Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?

2020-08-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min son bor, sedan några år tillbaka, i ett hus tillsammans med sin sambo. Han köpte huset och står idag som ensam ägare. Han och hans sambo har under tiden de bott tillsammans delat på kostnaderna för huset - såväl drift som lån. Huset har han dels banklån på men också ett lån från mej och min fru.Nu kommer de inom kort att gifta sig och de är överens om att de ska dela på ägarskapet till huset. De har inte för avsikt att skriva något äktenskapsförord men jag undrar om banklånet och lånet till mej och min fru automatiskt kommer att betraktas som gemensamma efter giftermålet eller om de behöver avtala något specifikt för att lånen ska betraktas som gemensamma vid en eventuell framtida skilsmässa?Gäller detsamma också för deras gemensamma bil som han står som ägare och låntagare till?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om de lån som er son tagit upp innan han gift sig med sin maka räknas som gemensamma efter de gifter sig. För att svara på din fråga tänker jag redogöra för när egendom räknas som gemensam för makar samt hur dold samgäld och samäganderätt regleras. Svaret utgår till stora delar från högsta domstolens avgörande NJA 2016 s.1057 Inledningsvis kan sägas att två makar är självständiga parter i förhållande till varandra. Huvudregeln är att de således ansvarar över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det krävs alltså ett avtal eller omständigheter som talar för att det inte vore rimligt att betrakta parterna självständigt längre. Det är något jag kommer fördjupa mig i nedan. Kan ett lån bli gemensamt?Det kan uppstå något som heter dold samgäld. Dold samgäld bygger på att det föreligger dold samäganderätt. I ett äktenskap kan det ibland vara så att att man köper något som kräver att man står som "Ägare" till objektet. Det kan exempelvis vara ett hus, bil eller husvagn. Om då enbart en av makarna står som ägare, men den andra maken har bidragit till köpet på något sätt kan man tala om att det föreligger dold samäganderätt. Det innebär att den maken som inte framkommer som ägare rent officiellt ändå kan hävda att denne har rätt till en andel i egendomen.På samma sätt kan ett lån bli en dold samgäld. Om en make har tagit ut lån i syfte av att köpa egendom för bådas räkning kan den maken som inte framkommer i låneavtalet ändå anses ha ett betalningsansvar som motsvarar dennes andel.Detta är en presumtionsregel vilket innebär att om omständigheterna är rätt så antar man att dold samgäld föreligger. Det öppnar å andra sidan upp för den andra parten att kunna bryta denna presumtion genom att visa att lånet borde tillfalla låntagande make SlutsatsFör att lånen ska kunna bli gemensamma så krävs det att de har tagits i syfte av att köpa en gemensam fastighet, det vill säga en fastighet som är förvärvad i syfte av att makarna ska bo i den. Jag kan inte dra några konkreta slutsatser utifrån din fråga men spontant verkar dessa lånen varit tagna långt innan makarna flyttat ihop och således kan ingen dold samäganderätt/gäld uppstå. Önskar man att reglera egendomsförhållanden på ett speciellt sätt så rekommenderar jag att man upprättar ett äktenskapsförord. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

