Makes arvsrätt

2007-08-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Vi är ett gäng 50&60-plussar o det diskuteras vilt ang arv osv. Mina frågor gäller gifta makar med 3 gemensamma barn, äktenskapet är 40 år. 1. Mannen har äktenskapsförord, endast hans namn på lagfart o tillgångar. Vid mannens frånfälle: Ärver kvinnan något, eller bara barnen? 2. Kvinnans arv sattes i en sommarvilla, för att undgå tidigare gåvoskatten; skrevs denna på de 3 barnen. Vid mannens frånfälle: Har hon någon möjlighet att ha besittningsrätt till sitt sommarhus? Eller är alla hennes chanser försuttna? Kanske internt mellan barnen att någon skulle vilja sälja o få ut pengar; man vet ju aldrig. Kul om jag får svar till dom! Tack på förhand,
Kimmie Johansson |Hej! 1. Äktenskapsförord är endast till för att skydda egendom vid skilsmässa. Om alla tillgångar står i hans namn och enligt äktenskapsförordet är enskild egendom innebär det att detta inte ska ingå i en bodelning. Egendomen ingår heller inte i bodelning vid dödsfall utan kvinnans giftorättsgods delas med hälften och läggs samman med mannens enskilda egendom, detta blir hans kvarlåtenskap, 10:1 ÄktB, se lagrum http://www.lagen.nu/1987:230 . Makar ärver före gemensamma barn oavsett om egendomen har varit enskild eller inte, 3:1 ÄB. Se lagrum http://www.lagen.nu/1958:637#K3 . 2. Om barnen står som ägare till sommarvillan har kvinnan inga anspråk på den annat än om det skulle finns någon form av hyresavtal mellan barnen och kvinnan. Med vänlig hälsning

Bostad i Polen ingå i bodelning?

2007-07-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi har ett äktenskap, en man med svenskt medborgarskap och en kvinna med polskt. Mannen dör och en fråga uppstår vad som ska gå med i bodelningen. Ska en av henne ägd bostad, som hon hade långt innan äktenskapet och som är belägen i Polen, gå med i bodelningen?
Martin Andersson |Hej! I 7:1 och 7:2 Äktenskapsbalken (http://www.lagen.nu/1987:230) regleras vad som ska anses vara giftorättsgods och vad som ska anses vara enskild egendom vid bodelning när ett äktenskap upphör, t.ex. p.g.a. att ena maken/makan avlider. Huvudregeln är enligt 7:1 Äktenskapsbalken att all egendom, således även utomlands belägna hus som ena maken köpt långt före äktenskapet, ska anses vara giftorättsgods. De enda undantagen från denna regel finns i 7:2 Äktenskapsbalken. Det går t.ex. att göra giftorättsgods till enskild egendom genom äktenskapsförord, och gåvor samt arv med vissa förbehåll medför också att egendomen ses som enskild. I detta fall innebär det att egendomen förmodligen ska ingå i bodelningen. Det finns emellertid en särskild jämkningsregel i 12:1 Äktenskapsbalken som innebär att om det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken, skall bodelningen i stället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Är det så att det skulle vara oskäligt att du tvingas lämna egendom motsvarande halva värdet av huset i bodelningen och det i övrigt inte finns så mycket egendom att fördela så kan denna bestämmelse bli tillämplig. I övrigt så gäller förstås att du efter bodelningen ärver din make såvida det inte finns några särkullbarn på hans sida, se 3:1 Ärvdabalken (http://www.lagen.nu/1958:637) Hoppas att du har hjälp av mitt svar Med vänlig hälsning,

