodelningen som giftorättsgods, det innebär som ovan beskrivet att ni makar får dela på huset efter avdrag för skulder har gjorts.BilenFör bilen gäller samma som för huset.Det är möjligt att skriva ett äktenskapsförordDu och din man kan även trots att ni redan är gifta upprätta ett äktenskapsförord där ni reglerar era egendomsförhållanden. I äktenskapsförordet kan ni göra egendom som annars vore giftorättsgods till enskild egendom och på så sätt inte vara tvungna att dela på den egendomen vid en skilsmässa (7 kap. 3 § ÄktB). Ni kan med andra ord använda er av ett äktenskapsförord för att inte behöva dela på sådant ni inte vill dela på. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,