Sammanlagd anställningstid hos en arbetsgivare

2007-01-05 i Övrigt
FRÅGA |Hej. Hur ska man tolka den "sammanlagda anställningstiden hos en arbetsgivare"? Är det inklusive tidigare anställningar hos en och samma arbetsgivare? Skall även anställningstid vid övergång av verksamhet inräknas också ?
Hanna Adamson |Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) behöver man fastställa en arbetstagares sammanlagda anställningstid bland annat för att kunna bestämma turordningen vid uppsägning. Då utgår man ifrån de bestämmelser som finns i 3§ LAS om beräkning av anställningstid, se http://lagen.nu/1982:80. Anställningstiden omfattar all den tid som arbetstagaren tidigare varit anställd hos arbetsgivaren. Även tid då arbetstagaren haft andra uppgifter än de nuvarande samt arbetat i annan omfattning, exempelvis deltid, får inräknas. Om anställningen övergår till en ny arbetsgivare som övertar hela eller del av den tidigare arbetsgivarens verksamhet, får även tid före övergången medräknas i den sammanlagda anställningstiden.

Förvaltares skadeståndsskyldighet

2007-01-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Hur lång tid kan gå för att inkomma med skadeståndsanspråk på en förvaltares hantering av en konkurs? Vilka relevanta lagar och förordningar finns för konkursförvaltares utförande av sitt arbete?
Martin Andersson |Hej! Skadeståndsanspråk mot en förvaltare för hantering av en konkurs ska enligt 17 kap 2 § konkurslagen föras i samband med klander av förvaltarens slutredovisning. Klandertalan ska enligt 13 kap 7 § 3 st väckas senast tre månader efter att kopian av redovisningen kommit in till den domstol som hanterar konkursen. Konkursförvaltares arbete regleras främst i konkurslagen, se speciellt 7:e kapitlet om förvaltning och tillsyn. För att undersöka förvaltarens arbete och få ut handlingar om det, kan det vara värt att kontakta tillsynsmyndigheten som är Kronofogdemyndigheten. De har enligt 7 kap 28 § konkurslagen skyldighet att lämna upplysningar till dig som gäldenär om boet och dess förvaltning. Se lagtext http://lagen.nu/1987:672 Hoppas att du har fått hjälp av mina svar. Med vänlig hälsning

Produktinformation på engelska

2007-01-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag undrar om det är lagligt att sälja produkter i förpackningar utan att ha en produktbeskrivning på konsumentens modersmål? Är det t ex lagligt att sälja markeringspennor som är förpackade i UK och har produktnamn och beskrivning bara på engelska?
Peter Ahlström |Den reglering som finns angående marknadsföringen av varor i Sverige finns i första hand i Marknadsföringslagen (MFL), se http://lagen.nu/1995:450 . I 4 § sägs att vid marknadsföringen skall näringsidkaren lämna sådan information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt. Syftet bakom denna reglering är att sådan information som anses ha särskild betydelse från konsumentsynpunkt ska lämnas vid en lämplig tidpunkt och i ändamålsenlig form. Detta ger inga klara svar för den undrande vid en första anblick. Den som ytterst har att ta ställning till vad som anses ha ”särskild betydelse” och vad som anses vara ”ändamålsenlig form” är Marknadsdomstolen. Viss hjälp och vägledning kan fås hos Konsumentverket. Marknadsdomstolen har i praxis fått göra samlade bedömningar av hur starkt behov konsumenterna har av informationen i fråga samt hur omfattande informationen bör vara för att tillgodose behovet. När det gäller produktinformation i allmänhet finns ingen direkt lagregel i MFL som förbjuder att produktinformation ges på engelska, utan en bedömning får göras utifrån det enskilda fallet. Det bör poängteras att det i vissa fall finns särregleringar som direkt styr marknadsföringen av viss typ av produkter, t.ex. kosmetika och livsmedel. Vad det gäller marknadsföring av markeringspennor torde sådan specialreglering inte finnas. Produktinformation avser beskrivning av varans innehåll, beskaffenhet och egenskaper men också lämplig användning, förvaring och skötsel. Här kan resoneras hur pass omfattande produktinformation som är nödvändig konsumenten och om engelska kan vara godtagbart när produkten marknadsförs i Sverige. Viss beaktande kan göras till den omsättningskrets som pennorna riktas till och hur pass förståeligt engelskan anses vara. Rör det sig om säkerhetsinformation är utgångspunkten att informationen alltid skall ges på svenska. Beroende på vad det är för typ av märkningspennor och innehållet i dessa kan de utgöra sk. kemiska produkter enligt 14kap. Miljöbalken. I 8 § föreskrivs att den som tillverkar, till Sverige för in eller på marknaden släpper ut en kemisk produkt, skall genom märkning eller på annat sätt lämna de uppgifter som behövs till skydd för människors hälsa eller miljön. Detta betyder att i sådant fall får informationen inte vara på engelska! Som ett annat exempel kan nämnas att Konsumentverket i en fråga har ansett att skötselråd i ett klädesplagg på engelska inte varit godtagbart utan skall ges på svenska eller nordiskt språk så att alla kan förstå, se http://www.fragorsvar.konsumentverket.se/publik/showQ.asp?id=256 . Det finns således inte något direkt svar på om produktinformation på engelska strider mot MFL. Det man kan göra är att vända sig till Konsumentverket som ger vägledning och upplysning om detta. Med vänlig hälsning,

