Fråga om att far gått bort och det finns oro att mor och syskon undandrar egendom från arvet. Hur ska arvets fördelas och vad kan man göra för att se till att allt går rätt till?

2020-07-04 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min far gick bort men mor finns kvar , jag har en bror.Hur delas det?, exempelvis huset tror jag stod på min far, men även om det stod på de båda ska det delas med min mor och sen oss syskon eller? Jag vet ju om myntsamlingar och kontanter+andra värden som min bror och mor säkert försöker gömma undan...Det har skrivits ett testamente, men jag vet ej hur det är skrivet.Det stod i Ratsit att han inte var gift? Det tog jag för givet, om det nu har någon betydelse.Vad rekommenderar ni att man ska göra?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först och främst vill jag beklaga din förlust.Din fråga berör i princip endast arvsrätt, och aktualiserar då ärvdabalken (ÄB). Jag förstår din fråga som att du undrar generellt vad du bör göra och tänka på angående din fars arv. Därmed berörs olika arvsrättsliga aspekter, och jag kommer därför att dela upp mitt svar i rubriker som var för sig behandlar olika saker som du bör ha i åtanke, samt vissa konkreta saker du kan eller bör göra.Vad spelar det för roll vad dina föräldrar hade för förhållande?Det kan kort sägas att det har stor betydelse huruvida dina föräldrar var gifta eller inte. Om de inte var gifta ska ingen bodelning ske enligt äktenskapsbalken. Du bör alltså dubbelkolla detta. Det kan du göra genom att kontakta Skatteverket och be om uppgifter ur äktenskapsregistret, vilket du kan göra på denna sida.Det kan kort sägas att om de var gifta ska vanligtvis, om din mor begär det, en bodelning ske där all deras giftorättsgods delas mellan dem, så att din mor får hälften, medan den andra hälften tillhör din fars dödsbo (som vid en skilsmässa). Sedan, när man då har bestämt vad som är din fars egendom, följer man vad som står i hans testamente.Om de nu inte var gifta antar jag att de var sambor. I så fall ska också en bodelning ske om din mor begär det, men då endast av deras samboegendom. Sedan följer man återigen vad som står i din fars testamente.Så vem ska ärva?För att veta vem som ska ärva är det just viktigt att veta dina föräldrars förhållande. Det finns nämligen huvudsakligen tre alternativ, som jag kort ska presentera i det följande.Alternativ ett är att dina föräldrar var gifta och att din far inte hade testamente eller att testamentet inte påverkar arvsordningen. I så fall ärver först din mor, och sedan ärver du och dina syskon när er mor avlidit (ÄB 3:1).Alternativ två är att dina föräldrar var gifta men att testamentet påverkar arvsordningen. I så fall gäller vad som står i testamentet, med undantag för vad jag skriver om laglotten längre ner.Alternativ tre är att dina föräldrar inte var gifta utan endast sambor. I så fall ärver du och dina syskon. Om det finns ett testamente gäller det, med undantag för laglotten.Det är alltså viktigt att veta vad dina föräldrar hade för förhållande, och vad som står i din fars testamente. Dessa två saker är helt avgörande för vad som kommer att hända med din fars egendom. Det är därför mycket viktigt att du tar reda på hur det ligger till med dessa två saker.Vad bör du göra?Jag förstår det som att du är orolig för att allt kanske inte kommer att gå rätt till och att du gärna skulle vilja ha insyn samt kunna ha inflytande över processen. Du har sådana möjligheter i egenskap av att du är bröstarvinge till din far, vilket gör dig till dödsbodelägare. Detta innebär att förvaltningen av din fars dödsbo ska ske av dig, ditt syskon, och antagligen din mor gemensamt. Detta innebär att ingen av er enskilt får företräda dödsboet och företa handlingar för dödsboets räkning, utan att ni alla har givit medgivande. Det kan vara bra att påminna din familj om detta, så att alla är med på vad som gäller.Det finns dock ännu fler regler som ger dig möjlighet till insyn och inflytande, vilket jag ska gå igenom i det följande.Att få se testamentetVad gäller din fars testamente ska detta delges dig (ÄB 14:4). Detta sker i syfte att du som bröstarvinge ska kunna antingen godkänna testamentet, eller eventuellt klandra det. Du ska alltså efter att ha sett testamentet avgöra om du ska godkänna det, eller om det finns anledning för dig att antingen bestrida dess giltighet (t.ex. om du misstänker att det är förfalskat eller förvanskat) (ÄB 13 kap), eller för att kräva ändring av testamentet om den kränker