Vem får bostaden vid en skilsmässa?

2019-12-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag vill fråga en sak. Jag köpte lägenheten i sluten 2016 själv.. Och min flicka komit här i sverige 2018 och vi har gifta sluten april 2018.. Jag vill vetta har hon rätt på att dela fastigheten? Vhs
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer att utgå från Äktenskapsbalken regler när jag svarar på din fråga, eftersom jag tolkar det som att du undrar vem det är som får bostaden om ni skiljer er. Vid en skilsmässa ska man dela på i princip all egendom som finns i äktenskapet (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken), vilket innebär att vid en eventuell skilsmässa kommer även bostaden att ingå i en bodelning med förutsättningen att bostaden är ert gemensamma hem (7 kap. 4 § Äktenskapsbalken. Eftersom du och din fru är gifta innebär detta att hon har rätt till hälften av bostaden om ni skulle skilja er. Men om ni inte vill dela på bostaden vid en skilsmässa, alltså att bostaden inte ska ingå i en bodelning, kan ni skriva ett äktenskapsförord där det bestäms att bostaden endast ska vara din vid en skilsmässa (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Bostaden blir då din enskilda egendom, vid en skilsmässa kommer din fru inte få hälften av den. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan den efterlevande maken bestämma att dennes giftorättsgods ska hållas utanför bodelningen?

2019-12-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej. I somras dog vår mamma som är omgift. Jag och min bror är inte insatta i det som kallas särkullbarn så bra. Och enligt juristen som sköter bouppteckningen kan vi välja att få vårt arv nu och det är även vår mammas makes vilja. Nu till frågan. När vi ser på bouppteckningen hade Vår mammas make en större summa pengar på sina konton än vad vår mamma hade. Hur delas arvet? Mamma hade ca 1 200 000 och hennes make ca 8 000.000. Maken har även en son från ett tidigare förhållande. I bouppteckningen står det att maken behåller sina pengar som "giftorättsgods". Ska inte hela boet delas på hälften? Med vänliga hälsningar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller mellan makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Vad ska ingå i en bodelning?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom att den ena maken avlider, ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna har är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom du inte skriver något om eventuell enskild egendom kommer jag utgå ifrån att din mamma och hennes make endast hade giftorättsgods. Detta innebär att all deras egendom ska ingå i bodelningen. Vid bodelningen ska makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem (11 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att makarna ska få hälften var. Möjligheten att jämka en bodelningTrots att huvudregeln är att makarnas giftorättsgods ska delas lika vid bodelningen finns det en möjlighet att undgå detta. Denna möjlighet finns till förmån för den efterlevande maken då den ena maken avlidit. Om den efterlevande maken så önskar, kan denne begära att vardera sida ska behålla sitt eget giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att den efterlevande maken får behålla all egendom denne äger, och den avlidne makens dödsbo behåller allt som den avlidne maken ägde. Din situationSvaret på din fråga är alltså ja, huvudregeln är att boet ska delas på hälften. Men eftersom din mamma avlidit kan hennes efterlevande make begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods. Detta innebär att de 1 200 000 som din mamma hade utgör arvet efter hennes och ska fördelas mellan hennes arvingar (2 kap. 1 § ÄB). Detta är alltså du och din bror. Jag tolkar inte din fråga som att du vill veta mer om särkullbarn och kommer därför inte gå in på det. Du verkar också införstådd med att du och din bror har rätt att få ut era arv efter er mamma direkt. Om du vill veta mer om detta är du såklart välkommen att ställa en ny fråga. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Ansvarar den ena maken för den andra makens skulder?

