Prövning av trafiktillstånd i yrkesmässig verksamhet

2007-01-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi är ett aktivitetsföretag inom turistnäringen. Behöver vi trafiktillstånd enligt Yrkestrafiklagen när vi använder oss av en terrängvagn för att ta med våra gäster på en skidtur? Vi åker från anläggningen ut i skogen med terrängvagnen och skidor tillbak till anläggningen.
Henric Roth |Hej! Avgörande för Din fråga utgår i 1 kap 1 § yrkestrafiklagen. Se http://lagen.nu/1998:490. 1 punkten i denna paragraf nämner terrängfordon, som i sin tur enligt 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner se www.lagen.nu/2001:559 delas in i kategorier där bland annat terrängvagn som väger över 400 kilo ingår. 2 punkten tar i sin tur sikte på i vilken omfattning transporter genomförs. Jag uppfattar Din fråga som att detta är en verksamhet som kommer att erbjudas allmänheten mot betalning. Rent tillfälliga körningar omfattas inte men av Din formulering att döma verkar detta vara en verksamhet som är mer regelbunden. Enligt 1 kap 3 § 3 st yrkestrafiklagen kan yrkestrafik utgöras av: ”Beställningstrafik med buss. Sådan yrkesmässig trafik för person- transporter med buss, tung lastbil, terrängmotorfordon eller traktortåg som inte är linjetrafik.” Således är svaret på Din fråga troligen ja, ni behöver tillstånd. Dessutom kan det tillkomma vissa krav på förarna rörande körkortsbehörighet beroende på hur ert fordon är klassat. Dessutom måste ert företag särskilt utse någon eller några som är trafikansvariga och ser till att ni följer bestämmelserna se 2 kap 3 § yrkestrafiklagen. Huvudregeln om ni är ett aktiebolag är att VD har denna roll men ansökan kan göras om en delegering, 4 §. Vidare tar 5-12 §§ upp vad som skall ingå i en ansökan (krav på ekonomiska resurser mm.) Prövningen görs av länsstyrelsen i det län er verksamhets ledning finns. (gäller juridiska personer) se 2 kap. 2 §. Med vänlig hälsning,

Arvsrätt efter föräldrar

2007-01-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Min mor gick bort före nyår. Vad gäller för min eventuella arvsrätt? Är ende kvarlevande son. Min far vet ej vad som gäller. Bor sedan 20 år utomlands.
Miranda Berg |Hej, Du skriver att du är ende kvarlevande son. Har din mor haft andra barn, som i sin tur fått barn, det vill säga finns det andra kvarlevande arvingar i rakt nedstigande led? I så fall ärver nämligen varje gren lika lott. Gör det inte det ärver du ensam din mor, men om dina föräldrar var gifta, inte förrän din far går bort. Han ärver i så fall kvarlåtenskapen med så kallad fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att han fritt kan förfoga över tillgångarna, med den begränsningen att han inte kan testamentera bort tillgångarna till annan. Finns det kvarlåtenskap från din mor kvar när han går bort, enligt den kvotberäkning som gjordes vid din mors bortgång, har du rätt till efterarv. En förutsättning är givetvis att det inte finns något testamente efter din mor. Jag hoppas att du fått klarhet i dina funderingar!

När kan en provanställning avbrytas?

2007-01-04 i Övrigt
FRÅGA |Jag har en provanställning på 6 månader. Kan arbetsgivaren, efter 3 månader, kräva att jag ska sluta med motiveringen \"Jag tycker inte att du passar in i gruppen\"?
Linnea Ljung |Hej. Arbetsgivaren har rätt att avbryta din provanställning. Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan avbryta en provanställning, om inget annat avtalat. Det framgår av 6 § lagen om anställningsskydd. Någon rättslig prövning av, i detta fallet arbetsgivarens, anledning att avbryta provanställningen kan inte ske enligt LAS. Du skriver inget om att du tvivlar på arbetsgivarens motivering. Om anställningen avbrutits på grund av diskriminering eller på grund av kränkning av föreningsrätten skulle förfarandet kunna angripas. lagen (1982:80) om anställningsskydd hittar du http://lagen.nu/1982:80 Vänligen