din laglott (ÄB 7 kap). Det är viktigt att komma ihåg att om du väl godkänt det har du i princip ingen möjlighet att ändra dig i efterhand.Angående laglotten kan sägas att om testamentet har som innebörd att det helt eller delvis utesluter dig från arv, kan du kräva att åtminstone fås din laglott. Med laglott menas hälften av det arv du annars skulle fått. Om du exempelvis har ett syskon är era arvslotter hälften var av arvet, medan laglotten är hälften av det (ÄB 7:1). Din laglott är i så fall alltså en fjärdedel av arvet efter din far. Om hans testamente tillerkänner dig mindre än en fjärdedel av hans egendom kan du alltså kräva ändring av testamentet, så att du ska få din laglott som är en fjärdedel (ÄB 7:3).BouppteckningEnligt ärvdabalkens 20 kap ska en bouppteckning upprättas vid ett sammanträde dit alla dödsbodelägare och alltså arvingar ska kallas, inklusive dig. Detta ska ske senast tre månader efter dödsfallet. I bouppteckning ska bland annat all den avlidnes egendom samt testamente och eventuellt äktenskapsförord tas upp (ÄB 20:4-5).Det är Skatteverket som har till uppgift att se till att bouppteckningen upprättas och inlämnas till dem inom föreskriven tid, och de kan förelägga dödsboet vid vite att inom viss tid lämna in bouppteckningen. Skatteverket kan även förordna en viss person att göra detta (ÄB 20:9).Du bör ta reda på när bouppteckningen ska ske och se till att denna blir korrekt upprättad. Vid bouppteckningen kan du få se din fars testamente samt all hans egendom.Om ni inte kan komma överensDet kan hända att du och din mor och bror inte kan komma överens om förvaltningen av dödsboet och fördelningen av arvet. I så fall kan du ansöka om förordnande av en boutredningsman. Detta innebär att du ansöker hos tingsrätten om att de ska förordna en jurist att ta över förvaltningen och utredningen av din fars dödsbo (ÄB 19:1). Detta bör endast göras om det verkligen inte går att komma överens och om du starkt misstänker att din mor och bror till exempel försöker undandra egendom för att minska ditt arv. Det är nämligen kostsamt med en boutredningsman, då denna tar betalt från dödsboets egendom (ÄB 19:19). Om dödsboets egendom inte räcker till är det den som ansökt om förordnandet som får betala det överskjutande beloppet. Om en boutredningsman utses kommer detta alltså att minska din fars arv. Därför kan det ofta räcka att man "hotar" med att ansöka om ett sådant förordnande, för att alla ska vara villiga att åtminstone försöka samarbeta.Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Om du har några följdfrågor kan du maila mig till Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänlig hälsning,

Rättigheter när ens gifta syster dör?

2020-07-03 i Efterarv
FRÅGA |Min gifta syster har just avlidit, inga barn, vad har jag som bror för rätt.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar sorgen men hoppas kunna klara upp det juridiska. Eftersom din syster var gift regleras situationen dels genom äktenskapsbalken (ÄktB) och dels genom ärvdabalken (ÄB). Eftersom din syster var gift ska först en vanlig bodelning ske eftersom hennes död innebär att äktenskapet upplöses (ÄktB 1:5 och 9:1). För att hålla det kort innebär en bodelning i grova drag att det som inte är s.k "enskild egendom" (genom t.ex äktenskapsförord) delas lika mellan din systers dödsbo och hennes make (ÄktB 11:3 jämte 11:6 och 11:7). Det som din systers dödsbo erhåller i bodelningen utgör hennes kvarlåtenskap - dvs det som ska ärvas av någon. Eftersom hon var gift men saknade barn kommer hennes make ärva allt (ÄB 3:1). Dock har din systers genetiska släktingar rätt till s.k efterarv. "Efterarv" innebär att den med bäst arvsrätt efter din syster istället ärver din systers make när han dör (ÄB 3:2). Eftersom din syster inte hade några barn är hennes föräldrar de med bäst rätt till arv, skulle de vara döda är det hennes syskon, dvs du (ÄB 2:2 1-2st). Det vanligaste är att den som får efterarvet har rätt till hälften av den efterlevande makens kvarlåtenskap när denne dör men detta kan påverkas av bl.a bodelningen (ÄB 3:2 1st och 3st). Denna rätt kan inte påverkas genom testamente eller genom att den efterlevande maken försöker ge bort efterarvet (ÄB 3:2 1st och 3:3). Vissa andra saker kan även påverka men detta är det huvudsakliga att känna till. Som bror har du alltså inte några särskilda rättigheter just nu. Du kan dock ha rätt till efterarv senare beroende på hur familjesituationen ser ut när din systers efterlevande make dör.

Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?

2020-07-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej - jag önskar köpa ut min hustrus andel ur huset (vi äger 50% var). Alltså göra en partiell bodelning under rådande äktenskap (plus ett Äktenskapsförord om jag förstår saken rätt). Vi är överens om detta.Huset är inköpt för 3 150 000. Det är idag värderat till cirka 8 miljoner. Vi har de senaste fem åren renoverat för 1 350 000 kr. De aktuella Bostadslånen ligger idag på 3 585 000 kr [det är jag som betalar räntor och amorteringar]. Enligt min beräkning så utöver inköpsvärdet + renoveringskostnader så tillkommer tidigare pantbrevskostnader, mäklararvoden, lagfartskostnad med mera, och då blir vinsten (vid en fiktiv försäljning) cirka 2 500 000 kr, (delat på två blir det 1 225 000 kr/person och vid ett utköp så minskar hennes vinst med 11% (för min framtida skatt om jag skulle sälja skarpt i framtiden, vilket då blir minus 267 000 kr för hennes del). Den summa som jag tror att jag då ska betala henne för ett utköp är då cirka 958 000 kr. [1] Kan detta stämma ungefärligt? [2] Det som jag vidare undrar över är om inte de nuvarande Bostadslånen (se ovan) ska tas med i beräkningen? Hur får jag med dem?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI mitt svar till dig kan jag dessvärre inte ge några exakta siffror som är rätt då det krävs en närmre genomgång för att ha möjlighet att ge ett exakt svar. Om ni är osäkra eller oense är därför min rekommendation att ni anlitar en jurist som går igenom allt i ert ärende och är behjälplig med att upprätta ett bodelningsavtal. Våra jurister på Lawline juristbyrå kan vara behjälpliga för ändamålet och jag bifogar mina kontaktuppgifter sist i svaret.När ni är överens om fastighetens marknadsvärde brukar man beräkna bodelningslikviden vilket görs i fyra steg:1. Beräkning av latent skatt 2. Beräkning av fastighetens nettovärde 3. Beräkning av bodelningslikviden utifrån nettovärdet 4. Avdrag för eventuellt uppskovsbeloppDen latenta skatten om 22% av vinsten som hade uppkommit vid en försäljning idag beräknas genom att fastighetens marknadsvärde först minskas med fastighetens inköpspris, förbättringsutgifter, utgifter för förbättrande reparationer och underhåll, lagfartskostnader m.m. Förbättringsutgifter får dras av för varje beskattningsår då de uppgår till minst 5.000 kronor. Förbättrande reparationer och underhåll får dras av om de hänför sig till beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren till den del åtgärderna medfört att fastigheten är i bättre skick vid avyttringen än förvärvet. I ert fall ska det således från marknadsvärdet dras av försäljningsvärdet om 3.150.000 kronor, utgifter för förbättringar eller för förbättrande reparationer och underhåll (i den mån de är möjliga), lagfartskostnad m.m. I ditt fall kan jag inte göra någon bedömning vare sig om den post du benämner som "renoveringskostnader" kan dras av i dess helhet eller klumpsumman du benämner lagfartskostnad, mäklararvode m.m. Den summan du får fram efter avdrag är den vinst man ska beakta i bodelningen. Vinsten multipliceras med 0,22 varpå man får fram den latenta skatten. Ingen ska betala skatten men eftersom du tar över fastigheten är du skattskyldig den dag du avyttrar fastigheten.Fastighetens nettovärde beräknas sedan genom att fastighetens marknadsvärde minskas med den latenta skatten, eventuella försäljningskostnader (t.ex. mäklararvode) och eventuella lån. Marknadsvärdet om 8.000.000 kronor som ni är överens om ska således minskas med den latenta skatten du fick fram i beräkningen ovan, fiktiva försäljningskostnader och de lån ni har på fastigheten. Den summa du får fram är fastighetens nettovärde. Bodelningslikviden fås fram genom att nettovärdet delas med två; det är summan var och en av er ska erhålla i bodelningen vad gäller fastigheten och den summa som du ska ersätta din fru med. För att det ska bli rätt ska du även överta lånen för fastigheten. Om det inte finns något uppskov från tidigare försäljningar som ska tas i beaktande är summan den slutliga bodelningslikviden som din fru ska ersättas med.Sammanfattningsvis är ovanstående en förklaring om hur ni kan räkna för att det ska bli rätt. Jag kan dessvärre inte ge besked om din uträkning är rätt eller ej då en del av dina poster är oklara. Min rekommendation är att ni anlitar en jurist som hjälper er att upprätta såväl bodelningsavtal som äktenskapsförord och går igenom vilka kostnader som kan dras av. Om ni är intresserade av hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Äktenskapsskillnad och äktenskapsförord.

