Rätt att ensidigt ändra ett äktenskapsförord?

2007-03-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har ett äktenskapsförord som lyder: Vi äkta makarna xx och xxx bestämmer genom detta äktenskapsförord att all egendom skall vara xxx enskilda egendom vari xx således inte skall inte skall ha någon giftorätt. Min man vill nu annullera detta med hänsyn till att han är psykiskt sjuk. Anledningen till att vi skrev detta var att han skuldsatt oss svårt flera ggr pga av att han är ekonomiskt oansvarig. Jag har bla tvingats sälja mitt sommarhus för att sanera hans skulder. Tack!
Emelie Brorström |Hej! Jag utgår från att Er fråga gäller om Er make ensidigt kan annullera ett äktenskapsförord. Svaret är nej, det kan han inte. Ett äktenskapsförord är att se som ett avtal, och dessa kan inte sägas upp ensidigt. Om ni vill att egendomen åter skall bli giftorättsgods måste ni gemensamt upprätta ett nytt äktenskapsförord ( se 7:3 äktenskapsbalken http://www.lagen.nu/1987:230#K7 ). Äktenskapsförordet måste uppfylla vissa i lagrummet nämnda formkrav. Till sist vill jag också säga att jag i mitt svar utgått från att Ert första äktenskapsförord är giltigt enligt 7:3 ÄktB, dvs. att det registrerats etc. Med vänliga hälsningar,

Äktenskapsförords effekt på särkullbarns arvsrätt

2007-03-18 i Alla Frågor
FRÅGA |hej vad händer om ett par gifta med äktenskapsförord den ena dör som har barn hur sker fördelingen av avet och om den andra dör som ej har barn?
Ingela Höggren |Hej, Jag utgår att din fråga rör den enklaste formen av äktenskapsförord, som anger att all egendom som annars skulle vara giftorättsgods i stället ska utgöra makarnas respektive enskilda egendom. Ett äktenskapsförord anger inte något om hur arvet skall fördelas. Oavsett om makarna upprättat ett äktenskapsförord eller ej kommer alltså ärvdabalkens regler tillämpas (se http://lagen.nu/1958:637), förutsatt att den avlidna maken ej upprättat ett testamente där det anges att fördelningen skall ske på annat sätt. Om den avlidne är gift ärver, enligt ärvdabalken, den efterlevande maken. Om det finns särkullbarn, d.v.s., barn som inte är gemensamma med maken, har dessa däremot rätt att få ut sitt arv. Om särkulbarnen väljer att avstå från att få ut sitt arv har de enligt huvudregeln rätt att i stället få ut arvet när den efterlevande maken avlider. Detta beräknas då som hälften av den befintliga kvarlåtenskapen vid den efterlevande makens bortgång. Med vänlig hälsning

Är kapitalförsäkring och -pension enskild egendom?

2007-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan jag hävda att en kapitalförsäkring och kapitalpension tecknade Avanza i mitt namn är att jämställa med min enskilda egendom och därmed undantaget boskillnad mvh
Fredrik Eklund |Hej, I 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken står det: en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Enskild egendom är i princip endast sådan egendom som har bestämts av äktenskapsförord (2 §) Med Vänlig Hälsning

Giltighet av gåva

2007-02-28 i Gåva
FRÅGA |Min man avsåg att ge bl a vår fastighet till mig i gåva och att vi därefter skulle teckna ett äktenskapsförord inom äktenskapet. Tyvärr så hann inte dessa dokument att färdigställas utan det finns endast "kladdpapper" om detta, dvs vilken gåva han avsåg samt att äktenskapsförord skulle tecknas + att han till ett antal personer även uttryckt sin vilja. Finns det någon form av juridisk status i detta om särkullebarnet kräver att få ut sin laglott, dvs i strid med sin fars vilja.
Raoul Mehta |Vad gäller gåva av fast egendom så gäller samma formkrav som vid försäljning, dvs skriftligt och undertecknat med en överlåtelseförklaring och uppgift om köpeskilling. Dessa formkrav verkar ju inte vara uppfyllda. Sedan antyder du att det var något annat han också ville ge till dig. När det gäller lösören så är du som maka skyddad gentemot särkullbarnet bara om gåvan registrerats hos tingsrätten eller om det varit en personlig present, t ex julklapp eller födelsedagspresent, som inte stod i missförhållande till givarens ekonomiska villkor och gåvan fullbordats (kommit i din besittning). Inte heller något av det här verkar vara fallet här. Jag tror tyvärr att det kan vara svårt att göra dessa gåvor gällande.Med vänliga hälsningar,