2020-08-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Lawline! Jag vill bara kolla upp vad som betraktas som enskild egendom i vårt fall. Vi har följande formulering i äktenskapsförordet: "Med detta äktenskapsförord har vi kommit överrens om att den egendom som en av oss har förvärvat innan äktenskapet eller under äktenskapet skall vara den personens enskilda egendom och inte utgöra giftorättsgods vid bodelning. Även avkastningen på denna enskilda egendom utgör enskild egendom." Betyder det att sparkontona/aktier är då enskild egendom? Hur bevisar man det? Räcker det att kontona är i ens eget namn?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtgångspunkten är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma bland annat genom att makarna skriver och registrerar ett äktenskapsförord (jfr 7 kap. 2 § p1 ÄktB). Att egendomen är enskild innebär att den inte ska ingå i en bodelning mellan makarna (jfr 9 kap. 1 § ÄktB).Det äktenskapsförord som finns mellan er innebär, utifrån den tolkning jag gör, att såväl egendom någon av er förvärvat innan som under äktenskapet ska vara vardera makens enskilda egendom. Även eventuell avkastning ska utgöra enskild egendom.För det fall att det blir en tvist om vad som är enskild egendom åläggs det i regel en bevisbörda på den som påstår att viss egendom ska vara enskild. Som utgångspunkt kan du dock ha att det som står i ditt namn är din enskilda egendom. Det innebär att om du köpt en bil och är ägare till den kan du ha som utgångspunkt att det är din enskilda egendom. Detsamma gäller konton och aktier; pengar på ett sparkonto i ditt namn kan du ha som utgångspunkt att är din enskilda egendom (likväl aktier i ditt namn). Om den andre maken anser annorlunda får hen bestrida det och påvisa exempelvis att vederbörande lånat ut pengar till dig vilket är anledningen till att du har hens pengar på ditt konto.Sammanfattningsvis är all egendom ni har, utifrån den tolkning jag gör, varderas enskilda egendom. Det innebär att som utgångspunkt är konton och aktier som står i den ena makens namn, vederbörandes enskilda egendom.För det fall att det blir en tvist om huruvida egendom är enskild eller ej kan det vara en god idé att du anlitar en jurist som går igenom ärendet, råder dig vidare och företräder dig vid eventuell domstolsförhandling. Om så är intressant kan en av våra jurister på Lawline juristbyå hjälpa dig vidare. För en offert och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Fördelning av en bodelning

2020-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Vi är gift par och har två gemensamma barn (6 & 8 år). Vi tänker skiljas.Äger ett hus tillsammans 50 - 50, har inga lån/skulder på huset. Min fru vill avstå från sin del av huset dvs. 50%. Hur går man i vägar så att jag kan känna mig trygg att inga tvist uppkommer i framtiden?
Linus Långbacka |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är äktenskapsbalken (ÄktB) (1987:230) som reglerar frågor gällande äktenskap. Jag tolkar din fråga som att ni tänker skilja er och att i samband med skilsmässan så vill din fru avstå från sin del av huset. Vid en skilsmässa så kommer er egendom att fördelas genom en bodelning (ÄktB 9 kap. 1 §). Vad ska ingå i en bodelning?Egendom som ska beaktas vid en bodelning kallas giftorättsgods. Det som däremot inte ska beaktas i en bodelning är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §). Med enskild egendom menas egendom som genom t.ex. ett äktenskapsförord eller ett villkor i ett testamente inte ska ingå i en bodelning. Egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). I detta fall så verkar det som att all egendom är giftorättsgods och jag kommer således att utgå från det i min bedömning. Efter detta så är det dags att räkna ut båda makarnas giftorättsgods. Nu vet jag inte hur det ser ut, men efter att man har beräknat båda makarnas giftorättsgods så ska de läggas ihop och fördelas jämnt mellan båda makarna. Ett exempel på det är om den ena maken har 100 000 kr och den andra har 200 000 kr. Det innebär att den totala egendomen är 300 000 kr varav båda har rätt till 150 000 kr. Den maken som har mer egendom får sedan kompensera den andra genom att ge avstå egendom eller på något annat sätt tillgodogöra skillnaden mellan makarna (ÄktB 11 kap. 7 och 9 §§). FördelningenOm vi endast beaktar situationen gällande huset så rekommenderar jag att du tar över huset och tar ett lån vid behov för att kompensera din fru för andra delen av huset (ÄktB 11 kap. 9 §). Om du upplever att du inte vill bo kvar i huset så är det naturligtvis smartare att sälja huset och då får båda sin egna andel av huset. Om du däremot vill stanna kvar så är det lättast om du tar över huset för att då kan det inte uppstå någon tvist gällande huset mellan dig och din fru. Detta verkar vara ett scenario där båda vinner på så länge du bara är intresserad av att bo kvar i huset. Sammanfattning: Det lättaste i detta fall är att du vid bodelningen tar över huset. På detta sätt så finns det ingen risk för tvist angående huset. Då din fru vill avstå från sin andel så borde detta inte medföra några som helst problem.Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Arv och hur det påverkar en bodelning