2020-07-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man har snart varit gifta i fem år. Vi har två gemensamma barn och jag har tre sedan innan. Han säger nu att han vill gå isär. Han har startat 2 företag under vårat förhållande ( 7 år sammanlagt) Jag jobbar 100 % också men inom kommunalt. Nu vill han att jag skriver på ett äkenskapsord innan vi skiljer oss , där det står att allt han förvärvat ska han få. Han ägde huset när vi blev tillsammans men jag står nu med på huset och vi betalar alla räkningar gemensamt men han står på bilarna och husbilen . Har jag inte rätt till något vid skilsmässa eftersom jag inte står på bila/ husbil? Men betalat hälften! Är äkenskapsordet rimligt? Jag ligger i den typiska kvinnofälla med mindre inkomst och all vab och föräldraledigt. Han har inte tagit någon dag och kan jobba extra mm
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Utan att veta mer än vad som framgår av din fråga, framstår äktenskapsordet som orimligt. I mitt svar har jag förklarat varför genom att redogöra för vad som ska ingå i en bodelning och hur den ska gå till. I slutet av mitt svar har jag även gett ett exempel på hur en bodelning med förhållanden likt era kan se ut. Svaret blev ganska långt, så läs igenom det noga och återkoppla gärna om du har några frågor.Några begrepp och utgångspunkter1. För att undvika förvirring kan det vara bra att redan nu klargöra vissa begrepp och utgångspunkter. Fördelning av egendom mellan makar efter en skilsmässa kallas för bodelning. Egendom som fördelas i en bodelning kallas för giftorättsgods (ÄktB 10 kap 1 §). Giftorättsgodset, eller rättare sagt värdet på giftorättsgodset, ska delas lika mellan makarna (ÄktB 11 kap 3 §).Ni har alltså rätt till hälften var i bodelningen2. Varje make äger själv sin egendom och ansvarar för sina egna skulder (ÄktB 1 kap 3 §).Vem som har köpt eller äger något har dock en liten betydelse för om något ska räknas som giftorättsgods och ingå i bodelningen eller inte. Vem som äger giftorättsgodset som fördelas i bodelningen har betydelse endast om någon av makarna har skulder. Den skuldsatte får nämligen täcka sina skulder med sitt eget giftorättsgods (hur detta fungerar framgår av exemplet nedan). Ibland får giftorättsgods som är väldigt personliga ägodelar för den ena maken undantas från bodelningen (se punkt 8). Därefter sker likadelningen av det resterande giftorättsgodset (ÄktB 11 kap 2 §). Ibland kan det vara svårt att avgöra vem som äger ett visst giftorättsgods, eftersom den som inte utåt framstår som ägaren kan ha en dold samäganderätt (mer om detta under punkt 10). 3. Enskild egendom, och personliga föremål behöver inte tas med i bodelningen över huvud taget. Vad är giftorättsgods?4. Om ni skriver ett äktenskapsförord bestämmer ni själva över vad som ska vara giftorättsgods och ingå i bodelningen, och vilken egendom som ska undantas bodelningen. Den undantagna egendomen blir då enskild egendom, och skyddas från den andra maken. Som jag förstår det har ni i nuläget inte skrivit något äktenskapsförord. Av den anledningen avgör äktenskapsbalken vad som ska ingå i bodelningen. 5. Giftorättsgods definieras som all egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap 1 §).För att veta vad som är giftorättsgods måste vi alltså först ta reda på vad enskild egendom är för något. Det som interäknas upp i följande stycke ska alltså ingå i bodelningen. Punkterna 6.1-6 är lagtext och under varje punkt har jag skrivit en förklaring, i kursiv text, till vad lagtexten betyder.6. Enskild egendom är (ÄktB 7 kap 2 §):1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskilda. Eftersom ni ännu inte har skrivit ett äktenskapsförord är denna punkt inte aktuell. Skriver ni ett äktenskapsförord blir den egendom som ni tillsammans beslutar ska vara enskild, enskild egendom. Din make kan alltså inte ensam bestämma vad som ska, och inte ska, ingå i bodelningen.2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendom skall vara mottagarens enskildaa. Om du har fått en gåva av t.ex. din mor, och du fick den med villkoret att det skulle vara din enskilda egendom. Egendomen är då enskild och ska inte tas med i bodelningen. 