Äktenskapsförord vid förbehåll

2006-12-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Min mor har skänkt mig och min syster en fastighet, jordbruksfastighet, 50-50. Hon har reglerat att det skall vara vår enskilda egendom, om inte annat avtalas i ett äktenskaps förord. Jag är gift och vill att min del av fastigheten skall ingå i giftorätts godset. Hur skall jag praktiskt göra detta. Hur får jag tag i avtalet som min mor skrivit om enskild egendom? finns den på tingsrätten? har jag access till det? Jag vill veta hur jag kan häva 'enskild egendom' stämpeln på en fastighet som jag har som enskild egendom, så att den i framtiden ingår i giftorätt godset.
Daniel Waerme |Hej! Du kan göra den enskilda egendom till giftorättsgods genom att föreskriva detta i ett äktenskapsförord eftersom gåvoavtalet stadgar att egendom skall vara enskild om inte annat föreskrivs i ett äktenskapsförord. (Äktenskapsbalken 7 kap 3 §) 7:3 omfattar egentligen inte situationen att egendomen är enskild pga förebåll från gåvogivaren men i RH 1994:48(vari hänvisas till förarbetena) har fastslagits att paragrafen ändå är tillämplig på den situationen. Äktenskapsförordet skall upprättas skriftligen, undertecknas av makarna och registreras hos tingsrätten. Du behöver således inte tillgång till gåvoavtalet. Med vänliga hälsningar

Varför skall gåva vara enskild egendom?

2006-12-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Min mor ska skänka 90% av sin del i min/vår lägenhet till mig som gåva. Jag har hört att det är viktigt att gåvan är enskild egendom. Varför är detta viktigt och vad är skillnaden mot om det inte skulle vara det?
Linnea Ljung |Hej. Att en gåva ges med villkor att egendomen skall vara enskild är av betydelse för det fall att gåvotagaren är gift eller kommer att gifta sig. Enskild egendom ingår nämligen inte i den egendom som skall delas vid en eventuell skilsmässa eller vid den ena makens död. När två personer gifter sig behåller var och en sina tillgångar. Makarnas tillgångar läggs inte ihop till en egendomsmassa. Däremot har makarna giftorätt i den andra makens egendom. Giftorätt är en makes principiella rätt till hälften av förmögenhetsvärdet av den andre makens giftorättsgods Giftorätten betyder inte särskilt mycket under själva äktenskapet. Vid skilsmässa eller den ena makens död får giftorätten betydelse. I dessa fall skall en bodelning göras. Enligt 10:1§ ÄktB skall makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Det betyder lite förenklat att all egendom som är giftorättsgods skall delas mellan makarna. Enligt 7:1§ äktenskapsbalken är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Enskild egendom räknas alltså inte in i sammanläggningen vid bodelning och det är därför det är viktigt att fundera över om egendom skall vara enskild. Om en gåva ges med villkor att den skall vara enskild så är den enskild. Makarna kan beträffande övriga tillgångar genom äktenskapsförord bestämma att viss egendom skall vara enskild. 7:2§ ÄktB ÄktB hittar du http://www.lagen.nu/1987:230

Är ersättning för såld lägenhet giftorättsgods?

2006-12-18 i Alla Frågor
FRÅGA |En kompis till mig har varit gift i 4 månader och i samband med giftermålet sålde han sin lägenhet och gick med god vinst, samtidigt flyttade han in i hustruns lägenhet. Nu 4 månader senare vill hon att han flyttar och kräver hälften av pengarna från lägenhetsförsäljningen. Har hon rätt till detta?
Michael Witting |Jag förutsätter att din kompis och hans fru ska skilja sig. Vid en äktenskapsskillnad ska makarnas giftorättsgods delas lika. Giftorättsgods är enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken, se http://www.lagen.nu/1987:230, all egendom som inte är enskild. Av 7 kap. 2 § följer att egendom är enskild bl.a. om det stadgas i ett äktenskapsförord eller ett testamente att den ska vara enskild. Det har inte framgått av den information du lämnat att varken lägenheten eller ersättningen för den skulle vara enskild. Därmed är ersättningen för lägenheten att betrakta som gifträttsgods. Eftersom äktenskapet bara varat i 4 månader är det dock möjligt att din kompis får behålla allt eller i vart fall en stor del av sitt eget giftorättsgods. Därmed också ersättningen för lägenheten. I 12 kap. 1 § äktenskapsbalken finns nämligen en regel som möjliggör jämkning p.g.a. kortvariga äktenskap. En likadelning vid korta äktenskap kan ofta framstå som oskälig främst om den ena maken vid äktenskapets ingående har fört in egendom till stort värde i boet. Med kortvariga äktenskap förstås sådana som inte har varat mer än fem år. Den tid då makarna före äktenskapet har bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden ska emellertid medräknas.