Svenskt äktenskapsförord vid fransk skilsmässa

2007-06-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag och min franska pojkvän ska gifta oss, i Sverige. Vi tänkte skriva äktenskapsförord för att behålla alla våra tillgångar som enskild egendom. Om vi skulle flytta till Frankrike och skiljer oss där, gäller då vårt svenska äktenskapsförord? Vänliga hälsningar, Åsa.
Markus Larsson |Hej, svaret på frågan huruvida äktenskapsförordet, ingånget i Sverige, är giltigt vid en fransk skilsmässa måste besvaras med utgångspunkt i fransk internationell privaträtt. Ordet "internationell privaträtt" kan här vilseleda. Varje land har sin egna internationella privaträtt och det rör sig således om franska rättsregler som berör enskilda personers internationella rättsförhållanden. Min kunskap om franska rättsregler är mycket begränsad, och för att få ett fullgott svar bör man vända sig till en advokatbyrå som har bättre kunskap om främmande länders internationella privaträtt. Regler om internationell privaträtt ger alltså domstolslandet (Frankrike) svar på frågan vilket lands lag man ska tillämpa när man skall döma i ett särskilt mål, såsom här till exempel i ett skilsmässomål. Det kan emellertid sägas att flera länder i EU tillämpar den lag som gällde för makarnas förmögenhetsförhållanden vid den tidpunkt då rättshandlingen ( i detta fall äktenskapsförordet) företogs. I sådana fall skulle äktenskapsförordet kunna göras gällande vid en skilsmässa i Frankrike om det var giltigt i Sverige, förutsatt då att det är svensk lag som är tillämplig på rättsförhållandet. Frågan om det är svensk lag som är tillämplig på rättsförhållandet beror på hur de franska lagvalsreglerna ser ut. Men det är tänkbart att så är fallet, om ni tar hemvist i Sverige efter giftermålet. Vidare så är det tänkbart att fransk rätt ger er en möjlighet att ni som makar kan avtala om vilket lands lag som ska vara tillämplig på rättsförhållandet. Väljer ni då svensk rätt så är äktenskapsförordet giltigt, även vid en skilsmässa i Frankrike. Det kan inte poängteras nog att mina uttalanden om fransk rätts lagvalsregler endast är antaganden. Vill du själv bilda dig en översikt om fransk internationell privaträtt så bifogar jag här en länk: http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_fra_sv.htm Tyvärr så finns sidan bara tillgänglig på franska, vilket gör att jag inte har kunnat tillgodogöra mig innehållet. Som avslutning kan nämnas att det finns en viss möjlighet att ansöka om skilsmässa inför svensk domstol, även om ni för tillfället skulle bo i Frankrike. Förutsättningarna för att en svensk domstol är behörig att ta upp ett sådant mål framgår av Bryssel II förordningen. Dessa förutsättningar studeras lämpligast direkt i förordningstexten. Bryssel II-förordningen hittar du här: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/consleg/2003/R/02003R2201-20050301-sv.pdf De artiklar som är relevanta i det här fallet är främst artikel 3, 6 och 7. Skulle du vilja ha några begrepp i förordningstexten utredda så är du välkommen att återkomma. vänliga hälsningar

Möjligt göra bröstarvinge arvslös?

2007-06-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan en förälder göra bröstarvinge arvslös? Ex genom testamente eller äktenskapsförord. Behöver dito kommuniceras?
Rasmus Fahlén |Hej, Man kan alltid genom testamente göra en bröstarvinge arvslös. Bröstarvingen har dock rätt att, om denne vill, påkalla jämkning av testamentet. Detta leder till att bröstarvingen får del av sin legalt minsta möjliga del, laglotten. Kontentan blir alltså att om bröstarvingen inte ingriper mot testamentet så bli denne arvslös medan laglotten erhålls om jämkning påkallas. Se ärvdabalken 7:1 samt 7:3 som du hittar http://www.lagen.nu/1958:637. Med Vänlig Hälsning

Möjligheten att göra om enskild egendom till giftorätts

2007-07-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Min hustru och jag skriver testamente till vår gemensamma son: är det lämpligt att däri föreskriva att bröstarvinge har rätt att genom äktenskapsförord göra gåvan till giftorättsgods?
sofie jeppsson |Hej! Vill börja med att klargöra att det ni efterlämnar till er son genom ett testamente inte utgör en gåva utan endast ett arv. Enskild egendom är bl.a. egendom som en make fått som gåva eller genom arv som i ert fall. Detta framgår av Äktenskapsbalken 7 kap 2 § 1 st. se. http://lagen.nu/1987:230. Om en make säljer den enskilda egendom så bli även surrogatet enskild egendom. Om egendom är enskild pga. gåva, arv etc. så kan inte den egendomen bli giftorättsgods om inte de som skriver testamentet eller gåvobrevet även tillåter att egendomen får göras till giftorättsgods. Därför kan det vara lämpligt att ge er bröstarvinge friheten att välja om han vill ha egendomen som sin enskilda eller om han vill göra om den till giftorättsgods. Detta innebär inte att egendomen är mindre skyddad utan ger endast er son en valfrihet. Hoppas ni är nöjda med svaret. Med vänlig hälsning

Enskild egendom genom gåva

2007-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Kan enskild egendom (fast egendom, bostadshus) som tillkommit genom gåva av föräldrar till en part i ett äktenskap göras om till giftorättsgods?
Mikael Karlsson |Hej! Enligt 7 kap 2 § 2 p äktenskapsbalken (ÄktB) utgörs enskild egendom av sådan gåva som givits den ena maken med förbehåll att denna skall vara mottagarens enskilda. Enligt 3 § ÄktB kan makarna genom äktenskapsförord bestämma att egendom som tillfaller dem skall utgöra enskild egendom. Enligt samma paragraf kan makarna genom nytt äktenskapsförord bestämma att egendom som gjorts enskild skall utgöra giftorättsgods. Möjligheten att göra enskild egendom till giftorättsgods föreligger dock ej i de fall då denna fåtts via arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande vid försäkring. En bärande tanke bakom denna ordning har varit att givarens vilja skall respekteras. Den möjligheten som finns är att givaren tar tillbaka förbehållet att egendomen skall vara enskild egendom. Med vänlig hälsning,