3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskildaa. Om du eller din make har fått pengar eller egendom genom ett testamente, och det stod i testamentet att pengarna eller egendomen skulle bli din eller din makes enskilda egendom. Sådan egendom ska inte ingå i bodelningen.4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskildaa. denna punkt har samma innebörd som punkt 3, förutom att det är via arv istället för testamente.5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda.a. Punkten har ungefär samma innebörd som punkt 2. Står du som förmånstagare på någon annans försäkring än din makes, och du har fått ut pengar ur den försäkringen, är pengarna dina enskilda. Detta gäller endast om pengarna utbetalades med det villkoret att de skulle vara dina enskilda. Det skulle t.ex. kunna vara fallet om du har fått ut pengar ur någon närståendes livförsäkring med villkoret att de skulle vara dina enskilda pengar.6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.a. Låt säga att du har fått 100,000 kr på något av sätten som beskrivs i punkterna 1-5 och denna egendom därför räknas som din enskilda. Om du använder dessa 100,000 kr till att köpa en bil, blir bilen istället din enskilda egendom. Samma sak gäller om du ärver en sommarstuga med villkoret att den ska vara din enskilda. Om du då säljer sommarstugan, och köper en bil för pengarna blir bilen din enskilda egendom. Samma sak gäller om du säljer stugan och behåller pengarna.7. Egendom som faller in under någon av dessa punkter är alltså enskild egendom och ska ingå i bodelningen. ALLT annat är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Företaget, huset, bilen och husbilen är alltså giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen (oavsett vem som står som ägare eller vem som har betalat)Giftorättsgods som kan undantas från bodelningen8. Innan bodelningen sker får varje make ta undan personliga saker från bodelningen (ÄktB 10 kap 2 §).Det handlar då om t.ex. kläder och andra föremål som ni använder för endast personligt bruk, eller har fått i present. Har du t.ex. en laptop eller något som bara du använder får du ta undan den från bodelningen, även fast det är giftorättsgods. Denna rätt att undanta personliga föremål gäller endast så länge det är skäligt. Om du eller din make äger en dyr bil eller liknande som endast en av er använder får den inte undantas bodelningen om det inte är skäligt. Det är inte skäligt om det skulle resultera i att den som fick bilen försattes i en överlägset bättre ekonomisk sits än den andra. 9. Som jag förstår dig har du betalat din del för både hus, bil och husbil. Dessa föremål kan alltså inte undantas från bodelningen, dels för att även du äger dem (dold samäganderätt), dels är de inte personliga föremål. Slutligen kan man ifrågasätta om det vore skäligt utifrån er, som du beskriver den, ojämna privatekonomi. Dessa föremål får alltså inte undantas bodelningen med stöd i ÄktB 10 kap 2 §.Dold samäganderätt10. Vem som äger ett specifikt giftorättsgods har som sagt störst betydelse om en make har skulder. Ofta står det klart vem som äger en specifik sak, andra gånger kan det vara mer oklart eftersom båda makarna inte alltid står som ägare. När en make utåt står som ägare på en fastighet, en bil eller liknande kan den andra maken nämligen vara dold samägare. För det krävs det att egendomen ska ha köpts för gemensamt bruk (1), maken som inte står som ägare ska ha bidragit ekonomiskt till köpet (2) och det ska ha funnits en gemensam vilja att egendomen skulle ägas gemensamt (3). Om de två första kriterierna är uppfyllda har man i praxis antagit att det tredje kriteriet, d v s att det har funnits en gemensam vilja att samäga egendomen, har varit uppfyllt.11. Om båda makarna äger ett visst giftorättsgods kan båda makarna avräkna skulder mot den egendomen, till skillnad från om endast en av makarna ägde föremålet. Vidare kan dold samäganderätt få betydelse för om ett visst giftorättsgods kan räknas som personligt och undantas bodelningen enligt resonemanget i punkt 8-9 ovan.Exempel på bodelningMakarnas