Hur går man tillväga vid en skilsmässa vad gäller hyresrätten?

2021-06-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag och min dåvarande man bor i en hyresrätt. Skilsmässan har gått igenom och vi bor fortfarande under samma tak. Jag står på kontraktet och han vill inte flytta ut. Hur går jag till väga? Tacksam för svar.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Äktenskapsbalken reglerar vem som får vad av tillgångarna i en skilsmässa, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Det framkommer inte att ni varit överens om vem som får rätt till lägenheten, jag kommer därför att redogöra för vad som gäller enligt lagen. Därefter kommer jag redogöra för vad som gäller om din före detta man vägrar att flytta ut.För att din före detta man ska få rätt att överta hyresrätten krävs det att det anses skäligtFörutsatt att något äktenskapsförord inte finns vad gäller hyresrätten samt att den utgjorde er gemensamma bostad så ska den räknas som giftorättsgods vid er skilsmässa. Vid bedömning av vem av dig eller din före detta man som ska ha rätt till lägenheten tas hänsyn till vem av er som har bäst behov av att bo kvar (9 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 8 § äktenskapsbalken). För att din före detta man ska få rätt att överta hyresrätten krävs dock att det ska anses skäligt. Det kan tillexempel handla om att mannen har barn som inte ska bo hos dig efter skilsmässan (11 kap. 8 § äktenskapsbalken och RH 2002:12).Om du har rätt till bostaden har din före detta man en skyldighet att flytta därifrånOm din före detta man inte vill flytta ut trots att du fått rätt till bostaden så har han ingen rätt att uppehålla sig där längre utan han har en skyldighet att genast flytta därifrån (14 kap. 8 § andra stycket äktenskapsbalken).Om mannen vägrar att flytta ut kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om avhysning, det vill säga en förpliktelse för mannen att avlägsna sig från bostaden.SammanfattningVid en skilsmässa ska den av parterna som har bäst behov av hyresrätten få bo kvar. Eftersom du står på kontraktet krävs det att det anses skäligt för att din före detta man ska få rätt att överta hyresrätten.Om din före detta man vägrar att flytta ut kan du vända dig till Kronofogden för att ansöka om avhysning.Min rekommendationDet kan vara svårt att avgöra vem av er som har bäst rätt till hyresrätten i förhand och ni kan således vända er till tingsrätten för att be om en bodelningsförrättare som avgör frågan. I sådant fall tillkommer avgift till tingsrätten samt arvode till bodelningsförrättaren.Du kan även boka in ett möte med en av våra kunniga jurister så kan de hjälpa dig att driva ditt ärende vidare juridiskt.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vad innebär detta villkor i gåvobrev om att gåvan ska utgöra enskild egendom?