2019-12-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Är det möjligt för gifta par, att den ena parten tar ett banklån och den andra stå utan ansvar?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna som besvarar din fråga återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB), men jag kommer även redogöra kort för regler för Utsökningsbalken (UB). Nedan har jag delat upp din fråga i tre olika rubriker för att tydligt försöka besvara hur en makes lån kan påverka dig. Kan du tvingas betala din makes skulder? Varje make svarar för sin egna skuld (1 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att du inte har någon skyldighet att stå för din makes lån eller skulder, och kommer aldrig tvingas betala. Hur påverkar makens lån en eventuell bodelning? Det som kan påverka dig som make är vid en eventuellt bodelning. Vid en bodelning ska giftorättsgods fördelas mellan makarna. En makes skulder ska som huvudregel täckas av det egna giftorättsgodset innan fördelning (11 kap. 2 § ÄktB). Efter att vardera makes skulder har täckning, läggs makarna giftorättsgods samman och delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Ovanstående innebär att ju större skulder en make har, desto mindre bidrar denna till fördelningen. Om makes skulder överstiger dennes giftorättsgods, blir summan dock 0 kronor - maken kan inte tillskjuta negativt värde eftersom du inte ska stå för din makes skulder. Makar kan till exempel välja att skriva ett äktenskapsförord för att undanta egendom från bodelning och på så sätt skapa en mer "rättvis" fördelning. Vad händer om din make råkar ut för en utmätning? Om din make skulle få problem med att betala sitt lån och sina skulder, kan din make drabbas av utmätning. En utmätning innebär kortfattat att Kronofogden har beslutat ta del av den skuldsattes egendom, som sedan ska användas för att få in pengar som skulden kan betalas med. Lös egendom får lov att utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären (den skuldsatta) (4 kap. 17 § UB). Om ett gift par bor tillsammans kan det vara svårt att avgöra vem av makarna som äger vilken egendom. Det finns därför en presumtionsregel som anger att om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make, anses gäldenären vara ägare till egendomen om det inte görs sannolikt att egendomen ägs av båda eller styrks att den ägs av andra maken (4 kap. 19 § UB). Det innebär att Kronofogden kan utmäta det ni har i hemmet, om du som make inte kan göra sannolikt att ni äger det tillsammans eller om du inte kan styrka att det är din egendom. Det kan därför vara bra att spara kvitton och liknande för att underlätta bevisningen. Sammanfattningsvis Som gift kan du inte bli ansvarig för att betala din makes skulder. Om din make har skulder kan det däremot påverka eventuell bodelning, och om din make inte kan betala sina skulder kan er egendom riskeras att utmätas för att lösa skulderna. Hoppas att du fick svar på din fråga! Varmt välkommen att återkomma vid eventuella funderingar! Hälsningar,

Testamentera bort makes arvsrätt

2019-12-02 i Make
FRÅGA |Hej,Jag är gift med en 16år yngre person. Vi upprättade ett äktenskapsförord när vi gifte oss. Men när det kommer till testamente så har vi inget nytt och jag undrar om min partner automatiskt ärver mig även om jag upprättar ett testamente och inte inkluderar hen i det? Kan jag testamentera bort mina tillgångar till någon annan 100% fastän jag är gift?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som så att du vill testamentera bort din makes arvsrätt. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Testamentera bort arvsrättHuvudregeln är att efterlevande make ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap (3 kap 1 § ÄB). Men du kan genom testamente göra din make arvslös, då utgångspunkten är att man har rätt till att förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamente samt att man ska följa testators vilja (11 kap 1 § ÄB). BegränsningDet finns däremot en begränsning av din rätt att testamentera bort din makes arvsrätt, vilket är den så kallade basbeloppsregeln (3 kap 1 § 2 st ÄB). Det är en skyddsregel för efterlevande make som inte går att testamentera bort. Basbeloppsregeln säger att efterlevande make har rätt att inneha egendom till ett värde om minst fyra prisbasbelopp efter bodelning i samband med dödsfall. Om din makes egendom totalt inte uppnår detta värde har hen rätt att få kvarlåtenskap motsvarande det saknade värdet från den dig, oavsett vad som står i ett testamente. Prisbasbeloppet år 2019 ligger på 46.500 kr. SammanfattatKort svar är ja, du får testamentera bort din makes arvsrätt. Men det finns en skyddsregel (basbeloppsregeln) och den kan inte inskränkas genom testamente. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur stor del av kvarlåtenskapen utgör särkullbarnets laglott?

2019-12-04 i Laglott
FRÅGA |Hej! Makarna A och B har tre gemensamma barn, make A har även ett särkullbarn. Det finns ett ensidigt äktenskapsförord som säger att all egendom som maka B äger (medförd och som förvärvas framledes) är enskild egendom. Det finns även ett ömsesidigt testamente där makarna ärver varandra med undantag för särkullbarnets laglott. Make A avlider och lämnar efter sig 200 000 kr (boets behållning efter avdrag av skulder, begravningskostnader etc.). Hur stor del av boets behållning utgör i detta fall särkullbarnets laglott?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar hur stor del av kvarlåtenskapen som utgör särkullbarnets laglott. Detta regleras i ärvdabalken (ÄB).Arvslott och laglottArvslotten är den del av kvarlåtenskapen som bröstarvingarna (barnen) är berättigade till efter att en bodelning har skett med anledning av dödsfall, i detta fall 200 000 kr. Har make A 4 bröstarvingar, varav 1 är särkullbarn, så är särkullbarnets arvslott 1/4 av kvarlåtenskapen efter att bodelning skett, (2 kap. 1 § 2 st ÄB). Den efterlevande maken har företrädesrätt till arvet som de gemensamma bröstarvingarna ska ärva efter make A, vilket innebär att de gemensamma bröstarvingarna inte kan få ut sitt arv direkt, till skillnad från särkullbarnet, (3 kap. 1 § ÄB). Laglotten utgörs av halva arvslotten, (7 kap. 1 § ÄB). Det vill säga att laglotten är 1/8 om arvslotten är 1/4. I detta fall blir särkullbarnets laglott alltså 1/8 av 200 000 kr = 25 000 kr.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan ett hus utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?