ägodelarMake A:12. A har ett företag till ett värde av 1,000,000 kr. A står även som ägare på ett hus och A:s andel av huset är värt 500,000 kr. A har även en bil värd 200,000 kr som han har betalat 100,000 kr av och en husbil värd 300,000 kr som han har betalat 150,000 kr av. A har även köpt möbler till hushållet till ett värde av 100,000 kr. A har även 200,000 kr i sparpengar på banken och en motorcykel värd 150,000 kr som han har fått genom testamente av sin farfar med villkoret att det ska vara hans enskilda. A har även en skuld på företaget på 200,000 kr och en skuld till banken på 400,000 kr för lånet på huset.Make B:13. Även B står som ägare på huset och B:s andel är värd 500,000 kr. B har även betalat 100,000 kr för bilen och 150,000 kr för husbilen som makarna köpte gemensamt, men som A står som ägare på. B har även köpt möbler till huset för 40,000 kr. B har även 60,000 kr i sparpengar på banken och en CSN-skuld på 150,000 kr. B står även med på samma huslån på 400,000 kr.Makarnas giftorättsgodsMake A:14. A:s hus, företag, bil, husbil, möbler och sparpengar utgör inte enskild egendom enligt ÄktB 7 kap 2 §, det är alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Motorcykeln är däremot enskild egendom enligt ÄktB 7 kap 2 § 3 p.,och ska inte ingå i bodelningen. A:s skulder får räknas av mot A:s egna giftorättsgods.Make B:15. B:s möbler och sparpengar är inte enskild egendom enligt ÄktB 7 kap 2 §, det är alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Eftersom kriterierna för dold samäganderätt är uppfyllda (se punkt 10), är B dold samägare till bil och husbil varför B bidrar med hälften av värdet på både bil och husbil till bodelningen. B är även skriven som ägare på huset och på det tillhörande banklånet. Av den anledningen bidrar även B med huset till bodelningen. B:s skulder får räknas av mot B:s egna giftorättsgods.Avräkning av skulderMake A16. A äger giftorättsgods till ett värde av 2,550,000 kr (½ hus, företag, ½ bil, ½ husbil, sparpengar och möbler). A har skulder på 400,000 kr (½ huslån och företagslån). A får därför avräkna 400,000 kr från sitt giftorättsgods. Kvar blir då giftorättsgods till ett värde av 2,150,000 kr. Make B17. B äger giftorättsgods till ett värde av 850,000 kr (½ bil, ½ husbil, ½ hus, sparpengar och möbler). B har skulder på 350,000 kr (CSN-lån och ½ huslån). B får därför avräkna 350,000 kr från sitt giftorättsgods. Kvar blir då giftorättsgods till ett värde av 500,000 kr.Fördelning18. Make A och B:s kvarvarande giftorättsgods ska nu läggas ihop och delas lika. 500,000 + 2,150,000 = 2,650,000. Delar man det lika blir det 2,650,000 / 2 = 1,325,000 kr. Detta innebär att makarna får 1,325,000 kr vardera.19. Lägger man ihop detta med vad som tilldelades vid skuldavräkningen ser fördelningen ut enligt följande:a. Make A: 1,350,000 + 400,000 = 2,350,000 kr (+ motorcykeln som utgjorde enskild egendom).b. Make B: 1,350,000 + 350,000 = 1,900,000 kr.Äktenskapsförord20. Det jag hittills har skrivit gäller om ni inte har ett äktenskapsförord. Om ni skriver ett äktenskapsförord kan ni själva bestämma vad som ska vara giftorättsgods och ingå i bodelningen, och vad som ska vara enskild egendom och inte ingår i bodelningen. Om makarna i exemplet ovan går samman och skriver ett äktenskapsförord där hus, bil, husbil och företag ska räknas som make A:s enskilda egendom blir utfallet givetvis inte lika jämställt. Reglernas syfte är bland annat att förhindrabodelningar där maken som utfört det obetalda arbetet i hemmet, ska hamna i en mycket sämre ekonomisk situation än maken som lönearbetat.Avslutande kommentar21. Utan att veta mer än vad som framgår av din fråga anser jag att du noga bör tänkta igenom om du vill skriva på ett äktenskapsförord eller inte. Det är nämligen inget som din make kan göra på egen hand eller efter en ansökan om skilsmässa har lämnats in till tingsrätten (ÄktB 9 kap 2 §).Låt det arbete som du har utfört med fler VAB-dagar och föräldraledighet rättvist återspeglas i bodelningen: även dessa har ett ekonomiskt värde eftersom din make sannolikt dragit nytta av din insats.Hoppas du fick svar på din fråga.