2020-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Min make och jag ska skilja oss. Det förättades ett arvskifte på en fastighet med tillhörande skog 17/7-2008 i boet efter hans far som gick bort. Vi har varit gifta sedan 28/3-2008. Nu undrar jag om jag jag har rätt till halva fastigheten och skogenMvh Lena
Linus Långbacka |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är äktenskapsbalken (ÄktB) (1987:230) som reglerar frågor gällande äktenskap. Jag tolkar din fråga som att du och din make var gifta när arvskiftet avseende fastigheten förrättades. Då arvskiftet har skett under äktenskapet så innebär det att egendomen ska tillhöra en eventuell bodelning vid en skilsmässa. I detta fall ska fastigheten alltså tillhöra bodelningen om inte det finns ett villkor gällande din makes arv om att fastigheten ska vara enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §). Det är även värt att nämna att detta inte innebär att du nödvändigtvis har rätt till halva fastigheten. Arvet ska visserligen vara med i bodelningen, vilket innebär att fastighetens värde påverkar bodelningen mellan er. I en bodelning så ska båda makarnas giftorättsgods beaktas, dvs. egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Jag utgår i detta fall från att det inte finns något äktenskapsförord och att all egendom är således giftorättsgods. Efter att båda makarnas giftorättsgods har adderats ska det sedan fördelas jämnt så att båda makarna får en lika stor del av den sammanlagda egendomen. Fördelningen brukar oftast ske så att den som har mer egendom ska avstå från egendom till den som har mindre egendom.Jag använder mig av ett exempel för att försöka förtydliga situationen: Du har egendom vars värde är 100 000 kr och din make har egendom vars värde är 200 000 kr. Det totala värdet av er egendom är 300 000 kr, vilket innebär att båda har rätt till 300 000/2 = 150 000 kr. Det innebär att du har rätt att kräva 50 000 kr av din make. Du har alltså inte rätt till hälften av fastigheten, men eftersom att det bör beaktas i en bodelning kommer det att påverka bodelningen mellan er. Sammanfattning: Arvet ska alltså vara med i bodelningen, men det innebär inte att du med säkerhet har rätt till halva fastigheten. Den kommer dock att påverka bodelningen, men hur mycket som det kommer att påverka beror på den totala egendomens värde. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Har jag rätt till hälften av min frus arv?

2020-08-03 i Alla Frågor
FRÅGA |har jag som gift rätt till hälften av min frus arv på 4000000 kronor
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar utgår jag från att det inte finns något äktenskapsförord mellan er. Detta eftersom jag inte fått någon information om det.Tillämplig lag är äktenskapsbalken (ÄktB).Varje make råder över sin egendomVar och en äger sin egen egendom, även vid äktenskap (1 kap. 3 § ÄktB). Din och din frus egendom är således åtskilda. Det att ni är tillsammans betyder inte att era egendomar även är den andres. Du har alltså ingen rätt till hennes arv i nuläget. Detta oaktat att hon förstås kan skänka hälften av sitt arv till dig om hon så önskar.Du kan ha rätt till hennes egendom vid bodelningNär ett äktenskap upplöses ska makarnas respektive egendom delas upp mellan varandra, vilket kallas bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Det är då som makarnas egendom delas. Notera, som ovan nämnt, att fram till bodelningen är er respektive egendom er egen. Frågan uppstår då huruvida du har rätt till hälften av din frus arv vid en bodelning. Här blir det avgörande hur arvet sett ut.Vid ingående av ett äktenskap erhåller makarna en så kallad giftorätt. Detta ska inte förknippas med äganderätt. Giftorätt är en rätt till hälften av sin makes egendom vid bodelningen. Att egendom är giftorättsgods innebär alltså att du som make har ett latent anspråk på hälften av giftorättsgodset vid bodelningen. Rättigheten uppstår således först vid bodelningen (11 kap. 3 § ÄktB). All giftorättsgods ingår i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Värdet av all er giftorättsgods adderas och fördelas lika mellan er. Notera emellertid att enskild egendom inte är giftorättsgods och ingår således inte i bodelningen. För att egendom ska vara enskild ska detta särskilt framkomma. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Din frus arv kan utgöra enskild egendom och kommer, om så är fallet, inte att ingå i en framtida bodelning. Arvet är enskild egendom om det framkommer av ett testamente att arvet ska utgöra enskild egendom (7 kap. 2 § första stycket, tredje punkten ÄktB). Hur det ser ut i ditt fallDet här betyder att om det inte finns något testamente som nämner att arvet ska vara enskild egendom kommer arvet att ingå i en framtida bodelning, vilket betyder att du kommer att ha rätt till hälften av din frus egendom vid en eventuell bodelning.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan Sambon ärva varandra?