2021-06-16 i Bodelning
FRÅGA |Om det står så här i ett gåvobrev vad innebär det: Den egendom som gåvan avser ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom. Egendomen och det som trätt i dess stället för den skrinet bli föremål för övertaganderätt som gåvotagarens make gör gällande vid bodelning. Gåvotagaren äger dock rätt att genom äktenskapsförord bestämma att egendomen ska utgöra hennes giftorättsgods. Skulle gåvotagaren ha inlett ett samboförhållande ska egendomen som gåvotagaren erhåller genom detta gåvobrev inte utgöra egendom som ska ingå i bodelning mellan gåvotagaren och dennes sambo. Egendomen ska inte heller bli föremål för övertaganderätt som gåvotagarens sambo gör gällande utan bodelning
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att något utgör s.k. enskild egendom innebär inom juridiken något särskilt. Som utgångspunkt utgör egendom inte enskild egendom, även om bara en person är ägare till den. Om en person exempelvis äger en tavla, och sedan gifter sig, ingår tavlan automatiskt i makarnas giftorättsgods, vilket jag förklarar utförligare nedan. Om en person emellertid exempelvis får tavlan i gåva, och det i gåvobrevet anges särskilt att tavlan ska utgöra enskild egendom så sätter man de reglerna ur spel. Enskild egendom när man gift sigNär ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller den enes bortgång sker en bodelning (9 kap. 1 §). Bodelningen går ut på att den egendom som makarna äger läggs samman och sedan delas på hälften mellan dem (10 kap. 1 § och 11 kap. 3 §). Den egendom som någon av makarna har som utgör enskild egendom ska emellertid inte ingå när man lägger samman makarnas tillgångar, utan förblir dennes egendom utan att den andre maken har någon rätt till den (7 kap. 1 §). All makarnas egendom som inte är enskild egendom utgör deras giftorättsgods, och ska ingå i bodelningen. Värt att notera är dock att det inte påverkar makens arvsrätt. Din enskilda egendom kan alltså fortfarande ärvas vid din bortgång."Egendomen och det som trätt i dess stället för den skrinet bli föremål för övertaganderätt som gåvotagarens make gör gällande vid bodelning."Vid en bodelning mellan makar har den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att överta bostaden eller bohaget, om det skulle bedömas som skäligt (11 kap. 8 §). Med skäligt menas ungefär rimligt. Med "det som trätt i dess ställe" avses exempelvis pengarna man erhållit vid försäljningen av den enskilda egendomen, om de hållits särskilda från andra pengar.Jag misstänker att det här i gåvobrevet skett ett skrivfel, och att det är menat att stå att egendomen och det som trätt i dess ställe inte ska bli föremål för övertaganderätt. I så fall innebär det ett förtydligande av hur make inte har sådan rätt att överta egendom vid bodelning om egendomen är enskild enligt villkor i gåvobrev eller testamente (11 kap. 8 § och 7 kap. 2 §, se punkterna 2-4). "Gåvotagaren äger dock rätt att genom äktenskapsförord bestämma att egendomen ska utgöra hennes giftorättsgods."Egendomen som ges i och med gåvobrevet utgör alltså enskild egendom, vilket har de följderna som angetts ovan. Här anges att gåvotagaren kan välja att göra om egendomen till giftorättsgods, så att den inte längre ska vara enskild egendom, vilket skulle innebära att egendomen ingår i en bodelning som vanligt.Enskild egendom när man är sambo Huruvida egendom är enskild kan även vara aktuellt om man blir sambo med någon. Den egendom som vid en bodelning ska delas mellan samborna är inte lika omfattande som motsvarigheten mellan gifta par (det s.k. giftorättsgodset, d.v.s. allt som inte är enskild egendom). Den egendomen som ska ingå i en bodelning mellan sambor är den s.k. samboegendomen (8 § sambolagen). Den egendom som utgör samboegendom är sambornas bostad och bohag, förutsatt att egendomen införskaffades för gemensam användning (3 §), men även sådant undantas samboegendomen och därmed bodelningen om egendomen är enskild (4 §). Med bohag avses möbler och lösa saker i hemmet, exklusive sånt som är ägnat uteslutande för den enes bruk eller huvudsakligen för fritidsändamål (6 och 7 §). Det som ägdes av den ene redan innan de blev sambor omfattas alltså inte av bodelningen, eftersom det inte införskaffades för deras gemensamma användning. "Egendomen ska inte heller bli föremål för övertaganderätt som gåvotagarens sambo gör gällande utan bodelning."Inte bara make, utan även sambo har viss övertaganderätt. En sambo har rätt att överta den gemensamma bostaden om den innehas av den andre sambon med hyresrätt eller bostadsrätt och den inte utgör samboegendom, om denne har störst behov av bostaden och det vore skäligt (22 §). Denna regel är emellertid tvingande, och kan inte avtalas bort. Denna del i gåvobrevet blir alltså troligtvis utan verkan, om det rör sig om en hyresrätt eller bostadsrätt som också är sambornas gemensamma bostad. Det krävs dock mycket för att ha rätt till övertagande enligt denna regel, så detta blir oftast inte aktuellt. Hoppas innebörden av gåvobrevet känns klarare nu. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Vem har rätt till aktier som min man köpt för pengar jag har lånat vid en skilsmässa?