Vad händer med den ene makens spelvinst vid skilsmässa?

2007-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hur fördelas en uppkommen förmögenhet makar emellan om den ene maken t.ex. har erhållit förmögenheten genom spel, vid en eventuell skilsmässa?
Emelie Brorström |Hej! Huvudregeln enligt 7:1 äktenskapsbalken ( se http://www.lagen.nu/1987:230#K7 ) är att hela makarnas egendom blir giftorättsgods, dvs. något som skall delas lika vid en eventuell skilsmässa. Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord enligt 7:3 ÄktB och då ingår den inte i bodelningen vid en framtida skilsmässa. Om man inte har något sådant (och egendomen heller inte är enskild enligt 7:2 ÄktB) delar man alltså på spelvinsten. Jämkning kan i vissa fall bli aktuellt om man vill behålla mer, men detta torde inte vara uppfyllt endast på grund av att ene maken vinner på lotto (se 12:1 ÄktB http://www.lagen.nu/1987:230#K12 ). Här tänker man främst på fall där äktenskapet inte varat så länge och den ene maken var betydligt "rikare" vid äktenskapets ingående. Med vänliga hälsningar,

Bo kvar i orubbat bo-särkullbarn

2007-03-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Gifta sedan -04, inga gemensamma barn.Sex särkullbarn. Inget äktenskapsförord.Ska köpa gemensam fastighet.Hur säkerställer vi att efterlevande make kan bo kvar på fastigheten till sin död ?
Lova Unge |Hej! Tillämplig lag är ärvdabalken (1958:637), i fortsättningen ÄB. Lagen hittar Du www.lagen.nu. Enligt 3 kap. 4 § ÄB ärver makar varandra. I och med att Ni båda har särkullbarn har dessa dock rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern avlider. Möjligheten som finns för Er att den efterlevande maken trots detta får bo kvar I orubbat bo är att barnen gör ett avstående från sin rätt att direkt utfå sin arvslott, enligt 3 kap. 4 § ÄB. Om barnen väljer att avstå från sitt arv på så sätt har de rätt att ta del av den efterlevande makens egendom när denne avlidit, 3 kap. 9 § och 3 kap. 2 § ÄB. Barnen kan också skriftligen göra en arvsavsägelse enligt 17 kap 2 § ÄB, vilken kan vara villkorad. Detta kan dock inte göras av barn som är under 18 år, 17 kap. 2 § st. 2 ÄB. Någon möjlighet att "säkerställa" att den endra maken får bo kvar i orubbat bo finns alltså inte, eftersom särkullbarn har en lagstadgad rätt att direkt få ut sitt arv efter föräldern. Arvsavståenden och arvsavsägelser måste göras frivilligt av barnen. Lycka till! Med vänlig hälsning

Äktenskapsförord- kan all egendom vara ena makens?

