Skall mitt arv bodelas vid skilsmässa?

2006-07-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har ett testamente från min mamma som dog 1997 att arvet jag fick av henne var min egendom. Nu håller jag på att separera och ska göra bodelning. Min fråga är Ska då det beloppet som jag fick av min mor borträknas i våran interna bodelning ?
Sara Forslund |Hej, Endast egendom som är giftorättsgods bodelas. Enligt äktenskapsbalken (1987:230) 7:1 är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Om du menar att arvet du fick av din mor genom villkor i hennes testamente skulle vara din enskilda egendom så skall det arvet stå utanför bodelningen, se äktenskapsbalken (1987:230) 7:2 1 st. 3 p. Lycka till,

Upphävande av faderskap

2006-07-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Min far har ett sk.särkullbarn. Nu vill vi kolla med DNA teknik om han verkligen är biologiskt barn till vår far. Är det möjligt att göra en sådan test och måste särkullbarnet godkänna testet . Om särkullbarnet inte är biologiskt ett barn till min far kan då faderskapet upphävas och vad händer med det underhåll som betalats ut under alla år? Nuvarande faderskapet är fastställt på 50-talet
Sara Forslund |Hej, Frågor som dessa regleras i föräldrabalken (1949:381). Det är fullt (tekniskt) möjligt att med hjälp av DNA-analys fastställa faderskapet till ett barn. Skulle ett faderskap befinnas vara felaktigt fastslaget kan det upphävas. Du och dina syskon har dock ingen möjlighet att föra denna talan, de enda som i ert fall har möjlighet till detta är mannen som anses som ett barns fader eller barnet själv, se föräldrabalkens 3 kap se http://www.lagen.nu/1949:381#K3. Vänliga hälsningar,

Bodelning och testamente mellan sambor

2006-09-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Undrar vad som händer med bankmedel när en sambo dör. Har bara läst om bostad och bohag. Min sambo och jag har gemensam ekonomi och pengar sätts in lite här och var på våra olika konton, men vi äger alla pengar gemensamt. Har tänkt skriva ett inbördes testamente med fri förfoganderätt eftersom vi båda har särkullsbarn. Hur betraktas de pengar som finns på mitt konto när jag dör? Och hur betraktas de som finns på min sambos konto? Blir allt lättare om vi gifter oss?
Jenny Larse |Hej, Sambolagen (2003:376) reglerar förhållandet mellan sambor. När ett samboförhållande upphör, oavsett om det är genom separation eller dödsfall så har respektive sambo rätt till hälften av den gemensamt införskaffade bostaden och det bohag som har anskaffats för gemensamt bruk. Detta innebär att man som sambor är två ekonomiskt självständiga individer som var och en äger det som man köper eller införskaffar på annat vis. Bilar, båtar, fritidshus aktier eller pengar på banken och andra tillgångar tillhör med andra ord den person som står som ägare till dessa och ingår inte i en bodelning mellan sambor. Det kan därför vara viktigt vid ett samboförhållande att man sparar kvitton eller andra bevis avseende vad man har förvärvat gemensamt. Detta innebär i erat fall att de pengar som finns på era respektive konton kommer att tillfalla den personen som står för kontot vid upplösande av samboendet. Som sambo har du inte någon arvsrätt och det kan då som du skriver vara ett bra alternativ att skriva ett testamente. Efterlevande sambo kan dock aldrig få en lika god ställning som en efterlevande make har. Bröstarvingar, det vill säga särkullbarn, har alltid rätt att få ut sin laglott. Laglotten är hälften av det belopp som arvingen skulle ha fått om testamente inte fanns. Detta är oberoende av hur ni väljer att skriva testamentet. Ett inbördes testamente som föreskriver fri förfoganderätt för testamentstagaren, i detta fall en efterlevande sambo, har viss betydelse om ni har gemensamma barn då dessa i så fall kommer att ärva först när båda samborna är avlidna. Om det föreligger missnöje avseende testamentet så kan de som skulle vara arvsberättigade begära jämkning av testamentet inom viss tid. Makar å andra sidan ärver varandra, vilket framgår av 3 kap 1 § ÄB. Jag hoppas att detta svar har varit er till hjälp, återkom gärna om ni har ytterligare frågor Ärvdabalken (http://lagen.nu/1958:637) Sambolagen (http://lagen.nu/2003:376)

Avbryta tidsbegränsad anställning i förtid - går det?