2021-06-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Min man tog ett stort lån för att ev. köpa en ny bil. Jag fick skriva på dessa papper. Nu blev det inte så, utan han köpte aktier för pengarna. Hur blir det nu för mig då vi skilt oss och ska göra en bodelning?Tack på förhand. Bästa hälsningar
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar ditt brev som att ni är gifta utan äktenskapsförord.Ägandeförhållanden i ett äktenskapEtt par som ingår äktenskap omfattas av vissa skyddsregler som reglers i äktenskapsbalken. Det finns bland annat regler om att ni båda äger alla era tillgångar tillsammans. Tillgångarna i ett äktenskap kallas för giftorättsgods och ägs med lika delar, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär om ni inte har skrivit ett speciellt äktenskapsförord om att vissa tillgångar ska tillhöra den ena maken, ska ni dela lika på allt. Det finns dock undantag då ett äktenskap har varat mindre än fem år. Om ett äktenskap upphör inom fem år från dagen de ingicks, kan den ena maken jämka bodelningen. Det innebär att det är möjligt att göra avsteg från en normal bodelning som förklaras nedan. I praktiken innebär det att makarna ska anses ha rätt till sin egendom. Det beräknas med en faktor om 20% per år. Det vill säga, har ni varit gifta i mindre än ett år, kan du räkna bort 80% av din andel av bodelningen, se 12 kap 1 § äktenskapsbalken.BodelningVid en separation ska en bodelning göras enligt 9 kap 1§ äktenskapsbalken. En bodelning går ut på att en uppdelning av tillgångar och skulder ska göras med utgångspunkt för datumet då talan om äktenskapsskillnad fördes, se 9 kap 2 § äktenskapsbalken. I praktiken listar ni upp allt vad ni har, som hus, möbler bilar, även skulder och banktillgångar räknas med. Allting räknas ihop och delas sedan i två delar. Det kallas makens andel enligt 11 kap 2 § äktenskapsbalken. Efter det delar ni på de saker som ryms inom andelsbeloppet. Hur ni delar bestämmer ni själva. Det kan bero på vem som har mest nytta av en sak, exempelvis huset eller bilen. Det kan även bero på vem som anses ha bättre rätt till en sak, se 11 kap 7 § äktenskapsbalken. I det fall en av er får saker för ett värde som överstiger andelen, måste den som har fått för mycket ersätta den andra med motsvarande belopp i pengar, se 11 kap 9 § äktenskapsbalken.Banklån och aktierI ditt fall har du skrivit under ett banklån som avsåg att din man skulle köpa en bil. Oavsett vad banklånet avsåg eller vad det har använts till ska banklånet räknas av i bodelningen. Även de aktier som din man har köpt ska ingå i bodelningen.SammanfattningOm ni inte har skrivit ett äktenskapsförord, eller om äktenskapen varat i mindre än fem år ska både banklånet och aktierna räknas med i bodelningen. Ni anses äga lika delar av både tillgångarna och skulderna oavsett vem som står som undertecknad. Det kan vara svårt att komma överens om vem ska ha vad vid en skilsmässa och det är många regler hålla reda på. Om ni behöver hjälp med att upprätta en bodelning är ni varmt välkomna att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Kommer jag ha giftorätt i min sambos hus om vi gifter oss?

2021-06-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min sambo äger ett hus sen tidigare. Om vi gifter oss har jag då någon giftorätt i huset?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB), så det är dit jag kommer hänvisa när jag besvarar din fråga. Giftorätt innebär att makar har rätt till viss egendom om äktenskapet skulle upplösas. Giftorätten är alltså inte av direkt betydelse under själva äktenskapet utan blir först en fråga vid skilsmässa eller om någon av makarna skulle avlida. Egendomen som en make har giftorätt i kallas giftorättsgods. Om du och din sambo gifter er så kommer den egendom ni äger utgöra giftorättsgods i den mån egendomen inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är sådan egendom som till exempel genom äktenskapsförord, genom villkor i gåvobrev eller genom villkor i testamente ska vara enskild. I 7 kap. 2 § ÄktB listas alla sätt som egendom kan vara enskild på. Både den egendom som makar ägt innan de ingår äktenskap och den egendom som makar skaffar under äktenskapet utgör giftorättsgods så länge egendomen inte är enskild. Detta innebär att du kommer ha giftorätt i din sambos hus om ni gifter er, såvida inte huset utgör enskild egendom på något av de sätt som framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Vänligen,

Nytt äktenskapsförord vid arv som ska utgöra enskild egendom?