Särskild företrädare för barn som ev brottsoffer

2007-01-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad inne bär 1 och 6 §§lagen (1999:997 ) fick papper från rätten som jag inte förstår. Min ex man har misshandlat ett av barnen. Jag har ensam vårdnad.Pappan har umgängesrätt. Åklagaren yrkat på intsrimistiskt att tingsrätten skall förodna en särskild företrädare för pappan..Han har inte klarat av umgänget under hösten och det är tredje umgänget han på börjat. Barnen vill inte.sociala är införstodd i att det inte fungerar..Tacksam för svar.
Kimmie Johansson |Hej! Av sammanhanget och din fråga förstår jag det som att det pågår en process mot din före detta man rörande misshandel av ert barn. Enligt lagen 1999:997 1 §så ska barn under 18 år få en särskild företrädare att föra deras talan om det finns anledning att anta att ett brott som kan ge fängelse begåtts mot barnet av dess vårdnadshavare det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt. Jag antar att din före detta man också är/har varit barnets vårdnadshavare även om barnen numera bor hos dig. Förordnande av särskild företrädare får domstolen besluta om även utan att ha hört vårdnadshavaren enligt §6. Jag tolkar det som att åklagaren begärt ett interimistiskt beslut om särskild företrädare för ditt barn under processen mot din före detta och att denna begäran nu har uppfyllts. MVH

Förtal

2007-01-08 i Alla Frågor
FRÅGA |En bekant har spridit ut att jag har begått äktenskapsbrott. Personen i fråga har gjort detta som hämnd i en tvist. Kan jag anmäla denna person för förtal, då jag kan bevisa att uppgifterna inte är sanna?
Sara Edström |Hej, Brottet förtal regleras i 5:1 brottsbalken se http://www.lagen.nu/1962:700#K5. Enligt denna regel ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömas för förtal till böter. Det krävs ingen bevisning om att utpekandet faktiskt har medfört andras missaktning. Det ska dock handla om nedsättande uppgifter och det ska vara fråga om specifika uppgifter och inte bara värdeomdömen. Var uppgiftslämnaren skyldig att uttala sig eller var det med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgiften ska man enligt samma lagrum inte döma till ansvar om uppgiftslämnaren visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. Observera dock att straffrihet inte kan inträda enbart för att en uppgift är sann. Att bevisa att en uppgift inte är sann behöver därmed inte ha någon större relevans eller medföra att den anklagade döms till ansvar. Viktigt att veta om i din situation är att förtal inte faller under allmänt åtal vilket innebär att det är du själv, och inte en åklagare, som måste driva processen inför domstol. En sådan process kan bli betungande för en enskild person då det kan bli dyrt att anlita ombud osv. Domstolen gör en bedömning av samtliga omständigheter från fall till fall, vilket gör det svårt att säga om ett enskilt fall kan bli framgångsrikt eller ej. Mvh

Hur behandlas gåva som är att se som förskott på arv?