2020-07-31 i Sambo
FRÅGA |SAMBOLAGEN!Vi är två familjer Jag och mina barn och min nuvarande sambo och hans barn.Jag sålde min lägenhet för att flytta in till honom, vi funderar på att lägga mina pengar på en lägenhet i Spanien som jag kommer att stå skriven på. Om Jag inte missförstått allt så kommer han ha rätt till hälften av lägenheten då jag köpte den i egenskap av att vi skall kunna vistas där. Hur blir allt om någon av oss går bort?OM JAG AVLIDER: Då tillfaller 50% av min del mina barn och den andra delen min sambo?MIna barn äger då 25% av lägenheten i Spanien och han 75% ? Eller?Om HAN går bort, blir då lägenheten i Spanien min till 75% och hans barn 25% då jag ärver halva hans del?Hur blir det med villan jag flyttade in i som han redan ägde, kommer jag att ärva något i detta fall?Lika så undrar jag hur det blir med Hans bolag, det ena bolaget hade han när vi träffades och det andra är jag med och startar upp, jag är endast suppleant i bolaget.Borde jag skriva ett typ av Äktenskapsförord / enskild egendom? ( Allt mitt är mitt och allt hans är hans)Tack på förhand.
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja svara på din fråga genom att besvara om vad som anses som gemensam bostad enligt Sambolagen. Sedan kommer jag besvara vad som händer ifall någon av er avlider och vem som kommer ärva vad och hur mycket.Gemensamma bostadenPrecis som du skriver sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § Sambolagen. Dock måste vi först veta vad som kan vara gemensam bostad vilket framgår av 5 § Sambolagen. Denna paragraf nämner bland annat att bostaden ska är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål. Vidare kan vi utläsa i den 7 § Sambolagen att till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Jag har uppfattat din fråga så att det bostaden du köper i Spanien ska användas huvudsakligen för fritidsändamål och därmed kommer han inte ha rätt till hälften av lägenheten. Vem kommer ärva vad ifall någon av er gå bortHuvudregeln är att om den avlidne har barn så ärver dessa. Om den avlidne har flera barn så delas arvet lika mellan dessa, 2kap. 1 § ÄB.Sambon kommer inte ärva något, men eftersom ni är sambor ska en bodelning göras mellan dem, 8 § första stycket sambolagen. Dock måste den efterlevande sambon begära att en bodelning ska genomföras senast när bouppteckning förrättas för att bodelningen ska äga rum, 8 § andra stycket sambolagen. Om den efterlevande inte begär en sådan bodelning kommer det heller inte att ske någon bodelning. Om ingen bodelning sker kommer den efterlevande sambo att behålla vad den äger och barnen får förälders tillhörigheter. Sådant som ägs tillsammans får ni försöka komma överens om hur det ska fördelas. Sammanfattningsvis så kommer inte någon av er ärva något från den andra utan det är endast bodelningen som gäller. Mitt förslag är att ni skriver en samboavtal och en testamente så ni kan specificera hur det ska gälla ifall ni samboförhållandet upphör eller någon av er går bort. Hoppas svaret har varit till hjälp! Behöver du ytterligare hjälp och rådgivning är ni välkomna att kontakta någon av Lawlines jurister.Med vänlig hälsning/

Arv - biologiska föräldrar som inte varit delaktiga i barns liv.