Prövotid för legitimerade inom hälso- och sjukvården

2007-01-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Är prövtiden före läkare enligt lagen 1998:531 om yrkesverksamhet på hälso-och sjukvårdens område alltid tre år eller kan man sätta kortare tid än så?
Ingela Höggren |Hej, Enligt förarbetet till lagen (Regeringens proposition, 1997/98:109, Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område) är prövotiden alltid tre år. Om inte annat anges börjar prövotiden löpa omedelbart efter beslutet i enlighet med bestämmelsen i 8 kap. 13 § Med vänlig hälsning

Kvarglömd egendom i uthyrd fastighet

2007-01-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Om man som förvaltare (fastighetsägare) har hyrt ut en fastighet till ett par - men som flyttat därifrån för två år sedan - kan då en av de fd hyresgästerna göra anspråk på vedklyv och liknande saker (som han/hon köpt under tiden de bodde där), efter att två år har gått? Jätte tacksam för snabbt svar (om det nu är möjligt) och hänvisning till lagstiftning. Mvh Tomas
Carl Johan Zimdahl |Hej, Som jag förstår så har du hyrt ut en fastighet i vilken ett par har bott i (och alltså inte använt i eventuell näringsverksamhet), i vilken paret har lämnat kvar egendom, bl.a. en vedklyv. Om dessa antaganden är felaktiga så får du återkomma, då svaret då kan vara något annorlunda. Frågan regleras (avseende lägenheter) i Hyreslagens 27 §, andra stycke (se http://www.lagen.nu/1970:994#R65). Där anges att om hyresgäst kvarlämnar egendom i lägenhet så tillfaller egendomen hyresvärden utan lösen, om hyresgästen ej inom sex månader från att denne lämnade lägenheten, alternativt tre månader efter hyresvärdens anmaning, avhämtat egendomen. Enligt hyresnämnden skall samma princip tillämpas vid uthyrning av en villafastighet, och hennes anspråk på egendomen är därför för sent framställda. Lycka till! Vänligen,

Sambos arvsrätt och övertagande av gemensam bostad

2007-01-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Min mor är sedan många år sambo med en man . De bor i min mors villa i Upsala, som ägs av henne själv och tre barn (25% var). Hennes sambo är fortfarande skriven på sin gamla adress i Stockholm och har behållit sin lägenhet där. Är han att betrakta som sambo enligt sambolagen när han inte är skriven i på min mors adress i Uppsala? Om han är att betrakta som sambo, ärver han då en del av min mors andel i villan?
John Engholm |Hej! Sambor har ingen arvsrätt men det ska ju göras en bodelning mellan dem vid din mors bortgång. Enligt 1 § definieras sambor som ”två personer som stadigvarande bor tillsammans i parförhållande och har gemensamt hushåll”. Folkbokföringsadressen kan användas som bevismedel men är inte avgörande och av vad du skriver tycks det vara fråga om ett samboförhållande. Enligt 3 § utgör sambors gemensamma bostad samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Eftersom jag antar att du, din mor och dina syskon köpt det här huset innan din mors sambo flyttade in så ska huset inte utgöra samboegendom och alltså inte ingå i en framtida bodelning. Enligt 16 § sambolagen finns det dock en möjlighet för honom att få överta den gemensamma bostaden vid din mors bortgång om han kan visa att han har ett behov av den. Detta måste dock vara skäligt med hänsyn till omständigheterna och här talar det faktum att fastigheten samägs av dig och dina syskon mot ett sådant övertagande. Vid din mors bortgång har han dock enligt 18 § sambolagen rätt att ur bodelningen få ut egendom motsvarande minst två basbelopp, dvs ca 80 000 kr. Sambolagen hittar du http://lagen.nu/2003:376. Hoppas detta var till någon hjälp. Mvh