2007-01-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag undrar vilket värde det är som ska räknas, i fall när gåva betraktas som förskott av arv? Min bror och jag har tyvärr anledning att diskutera saken eftersom vi båda vid olika tillfällen gynnats lite snett med dyrbara gåvor av föräldrarna. Av den orsaken och för att undvika framtida konflikter har jag nyligen muntligt gått med på att låta värdera värdet av en sommarstuga jag nu får av vår far, för att vi senare ska kunna reglera detta. Jag vill i gengäld att han ska gå med på att vi räknar slående dyrbara arvbesaker vår mor skänkt honom den dag vi delar arvet av detta. Framförallt tänker jag på en tavla som han fick för ett antal år sedan och som sedan dess stigit i värde så att den vida torde överstiga värdet av sommarhuset. Också en antik möbel som skänktes i en situation när min mor och jag var i tillfällig konflikt skulle jag vilja ta upp, ifall han nu gör det med huset. Men hur gör man bäst i sådana här fall för att inte bli osams? Ska tavlan värderas utifrån vad den var värd vid gåvotillfället och (vem kan man lämpligen be om hjälp att fastställa något sådant) eller kan man åberopa marknadsvärde? Dito fråga rör förstås huset som väl gissningsvis stiger i värde om vi renoverar det, men det är ju också ett arbete... Min bror ogillar att jag tar upp saker han har fått i diskussionen eftersom han tycker min fars gynnande är mer frustrerande och jag är rädd att vi ska hamna i en situation där vi sitter och räknar vareviga gåva. I vilka fall kan man egentligen åberopa den här regeln? Finns det någon ekonomisk gräns, t.ex. saker värda mer än 100 000? Eller är det en fråga om när någon bröstarvinge reagerar? Tacksam för några tydliga regler som vi kan utgå ifrån.
Carl Johan Zimdahl |Hej, Förskott på arv regleras i Ärvdabalkens sjätte kapitel (se http://lagen.nu/1958:637#K6). Gåva som arvlåtare ger bröstarvinge anses som huvudregel som förskott på arv, och skall därför avräknas från gåvomottagarens arvslott. Från detta finns två undantag: 1) om annat föreskrivits (t.ex. om er mamma i ett gåvobrev uttryckt att gåva ej skall ses som förskott på arv). 2) om det med hänsyn till omständigheterna måste antas att gåvan inte var avsedd som förskott på arv. Jag vill dock betona att huvudregeln som sagt är att gåvan skall avräknas. Du undrade var gränsen går rent värdemässigt, och något exakt belopp går inte att säga. Detta beror på att värdet beror på omständigheterna. "Sedvanliga gåvor" vilkas värde inte står i missförhållande till givarens villkor skall inte avräknas. Därav blir alltså gränsen för vilka gåvor som skall avräknas beroende på era föräldrars villkor, och vad som kan anses som sedvanliga gåvor för dem, vilket ni betydligt bättre än jag kan avgöra. Så för att besvara din fråga om hur man undviker att bli osams så är mitt råd att du och din bror helt enkelt enas om vad ni anser vara sedvanliga gåvor för era föräldrar. Självklart är detta inget som är rättsligt bindande, men så länge ni håller sams så uppstår ju heller ingen tvist. Att i ett tidigt läge enas om en gräns skulle därför kunna underlätta era jämförelser. Angående vilket värde som p.g.a. gåva skall avräknas: Som utgångspunkt avräknar man enligt Ärvdabalken 6:3 § egendomens värde vid tidpunkten för gåvomottagandet. Detta innebär att sommarstugan skall avräknas med det värde den betingar innan renoveringarna, vilket också är det mest rimliga. Angående vem som skall värdera tavlan respektive möbeln till vad de var värda vid gåvotillfällena så har jag inget definitivt svar, men förslagsvis en konstkännare respektive antikvitetshandlare. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp och hör gärna av dig om du har ytterligare frågor! Vänligen,

Lag om barn som bevittnat familjevåld

2007-01-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |jag vill veta vart den nya lagen om barn som skall ses som brottsoffer när de har bevittnat familjevåld finns, den kom 2006, skicka den gärna direkt om det går eller vilken adress jag kan hitta den på också. tack på förhand
Anna Bergman |Hej!Du menar säkert lagen (2006:936) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), som trädde i kraft den 15 november 2006. Genom denna lag infördes det i socialtjänstlagen 5 kap 11 § att socialnämnden ska beakta att barn kan ses som brottsoffer när de har bevittnat våld mot närstående och att de därmed kan vara i behov av stöd. Läs förarbetena till denna lag i Prop. 2005/06:166, Barn som bevittnat våld.Lagen hittar du http://lagen.nu/2001:453#R11 .Förarbetet kan du hitta på lagrummet.se, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/03/56/9bb36379.pdf finns den i pdf-format.Med vänliga hälsningar,

Spela in samtal med chefen?

2007-01-08 i Övrigt
FRÅGA |Jag har flyttats på mitt arbete till en ny chef. Denna chef har uttalat sig negativt om mitt arbetssätt fastän denne aldrig träffat mig. Denne samarbetar tätt med annan chef som ofta kritiserat mig offentligt. Avser ev spela in kommande samtal med nya chefen (öga mot öga samt telefon) på mp3-spelare som skydd för min anställning/psykosocial arbetsmiljö. Kan jag spela in dessa samtal utan risk för att bryta svensk lag - SAMT - kan jag anta att mina intressen av skydd för min anställning att väga tyngre än arbetsgivarens/chefens rätt till integritetsskydd enl PuL?
Martin Andersson |Hej! Det är inte straffbelagt att spela in ett samtal som man själv deltar i, oavsett om det är per telefon eller ”öga mot öga”. Din inspelning omfattas dock av personuppgiftslagen vilket innebär att den avvägning som du tar upp i frågan blir aktuell. Den utfaller förmodligen till din förmån om du använder inspelningen i ett rättsligt förfarande för att hävda din anställning. Du bör inte använda inspelningen i något annat sammanhang eftersom då då riskerar att bryta mot PuL. Lycka till