2007-03-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag skall skiljas och har äktenskapsförord som lyder att all egendom skall vara min och min make inte ha någon giftorätt. Men bilen är registrerad på honom. Är det min eller hans bil vid silsmässa.
Kimmie Johansson |Hej! Varje make äger sin egendom, 1:3 Äktenskapsbalken. Det som din make har köpt äger han och det du har köpt äger du. Äktenskapsförordet har ingen betydelse i fråga om vem som äger vad utan påverkar endast hur bodelning ska göras. Med giftorätt menas att den andre maken har rätt till halva värdet av egendomen vid exempelvis en skilsmässa. Vanligen vid en skilsmässa förrättar man bodelning vilket innebär att värdet av all din egendom minus dina skulder läggs samman med hans egendom minus hans skulder och därefter delas lika mellan er. När ni i äktenskapsförord föreskriver att all egendom ska vara din så innebär inte det en förmögenhetsöverföring. Brukligt är att skriva att makarnas egendom ska vara deras enskilda och därmed inte ingå i en bodelning. Makarna saknar alltså giftoträtt i varandras egendom. Registreringen anger bilens ägare och om det är så att du har finansierat bilen kan det vara svårt att visa äganderätt mot vad som finns inregistrerat. I fråga om fastigheter kan man ibland hävda dold samäganderätt när endast en person står på lagfarten men båda har bidragit till inköpet. Det är möjligt att man kan göra det samma med bilar men man måste då kunna visa att man varit med att betala. Om det i äktenskapsförordet är uttryckt att all egendom ska vara din, kan detta inte få denna verkan. Möjligen kan man tolka det som ett gåvolöfte och frågan blir då om äktenskapsförordet är sådan urkund enligt Gåvolagens 1 §. Beträffande gåva under äktenskap så är det utan verkan om gåvan ej har fullbordats, 8:2 Äktenskapsbalken. Det ligger närmare till hands att tolka äktenskapsförordet så ni avsåg att all din egendom ska vara din enskilda. Lagrum till äktenskapsbalken hittar du http://www.lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning

Äktenskapsförords inverkan på makes arvsrätt

2007-02-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Min man och jag har äktenskapsförord. Påverkar det min arvsrätt vid min mans eventuella bortgång?
Kimmie Johansson |Hej! Ett vanligt äktenskapsförord där endast föreskrivs om enskild egendom och giftorättsgods kan inte påverka din arvsrätt, utan för att den ska påverkas krävs någon form av uttalande om vad som ska ske med egendomen efter att någon av er har avlidit. Ett äktenskapsförord, 7:3 ÄktB, innehåller vanligen en överenskommelse där makarna bestämmer att viss egendom ska vara enskild. I första hand skyddar det vid skilsmässa. Om all din mans egendom är enskild och all din egendom är giftorättsgods och din man avlider så ingår i kvarlåtenskapen hans enskilda egendom och hälften av din egendom. Han eller hans dödsbo får hälften genom bodelning. Är all din egendom enskild och all din mans egendom enskild så behövs ingen bodelning,9:1 ÄktB. Var och en anses då behålla sin egendom. Hans ingår i dödsboet och din egendom är din utan att dödsboet kan göra anspråk på det. Kvarlåtenskapen ärvs sedan av din mans arvingar. Då du som efterlevande make har arvsrätt före gemensamma barn ärver du allt, 3:1 ÄB. Om det är din egendom som är enskild så kommer den inte att ingå i en eventuell bodelning när din man avlider. Det som kan påverka din arvsrätt är om din man testamenterat sin egendom till annan eller om din man har barn med någon annan än dig. Ett särkullbarn har nämligen rätt att få ut sitt arv omedelbart, 3:1 ÄB. Det finns en skyddsregel som går ut på att du alltid har rätt att behålla 4 basbelopp, 3:1 ÄB. Denna kan du utnyttja om det mesta av er tillgångar är din mans enskilda egendom, vid testamente till förmån för annan eller om det finns särkullbarn. I de 4 basbeloppen räknas din eventuella egendom. Du kan också begära att var och en ska behålla sitt giftorättsgods, det kan vara bra om din mans egendom är enskild men din utgörs av giftorättsgods. Vid bodelning så kan du alltså tillräkna dig all din egendom (ditt giftorättsgods) istället för att dela med hälften, 12:2 ÄktB. Detta måste du då begära. Lagtext ÄktB hittar du: http://www.lagen.nu/1987:230 Lagtext ÄB hittar du: http://www.lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning