Gåva från förälder till ena barnet, förskott på arv?

2007-01-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Min bror har fått minst 100000 kronor av vår mor vid olika tillfällen under några års tid, medan jag inte har fått någon del alls. Det har inte varit tal om förskott på arv, han har bara fått det utan vidare. Både min bror och mor har talat tyst om detta, och inte velat att jag skulle få vetskap om det. Min fråga är om dessa summor kan avräknas på arvet när vår mor dör? Hur ska detta kunna bevisas i så fall? Det är ju inga småsummor.
John Engholm |Hej! Det här regleras i ärvdabalken (ÄB) som du finner http://www.lagen.nu/1958:637. Enligt 6 kap. 1 § ska gåvor som arvlåtaren givit till bröstarvinge avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det innebär att man presumeras att det ska avräknas. För att det inte ska avräknas måste detta ha kommit till tydligt uttryck av arvlåtaren. Om din mor alltså uttryckligen sagt, vid gåvotillfället eller senare, att det inte ska ses som förskott på arvet så får din bror behålla pengarna. Om det ska avräknas så räknar man med dessa 100 000 vid arvsskiftet, som om de faktiskt fanns kvar bland din mors egendom. När man sedan bestämt hur mycket ni ska få var så räknar man av 100 000 från din brors del. Eftersom det är du som hävdar att han fått dessa gåvor så måste du bevisa det. Det är väl knappast så svårt med hjälp av kontoutdrag eller vittnesuppgifter från andra. Det är sedan upp till din bror att försöka bevisa att gåvan inte skulle ses som förskott, presumtionen verkar till hans nackdel. Om din mor inte efterlämnar så mycket egendom att man kan dra av hela beloppet från din brors del, så är han enligt 6 kap. 4 § ÄB inte skyldig att betala tillbaka mellanskillnaden. Mvh

Skattekonsekvenser för hobbyverksamhet

2007-01-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Har en hobby vid sidan av mitt fasta arbete. Tycker om musik och fick chansen att arbeta som DJ för en kväll. Ersättning 4 000 Kr. Jag har inget bolag/enskild firma. Behöver jag starta enskild firma för just denna kväll eller kan jag göra på annat sätt. Kund vill gärna ha en faktura. Hur ska jag göra med tanke på att få det korrekt med skatter & sociala avgifter. Tacksam för assistans, input.
Karin Borg |Hej! Frågan är om din DJ-verksamhet utgör hobby eller näringsverksamhet. Om det är första och sista gången du DJ-ar talar mycket för att det enbart är en hobby något som avgörs med hänsyn till bland annat verksamhetens omfattning och om det finns ett syfte att tjäna pengar med verksamheten. Inkomster från en hobbyverksamhet tas upp som en tjänsteinkomst och det görs därmed en gemensam inkomstberäkning för alla dina tjänsteinkomster. Detta innebär att du måste erlägga kommunal och eventuellt även statlig inkomstskatt om din totala inkomst från tjänst och hobby är större än 306 000 kr under ett och samma beskattningsår. Om du har planer på att utveckla din verksamhet kan det komma att ses som att du bedriver näringsverksamhet genom en enskild firma istället för hobby. Enskilt bedriven näringsverksamhet utgör förvärvsinkomst och du blir därmed skatteskyldig till kommunal inkomstskatt (och statlig inkomstskatt för belopp över 306 000 kr). Dessutom måste du erlägga en särskild löneskatt som kan jämställas med egenavgifter. Det är dock lättare att göra avdrag för utgifter du haft i samband med förvärvandet av dina DJ-inkomster om du bedriver din verksamhet som enskild näringsverksamhet istället för som hobby. När man bedriver näringsverksamhet får man även göra avdrag för moms på varor man köper och måste även betala utgående moms på tjänsten man sålt. I ditt fall innebär det att om du bedriver näringsverksamhet bör du även fakturera moms till din ”kund” (om denne är näringsidkare får även hon givetvis göra avdrag för momsen). Lycka till!

Fastighetsköp–vattenskada

2007-01-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi har nyligen köpt ett hus (kontraktet är undertecknat och handpenningen är erlagd, köpebrev har ej utfärdats) där besiktningsmannen anmärkt om vattenskada i badrummet. Följande paragraf har därför infogats i kontraktet: "Enligt Anticimex besiktningsprotokoll föreligger vattenskada i badrum. Säljarna har anmält skadan till försäkringsbolag. Skadan skall åtgärdas av köparna och självrisk erläggas av säljarna". Det har nu, efter vår kontakt med försäkringsbolaget, visat sig att den aktuella skadan eventuellt inte täcks av försäkringen. Hela kostnaden för reparationen skulle således kunna falla på oss, vilket inte var överenskommet. Detta har dock inte utretts närmare av bolaget utan saken har bara "anmälts" av säljarna. Vem ska egentligen stå för att den exakta skadan verkligen utreds? Det rör sig ju om ett par timmars arbete för försäkringsbolagets inspektör för att riva upp golvet för att se fuktskadans omfattning.
Lova Unge |Köp av fastigheter behandlas i jordabalkens (JB) 4:e kapitel. (se www.lagen.nu) Enligt riskfördelningsregeln i 4:11 i stycket JB står säljaren faran för skada och försämring av fastigheten som inträffar så länge den fortfarande är i säljarens besittning. I och med att vattenskadan i badrummet uppkommit innan Ni tillträtt fastigheten – den är ju omnämnd i kontraktet – är vattenskadan att anse som uppkommen under tiden då fastigheten befann sig i säljarens besittning och säljarna därför stod faran för fastigheten när skadan inträffade. Det innebär enligt 4:11 2 stycket JB att avdrag på köpeskillingen kan göras och om skadan är av väsentlig betydelse kan köpet till och med hävas. Avdraget på köpeskillingen kan lämpligen göras med ett belopp motsvarande kostnaden för åtgärdande av vattenskadan. Av köpekontraktet framgår att ”säljarna har anmält skadan till försäkringsbolag. Skadan skall åtgärdas av köparna och självrisk erläggas av säljarna”. Av formuleringen att döma tycks det som om det är säljarnas försäkringsbolag som åsyftas och att det är säljarna som skall betala kostnaderna för reparationen, vilket stämmer överens med regleringen i JB. 4:19 JB om fel på fastigheten kan inte åberopas som grund för prisavdrag eller hävning eftersom Ni kände till vattenskadan innan Ni undertecknade kontraktet. Det är alltså säljaren som borde stå för alla kostnader som beror på vattenskadan i och med att de stod faran för fastigheten när skadan inträffade, vilket kan ske genom avdrag på den överenskomna köpeskillingen. Lycka till! Mvh

Går det att avtala bort sambolagen?

2007-01-02 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag och min pojkvän har köpt lägenhet tillsammans och ska bli sambos "på riktigt". Han har en bostadsrätt sen tidigare som han nu sålt och vill "lägga in" pengar i den nya lägenheten så vi kan ta mindre lån. Då är min fråga, kan man själv skriva samboavtal för att "allting" ska gå rätt till vid eventuell sepatation?Eftersom han går ju in med ca 600.000kr så vill inte jag lura honom på det vid eventuell bodelning/försäljning av bostad. Mvh M
Linnea Ljung |Hej Om du och din pojkvän inte vill att sambolagen ska gälla vid en eventuell separation kan ni avtala bort den. Det framgår av 9 § sambolagen http://lagen.nu/2003:376. Det som juridiskt sker när två sambor avtalar bort sambolagen är att egendom som omfattas av sambolagen förlorar sin egenskap som samboegendom. Ni kan alltså genom avtal själva bestämma hur en eventuell delning skall se ut. Det är viktigt att veta om att det i 22 § sambolagen finns en rätt för den sambo som bäst behöver bostaden att överta denna, även om bostaden inte utgör samboegendom. Regeln blir bara aktuell om ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Regeln blir kanske främst aktuell när samborna har barn och den sambo som ska ta hand om barnen behöver lägenheten av denna anledning. Det är viktigt att känna till bestämmelsen eftersom den inte går att avtala bort. Den sambo som får överta bostaden skall dock ersätta den andra sambo för bostadens värde. Vänligen

Jämkning vid bodelning.

2007-01-22 i Alla Frågor
FRÅGA | Hej! Jag och min har köpt ett sommarhus, båda står på kontraktet- dock betalade han ca 70%, vi har inga lån. Nu ska vi skiljas, efter 2 år. Har jag ändå rätt till halva husets värde?
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Enligt 7 kap 1 § äktenskapsbalken (se http://www.lagen.nu/1987:230 ) är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom kan du se i lagens 7 kap 2 § och där föreskrivs det bl a att makar i ett äktenskapsförord kan bestämma att egendom skall vara deras enskilda. Eftersom du ej nämnt något om ett äktenskapsförord och då ni införskaffat sommarhuset tillsammans är det troligt att huset är giftorättsgods och således enligt 10 kap 1 § äktenskapsbalken skall ingå i en bodelning. En bodelning går lite förenklat till så att varje makes giftorättsgods, efter avräknandet av vardera makes skulder, läggs ihop och sedan delas lika (11 kap 1-3 §§). Detta innebär att du, för det fall ingen av er har någon ytterligare egendom eller några skulder, har rätt till halva husets värde. Detta gäller oavsett om någon av er har betalat mer för huset. Äktenskapsbalkens 12 kapitel handlar om jämkning vid bodelning. I kapitlets 1 § föreskrivs det att en make kan få behålla mer av sin egendom än vad som följer av 11 kap. Detta gäller i det fall något annat vore oskäligt med utgångspunkt från äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Avsikten med denna regel är att den enbart skall tillämpas i undantagsfall, t ex om ett äktenskap varat kort tid och den ene maken fört in egendom av betydande värde i äktenskapet. Visserligen har erat äktenskap bara varit i 2 år (med kort äktenskap menas i förarbetena ett som varat mindre än 5 år) men eftersom ni båda betalade för stugan har jag svårt att se att någon jämkningsregel skulle vara tillämplig i detta fall. Med vänlig hälsning,

Efterlevande makes testamentsrätt

2007-01-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Min mans far dog i dec. 06. Fadern hade ett nytt samboförhållande nu, sedan 20 år. Fadern var tidigare gift med min mans mor som avled under äktenskapets gång, 72. Fadern bodde tillsammans med sambon i bostadsrätt köpt tidigare med min mans mor. Har min man rätt till arvslott efter sin döda mor pluss laglott ( laglott enligt faders testamente) efter sin far nu? Har fadern rätt att testamentera bort tidigare arvslott? MVH
Anna Bergman |Hej! Din man har rätt till arv efter sin mor om han inte redan har fått ut detta, dvs hälften av bostadsrätten om denna var giftorättsgods. Denna hälften ärvde din mans far med fri förfoganderätt och det betyder att han inte får testamentera bort den delen. Se 3 kap 2 § 1 st. sista meningen ÄB. Det är den ideella andelen som han inte får testamentera bort, dvs värdet av hälften av bostadsrätten. Din man har även rätt att ärva sin far, och om denne har ett testamente så är rätten av vad där följer. Han har rätt att få ut minst sin laglott om testamentet inskränker denna rätt. Ärvdabalken hittar du http://www.lagen.nu/1958:637 . Vänliga hälsningar,

Begära omplacering vid ändrade förhållanden i hemmet?

2007-01-04 i Övrigt
FRÅGA |Mina hemförhållanden har ändrats så att jag inte längre kan fortsätt arbeta på den tjänst med obekväm arbetstid som jag har nu. Kan jag begära eller önska av min chef att bli omplacerad? Vad har jag annars för möjligheter?
Peter Ahlström |Hej! Den omplaceringsskyldighet som finns lagstadgad är den som återfinns i Lagen om anställningsskydd (LAS) och aktualiseras när en arbetsgivare skall säga upp en anställd. När en arbetstagare drabbas av ändrade förhållanden i hemmet finns det alltså ingen lagstadgad omplaceringsskyldighet för arbetsgivaren. Det följer av allmänna rättsprinciper inom arbetsrätten att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Däremot kan det förhålla sig annorlunda i ditt anställningsavtal samt i eventuellt kollektivavtal, där andra regleringar till förmån för arbetstagarna kan finnas. Självfallet kan du önska av din chef att bli omplacerad! Jag föreslår att du i första hand ser över vad som finns avtalat mellan dig och din arbetsgivare. Du kan även vända dig till en fackförening och fråga om hjälp hos dem, samt om något kollektivavtal rör frågan. Mvh