2019-12-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan ett hus/lägenhet utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller mellan makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad innebär giftorättsgodsVid en bodelning ska makarna dela lika på allt giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All makarnas egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord. Egendom kan också bli enskild om den ena maken ärvt egendom eller fått den i gåva, och det finns förordnande om enskild egendom i testamente eller gåvobrev (7 kap. 2 § ÄktB). Enskild egendom ska hållas utanför bodelningen. Vem av makarna som äger viss egendom spelar ingen roll, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen och därmed delas på. Giftorättsgods är således inget som påverkar ägandet under äktenskapet. Giftorätt är en familjerättslig klassificering av egendom och innebär ett latent anspråk på hälften av makarnas gemensamma giftorättsgods vid en framtida bodelning. Detsamma gäller enskild egendom. Huruvida något är enskild egendom beror inte på vem som äger det, utan det beror på till exempel ett äktenskapsförord. Kan ett hus/lägenhet utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?Svaret på denna fråga är alltså ja, eftersom giftorättsgods och enskild egendom inte påverkar ägandet. Om två makar äger ett hus tillsammans kan makarna välja att det ska vara den ena makens enskilda egendom, genom äktenskapsförord. Om så är fallet kommer huset hållas utanför en framtida bodelning. Att huset hålls utanför bodelningen påverkar inte ägandet, vilket innebär att makarna även efter skilsmässan och bodelningen kommer vara samägare till huset. Det korta svaret på din fråga är alltså ja, ett hus som båda makarna äger kan vara den ena makens enskilda egendom. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vem ärver enskild egendom vid ett upprättat äktenskapsförord?

2019-12-04 i Enskild egendom
FRÅGA |Om min make vill skriva äktenskapsförord ärver våra gemensamma barn honom då helt vid hans dödsfall?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!All egendom som makar har är antingen giftorättsgods eller enskild egendom (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken), med giftorättsgods menas i princip all egendom som finns i äktenskapet. Den enda egendom som inte är giftorättsgods kallas enskild egendom. Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att egendom som tillhör någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom (7 kap. 2-3 §§ Äktenskapsbalken). När egendom görs till enskild egendom innebär detta att egendomen inte kommer ingå i en bodelning. I bodelningen är det endast makarnas giftorättsgods som ingår (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Vilket innebär i ditt fall, om ni upprättar ett äktenskapsförord, att du inte kommer ärva dina makes enskilda egendom. Men om ni har gemensamma barn som är under 18 år innebär detta att du kommer att ärva den enskilda egendomen före barnen. SammanfattningOm ni upprättar ett äktenskapsförord kommer du ärva din makes enskilda egendom endast om ni har gemensamma barn som är under 18 år, du kommer alltså ärva egendomen före dina barn. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Särkullebarn efterger arv

2019-11-30 i Efterarv
FRÅGA |Hej! Min mamma har gått bort och kvar står mammas make sedan 25 år och jag och min bror (särkullbarn). Mamma och maken upprättade för ca 10 år sedan ett äktenskapsförord där det framgår att var och ens tillgångar ska vara den enskildes egendom. Vi har nu haft bouppteckning och min mammas tillgångar uppgår till 1.5 miljoner varar hälften av husets värde ingår i detta (ca 1200000 kr) . Jag och min bror äger tillsammans nu halva huset och även mamma och makens bil som stod på mamma, värde 50000 kr. Vi samtliga inkl min mamma hade den uppfattningen att äktenskapsförordet skulle göra att maken var i tryggat bo. Jag och min bror vill att maken ska känna sig trygg och att han ska kunna bo kvar. Till saken hör att maken har egna särkullbarn som han dessvärre inte har kontakt med. Han ser oss som sina barn då han funnits i vårat liv i 25 år. Men hur ska vi göra med vår del av huset? Maken kan omöjligt lösa ut oss och vi vill att han ska bo kvar. Bilen kan vi ge som gåva, men som sagt hur gör vi enklast med huset. Risken är att vi när maken dör står som ägare till huset tillsammans med hans barn som han inte haft kontakt med på över 20 år. Eller ska vi ge det som gåva och han sedan upprättar testamente att vi får huset när han inte finns kvar. Vi behöver alla tips och råd vi kan få.
Filip Westerdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det ni kan göra är att ni efterger er arvsrätt till maken, i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 1 och 9 § § ÄB. Detta innebär inte att ni förlorar er rätt till arv utan mer att ni skjuter upp när ni får ut er del. Ni kommer då få ut er mammas andel av makens egendomsmassa när maken avlider. Den egendomsmassa som han då får av er innehar han med så kallad fri förfoganderätt, vilket betyder att han fritt får förfoga över den med den inskränkningen att han inte får testamentera bort den.Jag skulle inte rekommendera att genom gåva ge maken huset. Ett testamente kan inte inskränka rätten för bröstarvingar, alltså makens särkullbarn, att få ut sin laglott, vilket är hälften av dennes egendom (7 kap. 1 och 3 § § ÄB)Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,