2020-07-31 i Laglott
FRÅGA |HejSkulle höra om min biologiska far skulle gå bort som jag eller min syster inte har haft någon kontakt med under nästan hela våran uppväxt, kan det vara så att vi inte får ärva något ifrån honom? Han är sambo / gift och har en son med henne.Ärver man även att man inte har någon kontakt med sin förälder eller kan dom skriva att man inte får ärva av dem.?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar huruvida barn som inte har någon anknytning till sina biologiska föräldrar ärver de eller inte.Generellt gäller att er biologiska far kan skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord med sin partner för att reglera hur mycket och till vem hans egendom ska tillfalla vid en eventuell upplösning. Likaså gäller för den kvarlåtenskap som finns att delas ut vid ett arvskifte, med undantag för den laglott bröstarvingar har rätt att få ut (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten agerar alltså som en minimigräns för vad barn kan ärva av sina föräldrar. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bodelning och betydelsen av enskild egendom

2020-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min man ska skiljas. Han kommer kräva hälften av mina egna sparade tillgångar. Även pengar jag arvt. Vi har tyvär inte skrivit något äktenskapsförord. Så kan han verkligen få hälften av mina besparingar och fonder. Eller kan jag bestrida detta. Vi har inga gemensamma barn. Dock har jag ett barn.Vh Helena Sjöberg ni kan svara mig på min mail lillasimba79@hotmail.com
Linus Långbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är äktenskapsbalken (ÄktB) (1987:230) som reglerar frågor gällande äktenskap. Jag tolkar din fråga som att ni inte har ett äktenskapsförord, vilket innebär att dina besparingar inte kan anses vara enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §). Med enskild egendom menas alltså egendom som inte kommer att beaktas vid en bodelning vid äktenskapets slut. Egendom som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). I detta fall verkar det som att det finns endast giftorättsgods, vilket innebär att båda makarnas hela egendom beaktas vid äktenskapets slut. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att din man får hälften av dina besparingar. Besparingarna är alltså dina, men det måste beaktas vid en skilsmässa då egendomen inte är enskild. Om din man till exempel äger en lägenhet som inte är enskild egendom kommer detta även att vara giftorättsgods. När värdet på bådas egendom har beräknats så kommer själva fördelningen mellan makarna att ske. Jag ska försöka att förtydliga situationen genom ett exempel: Dina besparingar har ett värde på 100 000 kr och utöver det så äger du hälften av ert gemensamma hus som har ett totalt värde på 200 000 kr. Din make äger andra hälften av huset och har även egna besparingar på 50 000 kr. Allt detta är alltså giftorättsgods, vilket innebär att din egendom är värd 200 000 kr och makens egendom är värd 150 000 kr. Efter det ska bådas egendom adderas och efter det så ska den totala summan (350 000 kr) fördelas mellan er. Det innebär att båda har rätt till 175 000 kr. Det innebär att din man skulle ha rätt att kräva 25 000 kr från dig. Din man har alltså inte nödvändigtvis rätt till hälften av dina besparingar. Det som spelar roll är alltså båda makarnas totala egendom som är giftorättsgods. Sammanfattning: Din man har alltså ingen automatisk rätt till hälften av dina besparingar, men det ska räknas med i bodelningen då det inte är enskild egendom. Det kan tyvärr resultera i att din make har rätt till en del av det, men endast om din förmögenhet är större än din makes.