Allmänt om innehåll i uppdragsavtal

2007-01-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi har en nystartad firma som bedriver IT-verksamhet och behöver hyra in alternativt teckna ett uppdragsavtal med en person, vad är viktigt att få med i Uppdragsavtalet? Vad säger man om konkurrerande verksamhet?
Emil Alin Johansson |Hej! Rekommendationer om innehåll i uppdragsavtal och avtal överhuvud taget beror nästan helt på förhållandena i det enskilda fallet. Något kan dock sägas generellt utifrån er fråga. När det gäller avtal generellt kan det vara bra att vid bestämmandet av avtalsinnehållet överväga några olika aspekter. Utgångspunkten är förstås att det föreslagna avtalet ska kunna godtas av båda parterna. Det gäller vidare att båda parterna genom avtalet får en klar och samstämmig bild av vad som avtalats. Att tänka på är att det inte nödvändigtvis är vad ni skriftligt avtalat som gäller, det avgörande är den så kallade gemensamma partsviljan, det vill säga att om ni har en annan överenskommelse vid sidan om det skriftliga så kan även denna gälla. Vad som generellt bör stå med i ett avtal av detta slag skulle kunna vara tiden för arbetet, ersättningen för arbetet, vad som händer om någon av parterna inte har möjlighet att fullgöra sina förpliktelser, hur och när ersättningen ska betalas, vad uppdraget innefattar, vad som händer vid skada på er egendom etc. Självklart ska ju även båda parternas namn och underskrifter finnas med, men det hade ni nog redan tänkt på! Frågan om en konkurrensklausul bör finnas med beror till exempel på om personen kommer att ha möjlighet att upptäcka några företagsdetaljer som skulle kunna användas av ett konkurrerande företag. Ett långt gående konkurrensförbud skulle öka incitamenten för personen att ta mer betalt för uppdraget. Konkurrensklausuler förenas i vanliga fall med ett vite, men om vitet och tidsspannet är för högt och långt satta kan klausulen jämkas enligt 38 § Avtalslagen. En sekretessklausul med innebörden att personen inte får vidareförmedla någon bestämd information om företaget borde kanske även finnas med i avtalet. Avtalslagen hittar ni http://www.lagen.nu/1915:218. Med vänlig hälsning!

Hindersprövning vid ingående av äktenskap

2007-01-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag som är Svensk medborgare planerar att gifta mig i Sverige med en medborgare från Etiopien som bor i Sverige dock utan uppehållstillstånd. Ingen av oss har varit gifta tidigare. Vi kan båda uppvisa gilitg id-handling. Jag undrar om hon måste skaffa någon form av intyg om civilstånd från Etiopien (vet ej om det ens går att ordna) eller andra intyg för att vi ska få hindersprövningen godkänd av Skatteverket?
Ingela Höggren |Hej, Enligt äktenskapsbalkens regler som du kan läsa http://www.lagen.nu/1987:230#K3p1 skall Skatteverket pröva om det föreligger något hinder mot äktenskapet. Hindersprövning begärs av er gemensamt hos Skatteverket eller Försäkringskassan. Den som inte är folkbokförd i Sverige skall i samband med hindersprövningen visa upp ett intyg av utländsk myndighet om sin behörighet att ingå äktenskapet, om ett sådant intyg kan anskaffas. Om det fordras tillstånd till äktenskapet, skall även bevis om sådant tillstånd visas upp. Jag rekommenderar därför att ni undersöker möjligheterna att införskaffa de intyg som krävs, eller att ni kontaktar Skatteverket och frågar vilka handlingar som brukar krävas från Etiopiska medborgare som vill ingå äktenkap i Sverige. Med vänliga hälsningar