2021-06-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Jag och min man har träffats senare i livet och har barn på var sitt håll. När vi gifte oss gjorde vi ett äktenskapsförord då jag köpte in mig i min mans hus och som vi bodelade. Nu har jag och min bror ärvt ett sommarhus och detta ska vi bodela med vår respektive maka/make. Behöver vi (jag och min man) skicka in ett nytt äktenskapsförord med uppdaterat datum eller fungerar det gamla från 2018? Behöver min bror och hans fru som bara har gemensamma barn göra ett äktenskapsförord som skickas till skattemyndigheten innan bodelningsdokumentet och gåvobrevet skickas in?Hälsar kristina
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Äktenskapsförord är till för att bestämma huruvida viss egendom eller all egendom ska utgöra enskild egendom. Enskild egendom innebär att den inte kommer att ingå i en eventuell framtida bodelning som giftorättsgods, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken.Behöver ni ett nytt äktenskapsförord?Om ni behöver ett nytt äktenskapsförord beror på hur ert nuvarande äktenskapsförord är utformat. Man kan nämligen utforma äktenskapsförord på olika sätt. Nedan kommer jag förklara två olika utformningar av äktenskapsförord, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken.- Makarna kan föreskriva att viss specifik egendom ska vara den ena makens enskilda egendom. Äktenskapsförordet gäller då för egendom som tillhör någon av makarna vid tidpunkten när äktenskapsförordet skrivs.- Äktenskapsförordet kan också utformas på sådant sätt att det föreskriver att egendom som kommer att tillfalla ena makenska vara dennes enskilda. Detta alternativ avser alltså även framtida egendom, såsom sommarhuset.Om ni i ert äktenskapsförord föreskrivit att egendom som kommer att tillfalla någon av er i framtiden ska utgöra enskild egendom kan sommarhuset komma att omfattas. Om ni i äktenskapsförordet däremot bestämt egendomsförhållandena gällande enbart den egendom ni hade vid tidpunkten när ni upprättade äktenskapsförordet så kommer sommarhuset inte att omfattas.Ert äktenskapsförord gäller tills ni tar tillbaka det eller skriver ett nytt som ersätter det gamla.Behöver din bror och hans fru upprätta ett äktenskapsförord?Jag förstår det som att tanken är att sommarhuset ska vara din och din brors enskilda egendom. Äktenskapsförordet avseende sommarstugan kommer för din bror innebära att vid händelse av en skilsmässa kommer sommarhuset inte räknas in som en del av giftorättsgodset, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken.Ett äktenskapsförord kan upprättas även i efterhand, alltså efter att ni blivit ägare till sommarhuset. Det enda krav som uppställs är att äktenskapsförordet är skriftligt, undertecknat och ingivet till Skatteverket, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. Det är alltså inte nödvändigt att äktenskapsförordet upprättas på förhand, men det är mindre tidskrävande att göra detta på förhand.Vad gäller gåvobrevet som du nämner i din fråga förstår jag inte riktigt vad du menar men förhoppningsvis så ger ovan svar tillräcklig vägledning för dig i hur ni ska gå tillväga.Hoppas detta var svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma alternativt kontakta våra jurister.Med vänliga hälsningar,

Kan man i ett äktenskapsförord skriva att man inte är ansvarig för varandras skulder?

2021-06-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man i ett äktenskapsförord skriva att man inte är ansvarig för varandras skulder.
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, där det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom (7 kap. § 2 p. 1 Äktenskapsbalken). Här föreligger således inte en möjlighet att disponera över varandras skulder.Vänligen,

Kan efterlevande make vid bodelning välja att behålla sitt giftorättsgods?