2006-07-28 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag har för tillfället ett vikariat för en person som är föräldraledig, alltså en tidbegränsad anställning. Jag har nu fått möjlighet att få ett annat jobb av en annan arbetgivare men har fortfarande fem månader kvar på mitt vikariat. Kan jag på något sätt säga upp mig från vikariatet? Vad riskerar jag för straff om jag väljer att ta det nya jobbet trots att min nuvarande arbetsgivare motsätter sig detta?
Fredrik Jorstadius |Hej! Eftersom ni skrivit ett kontrakt på hur lång tid du skall jobba hos din arbetsgivare skall detta kontrakt följas. Om du väljer att sluta där trots att din arbetsgivare motsätter sig detta kan en eventuell påföljd bli att du får betala ett skadestånd till din arbetsgivare. Tyärr kan jag inte ge dig ett utförligt svar på din fråga då påföljder mm troligtvis regleras genom ditt anställningsavtal eller det kollektivavtal till vilket du är bunden. Det finns ingen uttrycklig reglering i lag om din situation. Mvh

Arvsfördelning halvsyskon emellan

2006-07-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag är mina föräldrars enda gemensamma barn. Det finns en halvbror som står oss nära och en som vi knappt umgåtts med och bor utomlands. Min far har nyligen gått bort och det finns testamente om orubbat bo. Hur ska jag bäst ta tillvara på mina intressen? Vem ärver min mor när det blir dags?
Sara Forslund |Hej, Svaret på din fråga är beroende av om dina halvsyskon är på din fars eller din mors sida. Arvet efter din far, det vill säga hälften av dina föräldrars gemensamma giftorättsgods samt din fars eventuella enskilda egendom, kommer enligt ärvdabalkens regler sedermera att delas upp på hans barn. Du som är gemensamt barn till dina föräldrar kommer inte att få ut din del av din fars arv direkt, utan den delen kommer din mor att ärva med fri förfoganderätt. Det innebär att din mor fritt kan förfoga över egendomen genom att exempelvis sälja den. Hon har dock inte rätt att förfoga över den i sitt testamente. Är du enda barnet på din fars sida innebär detta automatiskt att din mor sitter kvar i orubbat bo. När din mor dör tillfaller den delen dig. Är något av dina halvsyskon på din fars sida kommer det eller de att få ut sin del av arvet direkt. Vill man undvika detta måste det eller de var och en avstå från sin rätt. Den som gör ett sådant avstående får istället ut den del av arvet den avstår ifrån först när även den efterlevande maken, alltså din mor, avlidit. Är något av dina halvsyskon på din mors sida kommer det eller de inte att få del av arvet efter din far. När din mor avlider delas arvet efter henne, det vill säga hennes halva av giftorättsgodset samt hennes eventuella enskilda egendom, upp på hennes barn. Hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingar (barn) utgör deras laglott. Det som inte är laglotten, det vill säga den andra hälften kan arvslåtaren själv välja hur han eller hon vill testamentera. Är det då så att du har halvsyskon på din fars sida och det eller de inte vill göra ett arvsavstående till förmån för din mor kan din far som mest alltså genom sitt testamente bestämma att hälften av arvet som annars skulle ha tillfallit det eller de istället tillfaller din mor. Du hittar regler om detta i ärvdabalken (1958:637), se http://www.lagen.nu/1958:637. Vänliga hälsningar,

När har lägenhet förvärvats för gemensam användning?