Äktenskap

2007-07-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag har för avsikt att ingå ett samboförhållande. Tidigare äktenskap (sedan 5 år tillbaka) är upplöst vilket också gäller för min sambo. Vi har vardera 4 barn. Jag har den högsta inkomsten och de flesta tillgångarna in i boet. Sambo eller giftermål? Det är det som är frågan. Missförstå mig inte nu, men jag vill ju inte att hennes barn ska "snuva" mina ungar på något sätt. Kloka råd mottages tacksamt. Hälsningar /Per
Josefine Hellquist |Hej! Reglerna om bodelning skiljer sig åt vad gäller ett äktenskaps upplösning och vad gäller ett samboförhållandes upplösning. Äktenskap: Huvudregeln vad gäller äktenskap är att all egendom som båda parter medför in i förhållandet eller sedan anskaffar är giftorättsgods. Undantagen från denna huvudregel räknas upp i Äktenskapsbalken 7:2, http://www.lagen.nu/1987:230 ett exempel är egendom som genom äktenskapsförord är enskild. Ni kan alltså välja att upprätta ett äktenskapsförord som säger att all den egendom som ni äger ska vara enskild sådan och på så vis undvika att denna ingår i en eventuell framtida bodelning. Om Ni skulle avlida gäller dock att den efterlevande maken har rätt till egendom som tillsammans med vad denne fått ut från bodelningen (det vill säga hennes enskilda egendom i detta fall) utgör fyra gånger basbeloppet (ca 160 000 kr). Om det hon fått ut genom bodelningen inte motsvarar detta belopp har hon rätt att få ut egendom motsvarande resterande belopp från dina arvingar, det vill säga dina särkullbarn, detta enligt Ärvdabalken 3:1 andra stycket http://www.lagen.nu/1958:637 . Hon ärver dock endast med fri förfoganderätt och kan inte genom testamente förfoga över egendomen. Dina arvingar får ut sitt arv efter dig då den efterlevande maken avlider, de har en så kallad efterarvsrätt. Samboförhållande: Här är det så kallad samboegendom som ingår i en eventuell bodelning. Samboegendomen utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Det första kriteriet är alltså att egendomen är anskaffad för gemensamt bruk, 3§ Sambolagen http://www.lagen.nu/2003:376 . I samma lags 5, 6 och 7§§ framgår vad som utgör sambors gemensamma hem och bohag. Sambolagen är emellertid dispositiv och man kan avtala om vad som ska ingår i en framtida bodelning, 9§ Sambolagen. Även här gäller vid dödsfall att den efterlevande sambon har rätt att få ut ett minimibelopp. Vid samboförhållanden utgör detta minimibelopp dock endast, tillsammans med vad sambon fått ut från en bodelning, två gånger basbeloppet, se 18§ Sambolagen. Som Ni ser kan ett äktenskaps upplösning ge större ”biverkningar” än ett samboförhållandes upplösning. Jag vill inte råda Er hur Ni bör göra i Ert fall men jag hoppas att mitt svar kan ge Er ledning. Med vänlig hälsning

Särkullbarns arvsrätt vid enskild egendom

2007-06-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Min mors make, ej min far, har avlidit. Han har 2 barn i ett tidigare giftemål. Jag är ensam dotter till min mor. Mor och hennes make skrev äktenskapsförord gällande deras lägenhet, där mor står som ensam ägare till lägenheten. Kan makens barn, särkullsbarn, göra anspråk på lägenheten, vid mors ev dödsfall?
Hanna Adamson |Eftersom din mor och maken är gifta sker det alltid en bodelning innan något arv utgår, om någon av dem skulle avlida. Vid en bodelning ingår bara den egendom som inte är undantagen genom att vara enskild, exempelvis genom äktenskapsförord (ÄktB 9 kap 1§ och 10 kap 1§, se http://lagen.nu/1987:230). Särkullbarnen på din mors makes sida kan inte få rätt till lägenheten eftersom den är enskild egendom genom äktenskapsförord (ÄktB 7kap 2§ 1p) och om din mor skulle avlida påverkar inte det saken. Om särkullbarnen skulle ha rätt till efterarv efter sin far vid din mors bortgång avser det endast den del av hans egendom (efter bodelningen) som hon erhållit vid hans bortgång, inte hennes egendom. De har inte arvsrätt efter henne. Lycka till!