Arvskifte om ena maken har barn

2020-07-03 i Make
FRÅGA |Hej!Vad händer när någon av oss dör? Vår situation:- Jag har 2 barn, min fru inga- Våra gemensamma tillgångar (Bostadsrätt, bil, pengar)Det vi tror händer om någon av oss går bort:- Om min fru avlider ärver jag allt, eftersom hon inte har några barn- Om jag avlider behåller min fru sin andel (50%) av vårt gemensamma. Ärver hon sen automatiskt halva min andel av vårt gemensamma? Eller ärver mina barn hela min andel av vårt gemensamma? Går det att ändra detta i så fall med testamente?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras främst i Ärvdabalken (ÄB) men påverkas av Äktenskapsbalken (ÄktB) 1. Om din fru dör Du har helt rätt i att du ärver allt om din fru dör (ÄB 3:1). Dock ska en bodelning först ske eftersom en makes död räknas som att äktenskapet upplöses - likt vid en skilsmässa (ÄktB 1:5 och 9:1). Den egendom som inte är "enskild egendom" (t.ex genom äktenskapsförord) och inte krävs för att täcka skulder som någon av er har ska då delas lika mellan dig och din frus s.k dödsbo (ÄktB 7:1, 10:1, 11:2 1st och 11:3). Vad din fru (hennes dödsbo) får i denna bodelning utgör hennes kvarlåtenskap vilket du alltså ärver. Det är dock viktigt att göra denna bodelning trots att du ärver allt. Om din frus föräldrar, syskon eller syskons barn/barnbarn lever när du dör har de nämligen rätt till efterarv (ÄB 3:2 1st). Efterarv innebär att den med bäst arvsrätt efter din syster (t.ex hennes föräldrar) ärver dig när du dör. Vanligast är att denne får hälften av din kvarlåtenskap men detta kan påverkas av bodelningen vid din frus död (ÄB 3:2 3st). Man kan inte kringgå detta genom testamente eller gåvor (ÄB 3:2 och 3:3). Detta innebär alltså att dina barn inte ärver all din egendom när du dör - så länge någon av din frus föräldrar, syskon eller syskons barn/barnbarn lever. 2. Om du dör Om du dör först så ska, precis som ifall din fru skulle dö först, bodelning ske. Din fru behåller då hälften av er gemensamma egendom (om det inte finns skulder, äktenskapsförord eller liknande som påverkar) precis som du säger. Detta sker alltså i bodelningen, inte i arvskiftet. När arvet efter dig - dvs det du/ditt dödsbo fick i bodelningen - sedan ska fördelas är utgångspunkten att dina barn ärver allt. De kan dock avstå från sitt arv och låta din fru ärva. Då har de rätt till efterarv (se ovan) när hon dör istället (ÄB 3:1 och 3:9). Man kan justera detta till viss del genom testamente. Dina barn har rätt att dela på hälften av din kvarlåtenskap, den s.k laglotten (ÄB 7:1). Du kan dock testamentera bort den andra halvan, t.ex till din fru. Jag kan tillägga att du egentligen kan testamentera bort allt du äger, dina barn måste nämligen invända mot testamentet för att få ut sin laglott (ÄB 7:3 1st). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om inte får du gärna ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Arvskifte - barn från tidigare förhållande

2020-07-03 i Särkullbarn
FRÅGA |Min make som nyss avlidit och jag har ett sommarställe som vi ägt med lika delar han har 2 barn sedan tidigare förhållande ärver de som särkullsbarn ,eller är de bröstarvingar har de rätt att få ut hela min makes del och kontanta tillgångar lösöre bankmedel vi har inga gemensamma barn och hann inte skriva äktens skapsförord eller Testamente jag har också ett barn utanför äktenskapet ärver hon något.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Innan jag svarar vill jag bara säga att jag beklagar sorgen. Eftersom ni var gifta regleras situationen dels genom äktenskapsbalken (ÄktB) och dels genom ärvdabalken (ÄB). 1. Bodelning När någon som är gift dör så upplöses äktenskapet, likt när en skilsmässa sker, vilket betyder att en bodelning ska ske (ÄktB 1:5 och 9:1). Detta sker alltså innan din mans kvarlåtenskap fördelas. I bodelning ska s.k giftorättsgods ingå, dvs allt som inte är enskild egendom (ÄktB 10:1 och 7:1). Något kan bli enskild egendom genom äktenskapsförord (vilket inte verkar vara relevant i ditt fall) eller genom att det varit ett villkor när din man fått egendomen genom arv/testamente/gåva (Äktb 7:2). Jag utgår från att all er egendom är giftorättsgods. Bodelning går till på så vis att man räknar ut din och din mans dödsbos andelar av er gemensamma egendom (ÄktB 11:1). Du och din mans dödsbo får först undanta så mycket av er respektive egna egendom (alltså det du/din man ägde, t.ex om någon av er ensamt ägde en bil, vilket inte är samma sak som "enskild egendom") för att täcka era respektive skulder (ÄktB 11:2). Värdet av den egendom som sedan är kvar ska räknas samman och delas lika mellan er (ÄktB 11:3). Denna halva plus det du och/eller din man undantog för att täcka skulder utgör era respektive andelar av er gemensamma egendom (ÄktB 11:6). Sedan fördelar ni själva egendomen mellan er, i detta fall mellan dig och din mans dödsbo, man har då förtur till sin egen egendom (ÄktB 11:7). Du kan alltså säga att du vill ha halva sommarhuset men likaså kan din mans dödsbo säga att det vill ha sin halva, eller så kan ni komma överens om att någon av er tar sommarhuset men då lär den andra behöva avstå annan egendom, alternativt köpa ut den andre. 2. Arvskifte Det som din mans dödsbo erhåller i bodelningen utgör hans kvarlåtenskap. Du har helt rätt i att din makes barn från ett tidigare förhållande är hans bröstarvingar och därför får ärva först (ÄB 2:1). Det är endast om hans barn avstår från sitt arv som du ärver din make (ÄB 3:1 1st). Om de gör detta har de rätt till s.k efterarv vilket betyder att de skulle ärva dig (ÄB 3:9 och 3:2). Utgångspunkten är alltså att de kan kräva att få sitt arv omedelbart. Vad deras arv består av avgörs dock i bodelningen. Jag kan därför inte svara på exakt vad de har rätt att få ut för något men förmodligen är det lösöre/banktillgångar som du själv säger. 2.1 Din dotters rätt till arv Gällande din dotter från ett annat förhållande så ärver inte hon något eftersom hon inte är släkt med din make. 3. Sammanfattning Det första som ska göras är en bodelning mellan dig och din mans dödsbo. Det din mans dödsbo får i denna bodelning utgör hans kvarlåtenskap. Utgångspunkten är att din mans barn från det tidigare förhållandet ärver hela kvarlåtenskapen men de kan även avstå från detta vilket skulle innebära att du ärver din man och de får rätt till efterarv när du dör. Din dotter från ett tidigare förhållande ärver inte något av din man. Jag hoppas detta svarar på din fråga. Har det uppstått oklarheter eller andra frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Bodelning när ena maken har ett lån

2020-07-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej Min dotter ska skilja sig och hon och mannen har ca 350000 i skulder tillsammans m lånet står på henne.Vad händer när de skiljer sig? Ska inte han oxå ta del av lånet, eller blir de bara hon eftersom allt står på henne? Så tacksam för svar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).En bodelning ska görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Hur bodelningen går tillVid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.SlutsatsDetta innebär alltså att din dotter kommer få behålla så mycket av sitt giftorättsgods som krävs för att täcka hennes skuld. Om värdet av hennes giftorättsgods understiger skulden kommer hon gå in med noll i bodelningen, och alltså behålla allt sitt giftorättsgods. Istället kommer hennes make få dela med sig av mer av sitt giftorättsgods till henne.Om din dotter står ensam på lånet är det sannolikt att hon kommer ha kvar det ensam efter skilsmässan. För närmare hjälp kring lånet rekommenderar jag henne att ta kontakt med banken i fråga för att få så korrekt information som möjligt.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Är en gåva enskild egendom?

2020-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag är ensam dotter till min far som varit omgift i ca 15 år. Vid giftemålet hade min far en sommarstuga. För ca ett år sedan skrev de ett gåvobrev där hon skulle vara ensam ägare till den. Det finns inget äktenskapsförord eller enskild egendom på denna. Nu är sedan några veckor min far avliden. Tas sommarstugan upp i bodelningen eller är det hennes.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om enskild egendom och bodelning hittar vi i äktenskapsbalken. Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord eller genom arv, testamente eller gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Frågan blir alltså vad som står i gåvobrevet. Om det i gåvobrevet framgår att sommarstugans ska vara din fars frus enskilda egendom ska den inte tas med vid bodelningen, annars ska den ingå.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt väkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,