2006-08-31 i Alla Frågor
FRÅGA |I maj köpte jag en nybyggd bostadsrätt i en annan stad och har betalat handpenning på denna. Lägenheten är färdigbyggd i januari då jag kommer få tillträde och betala resten av köpesumman. Lägenheten är alltså köpt av mig, för mitt enskilda boende. Men vad gäller om min flickvän och jag bestämmer oss för att flytta ihop i samband med att jag får tillträde till lägenheten? Anses den då vara avsedd för gemensamt boende? Hade jag redan bott i lägenheten och hon flyttat in hade det ju varit lätt, men nu flyttar vi kanske in samtidigt även om jag köpt den till mig. Kan vi med ett samboavtal avtala bort lägenheten som "gemensam egendom"?
Sara Forslund |Hej, Enligt sambolagen (SFS 2003:376) 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Lägenheten i ditt fall tycks vara ett gränsfall för huruvida den kan anses förvärvad för gemensam användning eller inte. Även om den inte skulle befinnas vara det, kan det bli svårt för dig att vid en eventuell tvist bevisa att så inte var fallet. Jag skulle därför råda dig att, precis som du själv skriver genom samboavtal antingen avtala att lägenheten inte skall ingå i en eventuell bodelning, se sambolagens 9 §, alternativt avtala bort hela sambolagen om du inte önskar att någon egendom över huvud taget skall bli er gemensamma.

Polisens befogenheter - avkräva legitimation etc

2006-07-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej Jag och några vänner diskuterade vad Polisen har för rättigheter och vi var oense om några frågor. Kan Polisen kräva att man legitimerar sig för dem, och i så fall under vilka förutsättningar? Kan Polisen över huvud taget kräva att man gör något som helst uttalande eller svarar på frågor som ställs? Har Polisen rätt att söka igenom någons bil eller annat fordon utan samtycke från ägaren eller ett beslut om husrannsakan?
David Lillo |Hej, Ja, polisen kan kräva att du legitimerar dig. Enligt 19 § i polislagen får en polisman i samband med att han/hon griper, omhändertar eller avlägsnar någon kroppsvisitera denne i den utsträckning som krävs för att t.ex. hans identitet skall kunna fastställas. Detta innebär att om en person som exempelvis grips, kan krävas legitimera sig varvid underlåtenhet medför att den gripne kroppsvisiteras. Dock krävs det som sagt att det är fråga om ett gripande, omhändertagande eller avlägsnande. Det finns ingen ovillkorlig skyldighet att svara på frågor men däremot kan det i vissa situationer vara till nackdel att underlåta att göra det. En person som t.ex. påträffas av polisen på en brottsplats och vägrar svara på frågor kommer med sannolikhet att få följa med till polisstationen ev. misstänkt för brottet i fråga. I rättegångsbalkens 28 kap. finns det bestämmelser om husrannsakan (gäller även t.ex. bilar trots benämningen) som säger att t.ex. en bil får undersökas om det förekommer anledning att brott förövats som kan leda till fängelse. Huvudregeln är att ett särskilt förordnande måste meddelas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten innan rannsakan kan göras. Enligt 28:5 får dock en polisman företa husrannsakan utan sådant tillstånd om det är fara i dröjsmål, dvs. om ingripandet inte kan vänta. I polislagens 20-22 §§ finns några särksilda bestämmelser om husrannsakan och liknande åtgärder. Enligt 20 § får ett transportmedel undersökas i syfte att söka efter en förrymd brottsling etc. I polislagen hittar man i övrigt vilka befogenheter och skyldigheter poliser har i sitt arbete, se http://lagen.nu/1984:387. Med vänlig hälsning

Partsbestämning i ett avtal

2006-07-25 i Alla Frågor
FRÅGA |I ett samäganderättsavtal, vem är part 1 och vem är part 2? Vad är det som avgör vem som blir part 1 respektive part 2? Om advokat har varit inblandad är det den som har startat processen som är part 1?
David Lillo |Hej, Vem som är part 1 respektive 2 i ett samäganderättsavtal beror helt på hur man definierat parterna. I en av de inledande avtalsklasulerna brukar man ange vem som är t.ex. part 1, vilka åligganden och skyldigheter denna har osv. Svaret på din fråga är alltså att avtalets innehåll, dvs. hur man skrivit avtalet, avgör vilken benämning respektive part skall ha. En advokats inblandning saknar betydelse i denna fråga. Om detta inte besvarar din fråga är du välkommen att höra av dig igen. Kom ihåg att försöka vara så specifik som möjligt så att vi kan ge dig det svar du söker. Med vänlig hälsning