Dolt fel i bostadsrätts badrum

2007-01-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Vi har köpt en bostadrätt, tog över denna den 1/12-06 och dagen efter dvs den 2/12 flyttade vi en garderobsvägg som vetter mot badrummet för målningsarbete och upptäcker en stor mögelskada. Vicevärden kommer på inspektion och noterar en ca kvadratmeter stor fuktskada på golv och vägg och att det kommer från badrummet. Vi anmälde skadan samma dag till vårt försäkringsbolag och meddelade även säljaren om upptäckten. Anticimex kom den 4/12 och mätte samt registrerade skadan, anmälde med foto och vidarebefodrade till Folksam (vi och säljaren har samma försäkringsbolag). Vi hävdar att detta är ett dolt fel, vi kunde inte se skadan pga garderobsväggen, vi frågade säljaren när badrummet var renoverat och om det var fackmannamässigt gjort. Det var renoverat 1995 och hon hade kvitto på arbetet. Vid besiktning så påpekade vicevärden följande:"Kakel badrum?" i besiktningsprotokollet pga att det fattades en del fog. Han trodde dock inte att det var någon skada (vatten) eftersom väggen inte sviktade. Säljaren sa då vid det tillfället att hon var mögelallergiker så någon fara med kaklet skulle det inte vara. Vi tog givetvis kontakt med säljaren genast och uppmanade henna att komma och se skadan men hon har inte haft tid.... Vad gäller i detta fallet? Finns det någon chans för oss att få ekonomisk ersättning av säljaren förutom det vi får från försäkringsbolaget? Kan tillägga att skadan hade inte hänt om inte säljaren tagit bort det befintliga badkaren och satt upp en duschvägg. Golvbrunnen hade inte rätt lutning heller. Besiktningsmannen från Anticimex sa att även om vi köpare hade gjort en besiktning genom dom så hade inte skadan upptäckts eftersom ett badrum alltid är fuktigt. Vi har kontaktat en jurist som sa att vi skulle skicka ett brev till säljaren ang dolt fel och skicka det med rekomenderad post vilket vi har gjort. Hoppas på svar snarast!
Ingela Höggren |Hej, Vid köp av bostadsrätt tillämpas köplagen och dess regler till skillnad från köp av fast egendom då jordabalken gäller. Köplagen kan du läsa http://lagen.nu/1990:931. För att du ska ha rätt till ersättning från säljaren måste det först konstateras att lägenheten haft ett fel vid tiden då du köpte den. Om det fanns en fuktskada vid tiden för köpet (vilket det ju måste ha gjort) så anses det utgöra ett fel. Om så är fallet måste du även visa att du fullgjort din undersökningsplikt. Denna är inte lika långtgående som vid köp enligt jordabalken, men du måste ändå visa att felet inte hade gått att upptäcka vid en normal undersökning. Jag är inte tillräckligt insatt i olika typer av undersökningar för att avgöra om detta borde ha upptäckts, men för att vara på den säkra sidan kan det vara bra att fråga ytterligare en firma som genomför besiktningar och om så krävs, begära skriftliga intyg från dessa. Slutsatsen är alltså att du bör ha god chans till att få ersättning från säljaren om det förelegat en fuktskada vid köpet eftersom det ofta möjligt att visa att denna inte upptäckts och inte borde ha upptäckts vid en undersökning. Därmed kan du få ersättning både för felet i sig och för de följdskador som uppstått innan köpet. Det verkar alltså som om din jurist gjort en helt rätt bedömning så nu gäller det att vänta och se om säljaren ger med sig, eller om det är läge att överväga en stämning i tingsrätten. Lycka till!