Belånat enskild egendom för att skaffa giftorättsgods

2006-12-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag och min fru har skilt oss. Jag äger en fastighet som jag fått som gåva som enskild egendom med äktenskapsförord. Vid gåvotillfället var fastigheten lågt belånad, bara 200.000 kr. Vi har utnyttat fastigheten för att kunna ta förmånligare lån att köpa bil, båt och husvagn. Lånet uppgår idag till 600.000 kr. Min fru hävdar att lånet bara är mitt och skall ej omfattas av bodelningen eftersom fastigheten är min enskilda egendom. Är detta rätt - borde i alla fall inte ökningen av lånet (400.000 kr) omfattas av bodelningen? Om lånet nu bara är mitt - är inte då även bil, båt och husvagn mina?
John Engholm |Hej! Om du sålt något som var din enskilda egendom och köpt ny egendom för pengarna så skulle detta ”surrogat” också vara enskild egendom, ÄktB 7 kap. 2 §, se http://www.lagen.nu/1987:230. Men nyförvärvad egendom blir inte enskild egendom bara för att den helt och hållet betalats med medel som upplånats mot pantbrev i fastighet som är enskild egendom. Eftersom fastigheten fortfarande finns kvar så har den nya egendomen inte ”trätt istället” för den och utgör därmed inget surrogat. Den nya egendomen är alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Vad gäller skulderna är det dessvärre så att de ska räknas av mot din enskilda egendom och alltså inte tas med i delningen. Detta beror på att skulden hänför sig till din enskilda egendom och då ska avräkning också ske där enligt ÄktB 11 kap. 2 §. Om följden av detta blir att du i bodelningen blir skyldig att utge egendom till den andre maken så kan du åberopa den s.k. skevdelningsregeln i ÄktB 12 kap. 1 § och yrka att skulden istället ska avräknas från ditt giftorättsgods. Men detta gäller alltså bara om du annars skulle bli tvungen att avstå egendom. Lycka till! Mvh

Skulder - skillnad mellan gift och sambo?

2006-12-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag är sjukpensionär och har en del skulder bl.a hos kronofogden. Nu vill min sambo att vi ska gifta oss. Kan kronofogden driva in mina gamla skulder från min sambos ägodelar, bilar, besparingar och lön? Hur blir det om vi skriver äktenskapsförord?
Miranda Berg |Hej,Under ett äktenskap äger varje make sitt, och svarar för sina skulder, precis som när man inte är gifta. Detta gäller oavsettom man har ett äktenskapsförord eller inte. Den stora skillnaden mellan ett äktenskap och ett samboskap när det gäller ägande uppkommer först vid en bodelning vid skiljsmässsa eller dödsfall. Det är främst denna situation som ett äktenskapsförord syftar till att reglera. Vid en eventuell utmätning har alltså kronofogden inte rätt att ta din sambos/makes saker, men det är mycket viktigt att man i så fall verkligen kan visa vad som tillhör den andre maken. Detta gäller även medan ni bara är sambos, eftersom vid en utmätning kronofogden annars kan utmäta allt som finns i din besittning, det vill säga hemma hos dig.Ägandeförhållanden kan vara svåra att bevisa. Kvitton eller vittnen kan vara till hjälp. Ett äktenskapsförord kan ha bevisverkan vid en utmätning, men då måste det finnas en förteckning exakt över vilken egendom som är makens enskilda och det måste registreras hos domstol. Man kan också göra en bodelning under pågående äktenskap, en bodelningshandling måste i så fall lämnas in till domstol för sakrättsligt skydd.

Vad innebär förbehåll om enskild egendom?

2006-12-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Min mor ska skänka 90% av sin del i min/vår lägenhet till mig som gåva. Jag har hört att det är viktigt att gåvan är enskild egendom. Varför är detta viktigt och vad är skillnaden mot om det inte skulle vara det?
Sara Edström |Att något är enskild egendom innebär att föremålet i fråga inte är sådan egendom som delas lika vid den bodelning som sker vid äktenskapsskillnad. Enskild egendom behåller man alltså själv. För din del innebär detta att om du är gift så kommer hela din andel av lägenheten tillfalla dig vid en eventuell skilsmässa. Om lägenheten inte hade varit din enskilda egendom hade din make haft rätt till halva värdet. Det är vanligt att gåvor ges med förbehåll om att det ska vara enskild egendom just av den anledningen. Ett annat sätt att göra egendom enskild är att avtala om det i ett äktenskapsförord. Äktenskapsbalkens 7 kapitel som handlar om om makars egendom hittar du http://www.lagen.nu/1987:230