2021-06-14 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej,Min pappa har gått bort och nu skall en bouppteckning göras. Jag och mina 2 systrar är särkullsbarn. Vi skall kräva vår arvs/laglott. Det finns en bil som var skriven på pappas fru! Skall värdet av den räknas in i pappas tillgångar? Samma fråga vad gäller fonder som står i hans frus namn. (köpta under deras äktenskap, pengarna till fonderna har dragits från min fars konton.Om så är fallet vilken paragraf kan jag hänvisa till? Det fanns inget testamente eller äktenskapsförord!Vi är inte nöjda med förslaget till bouppteckning och hävdar att alla tillgångar och skulder skall fördelas like enligt Äktb 7:1 och 7:2, dvs värde av bil och fonder skall fördelas lika!Hans efterlevande maka har begärt att få behålla sitt giftorättsgods enligt Äktb 12:2 hur appliceras detta på bouppteckning respektive arvskifte?Har uppställningen i beteckningen koppling till vilka tillgångar och skulder som fördelas i arvsskiftet?Tack på förhand!
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledning och förtydligandeJag förstår din fråga på följande vis. Du och dina systrar är särkullebarn, din pappa har avlidit och ni vill nu kräva eran arvslott direkt vid arvsskiftet efter er pappa. Problemet för er är emellertid att efterlevande make valt behålla sitt giftorättsgods vid bodelning. Vad 12 kap. 12 § äktenskapsbalken (ÄktB) får för betydelse för dig Den situation du beskriver i din fråga är vanligt förekommande när efterlevande make har mer giftorättsgods än den avlidna maken samt att den avlidna maken har särkullebarn. I dessa situationer är det alltså inte sällan att efterlevande make väljer att använda sig av 12 kap 12 § första stycket Äktb för att viss del av dennes giftorättsgods inte ska tillfalla särkullebarn. I praktiken innebär denna regel att någon delning av din pappas och efterlevande makes tillgångar inte sker. Det som den efterlevande maken äger, kommer således inte att ingå i någon bodelning. Har uppställningen i beteckningen koppling till vilka tillgångar och skulder som fördelas i arvsskiftet? Eftersom det framgår av din fråga att efterlevande make alltså har begärt att få behålla sitt giftorättsgods så sker praktiskt taget inte den vanliga hälftendelningen. Detta får betydelse för ditt arv! De tillgångar och skulder som din pappa och den efterlevande maken hade vid dödsdagen (jfr 11 kap. 2 § första stycket ÄktB) ska upptas i bouppteckningen, men som jag förklarade ovan, så kommer endast de tillgångar som din pappa ägde, det vill säga varken bilen eller fonden, vara möjligt för dig att ärva. De tillgångar som upptas, det vill säga det som du kan ärva, kan särkullebarn kräva att få ut direkt (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Sammanfattning Min bedömning av situationen är alltså att någon hälftendelning av din pappas och efterlevande makes giftorättsgods inte kommer ske, vilket i förlängningen innebär att värdet av exempelvis bilen eller fonden kommer inte att räknas in i din pappas tillgångar. Hoppas du fick svar på din fråga!

Ska jag begära jämkning?

2021-06-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej Lawline!Jag var gift och äger hus, bil och en tomt tillsammans med min man. Inte långt efter vi har ansökt och betalat ansökan om skilsmässa har han gått bort. Vi har två gemensamma barn och han har ett särkullbarn i ett annat land. Ska jag begära jämkning vid bouppteckning? Vilken andel av våra tillgångar har jag rätt till?Vilken andel av våra tillgångar har särkullbarnet rätt till? Tack på förhand för svaret
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av beskrivningen ovan utläser jag tre frågor varav den första är om ifall du får begära jämkning vid bouppteckningen. Den andra berör vilken andel av era tillgångar du har rätt till vid en eventuell bodelning medan den tredje frågan syftar på särkullbarnets andel.Vid dödsfallNär en make dör görs en bodelning där makarnas tillgångar fördelas. En tillgång kan antingen vara giftorättsgods enligt 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken, ÄktB, eller enskild egendom (ingår inte i bodelningen) enligt 7 kap. 1 § ÄktB. När bodelning görs anger man först makarnas tillgångar och vilken karaktär dessa har samt om det föreligger några skulder. Makarnas skulder ska tas bort från tillgångarna och kvarstående belopp från bådas giftorättsgods ska läggas samman. Dessa fördelas följaktligen lika mellan makarna. Efter fördelning ska deras del och deras enskilda egendom läggas samman – detta är kvarlåtenskapen och det som ärvs.Efter bodelningen ärver den efterlevande maken innan gemensamma barn med fri förfogande rätt enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB. D.v.s. att den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens arv (den har alltså inte en egen arvsrätt). Fri förfoganderätt innebär att egendomen ägs fritt, men i begränsad form. Ägaren får varken skriva testamente om att egendomen ska ges bort till annan eller skänka bort en stor del i gåva till annan. Avlider den efterlevande maken, får de gemensamma barnen sitt arv.Den efterlevande makens arvsrätt omfattar emellertid inte särkullbarnets del av arvet, denne ärver enbart sin förälder. Ett särkullbarn har rätt att få ut sitt arv när dennes förälder avlider, även om detta är det första dödsfallet. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från sitt arv till dess att den efterlevande maken avlider, 3 kap. 9 § ÄB.BodelningHuvudregeln, såsom det är förklarad ovan, när det kommer till bodelning är att värdet av giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna. Detta efter att avdrag gjorts för respektive makes skulder. Ibland leder huvudregeln dock till att en av makarna blir av med en stor andel av sina tillgångar, vilket kan uppfattas som orättvist.För att kringgå denna "orättvisshet" kan man med stöd av 12 kap. 1 § ÄktB begära jämkning av bodelningen. Av lagrummet följer att jämkning (även kallad skevdelning) kan ske om det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt vore oskäligt att tillämpa en strikt likadelning av giftorättsgodset.Bedömningen om huruvida jämkning bör skeFrågan om huruvida en likadelning är skälig uppstår regelmässigt vid kortvariga äktenskap. Med kortvariga äktenskap avses sådana som inte har varat mer än fem år varvid medräknas den tid då makarna före äktenskapet har bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden (se förarbetena). En likadelning vid sådana äktenskap kan ofta framstå som oskälig främst om den ena maken vid äktenskapets ingående har fört in egendom till stort värde i boet. Men även då en make under ett kortvarigt äktenskap har ärvt betydande egendom eller fått den genom gåva.Vidare kan parternas ekonomiska förhållanden också vara en faktor för jämkning. Enligt förarbeten kan jämkning ifråga om detta endast förekomma om det finns en betydande skillnad mellan makarnas nettoförmögenheter. Orsaken till skillnaden bör också beaktas.När det kommer till omständigheterna i övrigt, menar man att det ska göras en helhetsbedömning av makarnas förhållanden. Jämkning kan enligt detta aldrig medföra att en make får mer av den andra makens egendom än vid en likadelning. Det innebär endast att en make får behålla mer av sin egendom än vid en likadelning. Överföring av egendom till den andra maken får således ske antingen genom engångsunderhåll, jfr 11 kap. 5 § ÄktB, eller genom jämkning av äktenskapsförord, 12 kap. 3 § ÄktB.När det kommer till uttrycket "andra särskilda skäl" avse det uppenbara fall där det inte skulle te sig rimligt att lösa bodelningsfrågan på annat sätt än att låta vardera maken behålla sitt giftorättsgods som sin andel. Ett tänkbart ex. kan vara uppenbara fall av skenäktenskap.ArvsfördelningVid fördelning av arv tillämpas parentelsprincipen som innebär att arvingarna delas in i olika arvsklasser (2 kap. ÄB). Bröstarvingar och särkullbarn tillhör den första arvsklassen, 2 kap. 1 § ÄB. Till den andra arvsklassen hör den avlidnes mor, far, syskon och syskons avkomlingar, 2 kap. 2 § ÄB. Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- och farföräldrar, 2 kap. 3 § ÄB.En arvsklass måste emellertid vara tom för att man ska kunna gå vidare till nästa arvsklass. Det innebär att man enbart går vidare till den andra arvsklassen om det inte finns någon i den första arvsklassen som kan ärva. Den sista klassen är den tredje och dessa ärver när det inte finns någon i de två första. Det följer även av istadarätten att om en arvinge avlidit men lämnat barn efter sig, har barnen till denne rätt att träda i den avlidnes ställe och erhålla arvet.Vid fördelning av arv tillämpas även stirpalgrundsatsen. Den innebär att varje gren inom en arvsklass har rätt att få ut lika mycket av arvet. Det innebär att om någon avlidit men lämnat barn efter sig får barnen dela på den andel som den avlidne skulle erhållit om denne var vid liv. Det som ärvs är emellertid en viss andel/kvot - dvs den andelen/kvoten som utgör den avlidnes kvarlåtenskap och inte en specifik summa.Ditt fallSvaret på din fråga är således att du kan begära jämkning men framgång kommer du nå endast beroende på omständigheterna i ditt fall. I omständigheterna ovan framgår inte riktig varför just jämkning är av intresse men jag hoppas att informationen ovan ger i alla fall ledning i om jämkning borde begäras.Efterlevande make har inte en arvsrätt i sig, du har därför inte rätt till en specifik andel i arvet. Det du har rätt till är din del i bodelning (eller jämkningen om det nå framgång), vilket ska vara hälften av giftorättsgodset. Detta innebär att bodelning görs först och du erhåller din del. Din avlidnes makes del som är den andra hälften plus hans enskild egendom (om han har sådana) är hans kvarlåtenskap. Det är det som hans arvingar ska ärva.Arvet ska delas lika mellan bröstarvingarna, d.v.s. att var och en ska erhålla 1/3 av kvarlåtenskapen. Du kommer att ärva före gemensamma barnen, d.v.s. 2/3 av kvarlåtenskapen, med fri förfogande rätt. Dessa ska de få efter dig. Särkullbarnet har rätt till 1/3 av hens förälders kvarlåtenskap och detta kan hen få direkt eller avvakta tills efter dig.Jag hoppas att detta var till hjälp och återkom gärna om du har fler frågor.Vänligen,