Det förstärkta laglottsskyddet

2006-12-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan alla typer av gåvor under livstiden, oavsett tid mellan gåvotillfälle och dödsfall, återvinnas enligt regeln om förstärkt laglottsskydd?
Mårten Andersson |Hej! Det förstärkta laglottsskyddet, som stadgas i ärvdabalken (ÄB) 7 kap 4 §, omfattar gåvor som till sitt syfte är att jämställa med ett testamente. Laglottsreglerna är ett skydd för bröstarvingar för att de inte skall kunna göras arvlösa. ÄB hittar du http://lagen.nu/1958:637. En förutsättning för att regeln skall kunna tillämpas är att givarens avsikt med gåvan kan antas vara att han eller hon velat fördela sin kvarlåtenskap. Således omfattas inte alla gåvor under givarens livstid, även om inte lagtexten stadgar någon speciell tidsfrist. Två typer av gåvor omfattas av ÄB 7 kap 4 §. Dels omfattas gåvor som äger rum strax innan dödsfallet, eller åtminstone när givaren trodde att han eller hon snart skulle dö. Dels också gåvor där givaren behållit den huvudsakliga nyttan av egendomen. Ett exempel på det senare är att givaren förbehållit sig fri nyttjanderätt under sin livstid. Ett ytterligare exempel är om två sammanboende makar har överfört egendom på den ene maken genom gåvor, bodelningar och äktenskapsförord. Eftersom att makar ärver varandra endast framför gemensamma bröstarvingar (ÄB 3:1) blir regeln särskilt viktig för särkullbarn, se exempel http://lagen.nu/dom/1985/4802. Vad som utmärker bägge typerna av gåvor som omfattas av den förstärkta laglottsregeln är följaktligen att gåvan knappast innebär någon ekonomisk uppoffring för givaren under dennes livstid. Om regeln om förstärkt laglott är tillämplig, kan gåvomottagaren bli återbäringsskyldig till ett belopp motsvarande bröstarvingarnas laglott. Laglotten beräknas såsom att gåvan aldrig givits. Enligt ÄB 7 kap 1 § utgör laglotten hälften av vad bröstarvingen skulle ha mottagit om gåvan funnits kvar i dödsboet, med andra ord hälften av dennes arvslott. Återbäringsskyldighet föreligger dock bara om inte särskilda skäl talar däremot. Generellt sett kan man säga att om det ter sig otillfredsställande att gåvomottagaren skulle vara tvungen att återbära gåvan, så aktualiseras ingen återbäringsskyldighet. I rättspraxis har exempelvis en gåvomottagare som länge arbetat för gåvogivaren för en liten ersättning och dessutom dragit på sig arbetsskador inte blivit återbäringsskyldig. Slutligen kanske det bör noteras att om den avlidne under sin livstid givit gåvor till en av flera bröstarvingar kan också reglerna om förskott på arv tillämpas, se ÄB 6 kap. Hoppas du har fått svar på din fråga. Vänlig hälsning,

Egendom när parförhållanden upphör

2006-12-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag tänkte bara fråga om ni vet vad man bör tänka på vid en separation för att bevaka och skydda sina ekonomiska intressen?
Lucas Geisler |Hej, Verkningarna från en separation beror mycket på om paret är sambor eller makar. I äktenskap delas makarnas egendom in i två olika kategorier; giftorättsgods och enskild egendom. När äktenskapet upplöses skall makarna dela lika på giftorättsgodset. Den enskilda egendomen får respektive make behålla. Det som utgör enskild egendom anges i äktenskapsbalken 7 kap. 2 ( läs http://www.lagen.nu/1987:230#K7P2). Om det inte är enskild egendom utgör det giftorättsgods enligt 7 kap. 1. Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord och genom villkor vid en gåva eller i ett testamente. Med ett samboförhållande avses två personer, oavsett kön, som stadigvarande bor tillsammans i ett gemensamt hem i ett parförhållande. Sambolagen (läs http://www.lagen.nu/2003:376) tar sikte på den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, dvs. själva lägenheten/bostadsrätten och dess innehåll (möbler, köksinredning, elektronik mm.). Egendomen skall ha förvärvats för gemensam användning. Annan egendom som t.ex. bilar, båtar, pengar på banken och aktier berörs inte av sambolagens regler. Detta är en stor skillnad mellan samboförhållanden och äktenskap. Det är viktigt att komma ihåg att när ett samboförhållande upphör måste en av parterna begära bodelning för att bodelning skall kunna ske. Begäran om bodelning skall göras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde ( läs http://www.lagen.nu/2003:376#P8S2). En begäran görs genom att man muntligt eller skriftligt underrättar den andra sambon om sitt krav på bodelning. Slutligen vill jag även påpeka att det finns regler om jämkning såväl i sambolagen som i äktenskapsbalken som tar hänsyn till förhållandets längd och parternas ekonomiska situation. Jag hoppas detta ger dig en bättre bild över de regler som berör parternas ekonomiska intressen vid separationer. Med vänlig hälsning